Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

PRATARMĖ

VIRTUALI  PARODA, SKIRTA LIETUVOS VISUOMENĖS VEIKĖJOS

STEFANIJOS LADIGIENĖS 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

Stefanija Paliulytė-Ladigienė gimė 1901 m. sausio 23 d. Vabalninke (Biržų aps.) Tomo ir Natalijos Paliulių šeimoje. Mokėsi Vabalninko pradžios mokykloje, vėliau Biržų keturių klasių mokykloje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, S. Paliulytė pasitraukė į Rusiją, kur mokėsi Petrogrado gimnazijoje. Persikėlusi į Tambovą, ten aukso medaliu baigė „Žiburio“ draugijos mergaičių gimnaziją. 1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo korespondente Prekybos ir pramonės banke Vilniuje, sekretoriavo kalbininkui Jonui Jablonskiui, šiam rengiant lietuvių kalbos gramatiką. Vėliau, persikėlusi į Kauną, dirbo sekretore Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo ir matavimo departamente, lankė lietuvių kalbos ir prancūzų kalbos kursus.

1920 m. rugsėjo 12 d. ištekėjo už Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Kazio Ladigos. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, redagavo pirmuosius žurnalo „Moteris“ numerius, moterų ateitininkių žurnalą „Naujoji vaidilutė“, dirbo laikraščio „Lietuva“ redakcijoje. Savo straipsniuose S. Ladigienė skelbė, kad moterys turi stengtis būti laisvos ir savarankiškos, sugebėti užsidirbti pragyvenimui, turėti savo nuomonę, kiek įmanoma daugiau lavintis.

1922–1923 m. S. Ladigienė stažavosi Šveicarijoje, Čekoslovakijoje. 1925 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo filosofiją, pedagogiką, psichologiją ir sociologiją, Marijampolės gimnazijoje dėstė prancūzų kalbą ir kūno kultūrą. 1926 m. buvo išrinkta į  Lietuvos Respublikos III Seimą, priklausė Krikščionių demokratų frakcijai. Deja, 1926 m. gruodžio 17 d. įvykęs valstybės perversmas lėmė energingos visuomenininkės politinės karjeros pabaigą.

Generolui leitenantui K. Ladigai išėjus į atsargą, šeima apsigyveno Gulbinėnų dvare (Biržų aps., Krinčino vls.), kur K. Ladiga buvo įkūręs pavyzdinį ūkį. Čia S. Ladigienė toliau rašė straipsnius, rengė ir vedė kursus kaimo moterims įvairiose Lietuvos vietose, organizavo vietos gyventojų meno saviveiklą, paruošė gimnazijai savo šešis vaikus.

1940 m. vasarą, prasidėjus sovietinei okupacijai, K. Ladiga buvo areštuotas ir 1941 m. gruodžio 19 d. sušaudytas SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Čkalovo (dabar ‒ Orenburgas) srities vidaus reikalų valdybos kalėjime. S. Ladigienė su vaikais persikėlė gyventi į Vilnių, kur mokytojavo amatų mokykloje. Antrojo pasaulinio karo metais, nepaisydama rizikos, ji savo namuose slėpė iš Kauno geto pabėgusią Ireną Veisaitę, taip išgelbėdama ją nuo mirties. S. Ladigienės namuose Vilniuje lankydavosi arkivyskupas Mečislovas Reinys, kunigas Alfonsas Lipniūnas, dirigentas ir kompozitorius Konradas Kaveckas, poetai Faustas Kirša, Paulius Drevinis, Juozas Keliuotis, iš Štuthofo koncentracijos stovyklos grįžęs rašytojas Balys Sruoga.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, S. Ladigienė pateko į sovietų saugumo akiratį, nes  dalyvaudavo slaptuose ateitininkų susirinkimuose. Šiuose susirinkimuose taip pat lankydavosi  liūdnai pagarsėjęs saugumo agentas bei provokatorius Juozas Albinas Markulis.

 Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Vilniaus m. skyrius 1946 metų kovo 14 d. suėmė S. Ladigienę. Už priklausymą „kontrrevoliucinei“ Ateitininkų organizacijai, antisovietinę propagandą ir agitaciją MVD Karo tribunolo ji  buvo nubausta 10 m. laisvės atėmimu, politinių teisių suvaržymu 5 m. ir turto konfiskacija. Iki 1955 m. pabaigos kalėjo Pečioros ir Taišeto lageriuose, 1956–1957 m. – gyveno spec. ištrėmime Irkutsko srityje, drauge su 1948–1949 m. ištremtais sūnumis Algiu Marijonu ir Benediktu Pijumi.

