Parodos
Albumai
„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOJE CHORAI (LYA)

PRATARMĖ

„TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS“: LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ AMERIKOSE CHORAI

XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje vyko intensyvi lietuvių emigracija į Šiaurės ir Pietų Ameriką. Abiejuose Amerikos žemynuose susiformavo gana gausios lietuvių kolonijos, buvo steigiamos visuomeninės, kultūrinės bei švietėjiškos draugijos, kurios leido laikraščius, kalendorius, knygas lietuvių kalba, organizavo lietuviškas mokyklas, bibliotekas ir knygynus, chorus, teatrus ir meno saviveiklos ratelius. Kultūrinė veikla palaikė tautiškumą bei užtikrino tautinės kultūros perimamumą, raišką ir sklaidą. Susiklostė savita egzilio kultūra: iš gimtojo krašto paveldėtos kultūros elementai persipynė su gyvąja tradicija, kuri buvo sukurta tęsiant, interpretuojant ir gyvenimui svetimoje kultūrinėje aplinkoje pritaikant tradicinės etnokultūros vertybes. Vystėsi daugelis literatūros ir meno rūšių bei žanrų, o labiausia plėtotas folkloras, muzika bei sceninės raiškos formos – drama ir opera. Buvo statomos operos, operetės ir nesudėtingos choreografijos baleto spektakliai. Chorams ir orkestrams sukurta nemažai muzikos kūrinių. Chorų kūrimasis išeivijoje bei kultūrinių renginių organizavimas leido suvienyti po abu Amerikos žemynus išsibarsčiusius tautiečius bei vienijo juos.

Lietuvos ypatingajame archyve sukaupta reikšminga lietuvių išeivijos dokumentinio paveldo kolekcija, kurioje yra nemažai unikalių Šiaurės ir Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių chorų nuotraukų. Šios nuotraukos buvo saugomos JAV, Kanados, Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus lietuvių organizacijose, spaudos leidinių redakcijose, 1945 m. įsteigtame Lietuvių literatūros draugijos Centraliniame archyve (LLDCA) Niujorke. Likvidavus LLDCA archyvą, nuotraukos kartu su kitais archyve saugotais Amerikos lietuvių organizacijų dokumentais buvo perduotos SSRS atstovybei Niujorke, 1960 m. laivu „Baltika“ atvežtos į Leningradą, iš ten – į Vilnių ir perduotos saugoti Partijos istorijos instituto prie LKP CK Partiniam archyvui. XX a. 6–8 dešimtmečiais Partinį archyvą pasiekė ir kiti SSRS atstovybėms Pietų ir Šiaurės Amerikų šalyse perduoti bei pačių užsienio lietuvių į Lietuvą atvežti kairiųjų abiejų Amerikų lietuvių organizacijų  dokumentai ir nuotraukos. Šie dokumentai ir nuotraukos dabar saugomos Lietuvos ypatingajame archyve JAV, Argentinos, Kanados, Brazilijos, Urugvajaus lietuvių organizacijų dokumentų kolekcijų fonduose.

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Justė Teniukaitė

Lt En