Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

PRATARMĖ

 

VIRTUALI PARODA, SKIRTA POGRINDINIO LEIDINIO „LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA“ LEIDYBOS PRADŽIOS 50-OSIOMS METINĖMS

1972 m. kovo 19 d. išėjo pirmasis Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkų ir tikinčiųjų pasauliečių iniciatyva pradėto leisti pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ numeris. Lietuvos ir pasaulio visuomenę apie sovietų valdžios vykdytą tikinčiųjų diskriminaciją, politines represijas, kitus žmogaus teisių pažeidimus, visuomenės gyvenimo įvykius, kuriuos oficialioji Lietuvos SSR spauda buvo linkusi nutylėti arba pateikti melagingai, informavęs leidinys, nepaisant aktyvaus sovietų saugumo persekiojimo bei represijų, nepertraukiamai buvo leidžiamas iki 1989 m. Per 17 metų pasaulį išvydo 81 Kronikos numeris, paskelbta informacija apie daugiau kaip 5 tūkst. tikinčiųjų teisių pažeidimo, politinių represijų, dvasininkijos persekiojimo, priverstinės vaikų ir jaunimo ateizacijos, kitų žmogaus teisių bei sąžinės laisvės pažeidimų faktų. Leidinio gamintojų, leidėjų ir platintojų pastangomis, visi numeriai pasiekė Vakarus, kur paskelbti tekstai būdavo perspausdinami, verčiami į užsienio kalbas ir skelbiami Vakarų spaudoje, o publikacijų turinys sklido „Amerikos balso“, „Vatikano radijo“, „Laisvosios Europos“, kitų Sovietų Sąjungos teritoriją pasiekdavusių laisvojo pasaulio radijo stočių bangomis.

Pasibaigus ginkluotam antisovietiniam pasipriešinimui, Lietuvos katalikų dvasininkų bei tikinčiųjų kova už savo teises dažniausiai vyko rašant pavienius ar grupinius laiškus SSRS ir Lietuvos SSR valdžios institucijoms. Laiškuose buvo reikalaujama laikytis Sovietų Sąjungos konstitucijoje ir tarptautiniuose susitarimuose deklaruotų sąžinės, žodžio ir spaudos laisvių garantijų. Šis pasipriešinimas pasiekė kulminaciją 1970−1971 m., įvykus teismams, kuriuose už vaikų rengimą Pirmajai Komunijai realiomis laisvės atėmimo bausmėmis buvo nubausti kunigai Juozas Zdebskis, Prosperas Bubnys ir Antanas Šeškevičius. Tada ir buvo nuspręsta pradėti leisti pogrindinį periodinį leidinį, kuriame okupuotai Lietuvai ir pasauliui nuolat būtų teikiama informacija apie Katalikų bažnyčios, tikinčiųjų padėtį, nušviečiami kiti visuomenės gyvenimo faktai. 1972 m. kovo mėn. pradėto leisti leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ vyriausiuoju redaktoriumi tapo kunigas Sigitas Juozas Tamkevičius.

Nuo pirmųjų numerių pasirodymo sovietų saugumas skyrė dideles pajėgas kovai su laisvo žodžio skleidėjais. Už Kronikos leidybą, gaminimą ir platinimą baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti 23 asmenys, 63 asmenų atžvilgiu taikytos vadinamosios „profilaktinės priemonės“, daugelis leidinio bendradarbių patyrė persekiojimą, tardymus, jų namuose ne kartą buvo atliktos kratos. Per 17 leidybos metų suimti bei laisvės atėmimu nubausti kunigai Alfonsas Svarinskas, Jonas Stašaitis, S. J. Tamkevičius, aktyvūs bendradarbiai vienuoliai bei tikintys pasauliečiai Nijolė Felicija Sadūnaitė, Povilas Petronis, Petras Plumpa, Virgilijus Jaugelis, Juozas Gražys, Vladas Lapienis, Jonas Kastytis Matulionis, Ona Pranskūnaitė, Anastazas Janulis, Povilas Buzas, Jadvyga Bieliauskienė, Romas Žemaitis, Genovaitė Navickaitė, Ona Vitkauskienė, Mečislovas Jurevičius, Gema Jadvyga Stanelytė, Vytautas Vaičiūnas ir kiti. Prie leidinio platinimo Vakaruose prisidėjo Rusijos žmogaus teisių gynimo aktyvistai stačiatikių dvasininkas Glebas Jakuninas, pasauliečiai Sergejus Kovaliovas, Aleksandras Lavutas, Tatjana Velikanova. Kai kurie straipsniai buvo skelbiami Maskvoje 1968–1983 m. leistame pogrindiniame leidinyje „Einamųjų įvykių kronika“ (rusiškai «Хроника текущих событий»). Susekus Kronikos bendradarbių ryšius su Rusijos disidentais, buvo suimtas ir 1975 m. gruodžio mėn. Vilniuje Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo „už nelegalių leidinių gaminimą ir platinimą“, nuteistas S. Kovaliovas.

