Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

PRATARMĖ

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Vilniaus universitetas buvo įjungtas į unifikuotą sovietinę sistemą ir pertvarkytas pagal komunistinį modelį. Studijų ir mokslo procesas pajungtas politinei Lietuvos komunistų partijos (LKP) kontrolei, diegta komunistinė ideologija. Iš Universiteto atleisti sovietų valdžiai politiškai nepatikimi dėstytojai. Į jų vietas atsiųsti darbuotojai iš Sovietų Sąjungos, dauguma – menkos kvalifikacijos, nejautę pagarbos lietuvių kultūrai ir kalbai. XX a. 5–6 dešimtmečiais Universitete sustiprėjo rusinimo tendencijos. Steigta vis daugiau grupių rusų dėstomąja kalba, sparčiai mažėjo lietuvių studentų ir dėstytojų skaičius, lietuvių kalba intensyviai stumta iš oficialaus akademinio gyvenimo. Universiteto rusinimas kėlė Lietuvos visuomenės nepasitenkinimą.

Politinio atlydžio laikotarpiu Lietuvoje sustiprėjus tautinėms ir antisovietinėms nuotaikoms, lietuvių inteligentija ragino nutraukti Universiteto rusinimą. Radikali visuomenės laikysena vertė LKP vadovybę atsižvelgti į kai kurias tautines gyventojų aspiracijas. Sovietų Sąjungos valdžiai sankcionavus nacionalinių kadrų iškėlimo kampaniją, LKP ėmėsi Universiteto personalo pokyčių, tikėdamasi darbuotojų kaitos keliu sustiprinti sau lojalios lietuviškos nomenklatūros pozicijas ir pademonstruoti tariamą rūpinimąsi lietuvių kadrais. LKP centro komiteto (CK) biuras 1956 m. sausio 8 d. Universiteto rektoriumi paskyrė Lietuvos SSR Mokslų Akademijos narį korespondentą Juozą Bulavą, tarpukariu nelegaliai veikusios LKP narį, 1938 m. pašalintą iš partijos dėl nesutarimų su vadovybe, o 1952 m. vėl įstojusį į partiją. Nepaisant praeityje buvusių nesutarimų, tikėtasi, kad J. Bulavas laikysis LKP CK nurodymų.

Tapęs rektoriumi J. Bulavas, remdamasis Universiteto kolektyvo dauguma, pradėjo pokyčius. Buvo perrinkta Universiteto taryba, fakultetų dekanai ir katedrų vedėjai, surengti konkursai dėstytojų pareigoms užimti. Iki 1956 m. spalio mėn. dėl konkursų ir etatų mažinimo iš Universiteto atleista daugiau kaip 100 nekvalifikuotų darbuotojų, atvykusių iš SSRS. Juos pakeitė specialistai lietuviai, iš įkalinimo ar tremties grįžę Lietuvos mokslininkai.

Stabdant Universiteto rusinimą, panaikintas priėmimas į grupes rusų dėstomąja kalba, įvestas privalomas stojamasis lietuvių kalbos egzaminas. Įtvirtintas platesnis lietuvių kalbos vartojimas: darbuotojų posėdžiai vyko lietuvių kalba, rusiškos iškabos ir informaciniai pranešimai pakeisti lietuviškais. Pradėtas akademinis Universiteto atnaujinimas. Padidintas Lietuvai reikalingų specialybių studentų skaičius, daugiau valandų skirta specialybės dalykams, mėginta trumpinti privalomųjų ideologinių disciplinų programas. Studijuoti Universitete priimti sovietų valdžios represuoti asmenys ar jų artimieji, kiti režimui nepatikimi jaunuoliai. Stiprinant mokslinį potencialą, išsirūpinta turėti daugiau mokslo darbuotojų, padidintas aspirantų priėmimas.  Palaikytos dėstytojų pastangos mokslinėje ir pedagoginėje veikloje vaduotis iš komunistų ideologinės kontrolės. Į Universiteto meno kolektyvų repertuarus įtraukta daugiau lietuvių liaudies dainų ir šokių, puoselėti etnografiniai papročiai. Studentams leista nešioti iki tol draustas kepuraites, simbolizavusias nepriklausomos Lietuvos akademinio jaunimo tradicijas, grąžintas studentų himnas „Gaudeamus“.

1956 m. lapkričio 2 d. Vilniaus Rasų kapinėse per Vėlines įvyko antisovietinė protesto akcija, kurioje aktyviai dalyvavo Universiteto studentai. Sovietų valdžiai pradėjus persekioti Vėlinių minėjimo Vilniaus Rasų kapinėse dalyvius, J. Bulavas stojo ginti jame dalyvavusius studentus, pasipriešinimo valdžios reikalavimui masiškai šalinti iš Universiteto antisovietinių nuostatų jaunimą. Ne mažiau pastangų rektorius dėjo stabdydamas politinį susidorojimą su Universiteto Lietuvių literatūros katedros dėstytojais.

J. Bulavo vykdomi pertvarkymai sustabdė Universiteto rusinimą, pagyvino akademinę veiklą, sudarė prielaidas jam tapti vienu svarbiausių Lietuvos intelektualinio ir kultūrinio gyvenimo centru. Lietuvių inteligentija palankiai sutiko šiuos pokyčius, ėmė laikyti J. Bulavą lietuvybės ir akademinės laisvės gynėju, tačiau rektoriaus veiklai priešinosi iš SSRS atsiųsti dėstytojai, kurie nelaimėjus konkursų buvo atleisti iš Universiteto. Jie piktinosi J. Bulavo veiksmais, kaltino jį nacionalizmu ir ieškojo valdžios užtarimo. LKP vadovybė, iš pradžių palaikiusi kadrų lietuvinimą, vėliau sunerimo dėl politinių Universiteto pertvarkymo padarinių, ypač dėl jų įtakos stiprėjančiam dėstytojų ir studentų opoziciniam nusistatymui. LKP CK biuras 1956 m. rugpjūčio 15 d. pasmerkė J. Bulavo sprendimą panaikinti studentų grupes rusų dėstomąja kalba ir stojantiems į Universitetą laikyti privalomą lietuvių kalbos egzaminą. 1957 m. sausio 20 d. Universiteto komunistų susirinkime LKP CK pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus pareiškė, kad J. Bulavas nepateisino partijos lūkesčių kadrų srityje. Paakinti A. Sniečkaus, rektoriaus veikla nepatenkinti komunistai išvystė jo kritikos kampaniją. J. Bulavas buvo apkaltintas nacionalizmu, partijos kadrų politikos iškraipymu, kova su „tyrais, atsidavusiais rusų tautybės partijos nariais“, tautinių ir antisovietinių nuotaikų palaikymu, 1956 m. Vėlinių minėjimo dalyvių užtarimu. Rektorius nepaisė komunistų puolimo, nušalino Universiteto komunistų organizaciją nuo akademinių reikalų ir tęsė pokyčius. LKP vadovybė, matydama, kad J. Bulavas baigia išsprūsti iš partinių gniaužtų, vis atviriau remia tautines nuotaikas, nutarė su juo susidoroti.

