Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

JAV lietuvių tautinės minties laikraščio „Dirva“ straipsnio „Kasdien meldžiuosi už Lietuvą...“, – pareiškė popiežius Jonas Paulius II Lietuvos atstovui dr. S. Bačkiui“ ištrauka.

1979 m. spalio 11 d.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 17, l. 329.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II susitinka su dvasininkais iš Lietuvos. Iš kairės stovi: dr. Pranas Vaičekonis, popiežius Jonas Paulius II, vyskupas Liudvikas Povilonis ir kunigas Vaclovas Aliulis.

Vatikanas, 1980 m. gegužės 17 d.

LCVA, A150-P004.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II sveikinasi su JAV ir Kanados lietuviais.

Vatikanas, 1980 m. birželio 18 d.

LCVA, A150-P039.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto pranešimas apie Lietuvos vyskupų apsilankymą pas popiežių Joną Paulių II.

1983 m. balandžio 8 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 205, l. 1a.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Pranešimo apie Lietuvos vyskupų vizito pas popiežių Joną Paulių II atgarsius italų spaudoje, transliuoto per Vatikano radiją, tekstas.

1983 m. balandžio mėn.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 223, l. 210.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Vyskupo Liudviko Povilonio kreipimasis į popiežių Joną Paulių II.

1983 m. balandžio 22 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 223, l. 208–209 a. p.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Vyskupui Antanui Vaičiui pateiktos tezės apie Lietuvos bažnyčios naujų vyskupų skyrimą, Vilniaus arkidiecezijos reikšmę lietuvių ir lenkų santykiams, užsienio lietuvių pagalbą švelninant tikinčiųjų teisių pažeidimus.

1983 m. balandžio 22 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 223, l. 206.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos ypatingojo pasiuntinio ir atstovo prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio jaunesniojo raštas [vyskupui Antanui Vaičiui] dėl Vilniaus arkidiecezijos prijungimo prie Lietuvos bažnytinės provincijos.

1983 m. balandžio 23 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 223, l. 207.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos ypatingojo pasiuntinio ir atstovo prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio jaunesniojo pro memoria apie pasiruošimą šv. Kazimiero 500 metų mirties metinių minėjimui Romoje.

1984 m. sausio 30 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 223, l. 220.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II sveikinimo laiško vyskupui Julijonui Steponavičiui 50 metų kunigystės proga tekstas.

1986 m. gegužės 22 d.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 11, l. 357–359.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos ypatingojo pasiuntinio ir atstovo prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio jaunesniojo komentaras dėl eventualios popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą.

1987 m. kovo 5 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 313, l. 126.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos ypatingojo pasiuntinio ir atstovo prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio jaunesniojo padėka Lietuvos krikščionybės jubiliejaus Centriniam komitetui Čikagoje.

Padėkoje minimas Šventojo Sosto išreikštas nepritarimas Lietuvos inkorporavimui į Sovietų Sąjungą ir Lietuvos Respublikos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto akreditacijos tęstinumas.

1987 m. birželio 3 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 314, l. 14.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos Krikšto 600 metų sukakties minėjimo Romoje programos lankstinukas.

1987 m. birželio 24–26 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 314, l. 86 a. p., 86.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Leidinio „Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinis laiškas Lietuvos vyskupams švenčiant lietuvių tautos Krikšto 600 metų jubiliejų“ ištrauka.

1987 m.

LCVA, f. 658, ap. 2, b. 893, l. 303–306.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

„The New York Times“ dienraščio straipsnis apie popiežiaus Jono Pauliaus II pranešimą, skelbiantį arkivyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju.

1987 m. birželio 29 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 252, l. 108.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

JAV lietuvių bendruomenė stebi popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Majamyje.

 Floridos valstija, JAV, 1987 m. spalio 10–11 d. Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135369.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žinios apie Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdytojų oficialų Ad limina vizitą pas popiežių Joną Paulių II.

1988 m. balandžio 13 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 205, l. 49.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II kalba, pasakyta Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams oficialaus Ad limina vizito metu.

1988 m. balandžio 18 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 205, l. 50–57.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos valstybinės konservatorijos kamerinio choro nariai popiežiaus Jono Pauliaus II Pasaulio tautų audiencijoje.

Vatikanas, 1989 m. rugsėjo 14 d. Vladimiro Gulevičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-105397.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos ypatingojo pasiuntinio ir atstovo prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio jaunesniojo pro memoria apie liepos 1 d. įvykusį susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II ir jo išsakytą palaikymą Lietuvos nepriklausomybei.

1990 m. liepos 6 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 223, l. 473.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II audiencija Lietuvos Respublikos ypatingajam pasiuntiniui ir atstovui prie Šventojo Sosto, Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone patarėjui Stasiui Lozoraičiui jaunesniajam.

Vatikanas, 20 a. 9 deš.

Pontificia Fotografia Felici (Popiežiškoji Felici fotografija).

LCVA, P-39372.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Grupė Raseinių rajono maldininkų prieš išvyką į Lenkiją, kur vyks popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas.

Raseiniai, 1991 m. birželio 3 d.

Domo Katkausko nuotrauka.

LCVA, 0-105938.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II aukojamos šv. Rapolo Kalinausko kanonizacijos mišios Šv. Petro bazilikoje.

Pirmame plane iš kairės sėdi: Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lecho Valensos žmona Danuta Valensa, Lenkijos Prezidentas Lechas Valensa. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Kazio Lozoraičio žmona Giovanna Pignatelli-Lozoraitienė, Lietuvos atstovybės prie Šventojo Sosto kanceliarijos vedėjas Kazys Lozoraitis, Aukščiausiosios Tarybos pirmininko  ir užsienio reikalų patarėjas Ramūnas Bogdanas, Lietuvos Respublikos ypatingasis pasiuntinys ir atstovas prie Šventojo Sosto bei nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis jaunesnysis, Stasio Lozoraičio jaunesniojo žmona Daniela d'Ercole-Lozoraitienė.

Vatikanas, 1991 m. lapkričio 17 d.

LCVA, P-39600.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio (antras iš kairės) susitikimas su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Pirmas iš kairės stovi apsaugos karininkas V. Uginčius, trečias – Aukščiausiosios Tarybos pirmininko ir užsienio reikalų patarėjas Ramūnas Bogdanas, penktas – Lietuvos Respublikos ypatingasis pasiuntinys ir atstovas prie Šventojo Sosto bei nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis jaunesnysis.

Vatikanas, 1991 m. lapkričio 17 d.

LCVA, P-39602.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II ir Lietuvos delegatų susitikimas po šv. Rapolo Kalinausko kanonizacijos mišių Šv. Petro bazilikoje.

Iš kairės stovi: popiežius Jonas Paulius II, Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos ypatingasis pasiuntinys ir atstovas prie Šventojo Sosto, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis jaunesnysis, Stasio Lozoraičio jaunesniojo žmona Daniela d'Ercole-Lozoraitienė.

Vatikanas, 1991 m. lapkričio 17 d.

Arturo Mari nuotrauka.

LCVA, P-40178.

Lt En