Plėsdami kovą už tikinčiųjų teises, kunigai A. Svarinskas, Juozas Zdebskis, S. J. Tamkevičius, Jonas Kauneckas, Vincas Vėlavičius 1978 m. lapkričio 13 d. įsteigė Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetą. Per penkerius gyvavimo metus Komitetas paskelbė 53 tikinčiųjų diskriminavimo faktus atskleidusius dokumentus, adresuotus Lietuvos katalikų bažnyčios vadovybei, Sovietų Sąjungos ir Lietuvos SSR vadovybėms, Romos popiežiui.

1983 m. pavasarį suėmus kunigus A. Svarinską ir S. J. Tamkevičių, Kronikos redagavimą, leidybos bei platinimo koordinavimą perėmė, pogrindinę kunigų seminariją veikusią Varėnos rajono Kabelių kaime baigęs ir slapta į kunigus įšventintas Jonas Algimantas Boruta. Jam aktyviai talkino  vienuolės Bernadeta Mališkaitė, Elena Šuliauskaitė, Ona Šarakauskaitė, daug tikinčiųjų pasauliečių. Prie leidybos ir platinimo prisidėjęs Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto narys, kunigas J. Zdebskis, 1986 m. vasario 5 d. neaiškiomis aplinkybėmis žuvo eismo įvykyje.          

 Sovietų Sąjungoje prasidėjus „perestroikai“, griežta valdžios politika Katalikų bažnyčios atžvilgiu tesėsi toliau. Nepaisant nuolatinio persekiojimo, naujos baudžiamosios bylos dėl „šmeižtiško turinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gaminimo ir platinimo faktų“ iškėlimo, kratų bei tardymų, 1987 m. kovo mėn. išleistas ir Vakarus sėkmingai pasiekė jubiliejinis Kronikos 15-osioms leidybos metinėms skirtas numeris, sutapęs su Lietuvos krikšto 600-ųjų metinių minėjimu. 1987 m. kovo 19 d. Vašingtone vykusio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidybos 15 m. sukakties minėjimo dalyvius, pabrėždamas svarbų leidinio vaidmenį informuojant pasaulį apie padėtį Lietuvoje ir jo indėlį į žmogaus teisių judėjimą, pasveikino JAV Prezidentas Ronaldas Reiganas.

Plečiantis pertvarkos procesams, sovietų valdžios politika Bažnyčios atžvilgiu pradėjo keistis. 1988 m. birželio mėn. nutraukta dėl leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gaminimo ir platinimo faktų iškelta baudžiamoji byla. Nuslūgus Bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimui, 1989 m. pavasarį išleistas paskutinis Kronikos numeris. Pogrindinį leidinį pakeitė 1989 m. pradžioje pradėtas oficialiai leisti žurnalas „Katalikų pasaulis“, kurio vyriausiuoju redaktoriumi tapo kunigas Vaclovas Aliulis.

Persekiotas, bet nesustabdytas, iš visų pogrindinių Lietuvos leidinių ilgiausiai leistas, mitą apie pamatinių žmogaus teisių bei sąžinės laisvės paisymą Sovietų Sąjungoje griovęs komunistinio režimo nusikaltimų metraštis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ atliko svarbų vaidmenį, telkiant katalikiškojo pasipriešinimo jėgas ir įliejant jas į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo judėjimą.