LKP CK biuro 1958 m. birželio 27 d. posėdyje J. Bulavas buvo  įnirtingai užsipultas dėl Universiteto pertvarkymų, apkaltintas „nacionalistine“ politika, antisovietiškai nusiteikusių studentų ir dėstytojų globojimu, netinkamu studentijos auklėjimu, ugdant „kapitalizmo restauratorius“ ir atleistas iš rektoriaus pareigų „neužtikrinus partijos linijos pravedimo komunistiškai auklėjant studentus“, o Partinei komisijai prie LKP CK pavesta papildomai ištirti jo elgesį. Naujuoju Universiteto rektoriumi paskirtas Lietuvos SSR Mokslų Akademijos Fizikos ir matematikos instituto direktoriaus pavaduotojas Jonas Kubilius. Baiminantis neigiamos lietuvių inteligentijos reakcijos, susidorojimas su rektoriumi pateiktas kaip kovos su „buržuazinio nacionalizmo vėliavnešiu“ faktas.

XX a. 6 dešimtmečio pabaigoje griežtėjant sovietiniam politiniam režimui, 1959 m. pavasarį Maskva sukritikavo LKP vadovybę dėl „besaikio“ kadrų lietuvinimo. A. Sniečkus nedelsdamas sureagavo į politinę konjunktūrą: pasmerkė nomenklatūros lietuvinimo kampaniją, užsipuolė įstaigų lietuvinime pasižymėjusius asmenis ir inicijavo politinį susidorojimą su jais. Beveik metus Partinės komisijos akiratyje buvęs J. Bulavas apkaltintas „stojęs į nacionalistinį kelią“ ir 1959 m. liepos 28 d. pašalintas iš komunistų partijos už „nacionalistinio pobūdžio politines klaidas, proletarinio internacionalizmo principo pažeidimą“. Prieš J. Bulavą buvo išvystyta arši jo pasmerkimo kampanija, suvaržyta jo mokslinė veikla: jam trukdyta publikuoti straipsnius ir monografijas, ginti daktaro disertaciją.

Susidorojimas su J. Bulavu buvo skaudus smūgis Universitetui. Užgniaužtas akademinis atsinaujinimas, sugriežtinta ideologinė studijų ir mokslinių tyrimų kontrolė, įsteigtos naujos grupės rusų dėstomąja kalba, išplėstas rusų kalbos vartojimas, sustiprintas komunistų organizacijos vaidmuo akademiniame gyvenime, įsuktos kovos su nacionalizmu ir kadrų valymo kampanijos. Apkaltinus politinėmis klaidomis iš Universiteto prorektoriaus pareigų taip pat buvo atleistas Eugenijus Meškauskas, užsipulti kiti J. Bulavą palaikę dėstytojai.

J. Bulavo veikla paliko gilų pėdsaką Universiteto gyvenime. 1955 m. Universitete tebuvo 60 proc. lietuvių dėstytojų ir studentų, o po kelerių lietuvinimo metų, 1959 m., lietuviai sudarė daugiau kaip 80 proc. darbuotojų ir studentų. Sustiprėjo mokslinis Universiteto potencialas. Jis tapo vienu iš svarbiausių Lietuvos intelektualinio gyvenimo centrų, palaikiusių lietuvybę ir akademinę Alma Mater kultūrą. 1979 m. iškilmingai minint Universiteto įkūrimo 400-ąsias metines, Universitetas visuomenės savimonėje buvo įtvirtintas kaip Vidurio Rytų Europoje seniausia mokslo įstaiga, per šimtmečius puoselėjusi europietiškas mokslo ir kultūros tradicijas. Tautinio atgimimo metais Universitetas tapo Lietuvos nepriklausomybės idėjų sklaidos židiniu. Universiteto darbuotojai aktyviai įsitraukė į Lietuvos persitvarkymo sąjūdį. Į politinį gyvenimą sugrįžo ir J. Bulavas. 1988 m. birželio 3 d. jis buvo išrinktas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu. LKP atsiskyrus nuo Maskvos, buvo reabilituotas ir 1990 m. gruodžio 9 d. tapo Lietuvos demokratinės darbo partijos CK nariu. 1990–1992 m. dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Konstituciją. 1992–1995 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo nariu.

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėja Nijolė Maslauskienė

 

PANAUDOTA LITERATŪRA:

Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 1030 p.

KAZLAUSKS, Aldas. Kaip Vilniaus universitetas sulietuvėjo. Gimtasis kraštas, 1988 m. gruodžio 8–14 d.

SAKALAS, Aloyzas. BALČIŪNIENĖ, Ona. „Aš padarysiu Universitetą lietuvišku“.  Vakarinės naujienos, 1989 m. sausio 13 d.

STREIKUS, Arūnas. Minties kolektyvizacija. Cenzūra Sovietų Lietuvoje. Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2018, 438 p.

TININIS, Vytautas. Sniečkus. 33 metai valdžioje. Vilnius, 2000, 284 p.

ZULUMSKYTĖ, Aušrinė. Aukštųjų mokyklų sistema Lietuvoje 1940–1990 metais: raidos bruožai. Prieiga per internetą: http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/download/781/pdf.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Juozas Bulavas.

1927 m. rugsėjo mėn. Kaunas.

Nuotrauka.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F305-58.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Juozas Bulavas.

[1946–1950 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 3, b. 4690, l. 74.

