Parodos
Albumai
„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Didžiosios savaitės pamaldų programa Kaune. Apeigas aprašo kunigas Vaclovas Aliulis.

1972 m. kovo 30 d.–balandžio 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 80, l. 47, 48.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis (antras iš kairės) svečiuose pas misionierius.

Niujorkas (JAV), 1980 m. vasario 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A161-P040.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Nuotraukoje iš kairės: arkivyskupas Achille Silvestrini, kunigas Pranas Vaičekonis, popiežius Jonas Paulius II, vyskupas Liudvikas Povilionis, kunigas Vaclovas Aliulis ir prelatas Audrys Juozas Bačkis.

Vatikanas, 1980 m. gegužės 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A150-P005.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus emblema.

1987 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 124, l. 4.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo dalyviai. Kunigas Vaclovas Aliulis paskutinėje eilėje antras iš kairės.

Vilnius, 1987 m. birželio 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35530.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Blaivybės sąjūdžio konferencija Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje. Kunigas Vaclovas Aliulis pirmas iš dešinės.

Vilnius, 1988 m. lapkričio 12 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35261.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje surengta Blaivybės sąjūdžio konferencija, skirta vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio 130 metų sukakčiai paminėti.

Aktorius Ramūnas Abukevičius skaito pirmąjį vyskupo M. Valančiaus laišką, skirtą blaivybei. Kunigas Vaclovas Aliulis sėdi prezidiume pirmas iš dešinės.

1988 m. lapkričio 12 d. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138390.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Susitikimas su Lietuvos TSR vadovais. Kalba Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininkas Vytautas Sakalauskas. Kunigas Vaclovas Aliulis sėdi pirmas iš dešinės.

Vilnius, 1989 m. kovo mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-21115.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Ateitininkų federacijos atkuriamasis suvažiavimas Moksleivių rūmuose (dabar – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras). Kunigas Vaclovas Aliulis kalba dešinėje.

Vilnius, 1989 m. lapkričio mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35264.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Lietuvos menininkų rūmuose.

Kalba kunigas Vaclovas Aliulis. Vilnius, [1989 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35259.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio užrašų fragmentai apie dalyvavimą konferencijose.

1990 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 58, l. 25, 26, 27.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio parengta pamaldų Vilniaus bažnyčiose 1990 m. birželio 14-ąją programa.

1990 m. birželio 6 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 34, l. 31, 31 a. p., 32.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos radijo Literatūros ir dramos redakcijos vyriausiojo redaktoriaus Jono Jakšto interviu klausimai kunigui Vaclovui Aliuliui.

1990 m. spalio 1 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 39, l. 44, 45.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Sausio 13-osios aukų atminimo mitingas prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato Konarskio gatvėje. Kunigas Vaclovas Aliulis stovi centre.

Vilnius, 1991 m. balandžio 13 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35535.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Pax Christi International organizacijos Belgijoje atstovo Roger Vanhopplinus raštas kunigui Vaclovui Aliuliui dėl vizito į Vilnių.

1991 m. balandžio 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 183, l. 3.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis Biblijos vertėjų konferencijoje.

1993 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35441.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kvietimas dalyvauti šv. Rožinio maldoje, kuriai vadovaus popiežius Jonas Paulius II, Aušros vartų koplyčioje Vilniuje.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 71, l. 24.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Leidimas kunigui Vaclovui Aliuliui dalyvauti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje renginiuose.

1993 m. rugsėjo 4–8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 71, l. 26.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Popiežiaus namų prefektūros kortelė apie popiežiaus Jono Pauliaus II šv. Velykų nakties budėjimą per Didįjį šeštadienį, patriarchalinėje Vatikano bazilikoje. Su Vaclovo Aliulio įrašu: „Buvo puiku!”.

1995 m. balandžio 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 71, l. 27.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Jono Borutos SJ laiškas kunigui Vaclovui Aliuliui su prašymu pasidalinti prisiminimais apie sovietmečiu vykdytus kunigų pogrindininkų ruošimus.

1996 m. birželio 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 170, l. 28.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Vilniaus Arkivyskupo metropolito Audrio Juozo Bačkio raštas kunigui Vaclovui Aliuliui dėl Arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 10-ųjų metinių minėjimo ir prašymo paskaityti paskaitą.

1997 m. balandžio 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 171, l. 28.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos C. Valdybos garbės raštas kunigui, marijonų vicegenerolui Vaclovui Aliuliui MIC apie jo pakėlimą Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos garbės nariu.

1997 m. birželio 11 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 67, l. 27.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Marijonų dvasininkų kongregacijos generalinio vikaro, kunigo Vaclovo Aliulio MIC kvietimas Lietuvos diplomatams, Romos lietuviams dalyvauti Lietuvos valstybės atkūrimo 80-mečio religiniame minėjime Romos marijonų namuose.

1998 m. sausio 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 170, l. 46.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos mokslininkų sąjungos sekretoriato kvietimas kunigui Vaclovui Aliuliui dalyvauti Lietuvos mokslininkų sąjungos steigėjų susirinkime, skirtame Lietuvos mokslininkų sąungos 10-mečiui paminėti.

1999 m. gegužės 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 138, l. 42.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Biblijos draugijos generalinės asamblėjos dalyviai Liuteronų parapijos namuose. Vaclovas Aliulis – antroje elėje iš kairės trečias.

Vilnius, 2000 m. kovo 18 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35525.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kvietimas kunigui Vaclovui Aliuliui dalyvauti Vasario 16-osios minėjime Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

2003 m. vasario mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 67, l. 45.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Katalikiškosios Lietuvos lenkų draugijos padėka kunigui Vaclovui Aliuliui už aktyvų bendradarbiavimą.

2004 m. sausio 25 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 67, l. 58.

Lt En