Su S. Ladygiene drauge kalėjusių liudininkių tvirtinimu, daugeliui jaunesnių kalinių, tarp kurių  buvo daug Lietuvos partizanų ryšininkių, ji padėjo ištverti sunkumus ir išgyventi, kartu su jomis meldėsi, šventė Šv. Kalėdas ir Velykas, organizuodavo Vasario 16-osios minėjimus.

1957 m. grįžusi į Lietuvą, Stefanija Ladigienė apsigyveno dukters Marijos ir jos vyro skulptoriaus Vlado Vildžiūno namuose, rūpinosi anūkais. Vildžiūnų šeimos namas Vilniuje, Jeruzalės rajone tapo menininkų ir inteligentų traukos centru. Čia lankydavosi seni S. Ladigienės bičiuliai kompozitorius Konradas Kaveckas, iš lagerių grįžęs rašytojas Juozas Keliuotis, dailininkė Julija Šalkauskienė, atvykdavo Vytautas Landsbergis su žmona Gražina Ručyte-Landsbergiene.

Stefanija Ladigienė mirė 1967 m. rugsėjo 18 d., palaidota Vilniaus Saltoniškių kapinėse.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 22 d. įsaku, S. Ladigienė (po mirties) apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 1993 m. sausio 12 d. S. Ladigienei (po mirties) suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas.

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Paliulių namas, kuriame 1901 m. sausio 23 d. gimė Stefanija Paliulytė.

Paliulytė. Biržų apskritis, Vabalninkas. [1970 m.]

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Natalijos Paliulytės, Stefanijos Paliulytės-Ladigienės sesers, siuvykla-mokykla.

Pirmoje eilėje iš kairės (klūpo): 1. Stefanija Paliulytė, 2. Irena Paliulytė. Antroje eilėje: prie siuvimo mašinos sėdi  Kotryna Paliulytė, centre stovi Natalija Paliulytė. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Tomas Paliulis, S. Paliulytės-Ladigienės tėvas, 2. Natalija Paliulienė, S. Paliulytės-Ladigienės motina. Biržų apskritis, Vabalninkas. [1905 m.]

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanijos Paliulytės „Žiburio“ draugijos mergaičių gimnazijos Tambove (Rusija) baigimo atestatas.

1918 m. kovo 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 1998, l. 3, 3 atv.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Paliulytė (stovi) ir buto Biržuose, kuriame tuo metu ji gyveno, šeimininkė Eugenija.

1915 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanijos Paliulytės „paliudymas“, kad ji yra Žemdirbystės liaudies komisariato darbuotoja (originale – „sandarbininkas“), išduotas Laikinosios revoliucinės Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių valdžios Žemdirbystės liaudies komisariato Bendro skyriaus.

1919 m. vasario 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, Priedas prie bylos, l. 10-1.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Kazio ir Stefanijos Ladigų vestuvės.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Aldona Gužytė, 2. Vytautas Gužys.  Antroje eilėje iš kairės: 1. Irena Paliulytė, 2. Jurgis Gužys, 3. Eleonora Gužienė, 3. Stefanija Paliulytė-Ladigienė, 4. Kazys Ladiga, 5. kunigas Juozas Janilionis, 6. Severina Paliulytė. Trečioje eilėje iš kairės:  1. Juozas Lanskoronskis, 2. Magdalena Draugelytė, 3. Faustas Kirša, 4. Leokadija Januševičiūtė, 5. Kazys Binkis, 6. Vincė Jonuškaitė, 7. Stasys Pundzevičius. Kaunas. 1920 m. rugsėjo 12 d.

Nuotrauka

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė ir Kazys Ladiga.

1920 m. rugsėjo 12 d.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Žurnalo „Moteris“, kurio redaktorė buvo Stefanija Ladigienė, pirmojo numerio viršelis.

1920 m. rugsėjo 14 d.

Dokumentas lietuvių kalba.

Skelbta: https://www.moteris.lt/lt/zurnalo-istorija-1

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Ladigų šeima.

Iš kairės: 1. Stefanija Ladigienė, 2. Algis Marijonas Ladiga, 3. Kazys Ladiga. Biržų apskritis, Vabalninkas. 1923 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Paliulių ir Ladigų šeimos

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Natalija Paliulytė, 2. Natalija Paliulienė su Algiu Marijonu Ladiga ant kelių, 3. Stefanija Ladigienė, 4. Severina Paliulytė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Aloyzas Paliulis, 2. Kotryna Paliulytė, 3. Kazys Ladiga. Biržų apskritis, Vabalninkas. [1923‒1924 m.]