J. Bulavas (1909–1995), Vilniaus valstybinio universiteto prorektorius (1940–1941 m.), Lietuvos SSR Mokslų Akademijos narys korespondentas (1953–1995 m.), Teisės instituto direktorius (1946–1952 m.), Ekonomikos instituto direktorius (1953–1956 m.), Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektorius (1956–1958 m.), Lietuvos SSR Mokslų Akademijos Ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis (1958–1968 m.), Istorijos instituto Teisės sektoriaus vadovas (1969–1973 m.), Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys (1988 m.), Sąjūdžio dalyvis (1988–1990 m.), Lietuvos demokratinės darbo partijos narys (1990–1995 m.), Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narys, ekspertas (1990–1992 m.), Lietuvos Respublikos Seimo narys (1992–1995 m.). Lietuvos komunistų partijai išplėtus nomenklatūros lietuvinimo kampaniją, paskirtas Vilniaus valstybino V. Kapsuko universiteto rektoriumi. Universitete sustiprėjus tautinėms nuotaikoms, apkaltintas nacionalizmu, partijos politikos iškraipymu. 1958 m. birželio 27 d. atleistas iš rektoriaus pareigų, 1959 m. liepos 28 d. pašalintas iš komunistų partijos narių.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Juozo Bulavo kadrų įskaitos asmens lapas.

1947 m. birželio 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 3, b. 4690, l. 28–29.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje, skirtoje Lietuvos įjungimo į SSRS 10-mečiui.

Iš kairės: 1. A. Sniečkus, 3. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis. Vilnius. 1950 m. liepos 20 d.

Nuotraukos autorius V. Vanagaitis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-002031.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos SSR Mokslų Akademijos Teisės instituto direktorius Juozas Bulavas.

Vilnius. 1952 m.

Nuotraukos autorius L. Morozovas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-003204.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Juozo Bulavo Lietuvos TSR Mokslų Akademijos nario korespondento pažymėjimas.

1953 m.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F305-22.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto centriniai rūmai.

Vilnius. 1967 m. gegužės mėn.

Nuotraukos autorius A. Tumėnas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-036089.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Lietuvos komunistų partijos (LKP) pirminės organizacijos komiteto sekretoriaus Kosto Navicko pranešimo, skaityto LKP Vilniaus miesto organizacijos XI konferencijoje, ištrauka apie naujo Universiteto rektoriaus paskyrimą.

1955 m. spalio 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 3109, ap. 19, b. 21, l. 153, 159.

Universiteto rektoriui Jonui Bučui dėl ligos negalint eiti pareigų, konferencijoje K. Navickas kreipėsi į LKP centro komiteto (CK) sekretorių Vladą Niunką, prašydamas skubiai spręsti Universiteto rektoriaus klausimą. V. Niunka pasiūlė LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui į šias pareigas skirti Juozą Bulavą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto SSKP istorijos katedros vedėjas prof. Kostas Navickas (stovi centre).

Vilnius. 1976 m. liepos 22 d.

Nuotraukos autorius A. Paknys.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-074028.

K. Navickas (g. 1917 m.), SSKP istorijos katedros vedėjas (1953–1990 m.), 1956–1958 m. palaikė Universiteto rektorių Juozą Bulavą atnaujinant Universitetą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro 1956 m. sausio 8 d. posėdžio nutarimo dėl Juozo Bulavo paskyrimo Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriumi išrašas.

1956 m. vasario 16 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 3, b. 4690, l. 67.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus susitikime su JAV lietuvių komunistų veikėju Rojumi Mizara.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos  Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis, 2. A. Sniečkus, 3. R. Mizara, 4. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas Motiejus Šumauskas, 5. LKP CK sekretorius Vladas Niunka. Antroje eilėje iš kairės: 1. LKP Kauno miesto komiteto pirmasis sekretorius Julijonas Mikalauskas, 2. Lietuvos SSR kultūros ministras Jonas Banaitis, 3. Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugijos prezidiumo pirmininkas Povilas Rotomskis, 4. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas Kazys Preikšas, 5. Lietuvos SSR žemės ūkio ministras Vytautas Vazalinskas, 6. LKP Vilniaus miesto komiteto pirmasis sekretorius Feliksas Bieliauskas. Vilnius. 1958 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-079594.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto Mokslo, mokyklų ir kultūros skyriaus pažyma apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo iniciatyva pakeistas priėmimo į Universitetą taisykles.

1956 m. rugpjūčio 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 121, l. 101–102.

Pažymoje nurodyta, kad iki 1956 m. Universitete 4 fakultetuose buvo suformuotos grupės rusų dėstomąja kalba, į kurias stojantieji neturėjo laikyti privalomojo lietuvių kalbos egzamino, tačiau rektorius J. Bulavas, nesuderinęs su LKP vadovybe, pakeitė priėmimo į Universitetą taisykles, 2 fakultetuose panaikino grupes rusų dėstomąja kalba ir įvedė visiems stojantiesiems privalomą lietuvių kalbos egzaminą. Po to Universiteto patalpose pasirodė ant sienų parašyti antirusiški lozungai. Patikrinus, paaiškėjo, kad juos „provokaciniais tikslais“ rašė ne lietuviai, bet komunistai rusai.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos-filologijos fakulteto pirmakursiai prie Vilniaus universiteto centrinių rūmų.

Vilnius. 1953 m. rugsėjo mėn.

Nuotraukos autorius L. Morozovas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-021210.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) biuro nutarimas „Apie padarytas klaidas priimant studentus į Vilniaus valstybinį universitetą“.

1956 m. rugpjūčio 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 121, l. 98.

Nutarime nurodyta, kad Universiteto rektoratas padarė klaidą,  kuomet, nesuderinus su „direktyviniais organais“ (LKP CK), panaikino studentų priėmimą į grupes su rusų dėstomąja kalba, rektoriaus Juozo Bulavo iniciatyva pakeitė priėmimo į Universitetą taisykles ir jose nustatė reikalavimą stojantiesiems laikyti privalomą lietuvių kalbos egzaminą. Pažymėta, kad rektorius J. Bulavas atsižvelgė į LKP CK kritiką ir pašalino nurodytas klaidas. Konstatuota, kad LKP CK sekretorius Vladas Niunka taip pat padarė klaidą, be LKP CK žinios sankcionavęs grupių rusų dėstomąja kalba panaikinimą ir privalomo stojamojo lietuvių kalbos egzamino įvedimą Universitete.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio universiteto bibliotekos skaitykla.

1954 m.

Nuotraukos autorius Novikovas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-020076.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Lietuvos komunistų partijos (LKP) pirminės organizacijos komiteto sekretoriaus Kosto Navicko informacija apie konkursų Universiteto dėstytojų pareigoms užimti rezultatus.

1956 m. spalio 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 48, l. 156–161.

Universitete 1956 m. balandžio – rugsėjo mėn. konkursų metu buvo neperrinkti ir iš Universiteto atleisti 29 darbuotojai. Nors dauguma Universiteto darbuotojų pritarė konkursų eigai ir rezultatams, iš darbo atleisti, iš SSRS į Universitetą dirbti atsiųsti nekvalifikuoti dėstytojai apkaltino Universiteto rektorių Juozą Bulavą ir LKP pirminės organizacijos komiteto sekretorių K. Navicką nacionalizmu ir susidorojimu su „principingais komunistais“.