2011 m. įsteigta kasmetine Laisvės premija apdovanoti leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidyboje bei platinime dalyvavę Rusijos disidentas, žmogaus teisių gynimo aktyvistas, biofizikas Sergejus Kovaliovas (2011 m.), kardinolas Sigitas Juozas Tamkevičius (2013 m.), aktyvi antisovietinio pasipriešinimo dalyvė, Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė Nijolė Felicija Sadūnaitė (2017 m.). 2021 m. Laisvės premija paskirta Kronikos bendradarbiams ‒ Telšių vyskupui emeritui Jonui Algimantui Borutai bei Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserims Bernadetai Mališkaitei ir Elenai Šuliauskaitei.

2021 m. Laisvės premijos laureatės sesers E. Šuliauskaitės žodžiais: „Kronika, pasiaukojusių kunigų ir jų talkininkų veikla kėlė pavojų prievarta grįstai sovietinei imperijai pirmiausia dėl savo intencijų grynumo, Tai buvo darbas, nesitikint apdovanojimų, nerungtyniaujant dėl laurų, negalvojant apie asmeninius nuopelnus, tai buvo auka Dievui ir Tėvynei. Mes turėjome vilties, kad visas šis darbas taps laisvės sėkla, kuri kada nors ateityje sudygs, tačiau, prisipažįstu, nelabai tikėjomės patys to sulaukti. Buvome susitaikę su mintimi, kad mūsų veikla vis vien baigsis kalėjimu ar lageriu, kad tai neišvengiama kiekvieno lemtis ir svarbiausia, kol esame laisvėje, kuo daugiau padaryti didesnei Dievo garbei.“[1] 

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

 

[1] NAVICKAS, Andrius. Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos stebuklas. Bernardinai.lt. 2015-03-17. Prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2012-03-19-lietuvis-kataliku-baznycios-kronika-faktai/

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Leidiniai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų rasti atliekant kratas.

Lietuvos ypatingojo archyvo nuotrauka.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos Romos katalikų memorandumas Sovietų Sąjungos komunistų partijos generaliniam sekretoriui.

1971 m. gruodžio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 11, l. 142.

Memorandume reikalaujama sąžinės, spaudos ir žodžio laisvių garantijos. Jį pasirašė 17050 žmonių.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis su Pirmajai Komunijai ruošiamais vaikais

Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia. 1971 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 882, l. 77-5.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Radijo stoties „Vatikano radijas“ 1972 m. lapkričio 20 d. transliuoto pranešimo apie leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ tekstas.

Ne anksčiau kaip 1972 m. lapkričio 20 d.

Dokumento išrašas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47672/3, t. 5, l. 11, 12.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus pranešimas apie baudžiamosios bylos, iškeltos dėl leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gaminimo ir platinimo fakto, perėmimą iš Lietuvos SSR prokuratūros.

1972 m. liepos 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 10, b. 388, l. 41

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Įėjimas į pogrindinę spaustuvę, kurioje buvo spausdinamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bei kita religinė ir antisovietinė literatūra.

Kaunas. 1973 m. lapkričio mėn.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 6, l. 297

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Agentūrinių-operatyvinių ir tardymo priemonių, tiriant baudžiamąją bylą, iškeltą dėl leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gaminimo ir platinimo, plano, parengto Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos, ištrauka.

1972 m. rugpjūčio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-40, ap. 1, b. 199, l. 89–90.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Pogrindinė spaustuvė, kurioje buvo spausdinamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bei kita religinė ir antisovietinė literatūra. Kaunas.

1973 m. lapkričio mėn.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 6, l. 297

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Pogrindinė spaustuvė, kurioje buvo spausdinamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bei kita religinė ir antisovietinė literatūra.

Kaunas. 1973 m. lapkričio mėn.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 6, l. 298

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Nr. 5, išleisto Jungtinėse Amerikos Valstijose, viršelis.

1973 m.

Leidinys anglų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 22, l. 193.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Religijų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos įgaliotinio Lietuvos SSR rašto dėl nelegalios Lietuvos katalikų dvasininkų veiklos ir leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ištrauka.

