Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone reikalų patikėtinio Stasio Antano Bačkio pro memoria apie Jono Pauliaus II išrinkimą popiežiumi, jo santykį su Lietuva, požiūrį į bažnyčios ir žmogaus teisių padėtį Rytų Europoje ir sovietų okupuotose šalyse.

1978 m. spalio 27 d.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 17, l. 108–111.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 1 skyriaus nutarimas užvesti agentūrinę stebėjimo bylą „Kapela“ ir bylos viršelis.

1980 m. kovo 17 d.

Nutarime rašoma, kad popiežiumi išrinkus antikomunistinių pažiūrų Lenkijos kardinolą Karolį Voitylą, Vatikano politikoje bus aštriau keliamas kovos su komunizmu klausimas, todėl medžiagos apie Vatikaną rinkimui bei „priemonių jo atžvilgiu vykdymui“ užvedama byla.

LYA, f. K-35, ap. 2, b. 232, viršelis, l. 8.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos ypatingojo pasiuntinio ir atstovo prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio jaunesniojo pro memoria apie pasikėsinimą į popiežių Joną Paulių II.

1981 m. gegužės 20 d.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 11, l. 4.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pranešimas Lietuvos komunistų partijos centro komitetui „Dėl kai kurių Vatikano politikos krypčių socialistinių šalių atžvilgiu“.

1981 m. gruodžio 1 d.

Rašte nurodoma, kad Vatikanas siekia stiprinti Romos katalikų bažnyčios veiklą socialistinėse šalyse ir paversti ją jėga, turinčia įtakos valstybių vidaus politikai, iš lėto griauti socialistinę santvarką, paruošiant inteligentiją ir jaunimą reikalauti nepriklausomo mąstymo ir dvasinės laisvės, stiprinant gyventojų nepasitenkinimą ir nacionalistines tendencijas. Popiežiaus pareiškimai apie tai, kad jis kiekvieną dieną meldžiasi už Lietuvą, kuriai priklauso pusė jo širdies, „padidino ekstremistiškai nusiteikusių Lietuvos dvasininkų ir religinių fanatikų aktyvumą“.

LYA, f. K-35, ap. 2, b. 232, l. 66, 67, 68.

 

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

„The Washington Times“ dienraščio straipsnis „Eight days that shook the communist world“ („Aštuonios dienos, sudrebinusios komunizmo pasaulį“).

1983 m. liepos 1 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 183, l. 88.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

„The Washington Times“ dienraščio straipsnis „The pope‘s concern for captive nations“ („Popiežiaus rūpestis nelaisvėje gyvenančiomis tautomis“).

1983 m. liepos 7 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 183, l. 104.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Dienraščiuose „The Washington Post“, „The New York Times“ ir „The Washington Times“ pasirodžiusių straipsnių iškarpos apie tai, kad Sovietų Sąjunga atmetė popiežiaus Jono Pauliaus II išreikštą norą aplankyti Lietuvą.

1984 m. rugpjūčio 26–27 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 184, l. 129.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Vašingtone Spaudos tarnybos parengta vokiškos spaudos apžvalga apie popiežiaus Jono Pauliaus II išreikštą norą aplankyti Lietuvą, kurį Sovietų Sąjunga atmetė.

1984 m. rugsėjo 5 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 184, l. 147.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

„The New York Times“ dienraščio straipsnis „Gromyko and Pope discuss peace and soviet Catholic’s role“ („Gromyka ir popiežius diskutuoja apie taiką ir katalikų vaidmenį Sovietų Sąjungoje“).

1985 m. vasario 28 d.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 11, l. 241.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 1 skyriaus šifruota telegrama SSRS KGB Pirmajai vyriausiajai valdybai dėl Vatikano santykių su Sovietų Sąjunga.

1987 m. sausio 4 d.

Telegramoje rašoma, kad popiežius Jonas Paulius II remia SSRS siekį vienašališkai pratęsti branduolinio ginklo bandymų moratoriumą, tikisi per Sovietų Sąjungos komunistų partijos generalinio sekretoriaus M. Gorbačiovo vizitą Italijoje gauti pakvietimą į Rusijos Krikšto 1000-mečio minėjimą, vėliau apsilankyti Lietuvos SSR, todėl nenori viešai prisijungti prie per Lietuvos Krikšto 600-ųjų metines ruošiamų antisovietinių akcijų, Krikšto minėjimo datą iš 1987 m. birželio 14 d. perkėlė į birželio 28 d., ir tai „sumažino minėjimo antisovietinę pakraipą“.

LYA, f. K-35, ap. 2, b. 232, l. 107, 108.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 1 skyriaus rašto SSRS KGB Pirmajai vyriausiajai valdybai apie įvykdytas aktyvias priemones pakeičiant Lietuvos Krikšto 600-ųjų metinių iškilmių datą ištrauka.

1987 m. sausio 4 d.