Pažymoje konstatuota, kad Universiteto LKP pirminės organizacijos komitetas laikosi nuomonės, kad konkursas įvyko „teisingai tiek iš esmės, tiek formaliai“, tačiau jo metu pasitaikė kai kurių spragų: nebuvo aptartos visos kandidatūros, atskirais atvejais priimti skuboti sprendimai, stokota „jautrumo“ kai kurių dėstytojų komunistų atžvilgiu, rektorius J. Bulavas nesitarė su Universiteto LKP pirmine organizacija, o pastaroji mažai jam padėjo tinkamai organizuoti konkursą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos spec. pranešimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui dėl Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo pokalbio su Universiteto studentais, dalyvavusiais Vėlinių minėjime Vilniaus Rasų kapinėse ir kt.

1956 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 504, l. 305–308.

Pranešime nurodyta, kad J. Bulavas, dalyvaujant prorektoriui Eugenijui Meškauskui, 1956 m. gruodžio 8 d. vykusiame pokalbyje  su Vėlinių minėjimo dalyviais studentais, pasiūlė studentams „būti atsargesniems, daug nekalbėti“, pastebėjo, kad minėjimo ir studentų dalyvavimo jame „reikalas stipriai išpūstas“. Taip pat nurodyta,  kad po to, kai KGB darbuotojai 1956 m. gruodžio 3 d. atvyko į Universitetą, siekdami užkirsti kelią studentų protestui dėl Vėlinių minėjimo dalyvių pašalinimo iš Universiteto, J. Bulavas nurodė Universiteto rūmų  komendantui ateityje neįleisti į patalpas KGB darbuotojų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Algirdas Endriukaitis Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime.

Vilnius. 1957 m. vasario 14 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 43464/3, l. 12 atv.

A. Endriukaitis (g. 1936 m.), Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto studentas, 1956 m. lapkričio 2 d. dalyvavo Vėlinių minėjime Vilniuje, Rasų kapinėse ir po jo vykusioje demonstracijoje. Už dalyvavimą antisovietinėje akcijoje nubaustas griežtu papeikimu nutraukiant stipendijos mokėjimą ir pašalintas iš komjaunimo, tačiau, Universiteto rektoriui Juozui Bulavui užtarus, paliktas studijuoti Universitete. 1957 m. suimtas, apkaltinus antisovietine veikla. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1957 m. gegužės 8 d. nuteistas 6 m. laisvės atėmimu.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus pranešimo, skaityto Universiteto LKP pirminės organizacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime, ištrauka apie lietuvių kadrų iškėlimo politiką, Universiteto dėstytojų konkursų rezultatus, LKP vadovybės lūkesčių nepateisinusio rektoriaus Juozo Bulavo veiklą.

1957 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 61, l. 109, 129–130, 136–137.

Pranešime nurodyta, kad LKP vadovybė, rėmusi lietuvių kadrų iškėlimą, mano, jog konkursai Universiteto dėstytojų pareigoms užimti įvyko tiksliai laikantis Sovietų Sąjungos aukštojo mokslo ministerijos nurodymų. Pabrėžta, kad konkursų rezultatais nepatenkintų dėstytojų kaltinimus dėl nacionalistinės politikos apraiškų LKP CK vertina kaip neteisingus. Konstatuota, kad J. Bulavas nepateisino LKP vadovybės lūkesčių, nes nesiskaitė su Universiteto LKP pirmine organizacija, netaisė LKP CK nurodytų klaidų. 

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus su žmona, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytoja Mira Bordonaite.

Rusija, Sočis. Data nenustatyta.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas,0-085152.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Lietuvos komunistų partijos (LKP) pirminės organizacijos komiteto sekretoriaus Kosto Navicko pranešimo, skaityto Universiteto LKP pirminės organizacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime, ištrauka apie Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo palankų požiūrį į 1956 m. lapkričio 2 d. Vėlinių minėjime dalyvavusius studentus.

1957 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 61, l. 47.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto SSKP istorijos katedros vedėjas prof. Kostas Navickas.

Vilnius, Verkių rūmai. 1982 m. sausio 28 d.

Nuotraukos autorė Irena Mikužienė.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-072807.

K. Navickas (g. 1917 m.), SSKP istorijos katedros vedėjas (1953–1990 m.), 1956–1958 m. palaikė Universiteto rektorių Juozą Bulavą atnaujinant Universitetą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Kadrų skyriaus vedėjos Nadeždos Manochinos pranešimo, skaityto Universiteto Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime, ištrauka apie komunistų partijos politikos nesilaikymą Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo ir partinės organizacijos sekretoriaus Kosto Navicko veikloje.

1957 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 61, l. 1, 52–58.

Pranešime J. Bulavas apkaltintas nacionalizmu, liberaliu požiūriu į studentų dalyvavimą Vėlinių minėjime Vilniaus Rasų kapinėse ir jų antisovietines nuotaikas, netinkamu jaunimo auklėjimu, komunistų partijos kadrų ir nacionalinės politikos iškraipymu organizuojant konkursus Universiteto dėstytojų pareigoms užimti, sumažinus politinės ekonomikos kursą, panaikinus studentų grupes rusų dėstomąja kalba ir išplėtus lietuvių kalbos vartojimą Universitete, „sąžiningų, partijos politikai ištikimų“ dėstytojų puolimu, K. Navickas – nacionalizmu, liberalizmu J. Bulavo atžvilgiu, jo veiklos palaikymu.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytojai ir studentai Spalio revoliucijos demonstracijoje.

Vilnius. 1952 m. lapkričio 7 d.

Nuotraukos autorius Šlioma Fainas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-028215.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytojai ir studentai Gegužės 1-osios demonstracijoje.

Antroje eilėje iš dešinės: 1. Algimantas Zaskevičius, 3. Lilija Sudavičienė, 4. Bronius Sudavičius. Vilnius. 1954 m. gegužės 1 d.

Nuotrauka.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F218-108.

B. Sudavičius (1923–2003), Universiteto SSKP istorijos katedros vedėjas (1962–1963 m.), Universiteto mokymo reikalų prorektorius (1963–1989 m.). 1956–1958 m. palaikė Universiteto rektorių Juozą Bulavą atnaujinant Universitetą.

