Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

PRATARMĖ

Sovietinės okupacijos metais Lietuvos komunistų partija (LKP) siekė pakeisti lietuvių tautos tapatybę pagal komunistinę ideologiją, transformuoti istorinę sąmonę ir atmintį bei įdiegti sovietinę istorijos interpretaciją. Oficialiame diskurse bandyta įtvirtinti teigiamo Rusijos vaidmens Lietuvos istorijoje, lietuvių ir rusų tautų draugystės bendroje klasinėje kovoje paradigmas ir panaudoti jas kaip instrumentą, stiprinant ideologinius sovietinio režimo pamatus. XX a. 6-jame dešimtmetyje buvo suformuotas oficialus vieno svarbiausių Lietuvos XIX a. istorijos įvykių – 1863–1864 m. sukilimo – naratyvas. Teigta, kad sukilimas buvo liaudies masių socialinio išsivadavimo (klasių kovos) reiškinys, valstiečių kova prieš carizmą ir lenkų dvarininkiją už socialines ir ekonomines reformas bei lietuvių kalbos teises, kurioje sukilimo vadų glaudus bendradarbiavimas su rusų revoliuciniais demokratais stiprino lietuvių ir rusų tautų draugystę bendroje revoliucinėje kovoje. Sukilimas vadintas „1861–1863 m. valstiečių sukilimu“, tiesiogiai susietas su baudžiavos panaikinimu 1861 m. Rusijoje ir įkomponuotas į Rusijos revoliucinį judėjimą. Stengiantis paneigti nacionalinį išsivaduojamąjį sukilimo pobūdį, sureikšmintas jo vadų idėjinis sąlytis su rusų revoliucionieriais, ignoruotas ar menkintas Lietuvos ir Lenkijos sukilėlių siekis išsilaisvinti iš Rusijos ir atkurti Abiejų Tautų Respubliką. LKP nuosekliai diegė šią interpretaciją atminties kultūroje, bet kai kurių sovietinių istorikų aplinkoje ji vertinta kritiškai. „Atlydžio“ metais švelnėjant politinei ir ideologinei kultūrinio gyvenimo kontrolei, visuomenėje išryškėjo kita sukilimo samprata, suteikusi jam ne tiek socialinio, kiek nacionalinio išsivadavimo prasmę.

Sukilimo vaizdiniai rado atgarsį ir meninėje kūryboje. 1956 m. žurnale „Pergalė“ buvo išspausdintas Vinco Mykolaičio-Putino romano „Sukilėliai: kovų dėl žemės ir laisvės vaizdai, 1861–1864“ pirmasis tomas „Gana to jungo“. 1957 m. autorius ėmė rašyti antrąją jo dalį „Ginklai prabyla“. Kūrinys atitiko socialistinio realizmo kanoną ir oficialią „valstiečių sukilimo“ interpretaciją bei sulaukė oficialaus pripažinimo. 1958 m. Vincas Mykolaitis-Putinas buvo apdovanotas Lietuvos SSR valstybine premija. Visgi sukilėlių kovos už tautos laisvę motyvas romane nevisai atitiko oficialų sukilimo naratyvą, o knygoje atspindėta Rusijos tautinė politika ir lietuvių nacionalinis išsivaduojamasis judėjimas skatino paraleles tarp carinės ir sovietinės priespaudos. Tokios asociacijos kilo ir kompozitoriui Juliui Juzeliūnui, kuris sukilimą vertino kaip lietuvių tautos kovos dėl laisvės pasireiškimą ir ėmėsi sumanymo perkelti „Sukilėlius“ į operos sceną. Sovietinė valdžia palankiai sutiko tokią mintį. Tikėtasi, kad opera reprezentuos oficialiame diskurse dominuojančią sukilimo versiją ir padės ją įtvirtinti oficialioje kultūrinėje atmintyje.

Tuo tarpu operos kūrėjams rūpėjo lietuvių tautos kovos dėl laisvės idėjos raiška, atliepianti to meto Lietuvos visuomenės tautinėms nuotaikoms. XX a. 6-ojo dešimtmečio antroje pusėje išsiplėtė antisovietinis pasipriešinimas, 1955–1956 m. įvykiai Lenkijoje ir Vengrijoje skatino patriotinį nusiteikimą ir politinio protesto akcijas. Visa tai aktualino sukilimo vaizdinį, reprezentavusį lietuvių tautos nacionalinį išsivadavimą.

Operą ketinta 1957 m. pastatyti Lietuvos SSR valstybiniame akademiniame operos ir baleto teatre. Muziką kūrė J. Juzeliūnas, libretą pagal „Sukilėlių“ pirmąją dalį rašė rašytoja Aldona Liobytė, netrukus prisidėjo ir pats romano autorius. Operos kūrėjus stipriai varžė oficialus diskursas ir politinė kontrolė, todėl jie suvokė, kad tik panaudojus sovietinės ideologijos reikšmes, galės perteikti nacionalinę sukilimo prasmę ir išryškinti laisvės idėją. Operos siužetas buvo įkomponuotas į liaudies masių klasinės kovos schemą. Nacionalinio išsivadavimo iš Rusijos jungo mintis išsakyta sukilimo vadovo, kunigo Antano Mackevičiaus eilėmis: „Žinau, kad visas mano kraštas, / Mieloji Lietuva, / Vergovėj carinio žandaro, / Dejuoja vos gyva. / Bet štai galingas laisvės balsas, / Jau skamba tūkstančiais aidų, / Ir eis kaip audra mano liaudis, / Ir pančiai sutrupės, / Ir mano pavergtai tėvynei / Tuoj laisvė sušvytės“. Pagrindinė kūrinio idėja apibendrintai išreikšta sukilėlių šūkiu „Už laisvę, už Lietuvą!“ ir A. Mackevičiaus bei jam antrinusio choro eilėmis finalinėje scenoje: „Mūsų kelias – ryžtinga kova, / Mūs žemė – bus laisva!“.