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanijos Paliulytės-Ladigienės prašymas priimti į Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą.

1925 m. spalio 15 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 1998, l. 1.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos skyriaus studentės Stefanijos Paliulytės-Ladigienės paskaitų lakštelis dėl įrašymo į prof. Stasio Šalkauskio dėstytą Kultūros filosofijos kursą.

1925 m. spalio 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 1998, l. 9.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos kariuomenės Trečiosios karo apygardos vyresnieji karininkai su žmonomis.

Antroje eilėje iš kairės: 4. Stefanija Ladigienė. Trečioje eilėje iš kairės: 5. pulkininkas Kazys Ladiga. Marijampolė. 1925 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos Respublikos III Seimo Krikščionių demokratų frakcija.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Stefanija Ladigienė, 2. Magdalena Galdikienė, 3. kunigas Mykolas Jeronimas Krupavičius, 4. dr. Leonas Bistras, 5. Jonas Masiliūnas, 6. Emilija Gvildienė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Jonas Steponavičius, 2. Petras Karvelis, 3. Zigmas Starkus, 4. Antanas Endziulaitis, 5. kunigas Juozas Dagilis, 6. Antanas Šmulkštys (?), 7. Leonardas Šimutis (?). 1926 m. liepos mėn.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė.

1927 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė ir generolas leitenantas Kazys Ladiga.

1927 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Poilsis prie Sartų ežero.

Priekyje – Stefanija Ladigienė. Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Dusetų parapijos vikaras Vladislovas Kupstas, 2. Severina Paliulytė, 3. Kazys Ladiga. Stovi Dusetų parapijos klebonas Petras Strelčiūnas. Zarasų apskritis, Dusetų valsčius. 1928 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Ladigų šeima su svečiais.

Pirmoje eilėje iš kairės: 2. Stefanija Ladigienė, 4. Dusetų parapijos klebonas Petras Strelčiūnas, 5. Kazys Ladiga. Antroje eilėje iš kairės. 1. Dusetų parapijos vikaras Vladislovas Kupstas, 3. Severina Paliulytė. Zarasų apskritis, Dusetos. 1928 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Žurnalo „Naujoji vaidilutė“, kurio redakcijoje dirbo Stefanija Ladigienė, Nr. 7–9 viršelis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Ladigų šeima prie savo namų.

Iš kairės: 1. Linas Pranas Ladiga (ant arklio), 2. Stefanija Ladigienė su dukra Jone (Joana) Ladigaite ant rankų, 3. Irena Ladigaitė, 4. Marija Ladigaitė, 5. Kazys Ladiga, 5. Aloyzas Paliulis, S. Ladigienės brolis, 6. Benediktas Pijus Ladiga (ant arklio). Biržų apskritis, Krinčino valsčius, Gulbinėnai. 1931 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-23905.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Ladigų šeima su svečiais prie savo namų.

Iš kairės: 3. generolas leitenantas Kazys Ladiga, 7. Stefanija Ladigienė. Biržų apskritis, Krinčino valsčius, Gulbinėnai. 1934 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Ladigų šeima su svečiais prie savo namų.

Iš kairės: 1. Jonė (Joana) Ladigaitė, 2. Stefanija Ladigienė, 3. Linas Pranas Ladiga, 4. kunigas Jonas Gutauskas, 5. gimnazistas Ivanauskas, 6. Marija Ladigaitė, 7. Algis Marijonas Ladiga, 8. gimnazistė Valeckaitė, 9. kunigas Juozas Varnas. Biržų apskritis, Krinčino valsčius, Gulbinėnai. [1937‒1938 m.]

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė (centre) su vaikais ir svečiais prie savo namų.

Biržų apskritis, Krinčino valsčius, Gulbinėnai. 1939 m. rugpjūčio 9 d.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Parapijos šventė. Centre sėdi Stefanija Ladigienė, kairėje stovi Gulbinėnų parapijos klebonas Ignas Šiaučiūnas.

Biržų apskritis, Krinčino valsčius, Gulbinėnai. 1939 m.  

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Kazio Ladigos baudžiamosios bylos, iškeltos Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Panevėžio apskrities skyriaus, viršelis.