A. Zaskevičius (1917–1982), Lietuvos laisvės armijos narys (1942–1945 m.), Lietuvos partizanas (1945–1947 m.), 1947 m. kovo mėn. Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) suimtas, užverbuotas agentu smogiku, 1953–1962 m. Universiteto Rusų kalbos katedros laborantas, dėstytojas, 1969–1972 m. Kauno medicinos instituto dėstytojas.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto studentų dainų ir šokių ansamblis.

Vilnius. 1958 m.

Nuotraukos autorius Ilja Fišeris.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-008661.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Istorijos-filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros vedėjo Jono Palionio pranešimo, skaityto Universiteto Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime, ištrauka apie Universiteto vadovybei pareikštus kaltinimus nacionalizmu.

1957 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 61, l. 73–74.

Pranešime kritikuoti Universiteto dėstytojai, apkaltinę rektoratą buržuaziniu nacionalizmu, už demagogiją ir nepagarbą lietuviams.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Prof. Jonas Palionis (dešinėje) ir Juozas Bulavas Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime.

1989 m. sausio 20 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Misevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-095692.

J. Palionis (g. 1924 m.), Vilniaus valstybinio universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas (1953–1959 m.), Istorijos-filologijos fakulteto (1957–1961 m.) ir Filologijos fakulteto (1970–1973 m.) dekanas, 1956–1958 m. palaikė Universiteto rektorių J. Bulavą atnaujinant Universitetą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Bibliotekininkystės katedros vedėjo, Mokslinės bibliotekos direktoriaus Levo Vladimirovo pranešimo, skaityto Universiteto Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime, ištrauka apie Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos trūkumus, rusų tautybės dėstytojų nepagarbą lietuvių kultūrai ir kalbai.

1957 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 61, l. 74–78.

Pranešime palaikytas J. Bulavo pradėtas Universiteto atnaujinimas, nurodytos rektoriaus klaidos parenkant kadrus, „nejautrus požiūrius“ į ne lietuvių tautybės darbuotojus, kritikuoti rusų tautybės dėstytojai už nepagarbą lietuvių kultūrai ir kalbai, nekompetenciją vertinant lietuvių kultūros faktus.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Bibliotekininkystės katedros vedėjas Levas Vladimirovas (tupi pirmoje eilėje pirmas iš dešinės) su studentais.

1958 m.

Nuotrauka.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F145-863.

L. Vladimirovas (1912–1999), Universiteto Mokslinės bibliotekos direktorius (1948–1964 m.), Bibliotekininkystės katedros (1952–1964 m.), Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos katedros (1970–1973 m.), Mokslinės informacijos katedros (1973–1987 m.) vedėjas, Jungtinių Tautų Organizacijos D. Hameršeldo bibliotekos direktorius (1964–1970 m.). 1956–1958 m. palaikė Universiteto rektorių Juozą Bulavą atnaujinant Universitetą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytojo Broniaus Sudavičiaus pranešimo, skaityto Universiteto Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime, ištrauka apie rusų tautybės dėstytojų nepagarbą lietuvių tradicijoms ir kalbai.

1957 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 61, l. 83–84.

Pranešime kritikuoti rusų tautybės dėstytojai už didžiavalstybinio šovinizmo apraiškas, nepagarbą lietuvių tradicijoms ir kalbai.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto prorektorius Bronius Sudavičius įteikia aukštojo mokslo baigimo diplomą Universiteto absolventei.

Vilniaus universiteto Didysis (P. Skargos) kiemas. 1976 m. birželio 26 d.

Nuotraukos autorius Tadas Žebrauskas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-069715.

B. Sudavičius (1923–2003), Universiteto SSKP istorijos katedros vedėjas (1962–1963 m.), Universiteto mokymo reikalų prorektorius (1963–1989 m.). 1956–1958 m. palaikė Universiteto rektorių Juozą Bulavą atnaujinant Universitetą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Politinės ekonomikos katedros vedėjo Michailo Lolos pranešimo, skaityto Universiteto Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime, ištrauka apie iš SSSR į Lietuvą atsiųstų dirbti dėstytojų pakeitimą lietuviais.

1957 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 61, l. 90–91.

Pranešime pabrėžta, kad, parengus lietuvių kadrus, iš SSSR į Lietuvą atsiųstų dirbti dėstytojų pakeitimas lietuviais yra natūralus kadrų kaitos procesas, todėl atvykusieji turi užleisti darbo vietas lietuvių specialistams ir palaikyti kadrų kaitą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Politinės ekonomikos katedros vedėjas Michailas Lola balsuoja rinkimuose į SSRS Aukščiausiąją Tarybą.

Vilnius. 1954 m. kovo 14 d.

Nuotraukos autorius L. Morozovas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-004912.

M. Lola (1896–2003), Molotovo žemės ūkio instituto (Rusijos SFSR) direktorius (1944–1951 m.), Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Politinės ekonomikos katedros vedėjas (1951–1974 m.). Teigiamai vertino 1956–1958 m. Universiteto kadrų lietuvinimą ir jo veiklos atnaujinimą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos centro komiteto (CK) pirmojo sekretoriaus Juozo Petkevičiaus pranešimo, skaityto Lietuvos komunistų partijos X suvažiavime, ištrauka apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo pastangas užtarti Universiteto studentus, dalyvavusius 1957 m. Vėlinių minėjime.

1958 m. vasario 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 430, l. 405.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos (LLKJS) Šiaulių srities komiteto pirmasis sekretorius Juozas Petkevičius.

Šiauliai. 1950 m.

Nuotraukos autorius L. Fišeris.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-076083.

J. Petkevičius (1924–1992), Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos (LLKJS) Šiaulių srities komiteto pirmasis sekretorius (1950–1952 m.), LLKJS centro komiteto pirmasis sekretorius (1952–1960 m.), Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas (1967–1987 m.). Kritikavo Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo 1956–1958 m. veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) komisijos pažyma apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektorių Juozą Bulavą.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 40–45.

Komisija, kurią sudarė LKP CK Kultūros, mokslo ir mokyklų skyriaus vedėjas Vytautas Uogintas, LKP Vilniaus miesto komiteto sekretorius Petras Griškevičius, LKP Vilniaus miesto Lenino rajono komiteto sekretorius Pranas Mišutis, Universiteto LKP pirminės organizacijos komiteto sekretorius Vytautas Kuzminskis, pasmerkė Universiteto rektoriaus J. Bulavo veiklą atnaujinant Universitetą ir lietuvinant jo personalą, pasiūlė atleisti rektorių iš pareigų „kaip nepateisinusį pareikšto jam partinio pasitikėjimo“.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto rektorius Vytautas Uogintas (pirmoje eilėje trečias iš kairės).

