Parodos
Albumai
„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Aukštųjų kursų Humanitarinio skyriaus paskaitų paskirstymo lentelė.

1921 m. sausio 31 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 37, l. 91.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento įsakymas dėl Mykolo Biržiškos, Kazio Būgos, Jono Jablonskio, Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir Jono Yčo paskyrimo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesoriais.

1922 m. gegužės 29 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 769, l. 54.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto rektoriaus Jono Šimkaus raštas Lietuvos Respublikos švietimo ministrui apie Mykolo Biržiškos išrinkimą Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu ir Jono Vabalo-Gudaičio išrinkimą fakulteto sekretoriumi.

1922 m. birželio 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 769, l. 42.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekano Mykolo Biržiškos raštas Lietuvos universiteto rektoriui apie profesorius, skaitysiančius paskaitas fakultete.

1922 m. rugsėjo 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 76, l. 19.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Rašytojo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto prašymas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanui leisti skaityti paskaitas studentams.

1922 m. rugsėjo 8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 767, l. 3.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentai paskaitoje. Kairėje stovi dėstytojas, filosofijos daktaras Balys Sruoga.

1924 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-078193.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto profesoriaus Leono Karsavino sutarties su Humanitarinių mokslų fakultetu dėl darbo fakultete nuorašas.

1927 m. lapkričio 25 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 314, l. 3, 3 a. p.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Lietuvos universiteto ekstraordinarinio profesoriaus Vinco Mykolaičio-Putino pareiškimas Teologijos-filosofijos fakulteto tarybai dėl perėjimo dirbti į Humanitarinių mokslų fakultetą.

1929 m. birželio 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 3, b. 466, l. 37.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojai.

Iš kairės pirmoje eilėje: L. Bobianskienė, prof. L. Karsavinas, S. Čiurlionienė, prof. H. Engertas, prof. E. Volteris, prof. V. Krėvė-Mickevičius, doc. J. Tumas-Vaižgantas, prof. M. Biržiška, prof. A. Janulaitis, doc. P. Augustaitis, antroje eilėje: G. Studerus, D. Mickelis, prof. V. Mykolaitis-Putinas, M. Banevičius, prof. I. Tamošaitis, prof. P. Brenderis, doc. I. Jonynas, O. Pakštienė, J. A. Herbačiauskas, doc. P. Skardžius, trečioje eilėje: doc. B. Sruoga, doc. P. Galaunė, prof. J. Vabalas-Gudaitis, doc. M. Arcimavičienė-Rudzinskaitė, doc. V. Lazersonas, prof. V. Dubas, doc. J. Štrauchas, prof. V. Sezemanas, doc. N. Šapira, K. Kepalas.

1932 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0- 81131.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekano Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir universiteto bibliotekos direktoriaus Vaclovo Biržiškos pasirašytas aktas dėl Kazio Būgos rankraščių perdavimo bibliotekai, perduodamų rankraščių sąrašo ištrauka.

1931 m. gruodžio 1 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 47, l. 16, 17.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentų susirinkimo protokolas.

1932 m. rugsėjo 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 50, l. 33.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos sistemos katedros 1933–1934 mokslo metų darbo ataskaita.

1934 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 12, b. 1109, l. 49, 50.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojai ir studentai, 1934 metų laida.

1934 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-18711.

„Vytauto Didžiojo universitetui – 100 metų“ (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekano Vinco Krėvės-Mickevičiaus pranešimas, raginantis mokslo personalą neišsinešti fakulteto lėšomis prenumeruojamų laikraščių.

1937 m. spalio 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 13, b. 52, l. 1.

Lt En