Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

PRATARMĖ

LAISVĘ LIETUVAI!

Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. Laisvės premiją už nuopelnus kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės skyrė Petrui Plumpai.  

P. Plumpa gimė 1939 m. Rokiškio aps., Panemunio vls., Ratkūnų k. 1946–1954 m. mokėsi Suvainiškio (Rokiškio r.) septynmetėje mokykloje. Tėvai neturėjo lėšų sūnų leisti toliau mokytis, todėl jis savarankiškai mokėsi namuose, „turėjo palinkimą į literatūrą ir rašė kūrinius“. Iki 1956 m. rudens P. Plumpa gyveno pas tėvus Suvainiškyje, dirbo kolūkyje.

Jo kelias į laisvę prasidėjo dar vaikystėje, nes nuo mažens šeimoje matė pasiryžimą priešintis okupantams. Vyresnieji broliai Albertas ir Jonas 1944 m. įstojo į Lietuvos vietinę rinktinę, vėliau buvo mobilizuoti į Raudonąją armiją. Vyriausiasis brolis Albertas dezertyravo ir slapstėsi slėptuvėje kapinėse netoli tėvų namų. Sovietų saugumo 1945 m. buvo suimtas kartu su tėvu Vladislovu Plumpa, apkaltinus jį sūnaus slapstymu. Abu buvo nubausti ir išvežti į Sevdvinlagą Archangelsko srityje. Tėvas iš įkalinimo buvo paleistas 1947 m., o Albertas – 1950 m. Tačiau jis neilgai džiaugėsi laisve. Už atvirai išsakytą neapykantą sovietų valdžiai, pritarimą Vengrijos revoliucijai („mes tą patį galime padaryti Lietuvoje“), sovietų saugumo 1957 m. jis buvo suimtas ir antrą kartą nubaustas 10 m. laisvės atėmimu. Kalėjo Dubravlage Mordovijos ASSR iki 1966 m. Nuo sovietų represijų nukentėjo ir vidurinysis brolis Jonas, 1950 m. grįžęs iš tarnybos Raudonojoje armijoje. 1952 m. jis viešai kritikavo sovietų valdžią. Netrukus sovietų saugumo buvo suimtas ir nubaustas 10 m. laisvės atėmimu. Kalėjo Kargopollage Archangelsko srityje. Iš įkalinimo paleistas 1955 m.  

Plumpų šeimos jaunėlis Petras į antisovietinę veiklą įsitraukė 1955 m., įstojęs į Pandėlio (Rokiškio r.) vidurinės mokyklos moksleivio Algio Petro Susnio suburtą antisovietinę grupę. Grupei priklausė dar keli Pandėlio mokyklos mokiniai: Nijolė Alfonsa Gaškaitė, Česlovas Kučinskas, Donatas Bičiūnas. P. Plumpa dalyvavo leidžiant grupės laikraštį „Laisvės balsas“, kuris buvo rašomas ranka ant sąsiuvinių ar bloknotų lapų ir platinamas iš rankų į rankas. Iki 1956 m. balandžio mėn. buvo išleisti 6 laikraščio numeriai. Paskutiniame, 6-ajame numeryje buvo paskelbtas P. Plumpos eilėraštis „Vorkutos kaliniui“, sukurtas pagal sovietų lageriuose kalėjusių tėvo ir brolių pasakojimus. 1955 m. birželio mėn. P. Plumpa su A. P. Susniu pagamino pluoštą antisovietinių atsišaukimų, kuriuos A. P. Susnys birželio 20 d. pakeliui iš Suvainiškio į Pandėlį smeigtukais pritvirtino ant telefono stulpų, parduotuvės durų ir kt.  

1957 m. P. Plumpa išvyko į Kauną ir įsidarbino „Lietuvos energijos“ statybos montavimo valdyboje. Mieste sutikęs studijuoti atvykusius A. P. Susnį, N. A. Gaškaitę ir buvusį politinį kalinį Aleksandrą Krasauską, sutarė toliau tęsti antisovietinę veiklą ir kurti pogrindinę organizaciją. Vieną 1957 m. lapkričio vakarą Kauno ąžuolyne susitikę P. Plumpa, A. P. Susnys ir N. A. Gaškaitė, A. Krasausko akivaizdoje atsiklaupę ant kelių, pasišviesdami degtukais, paeiliui perskaitė priesaiką, pasižadėdami kovoti dėl Nepriklausomos Lietuvos, ir pabučiavo Trispalvę. Pagrindine jų susirinkimų vieta tapo A. N. Gaškaitės ir B. K. Putrimaitės nuomojamas kambarys. P. Plumpa, 1958 m. tardomas sovietų saugumo tardytojų, nurodė, kad vienas iš motyvų, lėmusių jo apsisprendimą įsitraukti į pogrindinės organizacijos veiklą, buvo jį moraliai paveikęs 1957 m. Vėlinių vakaras, kai ne tik jį, bet ir kitus Kauno gyventojus papiktino milicijos elgesys su žmonėmis senosiose Kauno kapinėse, jų vaikymas iš kapinių ir sulaikymas.

