Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

PRATARMĖ

Šiemet minime Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvio, kapitono Teodoro Balno 135-ąsias gimimo metines.

Teodoras Balnas gimė 1889 m. vasario 17 d. Rusijoje, Tomsko gubernijoje, Barnaule, ištremto 1863 m. sukilimo dalyvio šeimoje. Nuo 1911 m. tarnavo carinės Rusijos armijoje, 1913 m. baigė praporščikų mokyklą. Per Pirmąjį pasaulinį karą kovojo Rusijos armijos 305-ame pėstininkų pulke, buvo kuopos vadu. 1915 m. pateko į Vokietijos nelaisvę. Iki 1918 m. kalėjo Nysos mieste (dabar – Lenkija), vėliau buvo pervežtas į Kauną. Jo paties žodžiais: „iš nelaisvės paleistas, tačiau kaip ir kiti belaisviai buvo Vokietijos okupantų įskaitoje“ iki pat Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Kai kurių šaltinių teigimu, T. Balnas 1919 m. Estijoje kovojo su bolševikais generolo N. Judeničiaus vadovaujamos Rusijos Baltųjų armijos gretose.

1920 m. sausio mėn. T. Balnas pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1920 m. spalio mėn. tapo 7-tojo pėstininkų pulko 3-ojo bataliono vadu, pasižymėjo Širvintų kautynėse su generolo L. Želigovskio rinktine. T. Balno siūlymu, apie 180–200 jo vadovaujamų pačių narsiausių ir labiausiai patyrusių Lietuvos karių 1920 m. lapkričio 19 d. naktį atliko drąsų žygį ir sudavė netikėtą, triuškinantį smūgį ties Motiejūnų kaimu (Širvintų aps.) dislokuotoms žymiai gausesnėms Lenkijos pajėgoms. Mūšyje žuvo L. Želigovskio rinktinės Gardino pulko vadas Severinas Rymaševskis (Seweryn Rymaszewski), į nelaisvę pateko lietuvių-baltarusių brigados ir Gardino pulko štabų vadai, apie 200 kareivių, paimtos 2 patrankos, 9 minosvaidžiai, 20 kulkosvaidžių, gurguolė su įvairiu turtu.

„Širvintų stebuklu“ vadinama pergalė ties Motiejūnais suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvos Nepriklausomybės kovose. 1920 m. gruodžio 30 d. T. Balnui suteiktas kapitono laipsnis, jis  apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto kursus, 1927 m. išleistas į atsargą. 1928 m. apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu.  

1928–1939 m. T. Balnas tarnavo Geležinkelių policijoje. Išėjęs į pensiją, gyveno Rokiškio aps. Panemunėlio vls. Vėbrių kaime, mokytojavo Panemunėlio pradinėje mokykloje.

Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, T. Balnas buvo suimtas ir Vokietijos-SSRS karui prasidėjus, išsiųstas į SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerį  (Kraslag). Jo žmona Teklė Balnienė bei dukros Eugenija-Laimutė ir Irena ištremtos į Altajaus kraštą. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir Geležinkelių policijoje, dalyvavimas Lietuvos Nepriklausomybės kovose, gauti valstybiniai apdovanojimai baudžiamąją bylą tyrusių Kraslago Operatyvinio-čekistinio skyriaus enkavedistų nuomone buvo sunkūs nusikaltimai ir „aktyvi kova su revoliuciniu judėjimu“, todėl T. Balnui buvo skirta mirties bausmė.

Aukščiausios bausmės skyrimas T. Balnui, nepaisant sovietų režimo brutalumo, kelia tam tikrų klausimų. NKVD ypatingieji pasitarimai ar karo tribunolai nubaudė daugybę Lietuvos karininkų, tačiau įprastai jiems būdavo skiriama ne didesnė nei 8–10 metų laisvės atėmimo bausmė. Panašios bausmės buvo skiriamos net ir tiems karininkams, kurie 1918–1920 m. dalyvavo mūšiuose  su Raudonąja armija ar dalyvavo „medžiojant“ nelegaliai tarpukario Lietuvoje veikusių komunistinių  organizacijų narius. Nors T. Balno bylą tyrusiems enkavedistams net nepavyko išaiškinti fakto, kad jis tarnavo Rusijos Baltųjų armijoje. O prieš T. Balno suėmimą saugumiečių apklausti jį pažinoję liudininkai, vienintele „antiliaudine“ veikla įvardijo kartais pasitaikydavusį nemandagų elgesį su žmonėmis, jam dirbant Geležinkelių policijos Obelių nuovados viršininku.  