Vilnius. [1973 m.]

Nuotraukos autorius G. Gerimantas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-22127.

V. Uogintas (1918–1994), Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) Kultūros, mokslo ir mokyklų skyriaus vedėjas (1955–1960 m.), Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto rektorius (1960–1979 m.). 1958 m. buvo LKP CK komisijos, kuri pasmerkė Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklą ir pasiūlė atleisti jį iš pareigų, pirmininku.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) sekretoriaus Vlado Niunkos pranešimo, skaityto LKP CK biuro posėdyje, ištrauka apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 48–52.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) sekretorius Vladas Niunka (centre) per Jonines.

Plateliai. 1959 m. birželio mėn.

Nuotraukos autorius Viktoras Bražas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-012088.

V. Niunka (1907–1983), LKP CK sekretorius ideologijai (1948–1961 m.), žurnalo „Komunistas“ vyriausiasis redaktorius (1961–1970 m.). Palaikė nomenklatūros kadrų lietuvinimą, kurį laiką rėmė Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo 1956–1958 m. veiklą lietuvinant Universitetą. Universitete sustiprėjus tautinėms nuotaikoms, kritikavo rektoriaus veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) Vilniaus miesto Lenino rajono komiteto sekretoriaus Prano Mišučio pranešimo, skaityto LKP centro komiteto biuro posėdyje, ištrauka apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 53–54.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus ir Pranas Mišutis prieš medžioklę ir žvejybą.

Iš kairės: 1. A. Sniečkus, 2. Lietuvos SSR karinis komisaras Pranas Petronis, 3. P. Mišutis. Data nenustatyta.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-085148.

P. Mišutis (g. 1930 m.), LKP Vilniaus miesto Lenino rajono komiteto sekretorius, LKP CK Ideologinio skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas (1963–1965 m.), LKP CK Propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas (1965–1972 m.), Lietuvos SSR Ministrų Tarybos patarėjas (1972–1985 m.). Kritikavo Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo 1956–1958 m. veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) Vilniaus miesto komiteto sekretoriaus Petro Griškevičiaus pranešimas apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką, skaitytas LKP centro komiteto biuro posėdyje.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 111–112.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Petras Griškevičius su Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto studentais, statybinio būrio nariais.

Širvintų r., Šešuoliai. 1976 m. rugpjūčio 23 d..

Nuotraukos autorius Tadas Žebrauskas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-069621.

P. Griškevičius (1924–1987), LKP Vilniaus miesto komiteto pirmasis sekretorius (1955–1957 m.), antrasis sekretorius (1957–1964 m.), LKP CK Partinių organų skyriaus vedėjas (1964–1965 m.), LKP CK Organizacinio-partinio darbo skyriaus vedėjas (1965–1971 m.), LKP Vilniaus miesto komiteto pirmasis sekretorius (1971–1974 m.), LKP CK pirmasis sekretorius (1974–1987 m.). Kritikavo Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo 1956–1958 m. veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo pranešimas apie jam pareikštus kaltinimus, skaitytas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdyje.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 113–116.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektorius Juozas Bulavas.

1957 m.

Nuotrauka.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F305-64.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Lietuvos komunistų partijos (LKP) pirminės organizacijos komiteto sekretoriaus Vytauto Kuzminskio pranešimas apie Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką, skaitytas LKP centro komiteto biuro posėdyje.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 60–62.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos valstybinio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto pirmininkas Vytautas Kuzminskis.

Vilnius. 1961 m.

Nuotraukos autorius Jonas Juknevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-026740.

V. Kuzminskis (g. 1912 m.), Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytojas (1954–1959 m.), Universiteto Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos komiteto sekretorius (1956–1959 m.), Lietuvos SSR Ministrų Tarybos valstybinio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto pirmininkas (1959–1962 m.), Kauno medicinos instituto prorektorius. 1956–1958 m. telkė Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo pertvarkymais nepatenkintus komunistus, kritikavo jo veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto prorektoriaus Eugenijaus Meškausko pranešimas apie Universiteto rektoriui Juozui Bulavui pareikštus kaltinimus, skaitytas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdyje.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 122–124.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Filosofijos katedros vedėjas Eugenijus Meškauskas (centre) su studentais.

Vilnius. [1985 m.]

Nuotraukos autorius Vygantas Brajis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-22471.

E. Meškauskas (1909–1997), Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Filosofijos katedros vedėjas (1956–1987 m.), Istorijos-filologijos fakulteto dekanas (1947–1956 m.), Universiteto prorektorius (1956–1959 m.). 1956–1958 m. rėmė Universiteto rektorių Juozą Bulavą atnaujinant Universitetą.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos pirminės organizacijos komiteto sekretoriaus Jono Bielinio pranešimas apie Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką, jo pastangas apginti sovietų valdžios persekiojamus studentus, skaitytas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdyje

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 125–127.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytojas Jonas Bielinis.

1959 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 274, b. 207, l. 7.

J. Bielinis (1933–1993), Universiteto Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos pirminės organizacijos komiteto sekretoriaus (1957–1958 m.), Universiteto dėstytojas (1958–1961 m.), Universiteto Lietuvos komunistų partijos (LKP) pirminės organizacijos komiteto sekretorius (1960–1961 m.), LKP Vilniaus miesto Lenino rajono komiteto pirmasis sekretorius (1961–1963 m.), LKP centro komiteto (CK) Mokslo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas (1967–1973 m.), LKP CK Mokslo ir mokymo įstaigų skyriaus vedėjas (1973–1976 m.), Lietuvos SSR kultūros ministras (1976–1989 m.). Kritikavo Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo 1956–1958 m. veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Juozo Petkevičiaus pranešimas apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką, skaitytas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdyje.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 133–134.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos (LLKJS) Šiaulių srities komiteto pirmasis sekretorius Juozas Petkevičius įteikia komjaunuolei komjaunimo bilietą.

Šiauliai. 1950 m.

Nuotraukos autorius L. Fišeris.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-076084.

J. Petkevičius (1924–1992), LLKJS Šiaulių srities komiteto pirmasis sekretorius (1950–1952 m.), LLKJS centro komiteto pirmasis sekretorius (1952–1960 m.), Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas (1967–1987 m.). Kritikavo Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo 1956–1958 m. veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko Justo Paleckio pranešimas apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką, skaitytas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdyje.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 137–138.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis (sėdi centre) su grupe Amerikos lietuvių, grįžusių gyventi į Lietuvą, iškylos metu.

