Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

PRATARMĖ

„STALININIS TERORAS BUVO GERESNIS MANO MOKYTOJAS NEGU MARKSIZMO-LENINIZMO KLASIKŲ VEIKALAI“

 

VIRTUALI PARODA, SKIRTA ALGIRDO STATKEVIČIAUS 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

 

Aktyvus neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, medikas, filosofas Algirdas Statkevičius gimė 1923 m. balandžio 1 d. Šakių aps. Sintautų vls. Pusdešrių k. 1933 m. baigė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Kauno savišvietos institute. 1944 m. baigė Kauno suaugusiųjų instituto Bendrojo lavinimo skyrių.

1944 m. liepos mėn., artėjant Raudonajai armijai, bandė trauktis į Vakarus, tačiau buvo sulaikytas Vokietijos pareigūnų ir įkalintas lageryje. Lietuvos kariuomenės kapitono Viktoro Vilkutaičio įkalbėtas, įstojo į Vokietijos žvalgybos mokyklą Karaliaučiuje, kurią baigęs įgijo radisto specialybę. 1944 m. spalio 23 d. drauge su kitais žvalgais buvo permestas į Lietuvą darbui Raudonosios armijos užnugaryje. Nusileidęs parašiutu,  nusprendė nevykdyti gautų užduočių, ginklus paslėpė Kazlų Rūdos miškuose, o radijo siųstuvą – Kauno felčerių-akušerių mokyklos palėpėje. Apsigyvenęs Kaune, įstojo į Kauno universiteto Medicinos fakultetą studijuoti medicinos.

1948 m. žiemą, pastebėjęs, kad sovietų  saugumo yra sekamas, įsigijo fiktyvius dokumentus Vytauto Vaicekausko vardu. Dirbo įvairiose ambulatorijose Biržų, Rokiškio, Kuršėnų, Šilutės rajonuose, vėliau apsigyveno Vilniuje ir tęsė mokslus Vilniaus universitete.

1951 m. birželio 22 d. A. Statkevičius sovietų saugumo buvo suimtas ir už tai, kad mokėsi Vokietijos žvalgybos mokykloje, 1944 m. spalio mėn. buvo permestas į Lietuvą, slapstėsi naudodamasis fiktyviais asmens dokumentais, nubaustas 25 m. laisvės atėmimu. Kalėjo pataisos darbų lageriuose Kemerovo ir Irkutsko srityse. 1956 m. spalio 10 d. iš įkalinimo paleistas.

Grįžęs į Lietuvą, A. Statkevičius baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įsidarbino Rumšiškių ambulatorijoje vedėju, vėliau dirbo Vyriausioje valstybinio draudimo valdyboje vyriausiuoju gydytoju. Daug skaitė, domėjosi filosofija, 1966–1969 m. parašė filosofinį traktatą „Bendražmogiškumo manifestas arba visuomenės gyvenimo abėcėlė“, kurį davė skaityti kai kuriems pažįstamiems žmonėms, planavo siųsti į užsienį.

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos operatyviniams darbuotojams gavus informaciją apie parašytą sovietinę santvarką kritikavusį kūrinį bei bendradarbių skundus apie tai, kad A. Statkevičius nuolat skleidžia antisovietinę agitaciją, jo namuose buvo atliktos kratos. Suradus kūrinio „Bendražmogiškumo manifestas arba visuomenės gyvenimo abėcėlė“ rankraščius, atlikus rašysenos, rašomosios mašinėlės šrifto ekspertizes, traktato autorius A. Statkevičius 1970 m. gegužės 13 d. buvo suimtas. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegija „tarybinę valstybinę ir visuomeninę santvarką šmeižusio“, „marksizmo-leninizmo teoriją niekinusio“ bei „tarybinę santvarką nuversti šaukusio“ kūrinio autoriui skyrė priverstinį gydymą specialaus tipo psichiatrinėje ligoninėje. Priverstinis gydymas truko 1971 m. balandžio – 1971 m. rugsėjo mėn. 1972 m. A. Statkevičius buvo išbrauktas iš „socialiai pavojingų ligonių“ įskaitos.