1973 m. liepos 2 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 3, b. 89, l. 125.

Dokumente pažymėta, kad „klerikalų ir reakcingai nusiteikusių katalikų dvasininkų“ leidžiamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ yra „tendencingo, šmeižikiško pobūdžio leidinys, siekiantis kurstyti fanatizmą“.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Savadarbis rotatorius, kuriuo buvo dauginama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Pudros dėžutė ir dantų pastos tūbelė, kuriose slapta į užsienį buvo gabenami leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ mikrofilmai.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Nr. 38, išleisto Jungtinėse Amerikos Valstijose, viršelis.

1979 m.

Leidinys anglų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 10, l. 192.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Agentūrinių-operatyvinių ir tardymo priemonių, užkardant grupės asmenų, prisidedančių prie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei ideologiškai žalingos literatūros leidybos, priešišką veiklą plano, parengto Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos, ištrauka.

1973 m. spalio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-40, ap. 1, b. 199, l. 104‒105.

Dokumente nurodyta, kad iki 1973 m. spalio mėn. buvo išleisti šeši leidinio numeriai.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Povilo Petronio, Perto Plumpos, Jono Stašaičio, Virgilijaus Jaugelio, Adolfo Patriubavičiaus, kaltintų leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimu ir platinimu, baudžiamosios bylos viršelis.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 1, viršelis.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Povilas Petronis Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1973 m. lapkričio 29 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 1, l. 55.

P. Petronis buvo suimtas už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Petras Plumpa Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1973 m. lapkričio 20 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 2, l. 23.

P. Plumpa buvo suimtas už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Virgilijus Jaugelis Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1973 m. lapkričio 20 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 3, l. 267.

V. Jaugelis buvo suimtas už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Religijų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos įgaliotinio Lietuvos SSR pranešimo apie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidybą ištrauka.

1973 m. gruodžio 26 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 3, b. 89, l. 183.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus viršininkas Eduardas Kisminas.

Ne vėliau kaip 1951 m. lapkričio 5 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 6009.

E. Kisminas koordinavo leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros leidėjų ir platintojų tardymą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresnysis tardytojas Vytautas Liniauskas.

Ne vėliau kaip 1981 m. lapkričio 7 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas , f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 7749.

V. Liniauskas tardė leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros leidėjus ir platintojus.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresnysis tardytojas Juozas Markevičius.

Ne anksčiau kaip 1979 m. rugsėjo 25 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas,  f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 8354.

J. Markevičius tardė leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros leidėjus ir platintojus.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus vyresnysis tardytojas Vytautas Juozas Pilelis.

Ne anksčiau kaip 1974 m. balandžio 3 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas,  f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 10364.

V. J. Pilelis tardė leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros leidėjus ir platintojus.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Juozas Gražys Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1974 m. balandžio 25 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, 47672/3, t. 1, l. 92.

J. Gražys buvo suimtas už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Rašomoji mašinėlė, kuria buvo spausdinamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos darbuotojų rasta, atliekant kratą pas Nijolę Feliciją Sadūnaitę.

1974 m. rugpjūčio 27 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14308, t. 1, l. 28.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Nijolė Felicija Sadūnaitė Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1974 m. rugpjūčio 27 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas,  f. K-1, ap. 58, b. P-14308, t. 1, l. 43.

N. F. Sadūnaitė buvo suimtas už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ numeriai, rasti atliekant kratą Nijolės Felicijos Sadūnaitės namuose, ją suimant.

1974 m. rugpjūčio 27 d.

Originalai. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas,  f. K-1, ap. 58, b. P-14308, SB, l. 42.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Rusijos žmogaus teisių gynimo aktyvistas Sergejus Kovaliovas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1974 m. gruodžio 27 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 1, l. 180.

S. Kovaliovas prisidėjo prie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ platinimo užsienyje.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Rusijos žmogaus teisių gynimo aktyvisto Sergejaus Kovaliovo, prisidėjusio prie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ platinimo užsienyje, pirštų antspaudai.

