Parodos
Albumai
Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Pratarmė

 

Vilniaus universiteto gimtadienis švenčiamas balandžio 1 dieną. Šiemet jam sukanka 442-eji metai. Lietuvos valstybės istorijos archyve saugoma 1579 m. balandžio 1 d. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegija dėl Akademijos teisių suteikimo Vilniaus kolegijai. Taip pat 1579 m. spalio 30 d. popiežiaus Grigaliaus XIII bulė dėl Vilniaus universiteto įsteigimo patvirtinimo. Šie dokumentai pripažinti ypatingą kultūrinę reikšmę turinčiais paveldo objektais ir įrašyti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (su jais galima susipažinti: http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/jezuitai-lietuvoje/exh-162/jezuitai-lietuvoje/case-828).

Vilniaus universitetas ilgą laiką buvo vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, dariusi didelę įtaką ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui, išugdžiusi ne vieną mokslininkų, poetų ir kultūros veikėjų kartą. Dėl profesorių ir studentų dalyvavimo 1831 m. sukilime caro Nikolajaus I įsakymu 1832 m. Universitetas buvo uždarytas.

1919 m. spalio 11 d. po 87 metų pertraukos Vilniaus universitetas vėl pradėjo veiklą. Jis buvo atkurtas Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado Juzefo Pilsudskio dekretu ir pavadintas Stepono Batoro universitetu Vilniuje. Šia proga buvo surengtos Universiteto atidarymo iškilmės.

1929 m. spalio mėnesį Stepono Batoro universitetas Vilniuje šventė 350-ąjį įkūrimo jubiliejų ir 10-ąsias atkūrimo metines.

Parodoje pristatomas 1919 m. spalio 11 d. iškilmingo atidarymo aktas, kurį pasirašė J. Pilsudskis ir daugelis to meto visuomenės bei kultūros veikėjų. Taip pat – 1929-1930 m. Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Ukrainos, Didžiosios Britanijos, Airijos, Prancūzijos, Austrijos, Graikijos, Italijos, Pietų Afrikos Respublikos švietimo įstaigų – universitetų, akademijų ir politechnikos mokyklų – sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga. Tarp jų yra ir Stepono Batoro universiteto absolventų, įvairių draugijų – Varšuvos medicinos ir Lenkijos chirurgų draugijų, Lenkų literatų draugijos Vilniuje – sveikinimų, taip pat pačiame Stepono Batoro universitete veikusių studentų draugijų, organizacijų, korporacijų ir konventų sveikinimų. Jie nebuvo anksčiau skelbti.

Pristatomi dokumentai saugomi „Vilniaus mokslo bičiulių draugijos“ fonde (f. 1135). Kai kurie iš jų ypač vertingi – pergamentai, surašyti ant specialiai išdirbtos odos. Prie Segedo universiteto (Vengrija) sveikinimo virvele prikabintas raudonos smalkos antspaudas medinėje dėžutėje. Sveikinimai rašyti lotynų, lenkų, prancūzų, graikų ir italų kalbomis. Daugelis jų su švietimo įstaigų herbais, antspaudais, rektorių ir profesorių parašais. Kai kurie sveikinimai papuošti meniniais elementais. Todėl jie yra informatyvūs ne tik istorikams ar Vilniaus universiteto istorija besidominantiems asmenims, bet ir dailės tyrinėtojams.

 

Parodos kuratorės:

Neringa Češkevičiūtė

Violeta Pansevič

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Stepono Batoro universiteto Vilniuje atidarymo aktas. Pasirašė Juzefas Pilsudskis ir daugelis to meto visuomenės bei kultūros veikėjų.

Pergamentas. Vilnius, 1919 m. spalio 11 d. Lenkų k., 21,7x49.

LVIA, f. 1135, ap. 13, b. 936, l. 1.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Insbruko universiteto (vakarų Austrija, Tirolio žemė) sveikinimas. Pasirašė rektorius Richardus Seefelder, prorektorius Egou Racyi. Yra universiteto antspaudas.

Popierius. Insbrukas, 1929 m. spalio mėn. Lotynų k., 32x50.

R. Seefelder – vokiečių oftalmologas, Leipcigo ir Insbruko universitetų dėstytojas. 1923-1924 m. – Insbruko universiteto Medicinos fakulteto dekanas, o 1929-1930 m. – šio universiteto rektorius.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 1.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Segedo universiteto (Vengrija) sveikinimas. Pasirašė rektorius Stephanus Gyorffy.

Pergamentas. Segedas, 1930 m. sausio 30 d. Lotynų k., 65,7x52. Raudono vaško antspaudas medinėje dėžutėje prikabintas virvele. Averse įspaustas universiteto herbas. Antspaudo dėžutės skersmuo – 9 cm.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 3.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Pizos universiteto (Toskana, centrinė Italija) sveikinimas. Pasirašė rektorius Armandus Carlini. Yra universiteto antspaudas.

Pergamentas. Piza, 1929 m. rugsėjo mėn. Lotynų k., 39,5x57.

A. Carlini – italų filosofas. Pizos universitete pradėjo dirbti 1922 m.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 5.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Ecole politechnikos mokyklos (Palaiseau, pietinis Paryžiaus priemiestis, Prancūzija) sveikinimas. Pasirašė generolas komendantas P[ierre] Alvin ir studijų direktorius.

Popierius. Paryžius, 1929 m. spalio 8 d. Prancūzų k., 57,5x70.

Ecole politechnikos mokykla įkurta 1794 m. Napoleonas Bonapartas 1804 m. suteikė jam karinį statusą.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 6.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Poznanės universiteto (vakarų Lenkija) rektoriaus ir senato sveikinimas. Pasirašė rektorius Stanislovas Kašnica, Eduardas Liubičas-Nezabitovskis ir kiti.