Galbūt mirties bausmė T. Balnui buvo skirta ne dėl su „nusikalstama kontrrevoliucine“ susijusios veiklos. Sunkiai įskaitomu raštu kalinio T. Balno asmens byloje surašytos Kraslago medikų atliktų sveikatos patikrinimų išvados byloja, kad į Kraslagą 1941 m. liepos mėn. atgabentas karininkas buvo tinkamas vidutinio sunkumo fiziniam darbui. Tačiau po kelių Kraslage praleistų mėnesių, T. Balno sveikata taip suprastėjo, kad lagerio medikų komisijos jis buvo pripažintas kaip nebetinkamas fiziniam darbui. Tikėtina, kad skirdami mirties bausmę sveikatą praradusiam T. Balnui, Kraslago enkavedistai paprasčiausiai juo atsikratė, kaip kirviu ar kirtikliu mojuoti nebepajėgusiu „balastu“.

T. Balnas sušaudytas 1943 m. vasario 15 d. SSRS NKVD Kraslago kalėjime Kanske.
T. Balno žmona su dukromis iš tremties paleistos 1947 m. birželio mėnesį.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

Panaudota literatūra

SURGAILIS, Gintautas. Septintasis pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulkas. Vilnius, 2021.

„Širvintų stebuklas“ arba Kaip lenkai į skudurus gavo“, Voruta.lt, 2010-01-10, prieiga internetu:

https://www.voruta.lt/%E2%80%9Esirvintu-stebuklas%E2%80%9C-arba-kaip-lenkai-i-skudurus-gavo/

NAUJALIENĖ, Dalė, STOLIAROVAS, Andriejus. Lietuvos kariuomenės pergalei prie Širvintų ir Giedraičių – 90, alkas.lt, 2010-11-21, prieiga internetu: https://alkas.lt/2010/11/21/lietuvos-kariuomenes-pergalei-prie-sirvintu-ir-giedraiciu-%E2%80%93-90/

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Teodoras Balnas.

[1919–1926 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-20159.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos kariuomenės artilerijos brigados pozicija fronte su Lenkijos pajėgomis ties Širvintomis.

1920 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-19090.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Siūlomų apdovanoti Lietuvos kariuomenės 7-ojo pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko karininkų sąrašo ištrauka.

1920 m. spalio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 930, ap. 8, b. 955, l. 178.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos kariuomenės karininkai, užėmus Giedraičius.

1920 m. lapkričio 22 d.

Juozo Timuko nuotrauka.

Vytauto Didžiojo karo muziejus, N-159.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos kariuomenės 9-ojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko kapitono Teodoro Balno atestacijos lapas.

1925 m. sausio 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 930, ap. 8, b. 344, l. 91–92.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento direktoriaus įsakymo dėl Teodoro Balno paskyrimo Geležinkelių policijos Skuodo pasienio stoties viršininku ištrauka.

1930 m. sausio 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1439, ap. 1, b. 688, l. 6.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Teodoro Balno, Lietuvos Respublikos piliečio paso ištrauka.

1930 m. sausio 13 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 30-1.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Geležinkelių policijos Skuodo pasienio stoties nuovados viršininko Teodoro Balno anketa, pildyta vykdant pirmąjį Lietuvos policijos tarnautojų surašymą.

1932 m. sausio 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 394, ap. 17, b. 80. l. 280.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos kariuomenės kapitonas Teodoras Balnas.

[1927–1930 m.]

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 30-2.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Teodoro Balno paskyrimo Geležinkelių policijos Obelių nuovados viršininku.

1937 m. balandžio 22 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 407, ap. 8, b. 16, l. 35.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Atsargos pėstininkų kapitono Teodoro Balno liudijimas.

1940 m. vasario 14 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 26-4.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Kapitono Teodoro Balno atsargos karininko liudijimo ištrauka.

1940 m. sausio 29 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 30-2.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Rokiškio apskrities skyriaus nutarimas suimti Teodorą Balną.

1941 m. birželio 9 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 2.

T. Balnui pateikti kaltinimai dėl tarnybos Lietuvos kariuomenėje ir Geležinkelių policijoje.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Liudininko Stasio Strazdo parodymai apie Teodorą Balną, duoti Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Rokiškio apskrities skyriuje.

1941 m. birželio 9 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 21.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Teodoras Balnas.

[1927–1930 m.]

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 26-4.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Turto, rasto sulaikant Teodorą Balną ir tremiant jo šeimos narius, sąrašas.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 40346, l. 5.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Teodoro Balno baudžiamosios bylos, iškeltos SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lageryje (Kraslag), viršelis.