1974 m. gruodžio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 1, l. 181.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Informacija apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje, paskelbta Rusijos disidentų leidinyje „Einamųjų įvykių kronika“ (rusiškai «Хроника текущих событий»).

1974 m.

Leidinys. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 26, l. 16-41, 16-55‒16-57.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Aniceto Simučio Pro memoria apie Rusijos žmogaus teisių gynimo aktyvisto Sergejaus Kovaliovo suėmimą.

1974 m. gruodžio 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 648, ap. 2, b. 244, l. 138.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Mitingas, skirtas palaikyti Rusijos žmogaus teisių gynimo aktyvistus Sergejų Kovaliovą ir Andrejų Tverdochlebovą.

Vieta nežinoma. Ne anksčiau kaip 1975 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 3941, l. 2-2.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Straipsnis „Prieš Bažnyčią kovojama Rusijos metodais. Kunigus į parapijas skirsto Valstybinio saugumo komitetas“, JAV lietuvių laikraštyje „Draugas“ perspausdintas iš leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Nr. 19.

1975 m. gruodžio 5 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47707/3, t. 7, l. 361.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Vladas Lapienis Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1976 m. spalio 22 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47707/3, t. 1, l. 76.

V. Lapienis už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gaminimą ir platinimą buvo teisiamas du kartus.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Vlado Lapienio laiškas, rašytas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1976 m. gruodžio 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-40, ap. 1, b. 202, l. 283-1–283-2.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kastytis Jonas Matulionis Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1976 m. spalio 22 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47707/3, t. 2, l. 95.

K. J. Matulionis buvo suimtas už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Ona Pranskūnaitė Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1977 m. sausio 20 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47707/3, t. 2, l. 285.

O. Pranskūnaitė buvo suimta už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto pranešimas tikintiesiems ir žmogaus teisių gynėjams apie Komiteto įkūrimą.

1978 m. lapkričio 13 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 5, l. 1.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto narių nuotraukos, skelbtos Didžiosios Britanijos lietuvių laikraštyje „Europos lietuvis“.

1979 m. spalio 23 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 6, l. 46.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariai.

Iš kairės: 1. kunigas Vincentas Vėlavičius, 2. kunigas Alfonsas Svarinskas, 3. kunigas Sigitas Tamkevičius, 4. kunigas  Juozas Zdebskis, 5. kunigas Jonas Kauneckas. 1979 m. liepos mėn.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47753/3, t. 9, l. 336-1.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto pareiškimas dėl vyskupų Vincento Sladkevičiaus ir Julijono Steponavičiaus nušalinimo nuo pareigų.

1978 m. lapkričio 13 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 5, l. 73.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto kreipimasis dėl Antano Terlecko bei Rusijos žmogaus teisių gynimo aktyvistų Glebo Jakunino ir Tatjanos Velikanovos suėmimo.

1979 m. lapkričio 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 6, l. 166.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Hektografas – savadarbis dauginimo aparatas, kuriuo buvo dauginamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų rastas atliekant kratą.

1980 m. balandžio 17 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47754/3, t. 3, l. 26 atv.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Pogrindiniai leidiniai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir „Rūpintojėlis“, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų rasti atliekant kratas.

1980 m. sausio 30 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14141, t. 4, l. 55.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Pogrindiniai leidiniai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir „Rūpintojėlis“, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų rasti atliekant kratas.

1980 m. sausio 30 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14141, t. 4, l. 55.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Informacija apie Sovietų Sąjungos lageriuose kalinamus politinius kalinius, paskelbta leidinyje „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Nr. 48.

1981 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1727, l. 13.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Pranešimo apie leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, parengto Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 1 (žvalgybos) skyriaus, ištrauka.

1978 m. sausio 26 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas,  f. K-35, ap. 2, b. 298, l. 131, 141.

Dokumente pažymėta, kad į užsienį patekęs leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kiti pogrindiniai antisovietiniai leidiniai Sovietų Sąjungai daro didelę „politinę žalą“.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Anastazas Janulis Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1980 m. sausio 29 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14141, t. 3, l. 10.

A. Janulis buvo suimtas už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Povilas Buzas prie savadarbio kopijavimo aparato.