Operos pastatymas nuo pat pradžių patyrė griežtą ideologinę cenzūrą. Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Meno tarybos 1957 m. gegužės 27 d. posėdyje operos kūrėjai kritikuoti už tai, kad nukrypo nuo oficialios sukilimo interpretacijos, pernelyg akcentavo nacionalinio išsivadavimo motyvą, neparodė tautų draugystės sukilėlių kovoje. Autoriams pavyko apginti idėjinę-meninę kūrinio koncepciją ir opera buvo įtraukta į Spalio revoliucijos metinėms paminėti skirtą šventinį teatro repertuarą. Teatro LKP pirminės organizacijos vadovybė pareikalavo laikytis oficialaus sukilimo naratyvo ir ideologiškai prižiūrėjo operos pastatymą. Po spektaklio peržiūros, 1957 m. spalio 2 d. partinis biuras nusprendė, kad librete yra ideologinių trūkumų ir „nacionalistinių tendencijų“, todėl operos rodyti negalima. Tuomet J. Juzeliūnas pasirūpino gauti Maskvos pritarimą, ėmė ieškoti paramos Lietuvos SSR kultūros ministerijoje, galiausia kreipėsi į LKP centro komiteto (CK) pirmąjį sekretorių Antaną Sniečkų. Perskaitęs operos libretą, A. Sniečkus nusprendė, kad kūrinys yra „tiesioginis nacionalistinis išpuolis“ ir inicijavo jo uždraudimą.

LKP CK biuro 1957 m. spalio 24–25 d. pasitarime buvo nuspręsta, kad operos „Sukilėliai“ koncepcija neatitinka oficialios sukilimo interpretacijos, kūrinys laikytinas „ideologine diversija“ ir „nacionalistiniu išpuoliu“. Nutarta uždrausti operą kaip sovietų valdžiai politiškai ir ideologiškai kenksmingą kūrinį. Premjera buvo atšaukta. Jos kūrėjai kreipėsi laiškais į Lietuvos SSR vadovybę, prašydami paaiškinti operos uždraudimo priežastis, tačiau oficialaus atsakymo nesulaukė. Reaguodama į ideologinius reikalavimus, A. Liobytė pataisė libretą ir papildė tekstą eilėmis apie vieningą Rusijos imperijos tautų kovą už laisvę, tačiau tai padėties nepakeitė. LKP CK biuro 1957 m. lapkričio 26 d. pasitarime nuspręsta, kad pataisyto libreto koncepcija ideologiškai ydinga. LKP CK biuro 1958 m. sausio 27 d. posėdyje libretas pasmerktas kaip sovietų valdžiai politiškai ir ideologiškai žalingas kūrinys. LKP vadovybei nepatiko tai, kad operoje iškeltos lietuvių tautos išsivadavimo iš Rusijos priespaudos ir kovos už laisvę idėjos, nepabrėžta tautų draugystė ir pažangus rusų vaidmuo klasių kovoje, sukeltos asociacijos, tapatinusios carizmą su rusų tauta, netinkamai pavaizduotas sukilimo vadovo A. Mackevičiaus paveikslas.

Atšaukus operos premjerą, LKP išvystė kūrinio ir jo autorių pasmerkimo kampaniją. Visuomenei operos uždraudimas buvo pateiktas kaip komunistų politinio budrumo ir jų įnirtingos ideologinės kovos su buržuazinėmis nacionalistinėmis koncepcijos bei jų įtakotais meno kūrėjais atvejis. LKP X suvažiavime 1958 m. vasario 12–15 d. kritikuota „buržuazinė nacionalistinė“ operos samprata ir jos autoriai apkaltinti „buržuaziniu nacionalizmu“. Lietuvos SSR kultūros ministerijos Meno kolegijos 1958 m. vasario 5 d. posėdyje, Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro, rašytojų ir kompozitorių sąjungų, Valstybinės grožinės literatūros leidyklos LKP pirminių organizacijų 1957–1958 m. susirinkimuose sutartinai pasmerkta opera ir pritarta jos uždraudimui.

Operos uždraudimą nulėmė keletas priežasčių. Kūrinio koncepcija, išryškinusi 1863–1864 m. sukilimo nacionalinį išsivaduojamąjį pobūdį ir laisvės idėją, prieštaravo oficialiam diskursui. LKP ją suvokė kaip „nacionalistinę“ sukilimo sampratą, „buržuazinės ideologijos“ apraišką ir marksistinio „darbo žmonių laisvės“ supratimo reviziją. Operos libretas galėjo sukelti sovietiniam režimui nepriimtinas analogijas tarp carizmo ir rusų tautos, carinės ir sovietinės priespaudos bei paskatinti antirusiškas ir antisovietines nuotaikas. XX a. 6-jame dešimtmetyje sustiprėjus antisovietiniam pasipriešinimui, labiausia baimintasi politinių pasekmių: kad sukilimo vaizdinys operoje bus suprastas kaip lietuvių tautos kova už laisvę, užslėptas raginimas oponuoti sovietiniam režimui ar netgi sekti sukilėliu pavyzdžiu kovojant „Už laisvę, už Lietuvą!“.

Operos uždraudimas turėjo rimtų padarinių. Buvo sugriežtinta sovietų valdžios kultūros politika ir „atlydžio“ laikotarpiu susilpnėjusi kultūrinio gyvenimo kontrolė, nubrėžtos kūrybos leistinumo ribos. Pagreitį įgijo komunistų kova su atgyjančio „buržuazinio nacionalizmo“ apraiškomis inteligentijos aplinkoje. Dėl nuolatinės priežiūros V. Mykolaitis-Putinas nebaigė rašyti romano antrosios dalies – jos tekstas paskelbtas po rašytojo mirties 1967 m. Moralinis gniuždymas ir ideologinė kontrolė apsunkino tolesnę J. Juzeliūno kūrybą. Didžiausią spaudimą patyrė A. Liobytė: ji paversta pagrindine „nacionalistinio išpuolio“ kaltininke, aršiausiai kritikuota viešoje erdvėje, svarstyta Valstybinės grožinės literatūros leidykloje dėl „ideologinių klaidų“ darbe, galiausia 1961 m. priversta palikti darbą leidykloje.