1958 m. sausio 1 d. naktį P. Plumpa, A. P. Susnys, Č. Kučinskas, A. N. Gaškaitė ir B. K. Putrimaitė įvairiuose Kauno rajonuose išplatino apie 200 antisovietinių atsišaukimų. Vėliau tardomas P. Plumpa, paaiškino, kad tai buvo jo sukurtas „antitarybinio pobūdžio Naujųjų Metų sveikinimas, kuriame aš kviečiau kovoti žmones prieš tarybinę santvarką Lietuvoje“.

1958 m. pradžioje pogrindinės organizacijos nariai nusprendė artėjančią Vasario 16-ąją paminėti platinant antisovietinius atsišaukimus ir iškeliant Lietuvos trispalves vėliavas. 1958 m. vasario 15 d. apie 22 val. P. Plumpa, lydimas N. A. Gaškaitės, B. K. Putrimaitės ir A. P. Susnio, nuvyko prie Petrašiūnų šiluminės elektrinės. Apsaugai pateikęs leidimą, P. Plumpa pateko į elektrinės teritoriją, užlipo ant elektrinės kamino ir 80 m aukštyje pritvirtino Lietuvos trispalvę vėliavą, kurią pasiuvo N. A. Gaškaitė ir B. K. Putrimaitė. Iškeltą vėliavą ryte pastebėjo elektrinės darbuotojai, ją nukabino ir perdavė saugumo darbuotojams. Antra N. A. Gaškaitės ir B. K. Putrimaitės pasiūta vėliava tą patį vakarą buvo iškelta Vilniuje, Olandų g. ant kalno. Ją iškėlė Česlovas Kučinskas. Kitos dienos vakare P. Plumpa su A. P. Susniu Vilijampolėje gatvėse ir į pašto dėžutes primėtė kelias dešimtis antisovietinių atsišaukimų. Tų pačių metų kovo mėn. jie organizacijai sugalvojo pavadinimą – „Laisvę Lietuvai“ ir parašė programą. Programos tekstą, panaudodami nelegaliai įsigytus spaustuvinio šrifto ženklus, atspausdino daugiau kaip 100 egzempliorių. Tačiau įsisiūbavusi organizacijos veikla buvo nutraukta.   

Sovietų saugumas 1958 m. kovo 14 d. suėmė P. Plumpą ir dar 6 organizacijos „Laisvę Lietuvai“ narius. 1958 m. kovo mėn. atliekant kratą P. Plumpos nuomojamame kambaryje ir jo tėvų namuose buvo rasti antisovietiniai atsišaukimai, laikraštis „Laisvės balsas“ Nr. 6, atskiri lapai ir mokykliniai sąsiuviniai su P. Plumpos 1951–1957 m. sukurtais antisovietiniais eilėraščiais ir dainomis („Vorkutos kaliniui“, „Pamirštam partizanui“, „Partizano žodis prie draugo kapo“, „Kolchoze“, „Kai kuriems „patriotams“ ir kt.), straipsniu „Prie Nemuno“ ir romanu „Kruvina pašvaistė“, „antitarybiniai, išimti iš apyvartos“ tarpukario žurnalai „Karys“, „Policija“, „Trimitas“ ir kiti.“ Glavlit‘o sudarytame pas P. Plumpą rastų leidinių ir kūrinių „literatūrinės ekspertizės akte“ nurodyta, kad „politiškai žalingoje „Kruvinoje pašvaistėje“ P. Plumpa tarybinius karius vieno herojaus lūpomis charakterizavo raudonsnukiais, tarybinę valdžią vadino „bosiakų“ ir „driskių“ valdžia, romano veikėjai svajoja apie „nepriklausomą“ Lietuvą“. Tardomas P. Plumpa nurodė, kad savo kūriniuose jis rašė taip, kaip suprato padėtį: Lietuva yra rusų okupuota, partizanai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę ir „savo kūryba išreiškė ne tik savo, bet ir kitų vienminčių žmonių neapykantą tarybų valdžiai“. Teismo posėdyje P. Plumpa taip pat nurodė, jog savo antisovietine veikla norėjo atkreipti vyriausybės dėmesį į žmonių sunkumus, kad pagerintų gyvenimo sąlygas. Pogrindinės organizacijos „Laisvę Lietuvai“ narių baudžiamąją bylą Lietuvos SSR Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo 1958 m. liepos 28–31 d. vykusiame uždarame posėdyje. Laisvės atėmimo bausmės buvo skirtos visiems organizacijos nariams. P. Plumpai buvo skirta 7 m. laisvės atėmimo bausmė, kurią jis atliko Dubravlage Mordovijos ASSR. Iš įkalinimo paleistas 1965 m.