1980 m. vasario 22 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14141, t. 4, l. 81.

P. Buzas buvo suimtas už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Genovaitė Navickaitė Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1980 m. balandžio 17 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47754/3, t. 1, l. 21.

G. Navickaitė buvo suimta už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Ona Vitkauskienė Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1980 m. balandžio 18 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47754/3, t. 1, l. 176.

O. Vitkauskienė buvo suimta už leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigas Alfonsas Svarinskas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1983 m. sausio 26 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 1, l. 25.

A. Svarinskas buvo suimtas už aktyvią veiklą Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitete, religinės bei antisovietinės literatūros gaminimą ir platinimą.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Griežtojo režimo pataisos darbų lagerio, kuriame kalėjo politiniai kaliniai, sustiprinto režimo barakas.

Rusijos Federacija, Permės sritis, Čiusovo rajonas, Kučino kaimas. [2010–2016 m.]

Nuotrauka.

Skelbta:

https://nashural.ru/mesta/permskij-kraj/muzej-politicheskih-repressij-perm-36/#&gid=1&pid=1

Šiame lageryje 1983–1988 m. kalėjo kunigas Alfonsas Svarinskas.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigas Alfonsas Svarinskas griežtojo režimo pataisos darbų lageryje. Permės sritis, Čiusovo rajonas.

[1986–1987 m.]

Dokumentinio filmo „Kas jūs, kunige Svarinskai?..“ (Lietuvos kino studija, 1987 m., režisierius Ferdinandas Kauzonas)  kadras.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigo Sigito Juozo Tamkevičiaus sulaikymo protokolas, sudarytas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus.

1983 m. gegužės 6 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14141, t. 4, l. 55.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresnysis tardytojas Vytautas Urbonas.

Ne anksčiau kaip 1979 m. gruodžio 17 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 13675.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kybartų parapijos tikinčiųjų pareiškimas Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto generaliniam sekretoriui Jurijui Andropovui dėl Kybartų parapijos klebono Sigito Juozo Tamkevičiaus suėmimo.

1983 m. gegužės 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1796, l. 31.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigas Sigitas Juozas Tamkevičius Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1983 m. gegužės 6 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16577, t. 1, l. 286.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigui Sigitui Juozui Tamkevičiui, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ redaktoriui skirta vinjetė, nežinomo autoriaus sukurta vykstant S. J. Tamkevičiaus teismui.

1983 m. rugsėjo 6 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1,  ap. 46, b. 3955, l. 18-3.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Nr. 7, 39, 44 viršeliai.

1973 m., 1979 m., 1980 m.

Originalai. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16577, t. 11, l. 2;  t. 15, l. 2, 166, 450; t. 17, l. 2.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigas Sigitas Juozas Tamkevičius tremtyje.

Tomsko sritis, Krivošeino rajonas, Volodino kaimas. 1988 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35205.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR prokuratūros įspėjimas Telšių katedros vikarui Jonui Kauneckui nepažeisti įstatymų dalyvaujant Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikloje, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidime bei sakant antisovietinius pamokslus.

1983 m. gruodžio 29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas,  f. K-6, ap. 2, b. 196, l. 30.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigas Jonas Algimantas Boruta, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ redaktorius.

[1982‒1986 m.]

Nuotrauka.

Skelbta. http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=86

J. A. Boruta baigė pogrindinę kunigų seminariją, 1964‒1983 m. veikusią Varėnos rajono Kabelių kaime, į kunigus įšventintas slapta, todėl Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentuose vadintas „kunigu-nelegalu“. Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ redaktoriumi tapo 1983 m., sovietų saugumui suėmus kunigą Sigitą Juozą Tamkevičių. Redagavo leidinį iki 1989 m.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos kunigui Jonui Algimantui Borutai vestos operatyvinio stebėjimo bylos įskaitos kortelė.

1984 m. balandžio 9 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelė Nr. 4724.

Kortelėje rašoma, kad per pamaldas J. A. Boruta nevengia antisovietinių pasisakymų, gina nuteistus „klerikalus“, pasirašinėja „šmeižikiškus dokumentus“.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, 10-ies tomų serijos išleistos JAV, pirmo, antro ir trečio tomų viršeliai.

