Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Pratarmė

Paskutinę 2016-jų dieną netekome poeto, vertėjo, dainų tekstų autoriaus, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Vytauto P. Bložės, kuris šių metų vasario 9 d. būtų šventęs savo 87-ąjį gimtadienį. Viešojoje erdvėje pažymimas faktas, kad poeto tėvai buvo išvežti į Sibirą, todėl būsimam iškiliam kūrėjui teko nutraukti mokslą gimnazijoje, o vėliau – sunkiai skintis kelią literatūroje, tačiau išsamesnės informacijos apie sovietų valdžios represijas Vytauto P. Bložės šeimos narių atžvilgiu, nėra. Baisogaloje gyvenusiai vaistininko Petro Bložės šeimai pokario metais teko patirti skaudžias sovietų valdžios represijas. Petras Bložė buvo suimtas ir nuteistas 15 metų katorgos darbų, kalintas ypatingajame lageryje, kur 1953 m. spalio mėnesį mirė. Jo žmona, Marija Bložienė ir duktė Rožė Bložytė, 1948 m. gegužės mėnesį buvo ištremtos į Krasnojarsko sritį. R. Bložytei dar prieš tremtį teko patirti suėmimą, tardymus, kalinimą pataisos darbų lageryje. Sūnūs Vytautas ir Laimutis buvo įtraukti į asmenų, numatytų ištremti iš Lietuvos SSR teritorijos, sąrašus, tremties išvengė tik dėl to, kad negyveno kartu su seserim ir motina. Pirmoji Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) taikiklyje atsidūrė Kauno universiteto Medicinos fakulteto studentė Rožė Bložytė, kuri 1945 m. kovo 24 d. buvo suimta, įtariant dalyvavimu antisovietinėje veikloje, kadangi ji asmeniškai pažinojo ir bendravo su partizanais Vladu Kuročka ir Kostu Margevičiumi. LSSR NKGB Kauno skyriaus Tardymo poskyrio 1945 m. gegužės 27 d. nutarimu, R. Bložytė „tolesniam bylos tyrimui“ buvo išsiųsta į SSRS NKVD Vorkutos-Pečioros pataisos darbų lagerį. Tyrimą vykdžiusiems tardytojams nesurinkus pakankamai įrodymų apie jos priklausymą pogrindinei „nacionalistinei organizacijai“, baudžiamoji byla buvo nutraukta, o Rožė Bložytė 1946 m. gegužės 23 d. iš lagerio paleista. V. Bložės tėvas ‒ Baisogalos vaistinės vedėjas Petras Bložė 1946 m. sausio 15 d. buvo suimtas LSSR NKGB Kėdainių aps. skyriaus. Pagrindinė suėmimo priežastis ‒ saugumo surinkti duomenys apie tai, kad P. Bložė teikė pagalbą ginkluoto pogrindžio dalyviams, aprūpino juos vaistais, gydė sužeistus Baisogalos apylinkėse veikusio „Drąsučio“ būrio partizanus. Nagrinėjant bylą, nustatyta, kad P. Bložė 1923‒1940 m. priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, „šmeižė sovietų sąjungą“. 1941 m. pradžioje į Baisogalą atsikrausčiusių „sovietinių naujakurių“ Jefišovų šeima pateikė melagingus liudijimus, kad P. Bložė pirmosiomis nacių okupacijos dienomis „priklausė baltųjų banditų būriui“. Remiantis surinktais įkalčiais, Vidaus reikalų ministerijos (MVD) kariuomenės Karo tribunolas paskelbė P. Bložei griežčiausią nuosprendį – penkiolika metų katorgos darbų. SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1943 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 39 įteisinti katorgos darbai buvo žymiai sunkesnė bausmė už kalinimą „įprastame“ pataisos darbų lageryje. Sovietiniai katorgininkai, saugomi ginkluotos sargybos, privalėjo dirbti tik pačius sunkiausius fizinius darbus: kasti anglį, kirsti mišką, tiesti geležinkelį, skaldyti anglis ir kt. Katorgininkams oficialiai buvo nustatyta viena valanda ilgesnė darbo diena negu kitų GULAG-o pataisos darbų lagerių kaliniams, nedarbo metu jie buvo laikomi uždaruose, saugomuose barakuose, pirmus kalinimo metus buvo draudžiamas susirašinėjimas su artimaisiais, už smulkiausius režimo pažeidimus taikytos ypatingai griežtos bausmės. 