Nuslopus kritikos audrai, kūrėjai tęsė pastangas pastatyti operą. V. Mykolaitis-Putinas parašė naują libretą, tačiau Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro LKP pirminės organizacijos biuro 1961 m. sausio 10 d. posėdyje buvo konstatuota, kad jo koncepcija nepakito ir liko politiškai ydinga. Palankesnės sąlygos operos pastatymui susiklostė tik  XX a. 8-jame dešimtmetyje, kai oficialiame diskurse paplito sukilimo interpretacija, pripažinusi jo nacionalinį siekį. Tuomet leista pastatyti operą pagal anksčiau parašytą libretą ir 1977 m. spalio 29 d. įvyko jos premjera. Operos spektaklis sulaukė nemažo pasisekimo.

Sovietinės okupacijos metais J. Juzeliūno opera „Sukilėliai“ buvo vienas ryškiausių lietuvių tautinės savimonės raiškos ir kultūrinio oponavimo reiškinių. Režimo kontroliuojamos kultūros ir atminties erdvėje, panaudojus sovietinės ideologijos reikšmes, operos autoriai sukūrė sukilimo paveikslą, bylojantį apie lietuvių tautos kovą už laisvę, žadinantį tautinę savimonę ir atliepiantį to meto visuomenės tautinėms nuotaikoms. Režimui oponuojanti visuomenės dalis sukilimo vaizdinį operoje suvokė kaip tautos kovos už laisvę simbolį, kuris padėjo jai puoselėti kitokią nei oficiali sukilimo sampratą, ugdyti tautinę tapatybę ir atmintį, stiprinti pasipriešinimo okupacijai dvasią.

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėja Nijolė Maslauskienė.

 

PANAUDOTA LITERATŪRA:

1863–1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, 276 p.

DAUJOTYTĖ, Viktorija. Putinas: pasaulėvaizdžio kontūrai: kūrybos studija. Vilnius: Tyto alba, 2003, 249 p.

JUZELIŪNAS, Julius. Straipsniai. Kalbos. Pokalbiai. Amžininkų atsiminimai. Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 2002, 672 p.

STALIŪNAS, Darius. Savas ar svetimas paveldas? 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta. Vilnius: Mintis, 2008, 144 p.

STREIKUS, Arūnas. Istorinės atminties sovietizavimo ypatybės Lietuvoje. Prieiga per internetą:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2005-11-16-arunas-streikus-istorines-atminties-sovietizavimo-ypatybes-lietuvoje/5678.

STREIKUS, Arūnas. Minties kolektyvizacija. Cenzūra Sovietų Lietuvoje. Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2018, 438 p.

Šmaikščioji rezistentė Aldona Liobytė. Publicistika, laiškai, atsiminimai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995, 325 p.

TININIS, Vytautas. Sniečkus. 33 metai valdžioje (Antano Sniečkaus biografinė apybraiža). Vilnius, 2000, 284 p.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas.

Maskva. 1948 m.

Fotonuotraukos autorius E. Riapasovas.

LCVA, 0-062379.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Kompozitorius Julius Juzeliūnas.

Vilnius. [1946–1956 m.]

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-076684.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Vytauto Didžiojo universiteto studentė Aldona Liobytė.

Kaunas. 1937 m.

Fotonuotrauka.

MLLM, IK 38385a.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio dramos teatro aktoriai ir kūrybiniai darbuotojai.

Iš kairės: 1. aktorė ir režisierė Kazimiera  Kymantaitė, 2. aktorius Juozas Kanopka, 3. rašytoja Aldona Liobytė, 4. dailininkė, scenografė Juzefa Čeičytė, 4. aktorius Vladas Jurkūnas. Vilnius. 1948–1949 m.

Fotonuotrauka.

MLLM, IK 34212a.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR kultūros darbuotojai Lietuvos komunistų partijos VII suvažiavime.

Iš kairės: 3. Lietuvos SSR kultūros ministras Juozas Banaitis, 4. Lietuvos SSR valstybinio operos ir baleto teatro vyriausiasis režisierius Juozas Grybauskas, 5. rašytojas Juozas Paukštelis, 6. rašytojas Juozas Baltušis, 7. poetas Vacys Reimeris, 8. Lietuvos SSR rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas Venclova. Vilnius. 1952 m. spalio mėn.

Fotonuotraukos autorius L. Meinertas.

LCVA, 0-003838-1.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Scena iš Lietuvos SSR valstybinio operos ir baleto teatro spektaklio, Juliaus Juzeliūno baleto „Ant marių kranto“.

Maskva. 1954 m. kovo 4–12 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-048035.

Spektaklis rodytas Lietuvos literatūros ir meno dekadoje Maskvoje.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Aldonos Liobytės libreto Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai“ ištraukos.

[1956 m.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LLMA, f. 103, ap. 1, b. 1, l. 1–20.

Libreto finale apibendrintai išreikšta kūrinio koncepcija: „Nebegrįš Katrytė iš dvaro, bet jos tragiška keršto šaukianti mirtis skatina liaudį su ginklu rankoje grumtis dėl savo teisių, dėl šviesesnės ateities“. Opera baigiasi „liaudies herojaus“, kunigo Mackevičiaus žodžiais: „Mūs kelias – ryžtinga kova, / Mūs žemė bus laisva!“.“

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus pasikalbėjimų su Lietuvos SSR rašytojų sąjungos nariais komunistais tekstų ištraukos apie tautinės savimonės raišką Lietuvos visuomenėje, lietuvių tautinio išsivadavimo iš Rusijos priespaudos motyvą Vinco Mykolaičio-Putino romane „Sukilėliai“.

1957 m. sausio 16, 18 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 226, l. 1, 18, 22, 34–35, 39.