Ne anksčiau kaip 1941 m. lapkričio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, viršelis.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) Operatyvinio-čekistinio skyriaus nutarimas pradėti Teodoro Balno baudžiamosios bylos tyrimą.

1941 m. lapkričio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 1.

Baudžiamoji byla T. Balnui iškelta už tai, kad jis tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, dirbo Geležinkelių policijos nuovados viršininku.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Suimtojo Teodoro Balno anketa, sudaryta SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) Operatyvinio-čekistinio skyriaus.

Ne anksčiau kaip 1941 m. lapkričio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 4–5.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) liekanos.

Rusijos SFSR,  Krasnojarsko kraštas. 1990 m. 

Skelbta: https://memorial.krsk.ru/Work/Events/19881990/1990Kraslag1/13.htm

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) liekanos.

Rusijos SFSR,  Krasnojarsko kraštas.  1990 m.

Skelbta: https://memorial.krsk.ru/Work/Events/19881990/1990Kraslag1/13.htm

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Kalinio Teodoro Balno statistinė įskaitos kortelė, sudaryta SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lageryje (Kraslag).

Ne anksčiau kaip 1941 m. liepos 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, KAB,  l. 1.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Teodoras Balnas SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lageryje (Kraslag).

Ne anksčiau kaip 1941 m. liepos 8 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 5.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Teodoro Balno tardymo protokolo, sudaryto SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) Operatyvinio-čekistinio skyriaus, ištrauka.

1941 m. lapkričio 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 7–8.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Teodoro Balno šeimos narių įskaitos (tremties) bylos, sudarytos Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Rokiškio apskrities skyriaus, viršelis.

1941 m. birželio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 40346, viršelis.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Rokiškio apskrities skyriaus pažyma apie Teodorą Balną ir jo šeimos narius.

1941 m. birželio 2 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 40346, l. 3.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Rokiškio apskrities skyriaus nutarimas ištremti Teodoro Balno šeimos narius.

1941 m. birželio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 40346, l. 2.

Teodoro Balno žmona Teklė Balnienė ir dvi dukros 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremtos į Altajaus kraštą. Iš tremties paleistos 1947 m. birželio mėn.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Teodoras Balnas SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lageryje (Kraslag).

Ne anksčiau kaip 1941 m. liepos 8 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, KAB, l. 8-1.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Teodoro Balno medicininių apžiūrų rezultatai, surašyti SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) kalinio asmens byloje.

1941–1942 m.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 23.

Dokumente nurodyta, kad 1941 m. liepos 31 d. atlikus T. Balno medicininę apžiūrą nustatyta, kad jis tinkamas vidutinio sunkumo fiziniam darbui.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Pažyma apie kalinio Teodoro Balno sveikatos būklę, išrašyta SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) medicininės komisijos.

1941 m. lapkričio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 23.

Dokumente nurodyta, kad T. Balnas dėl silpnos sveikatos netinkamas fiziniam darbui.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) valdybos pastatas.

Rusijos SFSR, Krasnojarsko kraštas, Žemutinės Poimos gyvenvietė. 1990 m.

Skelbta: https://memorial.krsk.ru/Work/Events/19881990/1990Kraslag1/13.htm

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) Operatyvinio-čekistinio skyriaus nutarimas pateikti kaltinimą Teodorui Balnui.

1942 m. vasario 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 11.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Krasnojarsko pataisos darbų lagerio (Kraslag) Operatyvinio-čekistinio skyriaus kaltinamoji išvada Teodorui Balnui.

1942 m. balandžio 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 24.

Už „kovą su revoliuciniu judėjimu“, tarnaujant Lietuvos kariuomenėje ir Geležinkelio policijoje, T. Balnui siūlyta skirti aukščiausią mirties bausmę, sušaudant.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisaro protokolo išrašas dėl mirties bausmės skyrimo Teodorui Balnui.

1943 m. sausio 2 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13841, l. 26-2.

Mirties bausmė T. Balnui skirta „už aktyvią kovą su revoliuciniu judėjimu“.

SOVIETŲ NUKANKINTAS IR SUŠAUDYTAS LEGENDINIS LIETUVOS KARININKAS TEODORAS BALNAS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) 1 spec. skyriaus pažyma apie Teodoro Balno suėmimą, bausmės skyrimą ir įvykdymą.

1958 m. kovo 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 40346, l. 22.

Dokumente nurodyta,  kad mirties bausmė  T. Balnui įvykdyta 1943 m. vasario 15 d.

Lt En