„Pasveikęs“ A. Statkevičius įsidarbino gydytoju greitojoje medicinos pagalboje, vėliau persikvalifikavo ir pradėjo dirbti psichiatru. 1976 m. įsitraukė į Lietuvos Helsinkio grupės ir Lietuvos laisvės lygos veiklą, platino antisovietinę spaudą, leido pogrindinį žurnalą „Šalin vergiją!“, dalyvavo antisovietinio leidinio „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“ platinime. 1979 m. pasirašė „45 pabaltijiečių memorandumą“, parengė Lietuvos laisvės lygos „Moralinį ultimatumą SSRS vyriausybei“, parašė filosofinį veikalą „Sofiokratija ir geodoroviniai jos pagrindai“.

1980 m. vasario 14 d. A. Statkevičius sovietų saugumo vėl buvo suimtas ir teisiamas. Teismas ir vėl skyrė priverstinį gydymą specialaus tipo psichiatrinėje ligoninėje. Iš pradžių buvo „gydomas“ Kaliningrado srities Černiachovsko psichoneurologinėje ligoninėje, 1983 m. sausio mėn. perkeltas į Taškento specialaus tipo psichiatrinę ligoninę Uzbekijos SSR, o 1986 m. – į Vilniaus respublikinę psichiatrinę ligoninę. Iš priverstinio gydymo buvo paleistas 1987 m. 1988 m. išvyko nuolat gyventi į JAV, kur gyvendamas skaitė paskaitas, parašė ir išleido knygą „Psichiatrijos inkvizicijos siautėjimas Lietuvoje“. JAV psichiatrų komisija pripažino A. Statkevičių visiškai sveiku.

1988 m. gruodžio mėn. A. Statkevičius organizavo parašų rinkimo akciją, kad SSRS pripažintų Lietuvos Nepriklausomybę. Per keturis mėnesius buvo surinkta virš 5 milijonų parašų. Ši peticija tuo metu buvo pripažinta didžiausia pasaulyje ir registruota Gineso rekordų knygoje.

1989 m. A. Statkevičius sugrįžo gyventi į Lietuvą. Tais pačiais metais Lietuvos SSR Aukščiausiasis Teismas panaikino teismo 1980 m. nutartį dėl A. Statkevičiaus nuteisimo ir nutraukė jam iškeltą baudžiamąją bylą. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 1999 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.

Mirė 2016 m. rugpjūčio 25 d., palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. 

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus baudžiamosios bylos, iškeltos Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB), viršelis.

1951 m. birželio 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, viršelis.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) nutarimas suimti Algirdą Statkevičių.

1951 m. birželio 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 2.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Kaltinamojo Algirdo Statkevičiaus tardymo protokolas, sudarytas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo dalies.

1951 m. liepos 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 44–47.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus atpažinimo protokolo, sudaryto Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo dalies, ištrauka.

1951 m. balandžio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 166.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Kauno felčerių-akušerių mokyklos pastatas, kurio palėpėje Algirdas Statkevičius slėpė radijo siųstuvą, gautą Vokietijos žvalgybos mokykloje.

1951 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 194.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Įėjimas į Kauno felčerių-akušerių mokyklos pastatą, kurio palėpėje Algirdas Statkevičius slėpė radijo siųstuvą, gautą Vokietijos žvalgybos mokykloje.

1951 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 194.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Dėžė, kurioje Algirdas Statkevičius slėpė radijo siųstuvą, gautą Vokietijos žvalgybos mokykloje.

1951 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 195.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Radijo siųstuvas „Telefunken“, kurį Algirdas Statkevičius gavo Vokietijos žvalgybos mokykloje.

1951 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 195.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Radijo siųstuvas „Telefunken“, kurį Algirdas Statkevičius gavo Vokietijos žvalgybos mokykloje.

1951 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 198.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Radijo siųstuvo „Telefunken“ techninės ekspertizės aktas, sudarytas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) „B“ skyriaus.

1951 m. liepos 2 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 166.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) kariuomenės Karo tribunolo nuosprendis Algirdui Statkevičiui.

1951 m. rugsėjo 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 235–236.