Užsienio lietuvių vyskupo Pauliaus Antano Baltakio (JAV) iniciatyva buvo paskelbta, kad Lietuvos Krikšto 600-ųjų metinių iškilmės Vatikane įvyks 1987 m. birželio 14 d. – pagerbiant 1941 m. sovietų valdžios trėmimų aukas ir pažymint JAV Prezidento R. Reigano 1985 m. deklaracija paskelbtą „Baltijos šalių laisvės dieną“. Lietuvos SSR KGB pasiųstiems agentams ir kitiems asmenims pavyko įtikinti popiežių ir jo aplinką, kad Lietuvos Krikšto minėjimą birželio 14 d. SSRS vertintų kaip priešišką akciją, todėl Lietuvos katalikų dvasininkų delegacijai gali būti uždrausta atvykti į Vatikaną, be to, religinių iškilmių susiejimas su politiniais įvykiais neigiamai paveiktų Katalikų bažnyčios padėtį. „Tikslingų pokalbių“ dėka popiežius sutiko iškilmes iš birželio 14 d. perkelti į birželio 28 d., taip pat kalbėjo, jog neplanuoja prisijungti prie antisovietinių akcijų.

LYA, f. K-35, ap. 2, b. 232, l. 110.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone reikalų patikėtinio, Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Antano Bačkio pro memoria apie tai, kad Sovietų Sąjunga atmetė popiežiaus išreikštą norą aplankyti Lietuvą jos Krikšto 600 metų sukakties proga.

1987 m. birželio 11 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 187, l. 153.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

„The Times“ dienraščio straipsnis „Will Russia be the Pope‘s next stop?“ („Ar Rusija bus kita popiežiaus stotelė?“).

1987 m. birželio 15 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 8, l. 173.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkų delegacijos Vatikane vadovas, Telšių vyskupas Antanas Vaičius per Lietuvos Krikšto 600-ųjų metinių iškilmes, prieš paskelbimą palaimintuoju, skaito arkivyskupo Jurgio Matulaičio biografiją.

Vatikanas, Šv. Petro bazilika. 1987 m. birželio 28 d.

Nuotrauka publikuota JAV leistame žurnale „Aidai“, Nr. 3, 1987 m.

Religijų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos įgaliotinis Lietuvos SSR P. Anilionis 1987 m. gegužės 13 d. rašte Lietuvos komunistų partijos centro komitetui siūlė, kad siekiant sulaikyti  popiežių Joną Paulių II nuo nepageidaujamų pareiškimų ir apriboti lietuvių išeivių įtaką, į Lietuvos Krikšto 600-ųjų metinių iškilmes Vatikane tikslinga leisti vykti Lietuvos katalikų bažnyčios kunigų delegacijai. Jai į Vatikaną leista vykti tik po to, kai per KGB agentus padarius spaudimą popiežiui ir Vatikano kurijai, jubiliejaus minėjimas iš 1987 m. birželio 14 d. buvo perkeltas į birželio 28 d.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 4946, l. 211.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 1 skyriaus raštas SSRS KGB Pirmajai vyriausiajai valdybai apie kai kuriuos Vatikano politikos SSRS atžvilgiu aspektus.

1989 m. kovo 30 d.

Rašte nurodoma, kad popiežius Jonas Paulius II ir jo aplinka tikisi SSRS ir Vatikano santykių pagerėjimo, o sovietų valdžios nuolaidos religijos klausimais yra nulemtos blogos ekonominės padėties. Popiežius rekomenduoja kardinolui Vincentui Sladkevičiui laikytis neutraliai ir būti arbitru tarp vyriausybės ir opozicijos, bet pastarąją remti, taip pat jis neketina pripažinti Baltijos šalių priklausymo SSRS teisėtumo.

LYA. f. K-35, ap. 2, b. 233, l. 136, 137.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

KGB rezidento šifruota telegrama apie Vatikano poziciją Lietuvos SSR atžvilgiu.

1989 m. rugpjūčio 30 d.

Telegramoje nurodoma kad Vatikanas palaiko kardinolo Vincento Sladkevičiaus mintis apie Lietuvos okupaciją kaip Ribentropo-Molotovo pakto pasekmę, kurią būtina likviduoti ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

LYA, f. K-35, ap. 2, b. 231, l. 203, 204, 205.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 1 skyriaus šifruotos telegramos SSRS KGB Pirmajai vyriausiajai valdybai apie Vatikano požiūri į „lietuvių klausimo“ sprendimą ištrauka.

1990 m. birželio 15 d.

Telegramoje nurodoma, kad popiežius manymu, Lietuva nepriklausomybę atgaus keičiantis ekonominei ir politinei situacijai SSRS ir Europoje. Lietuvos katalikų bažnyčia turi remti demokratiškai išrinktą Lietuvos vadovybę, padėti formuoti reikiamą visuomenės nuomonę.

LYA, f. K-35, ap. 2, b. 233, l. 197.

Lt En