[1974–1981 m.]

Originalai. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16577, t. 19.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pranešimas apie baudžiamosios bylos iškėlimą dėl leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gaminimo ir platinimo fakto.

1984 m. rugpjūčio 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-40, ap. 1, b. 246, l. 106–108.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis.

[1978‒1979 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 884, l. 167-13.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Pranešimas apie kunigui Juozui Zdebskiui Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų įvykdytą „specialiąją priemonę“, paskelbtas leidinyje „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“.

1980 m. spalio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1725, l. 11.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio automobilis „Žiguli“ po avarijos.

1986 m. vasario mėn.

Kelio Varėna–Eišiškės vieta, kurioje per avariją žuvo kunigas Juozas Zdebskis. 2012 m.

Nuotraukos.

Skelbta: Bažnyčios riteris / Antanas Lesys. ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2012. ‒ 106, 114 p.

Antroje nuotraukoje kryželiu pažymėta, kelio Varėna–Eišiškės susikirtimo su keliu Eišiškės–Valkininkai, vieta, kurioje 1986 m. vasario 5 d. susidūrė kunigo J. Zdebskio vairuojamas automobilis ir pienovežis.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio laidotuvės.

Lazdijų rajonas, Rudamina. 1986 m. vasario 10 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 224-7.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lazdijų rajono vidaus reikalų skyriaus informacinio pranešimo apie moksleivių, vasarojusių prie Šlavantų ežero, sulaikymą ištrauka.

1981 m. rugpjūčio 21 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15237, t. 4, l. 336.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Nutarimas skirti Bernadetai Mališkaitei administracinę nuobaudą už įstatymo apie religinius kultus pažeidimą.

1981 m. rugsėjo 17 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15237, t. 4, l. 340.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Vilniaus miesto skyriaus Bernadetai Mališkaitei vestos operatyvinio stebėjimo bylos įskaitos kortelė.

1984 m. rugpjūčio 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelė Nr. 4724.

Kortelėje rašoma, kad B. Mališkaitė dalyvauja „nelegalių leidinių“ gamyboje, yra autoritetinga vienuolių kongregacijos narė.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Pagrindinių agentūrinių-operatyvinių priemonių išaiškinant ir dokumentuojant leidinių „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir „Aušra“ leidėjų priešišką veiklą, taip pat užkardant jų leidybą, plano, parengto Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos, ištraukos.

1986 m. spalio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 1, b. 261, l. 30.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Elena Šuliauskaitė.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Ona Šarakauskaitė.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

JAV Prezidento Ronaldo Reigano sveikinimas leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidimo 15-ųjų metinių minėjimo Vašingtone dalyviams.

1987 m. kovo 16 d.

Originalas. Dokumentas anglų kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 648, ap. 2, b. 252, l. 32, 33.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Laikraščio „Tiesa“ straipsnių, šmeižiančių leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir jos platintoją Nijolę Feliciją Sadūnaitę, iškarpos.

1988 m. sausio 10–16 d.

Spaudos iškarpos. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-52, ap. 1, b. 263, l. 199, 200.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Nijolės Felicijos Sadūnaitės apklausa Lietuvos SSR valstybės saugumo komitete (KGB).

1988 m. vasario 16 d.

Garso įrašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-52, ap. 1, b. 262, l. 163.

Apklausą atlieka Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus tardytojas Vidmantas Baumila.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus tardytojas Vidmantas Baumila.

Ne anksčiau kaip 1986 m. gegužės 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 1037.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Baudžiamosios bylos, iškeltos „dėl nelegalaus šmeižtiško turinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ gaminimo ir platinimo faktų“ viršelis.

1987 m. gegužės 29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-52, ap. 1, b. 255, viršelis.

Lietuvos SSR prokuratūros 1988 m. birželio 29 d. nutarimu, baudžiamoji byla nutraukta „dėl aplinkybių pasikeitimo, ko pasekoje šis leidinys neteko visuomenei pavojingos veikos pobūdžio“.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kardinolas Vincentas Sladkevičius aukoja Šventas Mišias, grąžinus tikintiesiems Vilniaus Arkikatedrą Baziliką.

