Parodos
Albumai
SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Raudonosios armijos tankų dalinys Klaipėdos prieigose.

 [1944–1945 m.] L. Meinerto nuotrauka.

LCVA, 0-009501.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

LSSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Klaipėdos operatyvinės grupės pažyma apie Raudonosios armijos trofėjinės komandos paimtą kaip bešeimininkį Jakobo Davils (Dewils) turtą.

1944 m. gruodžio 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-13853, l. 8.

J. Davils, g. 1882 m., gyveno Klaipėdos aps. 1944 m. lapkričio 30 d. NKGB Klaipėdos operatyvinės grupės. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1945 m. birželio 4 d. nutarimu „už priklausymą vokiečių fašistų partijai“ nuteistas 10 m. pataisos darbų lagerio. Mirė 1945 m. spalio 3 d.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Klaipėdos miesto ir apskrities vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo Juozapavičiaus pranešimas Lietuvos SSR Liaudies komisarų tarybos pirmininkui M. Gedvilui apie padėtį Klaipėdos apskrityje.

Priekulė. 1944 m. gruodžio 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-51, ap. 1, b. 27, l. 9, 9ap.

Pranešime nurodoma, kad Klaipėdos apskrityje nėra nei vienos šeimos, iš kurios nebūtų kas nors atimta – raudonarmiečiai iš gyventojų atiminėjo gyvulius, maistą, laužė baldus, niokojo ir vertė metalo laužu žemės ūkio techniką, gamyklų įrangą, prievartavo moteris „nepaisant amžiaus ir sveikatos“.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Lietuvos SSR Liaudies komisarų tarybos ir Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto nutarimas „Dėl valstiečių ūkių ir žemės ūkio darbininkų perkėlimo į Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių apskritis iš kitų Lietuvos SSR apskričių“.

1945 m. birželio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LCVA, f. R-754, ap. 1, b. 22, l. 95-99.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Duonos kepalas su įspausta svastika.

1946 m. vasario 18 d.

LSSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Pagėgių aps. skyriaus fotonuotrauka

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P- 14049, l. 117-2.

Pagėgių kepykloje iškeptos duonos kepalas, kartu su 260 kg duonos, 1945 m. gruodžio 25 d. buvo patiektas Raudonosios armijos kariniam daliniui. Pagėgių kepyklos 4 darbuotojai Vidaus reikalų ministerijos (MVD) kariuomenės Karo tribunolo 1946 m. balandžio 22 d. nuosprendžiu „už antisovietinę agitaciją ir fašistinės svastikos bei kitų ženklų, susijusių su smetonine fašistine diktatūra piešimą tešloje“ buvo nuteisti 10 m. pataisos darbų lagerio.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Klaipėdos apskrities liaudies teismo teisminio vykdytojo aktas dėl Martyno Tuleikio ūkio Klaipėdos aps., Poškų vls., Vanagų k. perdavimo naujakuriui Povilui Zakarui.

1946 m. gruodžio 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 1339/3, l. 53.

Martynas Tuleikis, g. 1877 m., lietuvis, gyveno Klaipėdos aps. 1944 m. evakavosi į Karaliaučių. 1945 m. sausio mėn. suimtas ir  tikrintas SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tauragės patikrinimo-filtravimo punkte, po filtracijos leista grįžti į ankstesnę gyvenamąją vietą. NKVD kariuomenės Karo tribunolo 1945 m. rugsėjo 29 d. nuosprendžiu už tai, kad nuo 1939 m. buvo Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos narys, priklausė ginkluotam kaimo gynimo būriui (landvacht) nuteistas 8 m. pataisos darbų lagerio su jam priklausančio turto konfiskavimu. Tolesnis likimas nežinomas.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Valter Lenarto, Marktredwitz perkeltųjų asmenų (angl. Displased Persons, DP) stovyklos Vokietijoje gyventojo, pranešimas Lietuvos Respublikos nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui Vašingtone Povilui Žadeikiui apie padėtį Lietuvoje ir Rytprūsiuose.

1947 m. balandžio 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 392, l. 161-164.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Šilutės aps. skyriaus kariškiai.

[1946–1948 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 1586, l. 1-16.

Iš kairės: 1. kpt. Grigorijus Zolotariovas, 2. ltn. Michailas Prozorovas, 3. Nenustatytas asmuo.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Kolūkio „Artojas“ pirmininko Augusto Tupušio, 1951 m. rugsėjo 29 d. nežinomų asmenų nušauto prie savo namų Priekulės r. Kukuraičių k., palaikai.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 1483, l. 13-2.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Agento „Statyba“ pranešimas LSSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Priekulės r. skyriui apie dalies kolūkiečių nepasitenkinimą kolūkio „Artojas“ pirmininku Augustu Tupušiu.

1951 m. spalio 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-11, ap. 2, b. 1483, l. 210.

Lt En