Parodos
Albumai
„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis sutuokia jaunuosius.

XX a. 5 deš.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A159-P074.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Petro Maželio įšventinimo į Telšių vyskupus ir kunigo dek. Julijono Steponavičiaus įšventinimo į Vilniaus vyskupus iškilmės.

Iš kairės sėdi vyskupai: trečias – Petras Maželis, ketvirtas – Kazimieras Paltarokas, penktas – Julijonas Steponavičius. Antroje eilėje iš kairės pirmas – kunigas Vaclovas Aliulis.

Panevėžys, 1955 m. rugsėjo 11 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A153-P008.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Grupė kunigų su vyskupu Julijonu Steponavičiumi (centre).

Kunigas Vaclovas Aliulis stovi antras iš kairės.

[1960 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A152-P047.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis ir tikintieji.

Lentvaris (Trakų rajonas). 1962 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A152-P034.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis (kairėje) prie Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios.

Strūnaitis (Švenčionių rajonas), XX a. 7 deš.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A152-P071.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis laidotuvių metu prie Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios.

Strūnaitis (Švenčionių rajonas), XX a. 7 deš.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A152-P072.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos klierikai ir dėstytojai. Pirmoje eilėje iš dešinės trečias – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius kunigas Vaclovas Aliulis.

Kaunas, 1972 m. balandžio 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A158-P004.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kunigas Vaclovas Aliulis ir mišių patarnautojai prie bažnyčios.

Turgeliai (Šalčininkų rajonas). [1974–1978 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A151-P028.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis krikštynų metu.

1979 m. sausio mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A157-P032.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis (dešinėje) prie Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

Turgeliai (Švenčionių rajonas), 1979 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A151-P129.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis (kairėje) ir vyskupas Juozas Tunaitis.

Vilnius, XX. a. 8 deš.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35369.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigai Romoje. Kunigas Vaclovas Aliulis stovi pirmas iš dešinės.

Vatikanas, 1980 m. balandžio 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A161-P088.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

35-erių metų kunigystės sukakties pamaldos. Kunigas Vaclovas Aliulis stovi ketvirtas iš kairės.

Vilnius, 1980 m. gegužės 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A151-P099.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Lietuvos TSR Vilniaus arkivyskupijos kurijos valdytojo, monsinjoro Česlovo Krivaičio raštas Lietuvos vyskupijų Liturginės komisijos sekretoriui, Vilniaus Kalvarijų parapijos klebonui kunigui Vaclovui Aliuliui dėl jo laikino išleidimo iš Vilniaus arkivyskupijos į Tarpdiecezinę kunigų seminariją vicerektoriaus bei dėstytojo pareigoms užimti.

1980 m. rugpjūčio 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 80, l. 2.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Marijonų centre Via Corsica. Kunigas Vaclovas Aliulis – antroje eilėje trečias iš kairės.

Vatikanas, 1981 m. birželio 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A160-P017.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

[Valclovo Aliulio] apžvalga „Popiežiaus audiencija marijonams“.

1987 m. birželio 30 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 53, l. 25, 26, 27.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Blaivybės pamaldos prie Vilniaus Šv. Vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos. Kunigas Vaclovas Aliulis stovi kairėje.

1988 m. lapkričio 12 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35262.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Povilo Kučinsko mirties metinių šv. Mišios Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Kunigas Vaclovas Aliulis dalija Šv. Komuniją.

Vilnius, 1988 m. gruodžio 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35297.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Pirmosios šv. Kalėdos viešai švenčiamos Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Pirmoje eilėje centre sėdi kunigas Vaclovas Aliulis, Gražina Ručytė-Landsbergienė, prof. Vytautas Landsbergis.

Vilnius, 1988 m. gruodžio 26 d. A. Rakausko nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35532.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Iškilmingo Vilniaus Šv. Vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos atšventinimo metu kalba vyskupas Julijonas Steponavičius, kairėje – kunigas Vaclovas Aliulis.

Vilnius, 1989 m. vasario 5 d. Algirdo Sabaliausko ir Vladimiro Gulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-105284.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis atstatyto skulptoriaus Antano Vivulskio Trijų Kryžių paminklo šventinimo iškilmių metu.

Vilnius, 1989 m. birželio 14 d. Pauliaus Lileikio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-141934.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio sveikinimas Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui tapus kardinolo Vincento Sladkevičiaus įpėdiniu.

1996 m. gegužės 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 174, l. 1.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigo Vaclovo Aliulio sveikinimas kardinolui Vincentui Sladkevičiui gimtadienio proga.

Roma. 1996 m. rugpjūčio 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 172, l. 68.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Marijonų generalinis susirinkimas.

Kunigas Vaclovas Aliulis stovi antroje eilėje trečias iš kairės. 1997 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A158-P051.

„VACLOVUI ALIULIUI – 100“ (LCVA)

Kunigas Vaclovas Aliulis aukoja paskutines šv. Mišias Vilniaus Šv. Vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

1998 m. rugsėjo 21 d. Leonos Korkutienės nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35418.

Lt En