1948 m. pradžioje katorga buvo panaikinta, vietoj jos SSRS Ministrų Tarybos 1948 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 416‒159ss „ypač pavojingiems valstybiniams nusikaltėliams“, t. y. ‒ politiniams kaliniams, pradėti steigti ypatingieji lageriai, kurių režimas beveik nesiskyrė nuo 1943‒1948 m. egzistavusios katorgos. Nors oficialiai pokario metų sovietinė katorga turėjo būti taikoma tik asmenims, „teikusiems pagalbą, vykdant susidorojimus su civiliais gyventojais ir belaisviais raudonarmiečiais“ ‒ realiai ji grėsė bet kuriam Vokietijos okupacinėje zonoje gyvenusiam asmeniui. „Bendradarbiavimu su okupantais“ ar „tarnavimu fašistams“ dažnai būdavo apkaltinti tūkstančiai žemdirbių, mokytojų, gydytojų, kurių vienintelis „nusikaltimas“ buvo tai, kad nacistinės okupacijos sąlygomis jie tęsė savo įprastą darbą: dirbo žemę, mokė vaikus, gydė. Dar daugiau žmonių ilgus metus kalėti nežmoniškomis sąlygomis arba mirti buvo pasmerkti, remiantis šmeižikiškais liudininkų parodymais. Melagingi liudininkų parodymai nulėmė ir tragišką P. Bložės likimą. 1953 m. spalio 19 d. jis mirė SSRS MVD „Ozernyj“ ypatingajame lageryje Irkutsko srityje. 1965 m. vasario 4 d. bylą peržiūrėjusi ir pakartotinį bylos tyrimą atlikusi Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų teisminė kolegija nustatė, kad Petro Bložės priklausymas 1941 m. vasarą Baisogaloje veikusiam baltaraiščių sukilėlių būriui, už kurį jis faktiškai buvo pasmerktas myriop – nepasitvirtino. Vytauto P. Bložės motina Marija Bložienė ir 1946 m. vasarą iš lagerio grįžusi jo sesuo gyveno Kaune. Į sovietinio saugumo pareigūnų akiratį jos vėl pateko 1948 m. balandžio mėn., rengiant pačią masiškiausią Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją „Vesna“ (liet. ‒ „Pavasaris“), kurios metu 1948 m. gegužės mėn. į Buriatijos Mongolijos ASSR ir Krasnojarsko kraštą buvo ištremta apie 40 tūkst. gyventojų. Saugumiečiai prisiminė, kad gyvendama Baisogaloje, M. Bložienė aprūpindavo partizanus medikamentais. 1948 m. gegužės 22 d. M. Bložienė ir R. Bložytė buvo ištremtos į Krasnojarsko kraštą, jų turėtas turtas konfiskuotas. Kartu buvo numatyta ištremti ir abu M. Bložienės sūnus – Vytautą ir Laimutį, tačiau, kaip pažymėta tremties byloje, jie „nuo tremties pasislėpė“. Nors 1948 m. jiems pavyko išvengti tremties, tačiau jie ir toliau liko saugumo pareigūnų akiratyje, nes 1951 m. rudenį vykdant dar vieną Lietuvos gyventojų masinio trėmimo operaciją „Osen“ (liet. ‒ „Ruduo“), jie abu vėl buvo įtraukti į numatytų ištremti asmenų sąrašus. Lietuvos ypatingojo archyvo parengtoje virtualioje parodoje eksponuojami dokumentai iš poeto tėvo Petro Bložės ir sesers Rožės Bložytės baudžiamųjų bylų, motinos – Marijos Bložienės ir sesers Rožės Bložytės tremties bylos, sovietinio saugumo dokumentai, liudijantys, kad pats Vytautas P. Bložė buvo įtrauktas į asmenų, numatytų ištremti iš Lietuvos SSR teritorijos, sąrašus. Parodoje taip pat publikuojamos Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Lietuvos literatūros ir meno archyvo saugomos poeto Vytauto Petro Bložės 1958‒1987 m. fotonuotraukos. Su šiais ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo skaityklose. Kviečiame apsilankyti. ANUŠAUSKAS, Arvydas. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 metais. Vilnius, 1996. 322‒323, 361‒363. TRUSKA, Liudas, ANUŠAUSKAS, Arvydas, PETRAVIČIŪTĖ Inga. Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940-1953 metais, Vilnius, 1999. (l. 166-167). ШКАРЕВСКИЙ, Денис. О применении каторжных работ военными трибуналами в СССР (1943 ‒ начало 1950-х гг.). Prieiga per internetą:
„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Rožės Bložytės baudžiamosios bylos viršelis. [1945 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. P-4423, t. 1, viršelis.