A. Statkevičius, už tai, kad mokėsi Vokietijos žvalgybos mokykloje, 1944 m. spalio mėn. buvo permestas į Lietuvą,  slapstėsi naudodamasis fiktyviais asmens dokumentais, buvo nubaustas 25 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje, su turto konfiskacija ir politinių teisių suvaržymu 5 metams.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus pareiškimas SSRS generaliniam prokurorui.

1955 m. balandžio 15 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 260–262.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Pabaltijo karinės apygardos Karo tribunolo pranešimas apie Algirdo Statkevičiaus paleidimą iš įkalinimo, panaikinant teistumą ir politinių teisių suvaržymą.

1956 m. rugsėjo 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14717, l. 293.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdas Statkevičius.

Vilnius. 1963 m. birželio 27 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-45629.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus karinio bilieto ištrauka.

1967 m. rugsėjo 1 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 4, l. 202-1.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus straipsnis „Ką pasirinksim: kultūrą ar alkoholį?“, skelbtas žurnale „Švyturys“ Nr. 22.

1969 m.

Spaudos iškarpa.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 3, l. 190.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus baudžiamosios bylos, iškeltos Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus, pirmojo tomo viršelis.

1970 m. gegužės 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 1, viršelis.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas iškelti Algirdui Statkevičiui baudžiamąją bylą.

1970 m. gegužės 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 1, l. 2.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdas Statkevičius Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1970 m. gegužės 18 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 1, l. 23ap.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus pirštų antspaudai.

1970 m. gegužės 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 1, l. 24.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Spintelė, kurioje atliekant kratą Algirdo Statkevičiaus bute, rasti rankraščiai.

1970 m. gegužės 11 d.

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 1, l. 41.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus Ypatingai svarbių bylų tardytojo Stasio Budrio raštas dėl kratos Algirdo Statkevičiaus bute užbaigimo.

1970 m. gegužės 12 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 2, l. 42.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Rašomoji mašinėlė ir rankraščiai, rasti atliekant kratą Algirdo Statkevičiaus bute.

1970 m. gegužės 11–12 d.

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 2, l. 84.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lagaminai ir juose saugoti kūrinio „Bendražmogiškumo manifestas“ rankraščiai, rasti atliekant kratą Algirdo Statkevičiaus bute.

1970 m. gegužės 11 d.

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 2, l. 117.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Įtariamojo Algirdo Statkevičiaus apklausos protokolas, sudarytas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus.

1970 m. gegužės 18 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 1, l. 74–77.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų tardytojas, majoras Stasys Budrys.

Ne vėliau kaip 1957 m. balandžio 1 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41 kortelė Nr. 8354.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas patraukti Algirdą Statkevičių kaltinamuoju.

1970 m. gegužės 20 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 1, l. 78–79.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus viršininkas, majoras Eduardas Kisminas.

Ne anksčiau kaip 1954 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 6009.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegijos nutartis dėl priverstinio gydymo specialaus tipo psichiatrinėje ligoninėje skyrimo Algirdui Statkevičiui.

1970 m. rugsėjo 16 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47585/3, t. 2, l. 298–300.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdas Statkevičius.

[1977–1979 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-30386.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lietuvos laisvės lygos „Moralinio ultimatumo TSRS vyriausybei“ ištrauka.

1979 m. rugpjūčio 3 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47753/3, t. 9, l. 121–123.

Ultimatumo tekstą parengė Algirdas Statkevičius. Ultimatumas buvo paskelbtas pogrindiniame leidinyje „Vytis“.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Kreipimasis į Sovietų Sąjungos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Vokietijos Demokratinės Respublikos Vyriausybes, šalių, pasirašiusių Atlantos chartiją, vyriausybes, Suvienytų nacijų organizacijos (dabar vadinama Jungtinių tautų organizacija) Generalinį sekretorių Kurtą Valdheimą dėl Baltijos šalių okupacijos.

1979 m. rugpjūčio 23 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47753/3, t. 6, l. 107–109.

Tarp pasirašiusiųjų kreipimąsi – Algirdas Statkevičius. Kreipimasis gavo „45 pabaltijiečių Memorandumo“ pavadinimą.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

JAV lietuvių bendruomenės pirmininko Algimanto Stanislovo Gečio raštas JAV valstybės sekretoriui Cyrus Vance dėl „Keturiasdešimt penkių pabaltijiečių memorandumo“, kurį pasirašė ir Algirdas Statkevičius.