Pergamentas. Poznanė, 1929 m. spalio 10 d. Lotynų k., 44x65.

E. Liubičas-Nezabitovskis ėjo Poznanės universiteto rektoriaus pareigas 1928-1929 m., S. Kašnica – 1929-1931 m.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 7.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Stelenboso universiteto (netoli Gerosios Vilties kyšulio, Pietų Afrikos Respublika) rektoriaus ir senato sveikinimas. Pasirašė senato pirmininkas W[illem] Blommaert. Yra universiteto antspaudas.

Popierius. Stelenbosas, 1929 m. spalio mėn. Lotynų k., 40,5x58,5.

W. Blommaert Stelenboso universiteto senato pirmininko pareigas ėjo 1926-1933 m.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 8.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Lvovo veterinarinės medicinos akademijos (vakarų Ukraina) rektoriaus ir profesorių sveikinimas. Pasirašė rektorius Zigmantas Markovskis, profesoriai ir docentai.

Popierius. Lvovas, 1929 m. spalio mėn. Lotynų k., 47x60.

Z. Markovskis Lvovo veterinarinės medicinos akademijos rektoriaus pareigas ėjo 1920-1923 m. ir 1927-1930 m.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 9.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Atėnų universiteto (Graikija) sveikinimas. Pasirašė rektorius, yra universiteto antspaudas.

Pergamentas. Atėnai, [1929] m. Graikų k., 49x33.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 10.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Popiežiškojo Grigaliaus universiteto (Roma, Italija) sveikinimas. Pasirašė rektorius ir studijų prefektas. Yra šio universiteto antspaudas.

Pergamentas. Roma, 1929 m. spalio mėn. Italų k., 35x51.

Šiame universitete studijavę lietuviai: Petras Skarga, Antanas Liuima, Paulius Rabikauskas, Audrys Juozas Bačkis.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 11.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Jogailos universiteto (Krokuva, Lenkija) rektoriaus, senato ir profesorių sveikinimas. Pasirašė rektorius Henrikas [Ferdinandas] Hojeris, prorektorius Mykolas Siedleckis, Teologijos, Medicinos, Žemės ūkio, Teisės ir Filosofijos fakultetų dekanai.

Pergamentas. Krokuva, 1929 m. spalio mėn. Lenkų k., 40x54.

Pažymima, kad 350-ties metų jubiliejaus iškilmėse dalyvaus ir rektoriaus spektrą įteiks šio universiteto prorektorius, zoologijos profesorius M. Siedleckis. Jis 1919-1921 m. buvo Stepono Batoro universiteto Vilniuje profesoriumi ir rektoriumi, 1921 m. grįžo į Jogailos universitetą.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 12.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Prahos Karolio universiteto (Čekija) rektoriaus, senato ir profesorių sveikinimas. Pasirašė rektorius, yra šio universiteto antspaudas.

Popierius. Praha, 1929 m. rugsėjo mėn. Lotynų k., 31,4x44.

Šiame universitete studijavę lietuviai: 1882–1884 m. tobulinosi Jonas Basanavičius, 1930–1932 m. studijavo Adolfas Šapoka.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 13.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Dublino universiteto arba Švenčiausiosios Trejybės kolegijos (Airija) sveikinimas.

Popierius. Dublinas, 1929 m. rugsėjo mėn. Lotynų k., 31,8x52,1.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 14.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Turino akademijos (Italija) sveikinimas. Pasirašė akademijos prezidentas Ct. Parona, yra akademijos antspaudas.

Pergamentas. Turinas, 1929 m. spalio mėn. Italų k., 32,5x49,5.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 15.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Laisvojo Lenkijos universiteto (Varšuva) sveikinimas. Pasirašė rektorius T[eodoras] Vieveger ir senato sekretorius A. Lavrinovičius. Yra šio universiteto antspaudas.

Popierius. Varšuva, 1929 m. spalio mėn. Lenkų k., 40x27.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 16.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Londono universiteto (Didžioji Britanija) sveikinimas. Pasirašė vicekancleris Gregorius Foster. Yra universiteto antspaudas.

Popierius. Londonas, 1929 m. spalio mėn. Lotynų k., 28,3x45.

G. Foster Londono universiteto vicekanclerio pareigas ėjo 1928–1930 m.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 17.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Stepono Batoro universiteto absolventų sveikinimas.

Popierius. Vilnius, [1929] m. Lenkų k., 35,3x53,3.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 18.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Varšuvos medicinos ir Lenkijos chirurgų draugijų delegato, medicinos daktaro Vaclovo Lapinskio sveikinimo kalba. Pasirašė V. Lapinskis.

Popierius. 1929 m. spalio 9 d. Lenkų k., 35,8x49,8.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 19.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Genujos universiteto (Italija) sveikinimas. Pasirašė rektorius, yra universiteto antspaudas.

Popierius. Genuja, 1929 m. spalio mėn. Italų k., 48,4x35,3.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 20.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Mokslinių draugijų, studentų organizacijų ir korporacijų, veikusių Stepono Batoro universitete Vilniuje, sveikinimas. Pasirašė šių draugijų ir organizacijų pirmininkai.

Popierius. Vilnius, [1929] m. Lenkų k., 55x95.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 21.

Sveikinimai Vilniaus universiteto 350-ties metų jubiliejaus proga (LVIA)

Lenkų literatų draugijos Vilniuje sveikinimas. Pasirašė Vitoldas Hulevičius, Tadeušas Turkovskis ir kiti.

Popierius. Vilnius, 1929 m. spalio 10 d. Lenkų k., 70x50.

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 444, l. 22.

Lt En