Reaguodamas į JAV lietuvių laikraštyje „Naujienos“ paskelbtą palankią V. Mykolaičio-Putino romano „Sukilėliai“ recenziją ir lietuvių išeivijai kilusias  analogijas tarp carizmo ir sovietų valdžios, taip pat į sustiprėjusias Lietuvos visuomenės antisovietines nuotaikas ir Vėlinių minėjimo 1956 m. lapkričio 2 d. atgarsius, A. Sniečkus akcentavo, kad „su „Sukilėliais“ gal reikia atsargiau. Gal leidžiant atskiru leidiniu reikėtų kai kuriuos niuansus pakeist. [...] jei yra vietų, keliančių asociacijas, galinčias nuteikti prieš rusų tautą, reikia peržiūrėt“.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus Lietuvos SSR rašytojų sąjungos suvažiavime.

Tribūnoje: A. Sniečkus. Prezidiume iš kairės: 1. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis, 2. Lietuvos SSR rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas Venclova, 6. rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas. Vilnius. 1956 m.

Fotonuotraukos autorius Eugenijus Šiško.

LCVA, 0-060162.

A. Sniečkus (1903–1974), LKP CK pirmasis sekretorius (1936–1974 m.), 1957 m. inicijavo Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ uždraudimą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR rašytojų sąjungos Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos susirinkimo protokolo ištrauka apie Vinco Mykolaičio-Putino romaną „Sukilėliai“.

1957 m. kovo 18 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 4628, ap. 5, b. 1, l. 13–14.

Susirinkime Lietuvos SSR rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas Venclova akcentavo, kad V. Mykolaičio-Putino romanas „Sukilėliai“ atitinka socialistinio realizmo metodą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Mykolaičio-Putino romano „Sukilėliai“ viršelis.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas.

Vilnius. 1957 m. spalio mėn.

Fotonuotraukos autorius Michailas Rebis.

LCVA, 1-00779.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Meno tarybos posėdžio protokolas.

1957 m. gegužės 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LLMA, f. 97, ap. 1, b. 148, l. 28–39.

Posėdyje aptarta Juliaus Juzeliūno opera „Sukilėliai“, išsakytos pastabos dėl libreto ir partitūros, pareikšta kritika dėl 1863–1864 m. sukilimo sampratos, neatitikusios oficialios jo interpretacijos, lietuvių tautinio išsivadavimo iš Rusijos priespaudos motyvo akcentavimo, tautų draugystės sukilėlių kovoje nutylėjimo. Posėdyje kompozitorius J. Juzeliūnas, rašytojai Aldona Liobytė ir Vincas Mykolaitis-Putinas apgynė kūrinio koncepciją. V. Mykolaitis-Putinas pabrėžė, kad „librete kaip socialinė, taip ir nacionalinė linija eina lygiagrečiai. Nacionalinis elementas operoje nieko reakcinio neturi“. Posėdyje nutarta įtraukti operą į teatro repertuarą, įpareigojus kūrybinę grupę ją pataisyti pagal pareikštas pastabas.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas.

Vilnius. 1958 m.

Fotonuotraukos autorius I. Fišeris.

LCVA, 0-076062.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Kompozitorius Julius Juzeliūnas (kairėje) ir baletmeisteris Vytautas Grivickas.

Vilnius. [1950–1960 m.]

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-082560.

V. Grivickas (1925–1990), Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro vyriausiasis baletmeisteris (1954–1971 m.), Meno Tarybos narys, 1957 m. rėmė Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ koncepciją ir operos pastatymą. Uždraudus operą, pasisakė už jos atnaujinimą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Dirigentas Rimas Geniušas (dešinėje) ir dailininkas Petras Tarabilda.

Kaunas. 1956 m. rugpjūčio mėn.

Fotonuotraukos autorė D. Tarabildienė.

LCVA, 1-07681.

R. Geniušas (1920–2012), Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro vyriausiasis dirigentas (1958–1975 m.), Meno tarybos narys, 1957 m. rėmė Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ koncepciją ir operos pastatymą. Uždraudus operą, pasisakė už jos atnaujinimą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos biuro posėdžio protokolas.

1957 m. spalio 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 7762, ap. 2, b. 1, l. 49.

Posėdyje konstatuota, kad Aldonos Liobytės libretas Juozo Juzeliūno operai „Sukilėliai“ neatitinka komunistinės ideologijos reikalavimų ir sovietinės istorijos koncepcijos, jame „yra eilė esminių istorinės epochos teisingo pavaizdavimo ir ideologinių trūkumų“, „prasikiša nacionalistės tendencijos“, todėl „premjeros leisti negalima“.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Režisierius Juozas Gustaitis.

Vilnius. 1976 m. rugsėjo 9 d.

Fotonuotraukos autorė Irena Juciūtė.

LCVA, 0-059965.

J. Gustaitis (1912–1990), Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro vyriausiasis režisierius (1952–1964 m.), 1957 m. nepritarė Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ koncepcijai, reiškė kritines pastabas dėl jos libreto. Dalyvavo Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos biuro 1957 m. spalio 7 d. posėdyje, kuriame nutarta, kad operos premjeros negalima rodyti. Uždraudus operą, pasisakė už jos atnaujinimą, giežtai laikantis oficialios sukilimo interpretacijos.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro šventinis repertuaras.

1957 m. spalio 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LLMA, f. 97, ap. 1, b. 151, l. 42–43.

Teatro šventiniame repertuare, skirtame Spalio revoliucijos 40-osioms metinėms paminėti, numatyta 1957 m. lapkričio 1–2 d. įstaigų kolektyvams parodyti Juliaus Juzeliūno operą „Sukilėliai“, o lapkričio 3 d. teatre surengti operos premjerą. Nepaisant to, kad teatro Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos biuras 1957 m. spalio 7 d. nutarė, kad operos premjeros negalima rodyti, jos kūrėjai užsitikrino Maskvos palaikymą ir tikėjosi, kad Lietuvos SSR valdžia leis surengti premjerą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Chormeisteris Jonas Dautartas.

Vilnius. 1957 m.

Fotonuotraukos autorius Algimantas Kunčius.

LCVA, 0-059085-3.

J. Dautartas (1905–1984), Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro vyriausiasis chormeisteris (1947–1968 m.), Meno tarybos narys, 1957 m. rėmė Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ pastatymą. Dalyvavo Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos biuro 1957 m. spalio 7 d. posėdyje, kuriame nutarta, kad operos premjeros negalima rodyti. Uždraudus operą, pasisakė už jos atnaujinimą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Aldonos Liobytės libreto Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai“ ištraukos.