KOVA UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ

P. Plumpai 1957 m. Ąžuolyne duota priesaika galiojo iki kol Lietuva tapo laisva. Taip jis pasakė 2023 m. duotame interviu. Antisovietinės veiklos jis neatsisakė ir grįžęs iš lagerio. Jo tolesnę pogrindinę veiklą ir tapimą praktikuojančiu kataliku įtakojo lageryje Mordovijoje sutiktas kunigas Algirdas Mocius (1917–1999), perskaitytos filosofinės ir net ateistinės knygos, kurios, „negali sugriauti ne tik dievo, bet ir idėjos“. Įsidarbinęs Žemės ūkio statybos projektavimo institute Kaune, P. Plumpa pradėjo nelegaliai dauginti religinę literatūrą. Išėjęs iš darbo institute, nuo 1969 m. oficialiai niekur nedirbo, toliau slapta daugino ir platino nelegalią spaudą, savo pase pakeitė pavardę ir tapo Pluiru. Pluirienės pavardę gavo ir 1970 m. už jo ištekėjusi Aldona. Jaunavedžiai gyveno Kaune, Pramoninės statybos projektavimo instituto, kur dirbo A. Pluirienė, bendrabutyje. Pora 1971 m. susilaukė dukros Teresės, 1972 m. sūnaus Tomo, po poros metų gimė dar vienas sūnus Tadas. A. Pluirienė, kaip liudytoja 1973 m. apklausiama saugumo tardytojo, papasakojo, kad vyras giliai religingu tapo lageryje Mordovijoje, buvo labai rūpestingas, uždaro būdo, „nepalaužiamo charakterio“, bet visada labai teisingas. Jų namuose lankydavosi šeimos draugas kunigas Juozas Zdebskis, su kuriuo ji susipažino 1968–1969 m., kai su kolege buvo atvykusi į Birštoną giedoti Šv. Onos atlaiduose ir gyveno jo namuose. P. Plumpos žmonos teigimu, vyras iš namų nuolat išvažiuodavo keletui dienų ar savaičių, kaip pats sakydavo „uždarbiauti“, tačiau ką jis dirbdavo, ji nežinojo. Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Kauno miesto skyrius 1970 m. P. Plumpai užvedė operatyvinio tyrimo bylą kodiniu pavadinimu „Chameleonas“. P. Plumpą nuolat sekė saugumo agentai, buvo vykdomas jo išorinis stebėjimas ir slaptas pasiklausymas. KGB stebėjo ir fiksavo P. Plumpos ryšius su vienu iš nelegalaus leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ leidybos iniciatorių kunigu Juozu Zdebskiu, kuris KGB dokumentuose buvo vadinamas kodiniu pavadinimu „Akiplėša“ (rusiškai „Naglec“). J. Zdebskis reikalavo „neriboti dvasininkų religinės veiklos, valdžiai nesikišti į katalikų bažnyčios reikalus“, kartu su P. Plumpa rinko „tendencingą informaciją, gamino ir platino nelegalią religinio pobūdžio literatūrą“, palaikė ryšius su Maskvos disidentais. 1972 m. pabaigoje P. Plumpa išsinuomojo kambarį namo Kaune, Kalniečių g. 113, palėpėje ir padedamas Povilo Petronio, Juozo Gražio bei kt. daugino ir platino pogrindinį leidinį „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“, kurį 1972 m. kovo mėn. pradėjo leisti kunigas Sigitas Tamkevičius. Kronikoje buvo skelbiama informacija apie Bažnyčios veiklos varžymą, tikinčiųjų teisių ir laisvių pažeidimus ir pan. Visi Kronikos numeriai slapta pasiekdavo Vakarus, informacija buvo skelbiama užsienio šalių lietuvių ir kt. spaudoje, radijo stočių „Amerikos balsas“, „Vatikano radijas“ ir kt. laidose. Įsigijęs elektrografinį kopijavimo aparatą „Era“, P. Plumpa padaugino pirmuosius Kronikos numerius, kitus nelegalius leidinius, Molotovo-Ribentropo pakto medžiagą, kurią saugumo tardytojai vadino „antitarybinio turinio rašinys „Iš Tarybų Sąjungos 1939–1941 metų užsienio politikos istorijos“. 