R. Bložytė buvo kaltinama priklausymu antisovietiniam pogrindžiui

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

LSSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kauno m. skyriaus nutarimas skirti Rožei Bložytei kardomąją priemonę ‒ suėmimą. 1945 m. kovo 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. P-4423, t. 1, l. 3.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vorkutlago Operatyvinio skyriaus Tardymo grupės nutarimas pradėti Rožės Bložytės baudžiamosios bylos tyrimą. 1945 m. gruodžio 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. P-4423, t. 1, l. 21.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

LSSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kauno m. skyriaus nutarimas nutraukti Rožės Bložytės baudžiamąją bylą. 1946 m. balandžio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. P-4423, t. 1, l. 28.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Rožė Bložytė. [1949 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 4969, TAB, l. 1.

Fotonuotrauka daryta SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Krasnojarsko krašto Nižnij Ingašo rajono specialiojoje komendantūroje.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Sovietinių saugumo organų sudaryta Petro Bložės baudžiamosios bylos abėcėlinė kortelė. 1948 m. gruodžio 5 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 2 kortelė.

Dokumentuose rusų kalba pavardė kartais iškraipytai rašoma „Bložis“ arba „Blažys“)

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Petro Bložės baudžiamosios bylos viršelis. [1946 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 3364/3, t. 1, viršelis.

Kėdainių aps. Baisogalos mstl. gyvenęs vaistininkas Petras Bložė buvo kaltinamas, kad 1923‒1940 m. priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, 1941 m. vasarą priklausė Baisogaloje veikusiam baltaraiščių sukilėlių būriui, teikė medicininę  pagalbą  „Drąsučio“ būrio partizanams, skleidė antisovietinę agitaciją.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

LSSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kėdainių aps. skyriaus orderis areštuoti Petrą Bložę. 1946 m. sausio 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 3364/3, t. 1, l. 3.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Areštuotojo Petro Bložės anketa. 1946 m. sausio 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 3364/3, t. 1, l. 4-5.

Petrą Bložę 1946 m. sausio 15 d. areštavo LSSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kėdainių aps. skyrius

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Areštuotojo Petro Bložės tardymo protokolo fragmentas. 1946 m. sausio 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 3364/3, t. 1, l. 11.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

LSSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kėdainių aps. skyriaus sudarytas liudininkės J. Jefišovos apklausos protokolo fragmentas. 1945 m. lapkričio 21 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 3364/3, t. 1, l. 24.

Remiantis melagingais liudininkų F. Jefišovo ir J. Jefišovos parodymais, P. Bložė buvo apkaltintas priklausymu 1941 m. vasarą Baisogaloje veikusiam baltaraiščių sukilėlių būriui, dalyvavimu raudonarmiečių egzekucijose.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

LSSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kėdainių aps. skyriaus parengta Petro Bložės kaltinamoji išvada. 1946 m. vasario 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 3364/3, SB, l. 4-5.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vidaus reikalų ministerijos (MVD) kariuomenės Karo tribunolo nuosprendis Petrui Bložei. 1946 m. balandžio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 3364/3, t. 1, l. 54.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Reikalavimas išduoti pažymą apie Petrą Bložę. 1955 m. gruodžio 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 4969, l. 25.

Antroje dokumento pusėje LSSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) 1-as spec. skyrius nurodo, kad pranešimas apie P. Bložės mirtį gautas 1953 m. spalio 19 d. iš SSRS MVD „Ozernyj“ ypatingojo lagerio. Mirties priežastis nenurodyta.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos nutartis dėl Vidaus reikalų ministerijos (MVD) kariuomenės Karo tribunolo 1946 m. balandžio 12 d. nuosprendžio P. Bložei peržiūrėjimo. 1965 m. vasario 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 3364/3, t. 1, l. 220‒222.