1957 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 3377, ap. 48, b. 1272, l. 1–3, 24–25, 52.

Kūrinio koncepcija išreikšta libreto antrajame veiksme „liaudies herojaus“, 1863–1864 m. sukilimo vadovo, kunigo Antano Mackevičiaus žodžiais „Žinau, kad visas mano kraštas, / Mieloji Lietuva, / Vergovėj carinio žandaro, / Dejuoja vos gyva. / Bet štai galingas laisvės balsas, / Jau skamba tūkstančiais aidų, / Ir štai visi, kur tempė jungą, / Sukils kovot kartu. / Ir eis kaip audra mano liaudis, / Ir pančiai sutrupės, / Ir mano pavergtai tėvynei / Tuoj laisvė sušvytės“. Kūrinio koncepcija apibendrintai išsakyta sukilėlių šūkiu „Už laisvę, už Lietuvą!“ ir A. Mackevičiaus bei jam antrinusio choro eilėmis finalinėje scenoje: „Mūsų kelias – ryžtinga kova, / Mūs žemė – bus laisva!“.

Libretas buvo perduotas Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui. Perskaitęs libreto tekstą, jis 1957 m. spalio 24–25 d. sušaukė LKP CK biuro pasitarimą dėl operos uždraudimo, kuriame pareiškė: „visą naktį negalėjau užmigti – tai tiesioginis nacionalistinis išpuolis“.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus.

Maskva. 1959 m. sausio 27 d. – vasario 5 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 62, l. 11.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Aldonos Liobytės libreto Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai“ aptarimo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro pasitarime stenograma.

1957 m. spalio 24–25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap.191, b. 368, l. 68–75.

Pasitarime kritikuota tautinės savimonės raiška Vinco Mykolaičio-Putino, J. Juzeliūno ir A. Liobytės kūryboje, pasmerkta operos „Sukilėliai“ koncepcija dėl 1863–1864 m. sukilimo sampratos, neatitikusios oficialios jo interpretacijos, lietuvių tautinio išsivadavimo iš Rusijos priespaudos motyvo akcentavimo, tautų draugystės sukilėlių kovoje ir rusų tautos vaidmens nacionalinio išsivadavimo judėjime nutylėjimo. Kūrinys pavadintas „ideologine diversija“ ir „nacionalistiniu išpuoliu“. Nutarta uždrausti operą kaip sovietų valdžiai politiškai ir ideologiškai kenksmingą kūrinį.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) biuro nariai, Lietuvoje pasitinkantys Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) CK sekretorių ideologijai Michailą Suslovą.

Pirmoje eilėje iš kairės: 2. LKP CK pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus, 3. SSKP CK sekretorius ideologijai Michailas Suslovas, 4. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis, 5. LKP CK sekretorius ideologijai Vladas Niunka, 6. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas Motiejus Šumauskas. Vilnius. 1960 m. liepos mėn.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 63, l. 5.

A. Sniečkus 1957 m. inicijavo Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ uždraudimą.

V. Niunka (1907–1983), LKP CK sekretorius ideologijai (1948–1961 m.), artimas A. Sniečkaus draugas, palaikė jo iniciatyvą uždrausti J. Juzeliūno operą „Sukilėliai“, dalyvavo LKP CK biuro 1957 m. spalio 24–25 d. pasitarime, kuriame nutarta uždrausti operą.

J. Paleckis (1899–1980), Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas (1940–1967 m.), palaikė A. Sniečkaus iniciatyvą uždrausti J. Juzeliūno operą „Sukilėliai“, dalyvavo LKP CK biuro 1957 m. spalio 24–25 d. pasitarime, kuriame nutarta uždrausti operą.

M. Šumauskas (1905–1982), LKP CK antrasis sekretorius (1954–1956 m.), Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas (1956–1967 m.), palaikė A. Sniečkaus iniciatyvą uždrausti J. Juzeliūno operą „Sukilėliai“, dalyvavo LKP CK biuro 1957 m. spalio 24–25 d. pasitarime, kuriame nutartą uždrausti operą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytojos Aldonos Liobytės pareiškimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui, Lietuvos SSR rašytojų sąjungos pirmininkui Antanui Venclovai dėl Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ uždraudimo.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-075595.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino, kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno ir rašytojos Aldonos Liobytė pareiškimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui, Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui Justui Paleckiui, Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkui Motiejui Šumauskui dėl J. Juzeliūno operos „Sukilėliai“ uždraudimo.

1957 m. lapkričio 1 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 73, l. 171-172.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas.

Vilnius. 1958 m.

Fotonuotraukos autorius I. Fišeris.

LCVA, 0-076061.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Kompozitorius Julius Juzeliūnas.

Vilnius. 1960 m. sausio mėn.

Fotonuotraukos autorius Marijonas Baranauskas.

LCVA, 0-012777.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdžio nutarimas dėl Aldonos Liobytės libreto Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai“.

1957 m. lapkričio 5 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap.191, b. 368, l. 67.

Posėdyje nutarta parengti nutarimą dėl operos libreto pasmerkimo.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR rašytojų sąjungos Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos atskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokolo ištrauka apie Aldonos Liobytės libretą Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai“ ir operos uždraudimą.

1957 m. lapkričio 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 4628, ap. 5, b. 1, l. 26, 28, 30 –32.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas Lietuvos literatūros ir meno darbuotojų susirinkime.

Iš kairės: 1. rašytojas Juozas Paukštelis, 2. V. Mykolaitis-Putinas, 3. rašytojas Juozas Grušas. Vilnius. 1958 m. sausio 17 d.

Fotonuotraukos autorius A. Kerkovičius.

LCVA, 0-009705.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Pataisyto Aldonos Liobytės libreto Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai“ ištraukos.

1959 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LLMA, f. 103, ap. 1, b.  25, l. 42–44, 64–66, 92–94.