Vilnius. 1988 m. spalio 23 d.

A. Sabaliausko nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-103239.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Lietuvos kunigai jėzuitai susitikime su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Iš dešinės: 1. Jonas Danyla, 2. Jonas Algimantas Boruta, 3. Antanas Gražulis. Vatikanas. 1989 m.

Nuotrauka.

http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=86

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Žurnalo „Katalikų pasaulis“ pirmojo numerio viršelis.

Nuotrauka.

Skelbta: https://www.bernardinai.lt/2019-05-07-po-ilgos-tylos-prabiles-kataliku-pasaulis/

1989 m. pradžioje baigtą leisti pogrindinį leidinį „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, pakeitė oficialiai pradėtas leisti žurnalas „Katalikų pasaulis“.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigai Robertas Grigas ir Jonas Algimantas Boruta (dešinėje) aukoja Šv. Mišias prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

Vilnius. 1991 m. sausio mėn.

Stasio Laukio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-11935.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kunigai Alfonsas Svarinskas ir Jonas Algimantas Boruta (centre) aukoja Šv. Mišias prie sovietų armijos užgrobto Lietuvos radijo ir televizijos pastato.

Vilnius. 1991 m.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-129820.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Vyskupas Jonas Algimantas Boruta.

Vilnius. 1998 m. gegužės 27 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-113812.

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ pirmo numerio pasirodymo 30-mečio minėjimas.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Nijolė Felicija Sadūnaitė, 2. Kauno arkivyskupas Sigitas Juozas Tamkevičius, 3. sesuo Bronė Vazgelevičiūtė 4. monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Antroje eilėje iš kairės: 1. sesuo Elena Šuliauskaitė, 2. sesuo Edita Regina Teresiūtė. Trečioje eilėje: 1. Jadvyga Bieliauskienė. Ketvirtoje eilėje iš kairės: 1. Kazimieras Kryževičius, 2. Vladas Lapienis, 3. Petras Plumpa, 4. Jonas Volungevičius. Vilniaus miesto savivaldybė. 2002 m. kovo 21 d.

Nuotrauka.

Skelbta: https://www.aidas.lt/lt/religija/article/3524-03-09-kas-ji-lietuvos-kataliku-baznycios-kronika-po-40-ties-metu .

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Sergejus Kovaliovas (1930–2021), Rusijos žmogaus teisių gynimo aktyvistas, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ platinimo organizatorius, pirmosios 2011 m. Laisvės premijos laureatas.

Vilnius. 2010 m. kovo 11 d.

Olgos Posaškovos nuotrauka.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas. XI-030-S20100311-055.

Skelbta: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37421&p_t=269546

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Kauno arkivyskupas Sigitas Juozas Tamkevičius, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ redaktorius, 2013 m. Laisvės premijos laureatas.

Vilnius. 2014 m. sausio 13 d.

Olgos Posaškovos nuotrauka.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas, XI-090-20140113-2168.

Skelbta: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37419&p_k=1

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Nijolė Felicija Sadūnaitė, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidėja ir platintoja, 2017 m. Laisvės premijos laureatė.

Vilnius. 2018 m. sausio 13 d.

Džojos Gundos Barysaitės nuotrauka.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas, XII-180-S20180113-DB-0098.

Skelbta: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37412&p_k=1

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bendradarbiai, 2021 m. Laisvės premijos laureatai.

Iš kairės: 1. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Elena Gerarda Šuliauskaitė, 2. Telšių vyskupas emeritas Jonas Algimantas Boruta, 3. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė.

Evgenijos Levin, Tomo Vyšniausko nuotraukos. Skelbta.

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36190&p_k=1&p_t=279507

„TAI BUVO AUKA DIEVUI IR TĖVYNEI“ (LYA)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidėja ir platintoja, 2021 m. Laisvės premijos laureatė.

Vilnius. 2022 m. sausio 13 d.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos / Džojos Gundos Barysaitės nuotrauka.

Skelbta: https://www.flickr.com/photos/97441645@N08/51820444260/in/album-72177720295927854/

Lt En