Atlikusi pakartotinį bylos tyrimą, nustatyta, kad prieštaringais liudijimais pagrįsti kaltinimai dėl priklausymo 1941 m. vasarą Baisogaloje veikusiam „baltųjų sukilėlių“ būriui nepasitvirtino. Tyrimo metu buvo patvirtinta, kad pokario metais P. Bložė palaikė ryšius su „Drąsučio“ būrio partizanais, aprūpindavo juos medikamentais.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Marijos Bložienės šeimos įskaitos (tremties) bylos viršelis. [1948 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 4969, viršelis.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

LSSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno skyriaus pažyma apie Mariją Bložienę. 1948 m. balandžio 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 4969, l. 1.

Pažymoje nurodyta, kad M. Bložienė 1934‒1940 m. priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, o gyvendama Baisogaloje, palaikė ryšius su partizanais, rėmė jos medikamentais. Pažymoje klaidingai nurodyta, kad  Petras Bložė buvo ištremtas 1941 m.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Marija Bložienė. [1949 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 4969, TAB, l. 4.

Fotonuotrauka daryta SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Krasnojarsko krašto Nižnij Ingašo rajono specialiojoje komendantūroje.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

LSSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno skyriaus „A“ poskyrio pažyma apie Marijos Bložienės šeimos narių asmens duomenų patikslinimą. 1948 m. birželio 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 4969, t. 1, l. 18.

Dokumente pažymėta, kad M. Bložienės sūnūs Vytautas ir Laimutis nebuvo ištremti, kadangi trėmimo operacijos metu „nuo ištrėmimo pasislėpė“.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Išrašas iš SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) Ypatingojo pasitarimo protokolo Nr. 39-a dėl „nacionalistų rėmėjų“ Marijos Bložienės ir Rožės Bložytės ištrėmimo ir turto konfiskacijos. 1949 m. rugsėjo 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 4969, l. 19.

Sprendimas priimtas praėjus keturiems mėnesiams po ištrėmimo.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

LSSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Vilniaus sr. valdybos Vilniuje gyvenusių „buožių“ sąrašo, sudaryto rengiant masinę Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją „Osen“ (liet. ‒ „Ruduo“), fragmentas. [1951 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-135, ap. 8, b. Nr. 15, l. 252.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Krasnojarsko krašto valdybos 4-o spec. skyriaus ir Žemutinio Ingašo rajono specialiosios komendantūros pranešimas apie Rožės Bložytės paleidimą iš tremties ir išvykimą. 1956 m. birželio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 4969, l. 19.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vytauto Bložės pareiškimas LSSR vidaus reikalų ministerijai dėl motinos ir sesers grįžimo iš tremties. 1957 m. kovo 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. V-135, ap. 8, b. Nr. 15, l. 252.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vytauto Bložės pareiškimas LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui dėl konfiskuoto turto grąžinimo iš tremties sugrįžusiai motinai. 1957 m. spalio 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. Nr. 3364/3, t. 1, l. 66.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetai Vytautas P. Bložė (kairėje) ir Vladas Mozūriūnas Jūrmaloje (Latvija). 1958 m. balandžio mėn.

Fotonuotrauka.

LLMA, f. 58, ap. 1, b. Nr. 382, l. 1.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vytautas P. Bložė (dešinėje) su Lietuvos SSR valstybinio akademinio dramos teatro aktoriais, Leonido Lurje režisuotos V. Šekspyro pjesės „Marija Siuart“ gastrolėse. [1958 m.]

Fotonuotrauka.

LLMA, f. 243, ap. 1, b. Nr. 382, l. 1.

Iš dešinės į kairę: poetas, pjesės vertėjas Vytautas P. Bložė, aktoriai Galina Jackevičiūtė, Jadvyga Ramanauskaitė, Vincas Tamaliūnas.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vytautas P. Bložė (kairėje) Kiduliuose (Šakių r.) vykusiame susitikime su skaitytojais. [1960 m.]

Fotonuotrauka.

LLMA, f. 226, ap. 1, b. Nr. l47, l. 2.