Ne anksčiau kaip 1940 m. rugpjūčio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16508, viršelis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Panevėžio apskrities skyriaus nutarimas suimti Kazį Ladigą.

1940 m. rugpjūčio 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16508, Kalinio asmens byla, l. 1.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Kazys Ladiga Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 4 Panevėžyje.

Ne anksčiau kaip 1940 m. rugpjūčio 12 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16508, l. 7-1.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Kazio Ladigos pirštų antspaudai, daryti Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 4 Panevėžyje.

1941 m. kovo 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16508, l. 7-1.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Ladigų šeima su svečiais prie savo namų.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Benediktas Pijus Ladiga, 2. Algis Marijonas Ladiga, 3. Jonė (Joana) Ladigaitė, 4. Iržikevičienė (su Ladigų šeima gyvenusi buvusi grafų Tiškevičių tarnaitė), 5. kunigas Ignas Šiaučiūnas, 6. Marija Ladigaitė, 7. Severina Paliulytė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Linas Pranas Ladiga, 2. Stefanija Ladigienė, 3. Irena Ladigaitė. Biržų apskritis, Krinčino valsčius, Gulbinėnai. 1940 m. vasaros pabaiga.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Pažymėjimas, liudijantis, kad Stefanija Ladigienė dirba Vilniaus 2-ojoje valstybinėje vidurinėje amatų mokykloje.

1941 m. gegužės 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, Priedas prie bylos, l. 10-4.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Čkalovo (dabar – Orenburgas) srities teismo Baudžiamųjų bylų kolegijos nuosprendis Kaziui Ladigai.

1941 m. spalio 29 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16508, l. 91.

K. Ladiga už tai, kad „aktyviai kovojo su Lietuvos revoliuciniu judėjimu“ ir Raudonąja armija, už ką buvo apdovanotas „buržuazinės vyriausybės“, skleidė antisovietinę agitaciją, nubaustas mirties bausme.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKGB) Čkalovo (dabar ‒ Orenburgas) srities vidaus reikalų valdybos 1 spec. skyriaus pažyma apie mirties nuosprendžio įvykdymą Kaziui Ladigai.

1941 m. gruodžio 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16508, Kalinio asmens byla, l. 39.

K. Ladiga sušaudytas 1941 m. gruodžio 19 d. SSRS NKVD Čkalovo srities vidaus reikalų valdybos kalėjime Nr. 2.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Vilniaus amatų mokyklos mokytojai.

Antroje eilėje pirma iš dešinės – Stefanija Ladigienė. 1942 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas. 

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė su draugais.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Jonas Kaveckas, 2.  Irena Ladigaitė, 3. Saule Meškauskaitė, 4. Cecilija Kaveckaitė, 5. Teodora Ladigaitė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Aloyzas Paliulis, 2. Pranciška Kaveckienė, 4. Stefanija Ladigienė, 5. Konradas Kaveckas. Vilnius. 1943 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.      

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Marija Ladigaitė ir Irena Veisaitė (sėdi).

1947 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.      

Stefanija Ladigienė 1944 m. savo namuose priglaudė ir nuo nacių išgelbėjo Ireną Veisaitę.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Stefanijai Ladigienei vestos agentūrinės bylos „Ateitininkai“ įskaitos kortelė.

1955 m. kovo 19 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, Kartotekos Nr. 20 kortelė Nr. 22071.

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariatas (NKGB) agentūrinę bylą „Ateitininkai“ užvedė 1945 m. sausio 4 d.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Vilniaus amatų mokyklos Nr. 2 pažymėjimas apie Stefanijos Ladigienės atleidimą iš darbo.

1945 m. birželio 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, Priedas prie bylos, l. 10-9.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanijos Ladigienės tarnybos liudijimas, išduotas Vilniaus valstybinio dramos teatro.

1946 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, Priedas prie bylos, l. 10-8.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Kaltinamojo Juozo Brazausko tardymo protokolo ištrauka.

1946 m. liepos 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 1, l. 104.

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus sudarytame protokole pažymėta, kad 1944 m. spalio mėn. vykusiuose slaptuose ateitininkų susirinkimuose dalyvavo ir atkurtos Ateitininkų organizacijos vadovu planavo tapti Juozas Albinas Markulis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanijai Ladigienei, Adelei Dirsytei, Juozui Brazauskui ir kitiems Ateitininkų organizacijos nariams (viso 11 asmenų) Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus iškeltos baudžiamosios bylos viršelis.