Reaguodama į kritiką, A. Liobytė pataisė libreto tekstą ir papildė eilėmis, kuriose akcentavo vieningą Rusijos imperijos tautų kovą už laisvę: „Nuo Baltijos iki Karpatų / Lig Volgos neramių krantų / Jau tautos laisvės aušrą mato / Ir kils kovot kartu“. Pataisytas libretas buvo aptartas Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) biuro 1957 m. lapkričio 26 d. pasitarime, kuriame nuspręsta, kad jis ideologiškai ydingas. Kritikuodamas pataisytą libretą, LKP CK pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus pareiškė: „du posmus įdėjo apie Volgą, bei jie nieko nepakeičia. [...] norime, kad opera padėtų komunistinei statybai, bet laisvę reikia suprasti mūsų laisvė, darbo žmonių laisvė. [...] su tokiom pataisom nieko nebus. Reikia duoti visą veiksmą rusų tautai, kovojančiai dėl išlaisvinimo iš carizmo ir baudžiavos jungo“.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus pranešimo LKP CK biuro pasitarime ištrauka apie Aldonos Liobytės libretą Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai“, operos uždraudimą, literatūros ir meno ideologinės kontrolės stiprinimą.

1957 m. lapkričio 26 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 73, l. 173, 175–179.

Pranešime pasmerkta operos „Sukilėliai“ koncepcija ir pataisyto libreto tekstas dėl 1863–1864 m. sukilimo sampratos, neatitikusios oficialios jo interpretacijos, lietuvių tautinio išsivadavimo iš Rusijos priespaudos motyvo akcentavimo, nepakankamo tautų draugystės sukilėlių kovoje ir rusų tautos vaidmens nacionalinio išsivadavimo judėjime atvaizdavimo, nemarksistinio laisvės supratimo. Kritikuodamas pataisytą libretą, A. Sniečkus pabrėžė: „nacionalinė pusė labai iškreipta. [...] Bet jeigu būtų parodyta visų tautų kova prieš baudžiavą, tai ir Lietuvos laisvė būtų gera. [...] Mes norime, kad būtų gera opera. Jeigu draugai pavergti svetimų įtakų ir nenori sukurti tokios operos, galime apsieiti. Mes duodame milijonus operai, atitraukdami nuo kito, norime, kad opera padėtų komunistinei statybai, bet laisvę reikia suprasti mūsų laisvė, darbo žmonių laisvė. [...] su tokiom pataisom nieko nebus. Reikia duoti visą veiksmą rusų tautai, kovojančiai dėl išlaisvinimo iš carizmo ir baudžiavos jungo“. Pasitarime pritarta operos „Sukilėliai“ uždraudimui ir griežtesnei kultūros gyvenimo kontrolei.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo protokolo ištraukos apie Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ uždraudimą.

1957 m. lapkričio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 7762, ap. 2, b. 1, l. 51–54, 62–64.

Susirinkime pritarta operos „Sukilėliai“ uždraudimui.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Baleto artistas Henrikas Kunavičius. Vilnius.

[1960 m.]

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-084701.

H. Kunavičius (1925–2012), Lietuvos TSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro solistas, Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos biuro sekretorius. Teatro pirminės partinės organizacijos 1957 m. lapkričio 27 d. ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime perskaitė pranešimą, kuriame pritarė Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ uždraudimui.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto biuro posėdžio nutarimas dėl Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro LKP pirminės organizacijos veiklos.

1958 m. sausio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 1771, ap.191, b. 504, l. 110–115.

Nutarime pasmerktas operos „Sukilėliai“ libretas kaip sovietų valdžiai „idėjiškai žalingas ir istorinę tikrovę iškraipantis“ kūrinys dėl 1863–1864 m. sukilimo sampratos, neatitikusios oficialios jo interpretacijos, lietuvių tautinio išsivadavimo iš Rusijos priespaudos motyvo akcentavimo, nepakankamo tautų draugystės sukilėlių kovoje ir rusų tautos vaidmens nacionalinio išsivadavimo judėjime atvaizdavimo. Pareikalauta sugriežtinti meninės kūrybos ideologinę kontrolę.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus ir LKP CK sekretorius ideologijai Vladas Niunka sanatorijoje.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 24, l. 8.

V. Niunka palaikė A. Sniečkaus iniciatyvą uždrausti Juliaus Juzeliūno operą „Sukilėliai“, parengė LKP CK biuro 1958 m. sausio 27 d nutarimą, pasmerkusį J. Juzeliūno operos „Sukilėliai“ libretą kaip sovietų valdžiai politiškai ir ideologiškai žalingą kūrinį.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR kultūros ministras Juozas Banaitis su žmona, Lietuvos SSR valstybinio akademinio dramos teatro aktore, režisiere Kazimiera Kymantaite. Palanga.

1957 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-091704.

J. Banaitis (1908–1967), Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) narys, Lietuvos SSR kultūros ministro pavaduotojas (1953–1958 m.), kultūros ministras (1958–1967 m.), parengė LKP CK biuro 1958 m. sausio 27 d nutarimą, pasmerkusį Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ libretą kaip sovietų valdžiai politiškai ir ideologiškai žalingą kūrinį.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR kultūros ministerijos kolegijos nutarimo ištrauka dėl Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ libreto.

1958 m. vasario 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LLMA, f. 342, ap. 1, b. 584, l. 11–12.

Nutarime teigiama, kad librete iškreipta V. Mykolaičio-Putino romano „Sukilėliai“ koncepcija, pateiktas 1863–1864 m. sukilimo vaizdinys, neatitikęs oficialios jo interpretacijos.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos susirinkimo protokolo ištrauka apie ideologinės kontrolės stoką leidyklos veikloje.

1958 m. vasario 6 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 11321, ap. 2, b. 2, l. 1–4, 8, 10.

Susirinkime kritikuota leidyklos, Vaikų ir jaunimo literatūros redakcijos ir jos vedėjos Aldonos Liobytės veikla dėl politinio budrumo ir ideologinės kontrolės stokos parenkant, redaguojant ir leidžiant kūrinius.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytoja Aldona Liobytė su motina ir dukromis.