Pirmas iš dešinės – rašytojas Kazys Saja, trečias (stovintis už merginos) ‒ poetas Alfonsas Maldonis.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vytautas P. Bložė (trečias iš dešinės) Kiduliuose (Šakių r.) vykusiame susitikime su skaitytojais. [1960 m.]

Fotonuotrauka.

LLMA, f. 226, ap. 1, b. Nr. l47, l. 7.

Antras iš dešinės – poetas Alfonsas Maldonis.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vytautas P. Bložė (pirmas iš dešinės) Kaune vykusiame susitikime su skaitytojais. 1964 m. kovo 7 d.

Fotonuotrauka.

LLMA, f. 39, ap. 1, b. Nr. 34, l. 1.

Kalba poetas Justinas Marcinkevičius.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vytautas P. Bložė (pirmas iš kairės) kūrybinio jaunimo stovykloje Nidoje. 1964 m. liepos mėn.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-025852.

Iš kairės į dešinę: poetas Vytautas P. Bložė, dailininkas Algirdas Šiekštelė, menotyrininkė Ingrida Korsakaitė.

Fotografas A. Šestakovas.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetas Vytautas P. Bložė ir aktorius Henrikas Kurauskas kūrybinio jaunimo stovykloje Nidoje. 1964 m. liepos mėn.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-025866.

Fotografas A. Šestakovas.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetas Vytautas P. Bložė. [1965 m.]

Fotonuotrauka.

LLMA, f. 16, ap. 1, b. Nr. 12, l. 1.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetai Vytautas P. Bložė ir Eugenijus Matuzevičius žurnalo „Jaunimo gretos“ renginyje Vilniuje. 1966 m. vasario mėn. LCVA, 0-033146

Fotografas Juozas Grikienis.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vytautas P. Bložė Vilniuje skaito eilėraščius iš savo poezijos rinkinio „Iš tylinčios žemės“. 1966 m.

Fotonuotrauka.

LLMA, f. 16, ap. 1, b. Nr. 13, l. 1.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetas Vytautas P. Bložė. 1966 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-031035.

Fotografas Algimantas Kunčius.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Iš kairės į dešinę: literatūros kritikas Kęstutis Nastopka, poetas Vytautas P. Bložė, literatūros kritikas Vytautas Kubilius festivalio „Poezijos pavasario“ renginyje, poeto Vytauto Mačernio gimtinėje Šarnelės k. (Plungės r.). 1971 m.

Fotonuotrauka.

LLMA, f. 349, ap. 1, b. Nr. 151, l. 1.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetas Vytautas P. Bložė savo namuose Druskininkuose. 1978 m. rugsėjo 21 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-063636.

Fotografė Nijolė Narkūnaitė.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetas Vytautas P. Bložė Nidoje. 1983 m. liepos mėn.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-096408.

Fotografas Petras Arnoldas Barysas

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetas Vytautas P. Bložė Nidoje. 1984 m. rugpjūčio 4 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-31970.

Fotografas Petras Arnoldas Barysas.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Iš dešinės: poetai Vytautas P. Bložė, Nijolė Miliauskaitė-Bložienė, Aleksys Churginas [Nidoje]. [1984 m.]

Fotonuotrauka.

LCVA, P-28608.

Fotografas Petras Arnoldas Barysas.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Vytautas P. Bložė [Nidoje]. [1984 m.]

Fotonuotrauka.

LLMA, f. 287, ap. 2, b. Nr. 425, l. 92.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetas Vytautas P. Bložė gimtojoje Baisogaloje, festivalio „Poezijos pavasaris“ renginyje. 1984 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, P-28610.

Fotografas Petras Arnoldas Barysas.

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetas Vytautas P. Bložė Vilniuje, festivalio „Poezijos pavasaris“ uždaryme. 1987 m. gegužės 31 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, P-28610.

Fotografė Irena Gražina Mikužienė

„VIENA POKARIO LIETUVOS ŠEIMA“ VIRTUALI PARODA SKIRTA POETO VYTAUTO P. BLOŽĖS IR SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTŲ JO ARTIMŲJŲ ATMINIMUI (LYA)

Poetas Vytautas P. Bložė Nidoje. 1985 m. rugsėjo mėn.

Fotonuotrauka.

LCVA, P-43245.

Fotografas Algimantas Žižiūnas.

Lt En