1946 m. kovo mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 1, viršelis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Vilniaus m. skyriaus nutarimas areštuoti Stefaniją Ladigienę.

1946 m. kovo 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų ir lietuvių kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 3, l. 128.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Vilniaus m. skyriaus nutarimas skirti Stefanijai Ladigienei kardomąją priemonę.

1946 m. kovo 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 3, l. 129.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanijos Ladigienės arešto orderis, išduotas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Vilniaus m. skyriaus.

1946 m. kovo 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų ir lietuvių kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 3, l. 130.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Sulaikytosios Stefanijos Ladigienės tardymo protokolo ištrauka.

1946 m. kovo 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 3, l. 142.

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus sudarytame protokole atsispindi kokiais metodais saugumiečiai tardydavo sulaikytus žmones, S. Ladigienės tardymas buvo pradėtas 1946 m. kovo 18 d. 21 val. 30 min., o baigtas 1946 m. kovo 19 d. 6 val. ryto.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Sulaikytosios Stefanijos Ladigienės tardymo protokolas.

1946 m. kovo 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 3, l. 140–141.

Lietuvos TSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo skyriaus sudaryto protokolo data rodo, kad S. Ladigienė buvo sulaikyta anksčiau negu buvo priimtas nutarimas areštui, gauta prokuroro sankcija ir išrašytas arešto orderis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Vienas pagrindinių Stefanijos Ladigienės tardytojų – Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus 1 poskyrio viršininko pavaduotojas, valstybės saugumo kapitonas Nikolajus Bestolkovas.

[1944–1946 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 41 kortelė Nr. 1275.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanijos Ladigienės tardytojas – Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus 1 poskyrio vyresnysis tardytojas, valstybės saugumo leitenantas Aleksandras Gomyranovas.

[1944–1946 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 41 kortelė Nr. 3114.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus nutarimas pateikti kaltinimus Stefanijai Ladigienei.

1946 m. kovo 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 3, l. 159.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus kaltinamosios išvados ištrauka.

1946 m. spalio 2 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 3, l. 368.

Dokumente pažymėta, kad Stefanijos Ladigienės namuose vykusiuose „nelegaliuose susirinkimuose“ dalyvavo Juozas Albinas Markulis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Sovietinio saugumo agentas ir provokatorius Juozas Albinas Markulis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kariuomenės Karo tribunolo nuosprendis Stefanijai Ladigienei ir kitiems „kontrrevoliucinės“ Ateitininkų organizacijos nariams.

1946 m. lapkričio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 8945/3, t. 3, l. 420–423.

Už priklausymą Ateitininkų organizacijai, antisovietinę propagandą ir agitaciją S. Ladigienė nubausta 10 m. laisvės atėmimu, politinių teisių suvaržymu 5 m. ir turto konfiskacija.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė (sėdi kairėje) Taišeto lageryje.

1954 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė (trečioje eilėje pirma iš kairės) Taišeto lageryje.

1955 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Algio Marijono Ladigos, Stefanijos Ladigienės sūnaus, įskaitos (tremties) bylos viršelis.

1948 m.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4926, viršelis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo dalies nutarimas ištremti Algį Marijoną Ladigą.

1948 m. gegužės 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4926, l. 24.

A. M. Ladiga, kaip „nuteistos nacionalistės“ Stefanijos Ladigienės šeimos narys, 1948 m. gegužės 22 d. buvo ištremtas į Krasnojarsko sritį.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Algis Marijonas Ladiga.

[1948 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 4926, l. 10-1.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) pažyma apie Benedikto Pijaus Ladigos, Stefanijos Ladigienės sūnaus, perdavimą į tremties vietas spec. tremtinius gabenusį ešeloną.

1949 m. kovo 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 17546, l. 13.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Benediktas Pijus Ladiga (kairėje) tremtyje.

Irkutsko sritis, Čeremchovo rajonas. 1949 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė (kairėje) su sūnumi Benediktu Pijumi Ladiga (dešinėje) tremtyje.

Irkutsko sritis, Čeremchovo rajonas. [1955–1956 m.]

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

1955 m. pabaigoje S. Ladigienė buvo paleista iš pataisos darbų lagerio ir išsiųsta į tremtį. Jai buvo leista apsigyventi kartu su ištremtais sūnumis.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė su lietuviais tremtiniais.