Iš kairės: 1. Gintarė Paškevičiūtė, 2. A. Liobytė, 3. M. Liobienė, 4. Laisvė Paškevičiūtė. Molėtų rajonas, Šniūrai. 1958 m.

MLLM, IK 38396a.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos susirinkimo protokolas.

1958 m. vasario 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 7762, ap. 2, b. 2, l. 15–17.

Susirinkime pritarta Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ uždraudimui.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus pranešimo LKP X suvažiavime ištrauka apie Aldonos Liobytės libretą Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai“.

1958 m. vasario 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 191, b. 430, l. 89–90.

Pranešime kritikuotas libretas, pabrėžiant, kad jame iškreipta V. Mykolaičio-Putino romano „Sukilėliai“ koncepcija ir „iš nacionalistinių pozicijų“ nušviestas 1861–1863 m valstiečių judėjimas Lietuvoje.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus su LKP delegatais Sovietų Sąjungos komunistų partijos XXII suvažiavime.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. A. Sniečkus. Maskva. 1961 m. spalio mėn.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 64, l. 9.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR rašytojų sąjungos pirmininko Antano Venclovos pranešimo Lietuvos komunistų partijos X suvažiavime ištrauka apie tautinės savimonės raišką literatūroje, Aldonos Liobytės libretą Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai“.

1958 m. vasario 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 191, b. 430, l. 208–209.

Pranešime kritikuotas libretas, pabrėžiant, kad jame „revizuota aplamai teisinga istorinė romano „Sukilėliai“ koncepcija, duotas iškreiptas 1863–1864 m. sukilimo paveikslas, pateikta iš esmės buržuazinė-nacionalistė šio sukilimo koncepcija“.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas Venclova (pirmas iš kairės) ir rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas (antras iš kairės) laikraščio „Literaturnaja gazeta“ konferencijoje.

Vilnius. 1959 m.

Fotonuotraukos autorius Eugenijus Šiško.

LCVA, 0-060217.

A. Venclova (1906–1971), Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) narys, Lietuvos SSR rašytojų sąjungos pirmininkas (1954–1959 m.), palaikė Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ uždraudimą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR kultūros ministro Juozo Banaičio pranešimo Lietuvos komunistų partijos X suvažiavime ištrauka apie tautinės savimonės raišką lietuvių literatūroje ir mene, Aldonos Liobytės libretą Juliaus Juzeliūno operai „Sukilėliai.

1958 m. vasario 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 191, b. 430, l. 281–284.

Pranešime kritikuotas „iš nacionalistinių pozicijų parašytas“ libretas, palankiai įvertinta kultūros ideologinės kontrolės ir politinio budrumo sistema, užkirtusi kelią operos „Sukilėliai“ premjerai.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR kultūros ministras Juozas Banaitis su kultūros darbuotojais.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro  vyriausiasis chormeisteris Jonas Dautartas, 2. kompozitorius Konradas Kaveckas, 3. J. Banaitis. 4. kompozitorius Jonas Švedas, 5. choreografas Juozas Lingys. Vilnius. [1964–1965 m. ]

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-091747.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko Justo Paleckio pranešimo Lietuvos komunistų partijos X suvažiavime ištrauka apie tautinės savimonės raišką lietuvių inteligentijos kūryboje, Juliaus Juzeliūno operą „Sukilėliai“.

1958 m. vasario 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 191, b. 430, l. 313–314.

Pranešime kritikuota ideologiškai ydinga opera, pabrėžiant, kad jos autoriai „neturėjo teisingo partiškumo supratimo“, „klaidžiojo nacionalistinių nuotaikų sutemose“ „buvo „sukaustyti nacionalinio ribotumo pančiais“.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis (dešinėje) ir rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas minėjime, skirtame Kristijono Donelaičio 250-ųjų gimimo metinėms.

Vilnius. 1964 m. 

Fotonuotraukos autorius Jonas Juknevičius.

LCVA, 0-077933.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR rašytojų sąjungos Lietuvos komunistų partijos (LKP) pirminės organizacijos susirinkimo protokolo ištrauka apie Vinco Mykolaičio-Putino romaną „Sukilėliai“.

1958 m. vasario 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 4628, ap. 5, b. 2, l. 14, 19–20, 24–25.

Reaguodamas į LKP X suvažiavime pareikštą Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ kritiką, susirinkime V. Mykolaitis-Putinas pažymėjo, kad romaną „Sukilėliai“ parašė socialistinio realizmo metodu, laikydamasis oficialios istorinių įvykių interpretacijos.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas laikraščio „Literatūrnaja gazeta“ konferencijoje.

Iš kairės: 2. rašytojas Teofilis Tilvytis, 3. rašytojas Antanas Miškinis, 4. rašytojas Augustinas Gricius, 5. V. Mykolaitis-Putinas. Vilnius. 1959 m.

Fotonuotraukos autorius Eugenijus Šiško.

LCVA, 0-060182.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos susirinkimo protokolo ištrauka apie ideologines klaidas leidyklos Vaikų ir jaunimo literatūros redakcijos veikloje.

1958 m. kovo 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 11321, ap. 2, b. 2, l. 13, 17–18, 21–23, 28–34.

Susirinkime kritikuota leidyklos, Vaikų ir jaunimo literatūros redakcijos ir jos vedėjos Aldonos Liobytės veikla dėl komunistinei ideologijai netinkamų kūrinių leidybos, nepakankamo politinio budrumo ir ideologinės kontrolės užkardant tautinės savimonės raišką literatūroje.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytoja Aldona Liobytė.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos susirinkimo protokolas.

1958 m. liepos 16 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 7762, ap. 2, b. 2, l. 47–48.

Susirinkime pritarta Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ uždraudimui, pasisakyta už operos libreto atnaujinimą ir komunistinės ideologijos reikalavimus atitinkančios operos pastatymą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Kompozitorius Julius Juzeliūnas.

Vilnius. 1960 m. sausio mėn.

Fotonuotraukos autorius: Marijonas Baranauskas.

LCVA, 0-012818.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR kompozitorių sąjungos valdybos posėdžio protokolas dėl Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ aptarimo.