1973 m. vasarą P. Plumpa, padedamas P. Petronio, kopijavimo aparatą „Era“ perkėlė į Adolfo Patriubavičiaus namus Kauno rajone, Ežerėlio gyvenvietėje. Namo šeimininką jis išmokė dirbti kopijavimo aparatu ir A. Patriubavičius pradėjo dauginti P. Plumpos perduodamą nelegalią literatūrą, kurią įrišdavo Juozas Gražys. 1973 m. lapkričio mėn. P. Plumpa su inžinieriumi Vytautu Vaičiūnu, Kazio Gudo bute sumontavo antrąjį kopijavimo aparatą „Era“ nelegalios literatūros dauginimui, tačiau planuotas darbas nutrūko. Sovietų saugumas susekė ir suėmė pogrindinės literatūros daugintojus ir platintojus. 1973 m. lapkričio–gruodžio mėn. už Kronikos gaminimą, dauginimą ir platinimą baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti 8 asmenys, daugiau 20 asmenų įspėti ir „profilaktuoti“. Sovietų saugumas atliekant kratas rado 2 kopijavimo aparatus „Era“, 5 spausdinimo stakles, 17 rašomųjų mašinėlių. P. Plumpa buvo suimtas 1973 m. lapkričio 20 d. Tardomas jis neatsakinėjo į KGB tardytojų klausimus apie J. Zdebskį, S. Tamkevičių ir kitus asmenis, pateiktus kaltinimus neigė. Kartu su P. Plumpa buvo teisiami Povilas Petronis, Jonas Stašaitis, Adolfas Patriubavičius, Virgilijus Jaugelis. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo viešas posėdis vyko 1974 m. gruodžio 24 d. P. Plumpa buvo kaltinamas draudžiamos literatūros dauginimu ir platinimu „siekiant propagandinėmis priemonėmis susilpninti tarybų valdžią Lietuvoje“, nelegaliu pavardės pakeitimu. Teismo posėdyje jis pareiškė, kad Kronika nėra antisovietinis leidinys, „tai pastangos kovoti už tikėjimą“. Teismas P. Plumpai skyrė didžiausią bausmę – 8 m. laisvės atėmimo, bausmę atliekant griežto režimo pataisos darbų kolonijoje. Kalėjo lageriuose Permės srityje, kalėjime Čistopolio m., Totorijos ASSR. Į Lietuvą grįžo 1981 m. ir nors toliau pogrindžio veikloje nebedalyvavo, KGB jam ir toliau vedė operatyvinio stebėjimo bylą. Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Kauno miesto skyrius 1983 m. fiksavo, kad P. Plumpa „liko priešiškose pozicijose, palaikė ryšius su reakciniais kunigais ir asmenimis, teistais už antitarybinę veiklą“.

Už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynimą P. Plumpa 1999 m. buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, 2000 m. – Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus vedėja Vilma Ektytė

Šaltiniai:

План агентурно оперативных мероприятий по делам оперативного учёта на «Семинариста», «Хамелеона»“ и «Наглеца», 1971-05-17. Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), f. K-30, ap. 1, b. 882, l. 2–7.

Справка по материалам на Рашкинис Аримантаса-Ювенциюса. 1973-10-17. LYA, f. K-30, ap. 1, b. 884, l. 28

План агентурно оперативных и следственных мероприятий по пресечению организованной враждебной деятельности группы лиц, причастных к изготовлению т. н. «Хроники католической церкви Литвы» и другой религиозной и идеологически вредной литературы. 1973-10-30. LYA, f. K-40, ap. 1, b. 199, l. 104–136.

