Parodos
Albumai
V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio ir jo šeimos tremties ir saugumo organų agentūrinio stebėjimo bei tardymo dokumentai.

Skaidrės:
1. Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Slaptojo politinio skyriaus nutarimas ištremti (dokumente ir „suimti bei apieškoti“) Alfonsą Andriukaitį. 1941 m. birželio 8 d. Dokumento kopija rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 42029, TAB, l. 2.
2. Tremtinės Liudos Andriukaitienės įsipareigojimas neišvykti iš Jakutijos ASSR Buluno rajono Kiusiuro gyvenvietės teritorijos vietos be vidaus reikalų organų žinios. 1951 m. kovo 27 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5. ap. 1, b. 42029, TAB, l. 4.
3. Tremtinės Liudos Andriukaitienės telegrama Jakutijos ASSR vidaus reikalų ministrui. 1953 m. birželio 24 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
L. Andriukaitienė telegramoje skundėsi, kad ją – daugiavaikę motiną – tremties vietos administracija siuntė į žveiybą.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 42029, TAB, I. 5.
4. Jakutijos ASSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) 4 spec. skyriaus pažyma apie Alfonso Andriukaičio paleidimą iš spec. ištrėmimo. 1956 m. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 42029, TAB, l. 26.
Dokumente pažymėta, kad A. Andriukaičio žmona Liuda Andriukaitienė buvo paleista iš spec. ištrėmimo „kaip apdovanota Sovietų Sąjungos medaliu“. A. Andriukaitis, L. Andriukaitiene ir jų vaikai iš spec. ištrėmimo buvo paleisti, vadovaujantis SSRS MVD 1955 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 0580, be teisės grįžti į ankstesnę gyvenamąją vietą.
5. Vytenio Povilo Andriukaičio brolio Remigijaus (dokumente „Rimigijaus“) Andriukaičio – avalynės fabriko „Raudonasis spalis“ darbuotojo – „Komjaunuoliška charakteristika“. l96l m. liepos 1 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 42029, l. 30.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio ir jo šeimos tremties ir saugumo organų agentūrinio stebėjimo bei tardymo dokumentai.

Skaidrės:
1. LSSR švietimo ministerijos Kauno vidurinės mokyklos Nr. 21 Gegužės 1-osios sveikinimas pavyzdingo mokinio Vytenio Povilo Andriukaičio tėvams. 1962 m. gegužės 1 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 42029, l. 35.
2. Alfonso Andriukaičio gyvenimo aprašymas. 1962 m. gruodžio 24 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 42029, l. 14–15.
3. LSSR darbo žmonių deputatų tarybos Kauno m. vykdomojo komiteto išvada leisti „išimties tvarka“ Andriukaičių šeimai gyventi Kauno mieste. 1963 m. sausio 12 d. Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 42029, l. 37.
4. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos nutarimas Nr. 131 dėl leidimo Andriukaičių šeimai gyventi Lietuvos SSR teritorijoje. 1963 m. vasario 28 d. Kopija. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 42029, l. 38.
5. Liudos Andriukaitienės pareiškimas Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos Informaciniam centrui dėl ištremtos šeimos reabilitavimo. 1989 m. vasario 6 d.
Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 42029, l. 68.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio ir jo šeimos tremties ir saugumo organų agentūrinio stebėjimo bei tardymo dokumentai.