Pirmoje eilėje iš kairės: 3. poetas Paulius Drevinis, 4. Stefanija Ladigienė, 7. Marija Ladigaitė, lankanti ištremtus motiną ir brolius. Antroje eilėje pirmas iš kairės Benediktas Pijus Ladiga, pirma iš dešinės Jonė (Joana) Ladigaitė, lankanti ištremtus motiną ir brolius. Trečioje eilėje Algis Marijonas Ladiga. Irkutsko sritis, Alario rajonas. 1956 m. vasara.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Ladigų šeima tremtyje.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Benediktas Pijus Ladiga, 2. Stefanija Ladigienė, 3. Algis Marijonas Ladiga. Antroje eilėje Jonė (Joana) Ladigaitė, lankanti ištremtus motiną ir brolius. Irkutsko sritis, Čeremchovo rajonas. 1956 m. vasara.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Ladigų šeima tremtyje.

Iš kairės: 1. Algis Marijonas Ladiga, 2. Benediktas Pijus Ladiga, 3. Stefanija Ladigienė. Irkutsko sritis, Čeremchovo rajonas. 1957 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Irkutsko srities vidaus reikalų valdybos pranešimas apie Stefanijos Ladigienės paleidimą iš spec. ištrėmimo.

1957 m. gruodžio 1 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 1, b. 8945/3, t. 3, l. 471.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Ladigų šeima.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Algis Marijonas Ladiga, 2. Marija Ladigaitė-Vildžiūnienė, 3. Kotryna Paliulytė, Stefanijos Ladigienės sesuo.  Antroje eilėje  iš kairės: 1. Jonė (Joana) Ladigaitė-Ardžiūnienė, 2. Benediktas Pijus Ladiga, 3. Stefanija Ladigienė. Vilnius. 1958 m. sausio mėn.

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė su anūkais.

Iš kairės: 1. Linas Ladiga, 2. Liudvika Vildžiūnaitė, 3. Stefanija Ladigienė, 4. Tomas Ladiga. 1963 m.

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė (sėdi) su seserimis.

Biržų rajonas, Vabalninkas. [1964 m.]

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė (kairėje) su anūke Liudvika Vildžiūnaite.

Biržų rajonas, Vabalninkas. [1964 m.]

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė su anūkais. Kairėje Liudvika Vildžiūnaitė, ant rankų – Domantas Vildžiūnas.

Vilnius. 1963 m.

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė su dukra Marija Ladigaite-Vildžiūniene.

Vilnius. 1964 m.

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė ir Juozas Keliuotis.

Vilnius. 1964 m.

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė su dukra ir svečiais.

Iš kairės: 1. Vytautas Landsbergis, 2. Gražina Ručytė-Landsbergienė, 3. Marija Ladigaitė-Vildžiūnienė, 4. Stefanija Ladigienė. Vilnius. 1964 m.

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė (kairėje) su seserimi Natalija Ona Paliulyte.

1965 m.

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė su šeima.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Linas Ladiga, 2. Domantas Vildžiūnas, 3. Tomas Ladiga, 4. Liudvika Vildžiūnaitė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Danutė Ladigienė, 2. Mindaugas Ladiga, 3. Stefanija Ladigienė, 4. Marija Ladigaitė-Vildžiūnienė. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Benediktas Pijus Ladiga, 2. Joana Ladigaitė-Ardžiūnienė, 5. Marijona Ladigienė, 6. Algis Marijonas Ladiga. 1965 m.

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanija Ladigienė su anūkais.

Iš dešinės: 1. Mindaugas Ladiga, 2. Domantas Vildžiūnas, 3. Maciej Lodyga, 4. Stefanija Ladigienė, 5. Tomas Ladiga, 6. Liudvika Vildžiūnaitė, 7. Linas Ladiga. [1966‒1967 m.]

Vlado Vildžiūno nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Stefanijos Ladigienės kapas.

Vilniaus Saltoniškių kapinės. 2011 m.

Nuotrauka.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Pažymėjimas apie Stefanijos Ladigienės (po mirties) apdovanojimą Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

1992 m. rugsėjo 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

„TEGU DVASIOS NEVARŽO KŪNO VARŽTAI“ (LYA)

Pasaulio tautų teisuolio vardo suteikimo Stefanijai Ladigienei diplomas, išduotas Holokausto aukų ir didvyrių atminties organizacijos „Jad Vashem“ (Izraelio Valstybė).

1993 m. sausio 12 d.

Originalas. Dokumentas anglų ir hebrajų kalbomis.

Lino Ladigos asmeninis archyvas.

Lt En