Справка по материалам на ксёндза Здебскиса Юзаса, 1973 -11-01. LYA, f. K-30, ap. 1, b. 884, l. 5–7.

Справка об оперативной обстановке и проводимых основных агентурно-оперативных мероприятиях 2-го отделения ОКГБ Лит. ССР по гор. Каунасу, 1980-04-09. LYA, f. K-18, ap. 1, b. 177, l .55.

Список объектов дел оперативного учёта бывших репрессированных за особо опасные государственные преступления отдела КГБ Лит ССР по гор. Каунасу. 1983-07-14. LYA, f. K-18, ap. 1, b. 51, l. 51, 66.

Petro Plumpos ir kitų asmenų baudžiamoji byla, iškelta 1958 m. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44614/3,

Petro Plumpos ir kitų asmenų baudžiamoji byla, iškelta 1973 m. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3.

Petro Plumpos gyvenimo atsiminimai. 2022 m. Vytauto Didžiojo karo muziejus. Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS), [interaktyvus], in: https://www.limis.lt/valuables/e/805446/569223183?searchId=79186909

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Jonas Plumpa Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Šiaulių srities valdybos vidaus kalėjime.

1952 m. rugpjūčio 24 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 22773/3, l. 10-1.

J. Plumpa (1926–2005), Petro Plumpos brolis, 1944 m. tarnavo Lietuvos vietinėje  rinktinėje, 1944–1950 m. – Raudonosios armijos 16-oje lietuviškojoje šaulių divizijoje. 1952 m. liepos 27 d. Suvainiškyje viešai  kritikavo sovietų valdžią, išreiškė viltį, kad  Amerika ir Anglija padės „išsilaisvinti iš pragaro“. Sovietų saugumo suimtas 1952 m. rugpjūčio 24 d. Šiaulių srities teismo 1952 m. rugsėjo 19 d. nubaustas 10 m. laisvės atėmimu 5 m. ištremiant už Lietuvos SSR ribų ir 5 m. atimant rinkimų teises.  Kalėjo Kargopollage Archangelsko srityje. 1955 m. bausmės laikas sumažintas iki 5 m., be teisių suvaržymo, paleistas iš įkalinimo panaikinant teistumą.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Albertas Plumpa Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime Vilniuje.

1957 m. sausio 31 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 43460/3, l. 8.

A. Plumpa, (1923–2000), Petro Plumpos brolis, 1944 m. tarnavo Lietuvos vietinėje  rinktinėje, 1945–1950 m. kalėjo sovietų lageryje už tai, kad 1941 m. birželio mėn. kelias dienas saugojo Suvainiškį nuo Raudonosios armijos, 1944 m. dezertyravo iš Raudonosios armijos. Brolių Plumpų tėvas Vladislavas Plumpa (1896–1960) sovietų saugumo suimtas 1945 m. už tai, kad slėpė dezertyravusį sūnų. A. Plumpa ir V. Plumpa buvo kalinami Sevdvinlage Archangelsko srityje. V. Plumpa iš įkalinimo paleistas 1947 m., A. Plumpa – 1950 m. Sovietų saugumo vėl suimtas 1957 m. sausio mėn. už Pandėlio sovietiniam aktyvui atvirai išsakytą nuomonę apie laisvą Lietuvą ir neapykantą sovietų valdžiai bei pritarimą sukilimui Vengrijoje. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1957 m. balandžio 8 d. nuosprendžiu nubaustas 10 m. laisvės atėmimu. Kalėjo Dubravlage Mordovijos ASSR. Iš įkalinimo paleistas 1966 m.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Leidimas „Lietuvos energijos“ statybos montavimo valdybos elektromonteriui Petrui Plumpai patekti į Petrašiūnų šiluminės elektrinės teritoriją.

1957–1958 m.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44614/3, SB, l. 308-15.

Parodęs šį leidimą, P. Plumpa 1958 m. vasario 15 d. vakare pateko į Petrašiūnų šiluminės elektrinės teritoriją ir ant kamino 80 m aukštyje iškėlė Lietuvos trispalvę vėliavą.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Kauno Petrašiūnų šiluminė elektrinė, ant kurios kamino Petras Plumpa iškėlė Lietuvos trispalvę vėliavą.

1958 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44614/3, t. 6, l. 100a-1.