Skaidrės:
1. Pažymos apie Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Kauno miesto skyriaus 1975 m. veiklos rezultatus ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1975 m. gruodžio 10 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 1, b. 170, l. 16, 19.
Pažymoje rašoma, kad V. P. Andriukaitis ir jo brolis Petras Andriukaitis, gyvenęs Klaipėdoje, buvo įtariami antisovietinių lapelių gamyba bei platinimu Kaliningrade, Klaipėdoje. V. P. Andriukaitis aktyviai dalyvavo kraštotyrinėje veikloje, stengėsi vykdyti aktyvią „nacionalistinę veiklą“.
2. Pažymos apie Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Ignalinos rajono skyriaus 1976 m. kontržvalgybinės veiklos rezultatus ištrauka apie V. P. Andriukaitį.1976 m. gruodžio 22 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f.K-11, ap. 1, b. 660, l. 35, 38, 40.
Pažymos duomenimis, 1976 m. rugsėjo 9 d. KGB Kauno miesto skyrius perdavė KGB Ignalinos rajono skyriui V. P. Andriukaičio operatyvinio patikrinimo bylą Nr. 1058. 1976 m. rugsėjo mėn. KGB Ignalinos rajono skyriuje su V. P. Andriukaičiu buvo pravestas pokalbis, „atitinkamas priemones vykdė respublikos KGB“, buvo organizuojamas jo agentūrinis sekimas.
3. Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Ignalinos rajono skyriaus 1977 m. pagrindinių agentūrinių-operatyvinių ir profilaktinių priemonių plano ištrauka apie V. P. Andriukaičio agentūrinio stebėjimo aktyvinimą. 1976 m. gruodžio 24 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f.K-11, ap. 1, b. 661, l. 3, 6, 7.
Plane rašoma, kad aktyvinant V. P. Andriukaičio agentūrinį stebėjimą, reikia kuo greičiau ištirti parinktą verbavimui kandidatą „R“ ir, esant galimybei, jį užverbuoti.
4. Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Ignalinos rajono skyriaus 1978 m. pagrindinių agentūrinių-operatyvinių ir organizacinių priemonių plano ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1977 m. gruodžio 1 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f.K-11, ap. 1, b. 664, l. 1, 6, 7.
Plane rašoma, kad V. P. Andriukaitis (objektas „Reformistas“) yra tiriamas agentūrinio ištyrimo byloje Nr. 139. Jis nusiteikęs antisovietiškai, vykdo aktyvią „nacionalistinę veiklą“, legalia kraštotyrine veikla naudojasi priešiškai veiklai pridengti, turi neigiamą įtaką kai kuriems savo aplinkos asmenims. V. P. Andriukaičio tyrimas vykdomas kontaktuojant su Lietuvos SSR KGB 5 skyriumi ir KGB Kauno bei Klaipėdos miestų skyriais.
5. Pažymos apie Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Ignalinos rajono skyriaus 1977 m. kontržvalgybinės veiklos rezultatus ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1977 m. gruodžio 16 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f.K-11, ap. 1, b. 660, l. 48, 52.
Pažymoje rašoma, kad 1977 m. V. P. Andriukaičiui (objektas „Reformistas“) užvesta operatyvinio ištyrimo byla Nr. 139. Nauja byla buvo užvesta operatyvinio patikrinimo bylos Nr. 1058 pagrindu, kadangi buvo duomenų apie  V. P. Andriukaičio aktyvią „nacionalistinę veiklą“.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio ir jo šeimos tremties ir saugumo organų agentūrinio stebėjimo bei tardymo dokumentai.