Trakai. 1956 m. liepos mėn.

Nuotraukos autorius Eugenijus Šiško.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-057668.

J. Paleckis (1899–1980), Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas (1940–1967 m.), SSRS Aukščiausiosios Tarybos Tautybių Tarybos pirmininkas (1966–1970 m.), Lietuvos SSR taikos gynimo komiteto pirmininkas (1975–1977 m.). Kritikavo Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo 1956–1958 m. veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos SSR Mokslų Akademijos prezidento Juozo Matulio pranešimo, skaityto Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdyje, ištrauka apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką.

958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 139–140, 143–145.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos SSR Mokslų Akademijos prezidentas Juozas Matulis.

Vilnius. 1957 m. liepos mėn.

Nuotraukos autorius Judelis Kacenbergas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-07473.

J. Matulis (1899–1993), Lietuvos SSR Mokslų Akademijos prezidentas (1946–1984 m. ). Kritikavo Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo 1956–1958 m. veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus pranešimas apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo ir prorektoriaus Eugenijaus Meškausko veiklos kritiką, skaitytas LKP CK biuro posėdyje.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 154–158.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus medžioklėje.

Iš kairės: 2. Lietuvos SSR Mokslų Akademijos prezidentas Juozas Matulis, 4. A. Sniečkus. [1950–1960 m. ]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-24912.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) biuro posėdžio nutarimas dėl Juozo Bulavo atleidimo iš Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus pareigų.

1958 m. birželio 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 542, l. 39.

Posėdyje nutarta atleisti J. Bulavą iš Universiteto rektoriaus pareigų „kaip neužtikrinusio partijos linijos pravedimo komunistiškai auklėjant studentus“ ir pavesta Partinės kontrolės komisijai prie LKP CK ištirti jo elgesį.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto docentas Juozas Bulavas.

[1956–1959 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 3, b. 4690, l. 73-2.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Lietuvos komunistų partijos (LKP) pirminės organizacijos susirinkimo, svarsčiusio Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo atleidimą iš pareigų, protokolas.

1958 m. birželio 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 77, l. 148–160.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto prorektorius Steponas Jankauskas su svečiais iš Lenkijos Liaudies Respublikos (LLR), pasirašančiais Universiteto garbės svečių knygoje.

Iš kairės: 1. Universiteto Mokslinės bibliotekos direktorius Levas Vladimirovas, 2. LLR aukštojo mokslo ministro pavaduotoja E. Krasovska, 3. LLR Seimo vicemaršalas J. Jodlovskis, 3. S. Jankauskas. Vilnius. 1958 m. rugsėjo mėn.

Nuotraukos autorius Arnoldas Barysas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-011011.

S. Jankauskas (1998–1984), Universiteto prorektorius mokslo reikalams (1945–1963 m.), Zoologijos katedros vedėjas (1956–1978 m.), Gamtos fakulteto dekanas (1968–1970 m.). Kritikavo Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo 1956–1958 m. veiklą, pritarė jo atleidimui iš pareigų.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) Kultūros, mokslo ir mokyklų skyriaus informacija LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto darbuotojų 1958 m. liepos 17 d. susirinkimą, skirtą Universiteto rektoriaus pareigų perėmimui.

[Ne anksčiau kaip 1958 m. liepos 17 d.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 75,  l. 49–51.

LKP CK biurui 1958 m. birželio 30 d. atleidus Juozą Bulavą iš Universiteto rektoriaus pareigų ir paskyrus Lietuvos SSR Fizikos ir matematikos instituto direktoriaus pavaduotoją Joną Kubilių rektoriumi, liepos 17 d. organizuotas Universiteto darbuotojų susirikimas, skirtas rektoriaus pareigų perėmimui.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektorius Jonas Kubilius (antras iš kairės) su studentais.

Vilnius. 1958 m.

Nuotraukos autorius Eugenijus Šiško.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-084157.

J. Kubilius (1921–2011), Lietuvos SSR Mokslų Akademijos Fizikos ir matematikos instituto direktoriaus pavaduotojas (1956–1958 m.), Vilniaus universiteto rektorius (1958–1991 m.), Lietuvos Mokslų Akademijos prezidiumo narys (1962–1992 m.).

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) VI plenumo nutarimo ištrauka apie kadrų lietuvinimo praktikos pasmerkimą, buvusio Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką.

1959 m. liepos 17 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 196, b. 29, l. 464, 465, 467 atv.

Sovietų Sąjungos komunistų partijos CK plenume 1959 m. gegužės 29 d. sukritikavus LKP vadovybę dėl lietuvių kėlimo į vadovaujančius postus, LKP vadovai sureagavo į pasikeitusią politinę konjunktūrą: LKP CK VI plenume pripažino nomenklatūros lietuvinimo kampanijos ydingumą, apkaltino J. Bulavą ir kitus įstaigų lietuvinime pasižymėjusius asmenis „stojus į nacionalistinį kelią“ ir organizavo susidorojimą su jais.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytojai.

Pirmame plane iš kairės: 1. Liaudies ūkio ekonomikos katedros vedėjas prof. Jonas Bučas, 2. Matematinės analizės katedros vedėjas prof. Zigmas Žemaitis, 3. rektorius Jonas Kubilius, 4. Klasikinės filologijos katedros dėstytojas prof. Merkelis Račkauskas, 5. Radiofizikos katedros vedėjas prof. Povilas Brazdžiūnas, 6. Botanikos katedros vedėjas prof. Steponas Jankauskas. Vilniaus  universiteto J. Lelevelio salė. 1964 m. rugsėjo 1 d.

Nuotraukos autorius Ilja Fišeris.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-026501-1.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Partinės komisijos prie Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pažyma apie Juozo Bulavo elgesį.

1959 m. gegužės 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 196, b. 129, l. 7–10.

Pažymoje buvęs Vilniaus valstybinio V. Kapsuko Universiteto rektorius J. Bulavas apkaltintas nacionalizmu, partijos kadrų ir nacionalinės politikos iškraipymu, nesiskaitymu su Universiteto komunistų organizacija, sovietų valdžios represuotų asmenų priėmimu į darbą ir studijas Universitete, studentų antisovietinių nuostatų toleravimu.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus Lietuvos SSR atstovybėje Maskvoje.