1960 m. vasario 1 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LLMA, f. 21, ap. 1, b. 237, l. 22–26.

Posėdyje aptarta nauja, Vinco Mykolaičio-Putino parašyto libreto redakcija, pareikštos pastabos ir pasiūlyta išryškinti Antano Mackevičiaus, kaip pagrindinio operos herojaus, paveikslą, sustiprinti tautų draugystės bendroje kovoje linijas, patikslinti kovos už laisvę sampratą, kad ji „nebūtų sutapatinama su nereikalingomis tendencijomis“ ir nekeltų sovietų valdžiai politiškai ir ideologiškai netinkamų aliuzijų.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Kompozitorius Julius Juzeliūnas (dešinėje) ir baletmeisteris Vytautas Grivickas.

Vilnius. [1965 m.]

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-084707.

V. Grivickas (1925–1990), Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro vyriausiasis baletmeisteris (1954–1971 m.), Meno Tarybos narys, 1957 m. rėmė Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ koncepciją ir operos pastatymą. Uždraudus operą, pasisakė už jos atnaujinimą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos susirinkimo protokolo ištrauka apie ideologinės kontrolės stoką leidyklos Vaikų ir jaunimo literatūros redakcijos veikloje.

1960 m. vasario 16 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 11321, ap. 2, b. 4, l. 1–4, 8–9.

Susirinkime kritikuota leidyklos, Vaikų ir jaunimo literatūros redakcijos ir jos vedėjos Aldonos Liobytės veikla dėl ideologinės kontrolės stokos, parenkant ir leidžiant vaikams ir jaunimui skirtus leidinius.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytoja Aldona Liobytė.

Kaunas. 1971 m. rugsėjo 4 d.

Fotonuotraukos autorė Irena Juciūtė.

LCVA, 0-038280.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos biuro posėdžio protokolas.

1961 m. sausio 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LLMA, f. 97, ap. 1, b. 169, l. 1–3.

Posėdyje aptarta nauja, Vinco Mykolaičio-Putino parašyto libreto redakcija, pareikšta kritika dėl lietuvių tautinio išsivadavimo iš Rusijos priespaudos motyvo akcentavimo, tautų draugystės sukilėlių kovoje nutylėjimo. Konstatuota, kad libreto esmė nepakito ir jis liko „įdingas politiniai“.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus su Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro atstovais, sveikinusiais jį 70-mečio proga.

Iš kairės: 1. Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro direktorius Virgilijus Noreika, 2. solistas Jonas Stasiūnas, 3. A. Sniečkus, 4. kompozitorius Vytautas Laurušas. Vilnius. 1973 m. sausio mėn.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-085284.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Dirigentas Rimas Geniušas su teatro darbuotojais.

Iš kairės; 1. solistas Jonas Stasiūnas, 2. R. Geniušas, 4. dirigentas Vytautas Viržonis. Vilnius. 1974 m. lapkričio 4 d.

Fotonuotraukos autoriai T. Žebrauskas ir G. Svitojus.

LCVA, 0-062105.

R. Geniušas (1920–2012), Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro vyriausiasis dirigentas (1958–1975 m.), Meno tarybos narys, 1957 m. rėmė Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ pastatymą. Uždraudus operą, pasisakė už jos atnaujinimą. Atnaujintą operą leista pastatyti 1977 m.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Meno kolegijos posėdžio protokolas.

1977 m. kovo 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LLMA, f. 97, ap. 1, b.  316, l. 24–27.

Posėdyje aptartas Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ scenografijos maketas ir ekspozicija.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Kompozitorius Julius Juzeliūnas.

Vilnius. 1974 m. spalio 9 d.

Fotonuotraukos autoriai Valerijus Koreškovas ir Arvydas Skiauteris.

LCVA, 0-060571.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro Meno kolegijos posėdžio protokolas.

1977 m. rugsėjo 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LLMA, f. 97, ap. 1, b. 316, l. 64–66.

Posėdyje nutarta 1977 m. spalio 26 d. surengti Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“ peržiūrą, o spalio 29 d. – premjerą.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Scena iš Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro spektaklio, Juliaus Juzeliūno operos „Sukilėliai“.

Iš kairės: 3. Bronius Tamašauskas, 4. Zenonas Tervydis, 5. Henrikas Zabulėnas. Vilnius. 1977 m. spalio mėn.

Fotonuotraukos autorius Jonas Juknevičius.

LCVA, 0-077947.

Operos spektaklio dirigentas – Jonas Aleksa, režisierius – Jonas Rimantas Vaitkevičius.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Operos solistas Eduardas Kaniava.

Vilnius. 1975 m. spalio mėn.

Fotonuotraukos autorius Jonas Juknevičius.

LCVA, 0-077952.

Eduardas Kaniava (g. 1937), Lietuvos SSR valstybinio akademinio operos ir baleto teatro solistas. 1977 m. pastatytoje Juliaus Juzeliūno operoje „Sukilėliai“ atliko kunigo Antano Mackevičiaus vaidmenį.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Rašytoja Aldona Liobytė.

Vilnius. 1982 m. sausio 23 d.

Fotonuotraukos autorius Algimantas Žižiūnas. Autografo tekstas lietuvių kalba.

LCVA, P-43077.

VIRTUALI PARODA „JULIAUS JUZELIŪNO OPERA „SUKILĖLIAI“ IDEOLOGINIŲ DRAUDIMŲ LAUKE“ (LYA)

Kompozitorius Julius Juzeliūnas Lietuvos SSR valstybinės konservatorijos įkūrimo 50-mečio minėjime.

Iš kairės: 1. dirigentas Rimas Geniušas, 2. profesorius Zenonas Paulauskas, 3. J. Juzeliūnas, 4. profesorius Juozas Gaudrimas, 5. profesorė Jadvyga Čiurlionytė, 6. docentas Jonas Nabažas, 7. dėstytoja Elena Dirsienė, 8. dėstytoja Aleksandra Staškevičiūtė. Vilnius. 1983 m. vasario 25 d.

Fotonuotraukos autorius Eugenijus Macevičius.

LCVA, 0-80278.

Lt En