Skaidrės:
1. Pažymos apie Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Ignalinos rajono skyriaus 1978 m. kontržvalgybinės veiklos rezultatus ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1978 m. gruodžio 20 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 665, l. 7, 9.
Pažymoje rašoma, kad buvo siekiama lokalizuoti P. V. Andriukaičio (objektas „Reformistasׅ) „nacionalistinę veiklą“, tačiau savo veiklos ir ketinimų jis neatsisakė. Nustatyti nauji jo ryšiai, tarp jų Lietuvos SSR KGB 5 skyriaus objektas Jonas Trinkūnas, kurio bute Ignalinos rajone Pažeimenės vienkiemyje vyksta bendraminčių susitikimai. V. P. Andriukaičio sekimui užverbuotas naujas agentas „Viktoras“.
2. Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Ignalinos rajono skyriaus 1979 m. pagrindinių agentūrinių-operatyvinių ir organizacinių priemonių plano ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1978 m. gruodžio 25 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 666, l. 1, 2, 3.
Plane rašoma, kad pagal agentūrinio ištyrimo bylą Nr. 139 tiriamas V. P. Andriukaitis (objektas „Reformistas“), priešiškai nusiteikęs, „nacionalistinei veiklai“ vykdyti naudojasi kraštotyriniu judėjimu, palaiko ryšius su asmenimis, įtariamais antisovietinių dokumentų gamyba ir platinimu. Pagal naujai sudarytą agentūrinių-operatyvinių priemonių planą tiriant V. P. Andriukaitį, numatyta panaudoti agentą „Viktorą“ bei panaudoti literines priemones Jono Trinkūno bute Ignalinos rajone Pažeimenės vienkiemyje, kur nuolat susirenka bendraminčiai. V. P. Andriukaičio sekimui aktyviau naudoti agentus „Žemaitį“, „Olegą“ ir „Žveją“, paruošti jiems užduotis.
3. Pažymos apie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1979 m. kontržvalgybinės veiklos rezultatus ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1979 m. gruodžio 12 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 667, l. 1, 5, 6.
Pažymoje rašoma, kad pagal agentūrinio ištyrimo bylą Nr. 139 tiriamas V. P. Andriukaitis (objektas „Reformistas“), siekiant lokalizuoti jo „nacionalistinę veiklą“. Tiriant nustatyta, kad jis priešiškos veiklos neatsisakė, ją tęsia už rajono ribų, nes, jo žodžiais tariant, čia neturi dirvos. Toliau palaiko ryšius su bendraminčiais Vilniuje (ypač įstojus mokytis į Vilniaus universitetą), Kaune, Klaipėdoje ir kai kuriuose kituose miestuose.
4. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1981 m. pagrindinių agentūrinių-operatyvinių priemonių plano ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1980 m. gruodžio 22 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b.681, l. 1, 7.
Plane rašoma, kad pagal agentūrinio ištyrimo bylą Nr. 139 tiriamas objektas V. P. Andriukaitis (objektas „Reformistas“), nepaisant įvykdytų priemonių, lieka priešiškose pozicijose, vykdo „nacionalistinę veiklą“ kartu su kitais operatyvinėje įskaitoje esančiais asmenimis. Gyvenamojoje vietoje į šią veiklą įtraukė bendradarbę R. Žvirblytę, tačiau pagrindinė jo „nacionalistinė veikla“ vyksta už rajono ribų. V. P. Andriukaičio sekimui jo darbovietėje numatyta užverbuoti naują agentą ir vykdyti kitas agentūrinės-operatyvinės veiklos priemones.
5. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1981 m. agentūrinės-operatyvinės veiklos ataskaitos ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1981 m. gruodžio 15 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 681, l. 28, 33, 34.
Ataskaitoje rašoma, kad apie agentūrinio ištyrimo byloje Nr. 139 tiriamą V. P. Andriukaitį (objektas „Reformistas“) gauti nauji duomenys, rodantys jo negatyvią veiklą, kurios jis nenutraukė. Siekiant aktyviau jį sekti, užverbuotas agentas „Edgaras“.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio ir jo šeimos tremties ir saugumo organų agentūrinio stebėjimo bei tardymo dokumentai.

