Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Aukštųjų mokslų draugijos tarybos raštas Lietuvos Respublikos švietimo ministrui dėl Aukštųjų kursų steigimo.

1919 m. gruodžio 23 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 765, l. 290.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos švietimo ministro patvirtintų Aukštųjų kursų įstatų ištrauka.

1919 m. gruodžio 27 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 765, l. 58, 59.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Žinių apie kandidatus į Aukštųjų kursų klausytojus Stasį Lozoraitį, Mykolą Marcinkevičių, Joną Pikčilingį kortelės.

1920 m. sausio mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 4, l. 108, 289, 327.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Statistinės žinios apie Aukštųjų kursų klausytojus.

1920 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 37, l. 8.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Aukštųjų kursų vadovybės raštas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai, kuriame pateikiama būsimų universiteto fakultetų sąmatų projektų santrauka.

1921 m. lapkričio 25 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 41, l. 21.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame Ministrų Kabinetas nutarė 1922 m. vasario 16 d. atidaryti universitetą Kaune, protokolo ištrauka.

1922 m. vasario 13 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 215, l. 47, 47 a. p., 49.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Tarybos pirmojo posėdžio protokolo ištrauka.

1922 m. kovo 5 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 47, l. 1 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Senato pirmojo posėdžio protokolas.

1922 m. gegužės 5 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 48, l. 7, 7 a. p., 8.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto rektoriaus Jono Šimkaus raštas Lietuvos pasiuntinybei Londone dėl knygų universiteto bibliotekai.

1922 m. birželio 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 648, ap. 1, b. 553, l. 74.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Žemės sklypo su trobesiais Donelaičio ir Mickevičiaus g. kampe perėmimo Lietuvos universiteto žinion akto ištrauka.

1922 m. birželio 6 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 81, l. 111, 113 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Einančio Lietuvos universiteto rektoriaus pareigas Vinco Čepinskio raštas Stasiui Eismontui dėl iškabos universiteto rūmams pagaminimo.

1922 m. liepos 31 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 69, l. 83.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto profesoriai ir dėstytojai.

1925 m. rugsėjo 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-12988.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Jono Jablonskio pranešimas Lietuvos universiteto rektoriui dėl negalėjimo dalyvauti universiteto 4 metų veiklos sukakties minėjime.

1926 m. vasario 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 143, l. 72, 72 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto rūmai.

[1930 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A073-P0643-02, A073-P0643-03.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto rūmai. K. Donelaičio ir Gedimino gatvių kampas.

XX a. 4 deš. A. Naruševičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-33684.

Lt En