1979 m. rugpjūčio 25 d.

Originalas. Dokumentas anglų kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 656, ap. 2, b. 48, l. 197.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus pareiškimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto antrajam sekretoriui Nikolajui Dybenkai dėl dokumentų, paimtų Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojams atliekant kratą, grąžinimo.

1979 m. spalio 7 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 3, l. 193–200.

A. Statkevičius pareiškime rašė: „Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninės grupės kreipimasis į SSRS vyriausybę dėl sovietų armijos invazijos į Afganistaną.

1980 m. sausio 5 d.

Dokumento nuorašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 3, l. 51–52.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus baudžiamosios bylos, iškeltos Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus, pirmojo tomo viršelis.

1980 m. vasario 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 1, viršelis.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus nutarimas skirti Algirdui Statkevičiui kardomąją priemonę.

1980 m. vasario 13 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 1, l. 4.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresnysis tardytojas, papulkininkis Juozas Markevičius.

Ne anksčiau kaip 1979 m. rugsėjo 25 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 8354.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Vilniaus psichoneurologinės ligoninės Dispanserinio skyriaus raštas dėl Algirdo Statkevičiaus sveikatos būklės.

1980 m. kovo 1 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 1, l. 72–73.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdas Statkevičius Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1980 m. vasario 14 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 1, l. 18.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus rašysenos ekspertizės akto fotolentelė.

1980 m. gegužės 13 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 4, l. 158.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Rašomosios mašinėlės, priklausiusios Algirdui Statkevičiui, šrifto ekspertizės akto fotolentelė.

1980 m. gegužės 22 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 4, l. 173.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegijos nutartis dėl Algirdo Statkevičiaus atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir priverstinio gydymo specialaus tipo psichiatrinėje ligoninėje.

1980 m. rugpjūčio 11 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 4, l. 281–284.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus baudžiamosios bylos įskaitos kortelė.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 2  kortelė.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Černiachovsko specialaus tipo psichiatrinė ligoninė.

Rusijos Federacija, Kaliningrado sritis. 2006 m.

Nuotrauka.

Skelbta: https://www.in-formality.com/wiki/index.php?title=File:Photograph_of_the_Chernyakhovsk_Special_Psychiatric_Hospital.jpeg

Šiose patalpose iki šiol veikia Kaliningrado specialaus tipo intensyvaus stebėjimo psichiatrinė ligoninė.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Černiachovsko specialaus tipo psichiatrinė ligoninė.

Rusijos Federacija, Kaliningrado sritis. Nuotrauka.

Skelbta: https://ruwest.ru/news/43794/ 

Šiose patalpose iki šiol veikia Kaliningrado specialaus tipo intensyvaus stebėjimo psichiatrinė ligoninė.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Prezidiumo nutarimas dėl Algirdo Statkevičiaus baudžiamosios bylos nutraukimo.

1989 m. liepos 14 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16649, t. 4, l. 305–307.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus pareiškimo-anketos Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos Vizų ir registracijos skyriui dėl išvykimo nuolat gyventi į JAV pirmas lapas.

1988 m. vasario 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 60, b. 21772, l. 3.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio Pro memoria dėl Lietuvos laisvės lygos atstovybės įsteigimo JAV.

1988 m. rugpjūčio 18 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 648, ap. 2, b. 188, b. 193.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdo Statkevičiaus atsiminimai.

1997 m. lapkričio 8 d.

Vaizdo įrašas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, VHS 1298.

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Konferencija „Lietuvos Helsinkio grupė“.

Iš kairės: 1. Rimantas Matulis, 2. Vytautas Skuodis, 3. Algirdas Statkevičius. Vilnius. 2007 m. sausio 10 d.

Nuotrauka.

Skelbta. https://alkas.lt/2016/09/04/v-matuolis-gyvenimas-paskirtas-lietuvai/

„Stalininis teroras buvo geresnis mano mokytojas negu marksizmo-leninizmo klasikų veikalai“ (LYA)

Algirdas Statkevičius.

Lt En