Skaidrės:
1. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1982 m. pagrindinių agentūrinių-operatyvinių priemonių plano ištrauka apie Vytenį Povilą Andriukaitį. 1981 m. gruodžio 22 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b.693, l. 1, 7.
Plane rašoma, kad operatyvinio ištyrimo byloje Nr. 139 tiriamas V. P. Andriukaitis (objektas „Reformistas“), nenutraukia priešiškos veiklos, kurią tęsia su kitais operatyvinėje įskaitoje esančiais asmenimis. Siekiant aktyviau jį tirti, planuojama panaudoti agentą „Edgarą“ ir kartu su Lietuvos SSR KGB 5 tarnyba dokumentuoti jo priešišką veiklą ir spręsti klausimą dėl priemonių panaudojimo šiai veiklai užkirsti.
2. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus V. P. Andriukaičiui vestos operatyvinio stebėjimo bylos įskaitos kortelė. 1982 m. gruodžio 8 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelė Nr. 988, 988a.
Kortelėje rašoma, kad V. P. Andriukaitis, Ignalinos rajono centrinės ligoninės gydytojas, būdamas antisovietiškai nusiteikęs, telkė aplink save „nacionalistiškai“ nusiteikusį jaunimą, kvietė kovoti su egzistuojančia santvarka naudodamasis Vilniuje veikusiu „Strazdelio vardo seminaru“. 1982 m. rugsėjo mėn. profilaktuotas „per savus ryšius“.
3. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1982 m. agentūrinės operatyvinės veiklos ir darbo su kadrais ataskaitos ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1982 m. gruodžio 14 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b.693, l. 20, 25, 26.
Ataskaitoje rašoma, kad operatyvinio ištyrimo byloje Nr. 139 tiriamas V. P. Andriukaitis (objektas „Reformistasׅ“), kartu su kitais operatyvinėje įskaitoje esančiais asmenimis toliau tęsė priešišką veiklą, lankė savišvietos „Strazdelio vardo universitetą“, kuris, jo vadovų sumanymu, turėjo ruošti kadrus būsimai „nepriklausomai Lietuvai“. Siekiant lokalizuoti ir nutraukti šią veiklą, „universiteto“ klausytojai, tarp jų ir Andriukaitis, buvo profilaktuoti. V. P. Andriukaičiui vesta operatyvinio ištyrimo byla Nr. 139 nutraukta, jos medžiaga prijungta prie naujai užvestos operatyvinio stebėjimo bylos  Nr. 1783.
4. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1984 m. pagrindinių agentūrinių-operatyvinių ir organizacinių priemonių plano ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1984 m. sausio 20 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 715, l. 1, 6.
Plane rašoma, kad 1982 m. profilaktuotas operatyvinio stebėjimo bylos Nr. 1783 objektas V. P. Andriukaitis toliau tęsia kontaktus su operatyvinėje įskaitoje esančiais asmenimis, tarp jų kunigu J. Lauriūnu, R. Žvirblyte ir kitais. Planuojama išsiaiškinti kontaktų su minėtais asmenimis pobūdį ir priešiškos veiklos faktus, operatyvinį darbą derinti su Lietuvos SSR KGB 5 tarnyba.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio ir jo šeimos tremties ir saugumo organų agentūrinio stebėjimo bei tardymo dokumentai.