Iš kairės: 1. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas Motiejus Šumauskas, 2. A. Sniečkus, 3. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis. 1959 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-085217-1.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdžio nutarimas dėl Juozo Bulavo pašalinimo iš Sovietų Sąjungos komunistų partijos narių už „nacionalistinio pobūdžio politines klaidas, proletarinio internacionalizmo principo pažeidimą“.

1959 m. liepos 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 196, b. 129, l. 1–2.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus priėmime, skirtame Visasąjunginės Lenino komunistinės jaunimo sąjungos įkūrimo 50-osioms metinėms.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. A. Sniečkus. Vilnius. 1968 m. lapkričio mėn.

Nuotraukos autorius K. Liubšys.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-041943.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dainų ir šokių ansamblis.

Vilnius. 1957 m.

Nuotraukos autorius Ilja Fišeris.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-01820.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos komiteto sekretoriaus Jono Bielinio pranešimo, skaityto organizacijos susirikime, ištrauka apie buvusio Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo veiklos kritiką.

1959 m. rugsėjo 16 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7017, ap. 2, b. 91, l. 12–13.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos SSR kultūros ministras Jonas Bielinis (kairėje) sveikina kalvį A. Dudinską, jam suteikus Lietuvos kalvių kalvio vardą.

Druskininkai.

1977 m. gegužės 24 d.

Nuotraukos autoriai V. Gulevičius, B. Kavaškinas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-077362.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Stojamieji egzaminai į Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą.

Vilnius. 1967 m. birželio mėn.

Nuotraukos autorius Eugenijus Šiško.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-032788.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektorius Jonas Kubilius (pirmas iš dešinės) įteikia pirmakursiams studijų knygeles ir studentų kepuraites.

Vilnius. 1972 m. rugsėjo 1 d.

Nuotraukos autorius Algimantas Aleksandras Brazaitis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-19686.

Universiteto rektoriaus Juozo Bulavo iniciatyva 1956 m. studentams leista nešioti studentų kepuraites, simbolizavusias nepriklausomos Lietuvos akademinio jaunimo tradicijas.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto studentų statybinis būrys.

Vilnius. 1966 m. rugsėjo 1 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Šiško.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-053166.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektorius Jonas Kubilius skaito Universiteto įsteigimo dokumentus Lietuvos SSR centriniame valstybiniame istorijos archyve.

Iš kairės: 1. Archyvų valdybos prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos viršininkas Feliksas Bieliauskas, 2. J. Kubilius, 3. Universiteto Mokslinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas Antanas Stravinskas. Vilnius. 1974 m. birželio 6 d.

Nuotraukos autorė M. Mikelionytė.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-046987.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto centriniai rūmai.

1979 m. rugsėjo mėn.

Nuotraukos autorius Vytautas Ylevičius.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F121-711.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektorius Jonas Kubilius su svečiais, atvykusiais į Universiteto 400-ųjų metinių minėjimą.

Iš kairės: 1. Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretorius Lionginas Šepetys, 2. Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas Algirdas Vileikis, 3. J. Kubilius, 4. SSRS Mokslų Akademijos prezidentas Anatolijus Aleksandrovas, 5. Lietuvos SSR Mokslų Akademijos viceprezidentas Juras Požela, 6. Lietuvos SSR Mokslų Akademijos prezidentas Juozas Matulis, 7. Lietuvos SSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministro pavaduotojas Kazys Žukauskas. Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kiemas. 1979 m. rugsėjo mėn.

Nuotraukos autorius Vidas Naujikas.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F121-535.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektorius Jonas Kubilius, kalbantis Universiteto įkūrimo 400-ųjų metinių minėjime.

Už jo pirmoje eilėje iš kairės: 2. Justas Paleckis, 3. Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto sekretorius Lionginas Šepetys, 7. Universiteto prorektorius Bronius Sudavičius, 9. Lietuvos SSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministras Henrikas Zabulis, 10. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas Ksaveras Kairys, 11. LKP Vilniaus miesto komiteto pirmasis sekretorius Vytautas Sakalauskas. Vilniaus universiteto Didysis (P. Skargos) kiemas. 1979 m. rugsėjo 20 d.

Nuotraukos autorė Irena Mikužienė.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-067358.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus universiteto 400-ųjų metinių minėjimo iškilmes. Vilniaus universiteto Didysis (P. Skargos) kiemas.

1979 m. rugsėjo 20 d. Nuotraukos autorius Vidas Naujikas.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F121-713.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetų studentų imatrikuliacija Universiteto įkūrimo 400-ųjų metinių minėjimo metu.

Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kiemas. 1979 m. rugsėjo mėn.

Nuotrauka.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F121-571.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Istorijos fakulteto studentai ruošiasi šventinei karnavalinei eisenai, skirtai Universiteto įkūrimo 400-osioms metinėms.

Prie automobilio pirmoje eilėje iš kairės: 1. Žurnalistikos specialybės studentas Vitas Tomkus. Vilnius. 1979 m. rugsėjo 20 d.

Nuotrauka.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F121-579

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Matematikos fakulteto studentai ruošiasi šventinei karnavalinei eisenai, skirtai Universiteto įkūrimo 400-osioms metinėms.

Vilnius. [1979 m. rugsėjo 20 d.]

Nuotraukos autoriai V. Gulevičius, M. Baranauskas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-082301

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto studentų dainų ir šokių ansamblio šokėjai šventinėje eisenoje, skirtoje Universiteto įkūrimo 400-osioms metinėms.

Vilnius. 1979 m. rugsėjo 20 d.

Nuotrauka.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F121-584.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos SSR Mokslų Akademijos narys korespondentas Juozas Bulavas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio konferencijoje „Lietuvos kelias“.

Vilniaus Sporto rūmai. 1990 m. vasario 3 d.

Nuotraukos autorius Jonas Juknevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-123080.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Respublikinės rinkiminės komisijos pirmininkas Juozas Bulavas (antras iš kairės) sveikina Vytautą Landsbergį (trečias iš kairės), išrinktą Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininku.

Vilnius. 1990 m. kovo 11 d.

Nuotraukos autorius Algirdas Sabaliauskas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-103744.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Bulavas prisiekia Seime.

Vilnius. 1992 m. lapkričio 23 d.

Nuotrauka.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F305-76.

POLITINIS SUSIDOROJIMAS SU VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIUMI JUOZU BULAVU 1958–1959 M. (LYA)

Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Bulavas minint 85-ąsias gimimo metines.

Iš kairės: 4. J. Bulavas, 5. Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas, 6. Lietuvos Mokslų Akademijos narys Juras Požėla. 1994 m.

Nuotrauka.

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, F30585.

Lt En