Skaidrės:
1–2. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1984 m. agentūrinės operatyvinės veiklos ir darbo su kadrais ataskaitos ištrauka apie Vytenį Povilą Andriukaitį. 1984 m. gruodžio 18 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 715, l. 19, 25.
Ataskaitos duomenimis, operatyvinio stebėjimo bylos Nr. 1783 objektas V. P. Andriukaitis, Ignalinos rajono centrinės ligoninės gydytojas, agentūriniu sekimu „aprūpintas“. Po profilaktikos jis lieka „nacionalistinėse pozicijose“, tačiau duomenų apie jo priešišką praktinę veiklą „šiuo metu“ negaunama. Yra duomenų, kad „nori save išsaugoti ateičiai“. Palaiko ryšius su broliu Petru, toliau važinėja į Vilnių ir Kauną.
3–4. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1985 m. agentūrinės operatyvinės veiklos, organizacinių priemonių ir darbo su kadrais plano ištrauka apie Vytenį Povilą Andriukaitį. 1985 m. sausio 28 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 727, l. 1, 5.
Plane rašoma, kad operatyvinio stebėjimo bylos Nr. 1783 objektas V. P. Andriukaitis, Ignalinos rajono centrinės ligoninės gydytojas-chirurgas, po profilaktikos lieka priešiškose pozicijose, tęsia kontaktus su operatyvinėje įskaitoje esančiais asmenimis, tarp jų kunigu J. Lauriūnu, dažnai išvyksta į Vilnių, Kauną ir kitus miestus. Siekiant galutinai išsiaiškinti duomenis apie minėtus asmenis, kartu su Lietuvos SSR KGB 5 tarnyba planuojamos operatyvinės-techninės priemonės jų gyvenamojoje vietoje.
5–6. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1985 m. agentūrinės operatyvinės veiklos ataskaitos ištrauka apie Vytenį Povilą Andriukaitį. 1985 m. gruodžio 12 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 727, l. 14, 19.
Ataskaitoje rašoma, kad operatyvinio stebėjimo bylos objektas V. P. Andriukaitis 1985 m. jokios „nacionalistinės veiklos“ rajone nevykdė. 1985 m.  rugpjūčio mėn. pradėjo dirbti Vilniaus Santariškių respublikinėje ligoninėje.
7–8. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1986 m. pagrindinių agentūrinių-operatyvinių ir organizacinių priemonių plano ištrauka apie Vytenį Povilą Andriukaitį. 1986 m. sausio 30 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 737, l. 1, 5.
Plane rašoma, kad operatyvinio stebėjimo bylos Nr. 1783 objektas V. P. Andriukaitis, gydytojas-chirurgas, tęsė „nacionalistinę veiklą“ už rajono ribų. Kadangi 1985 m. rugpjūčio mėn. jis pradėjo dirbti Vilniuje Santariškių respublikinėje ligoninėje, į Ignaliną atvažiuodavo tik išeiginėmis dienomis, negatyvią veiklą vykdė Vilniuje ir kituose respublikos miestuose, planuota jo bylą perduoti Lietuvos SSR KGB 5 tarnybai.
9–10. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos V. P. Andriukaičiui vestos operatyvinio stebėjimo bylos įskaitos kortelė. 1986 m. liepos 29 d.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelė Nr. 990.
Kortelėje rašoma, kad V. P. Andriukaitis, Vilniaus Santariškių respublikinės ligoninės Chirurgijos skyriaus gydytojas, yra „nacionalistiškai nusiteikęs“. Siekiant išsiaiškinti jo elgesį po profilaktikos, jam užvesta operatyvinio stebėjimo byla, „šiuo metu elgiasi normaliai“ Pasibaigus stebėjimo terminui, 1986 m. liepos 26 d. byla perduota į Lietuvos SSR KGB archyvą. Agentūrinio ištyrimo bylų registracijos žurnale nurodyta, kad V. P. Andriukaičiui vesta operatyvinio stebėjimo byla, kurią sudarė 7 tomai, turėjo būti saugoma iki 1993 m. Lietuvos SSR KGB archyviniuose fonduose byla nėra išlikusi.

V. P. Andriukaičio šeimos archyve – svarbiausių XX ir XXI amžių Lietuvos įvykių atspindžiai

V. P. Andriukaičio ir jo šeimos tremties ir saugumo organų agentūrinio stebėjimo bei tardymo dokumentai.

Skaidrės:
1–2. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Ignalinos rajono skyriaus 1986 m. agentūrinės operatyvinės veiklos ataskaitos ištrauka apie V. P. Andriukaitį. 1986 m. gruodžio 11 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 737, l. 30, 35.
Ataskaitoje rašoma, kad V. P. Andriukaičio operatyvinio stebėjimo byla 1986 m. sausio mėn. buvo perduota Lietuvos SSR KGB 5 tarnybai, nes „objektas“ išvyko gyventi į Vilnių.
3–4. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tarnybos „Z“ V. P. Andriukaičiui vestos operatyvinio patikrinimo bylos įskaitos kortelė. 1989 m. spalio 24 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelė Nr. 993a, 993a ap.
Kortelėje rašoma, V. P. Andriukaitis, Vilniaus Santariškių respublikinės ligoninės gydytojas, vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos vadovų, pasisakymuose užsipuldavo komunistų partiją ir sovietų vyriausybę, revizavo marksizmo-leninizmo teoriją. Operatyvinio patikrinimo byla buvo užbaigta 1990 m. kovo 11 d. Operatyvinio patikrinimo bylų registracijos žurnale nurodyta, kad V. P. Andriukaičiui vesta operatyvinio patikrinimo byla buvo sunaikinta 1990 m. kovo 12 d.

Lt En