Vėliavą pasiuvo pogrindinės organizacijos „Laisvę Lietuvai“ narės Nijolė Alfonsa Gaškaitė ir Birutė Kostancija Putrimaitė. 1958 m. vasario 15 d. vakare ją ant kamino, 80 m aukštyje  iškėlė P. Plumpa. Jį iki elektrinės palydėjo N. A. Gaškaitė, B. K. Putrimaitė ir Algirdas Petras Susnys. Vėliavą ryte pastebėjęs  nukabino elektrinės sukarintos apsaugos viršininkas ir perdavė ją saugumui. Pogrindinė organizacija „Laisvę Lietuvai“ 1957–1958 m. veikė Vilniuje, Kaune, Pandėlyje. Jos nariai sovietų saugumo  buvo suimti 1958 m. ir nubausti už antisovietinę veiklą.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Petras Plumpa Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime Vilniuje.

1958 m. kovo 14 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44614/3, t. 2, l. 6 ap.

P. Plumpa (g. 1939 m.) dirbo elektromonteriu „Lietuvos energijos“ statybos montavimo valdyboje. Priklausė pogrindinei organizacijai „Laisvę Lietuvai“, kūrė antisovietinius eilėraščius ir dainas, parašė romaną. 1958 m. vasario 15 d. Kaune, ant Petrašiūnų šiluminės elektrinės kamino iškėlė Lietuvos trispalvę vėliavą. Sovietų saugumo suimtas su kitais 7 organizacijos nariais ir Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1958 m. nubaustas 7 m. laisvės atėmimu. Kalėjo Dubravlage Mordovijos ASSR. Iš įkalinimo paleistas 1965 m. 1974 m. už pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ ir kitų uždraustų leidinių  gaminimą ir platinimą antrą kartą nubaustas 8 m. laisvės atėmimu.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Algis Petras Susnys Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime Vilniuje.

1958 m. kovo 14 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44614/3, t. 1, l. 124-1.

A. P. Susnys (g. 1939 m.) studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, priklausė pogrindinei organizacijai „Laisvę Lietuvai“, parašė jos programą, dalyvavo leidžiant laikraštį „Laisvės balsas“. Kartu su P. Plumpa gamino ir platino antisovietinius atsišaukimus. Sovietų saugumo suimtas su kitais 7 organizacijos nariais ir Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1958 m. nubaustas 8 m. laisvės atėmimu. Kalėjo Dubravlage Mordovijos ASSR. Iš įkalinimo paleistas 1966 m.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Nijolė Alfonsa Gaškaitė Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime Vilniuje.

1958 m. kovo 14 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44614/3, t. 2, l. 165 ap.

N. A. Gaškaitė (1938–2000), studijavo Kauno politechnikos institute, priklausė pogrindinei organizacijai „Laisvę Lietuvai“,  rašė antisovietinius straipsnius, eilėraščius, kūrė  ir platino antisovietinius atsišaukimus. Kartu su Birute Kostancija Putrimaite pasiuvo Lietuvos trispalves vėliavas. Vieną vėliavą Petras Plumpa 1958 m. vasario 15 d. vakare iškėlė Kaune, ant Petrašiūnų šiluminės elektrinės kamino, o kitą  Česlovas  Kučinskas tą patį vakarą iškėlė Vilniuje, Olandų g. Sovietų saugumo suimta su kitais 7 organizacijos nariais ir Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1958 m. nubausta 7 m. laisvės atėmimu. Kalėjo Dubravlage Mordovijos ASSR. Iš įkalinimo paleista 1965 m.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Birutė Kostancija Putrimaitė Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime Vilniuje.

1958 m. kovo 14 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44614/3, t. 2, l. 284 ap.

B. K. Putrimaitė (g. 1938 m.) studijavo Kauno politechnikos institute, priklausė pogrindinei organizacijai „Laisvę Lietuvai“, platino antisovietinius atsišaukimus, su Nijole Alfonsa Gaškaite pasiuvo Lietuvos trispalves vėliavas. Vieną vėliavą Petras Plumpa 1958 m. vasario 15 d. vakare iškėlė Kaune, ant Petrašiūnų šiluminės elektrinės kamino, o kitą Česlovas Kučinskas tą patį vakarą iškėlė Vilniuje, Olandų g. Sovietų saugumo suimta su kitais 7 organizacijos nariais ir Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1958 m. nubausta 3 m. laisvės atėmimu. Kalėjo Siblage, iš įkalinimo paleista 1960 m., išvyko į Kaliningradą.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos nutarimas suimti Petrą Plumpą.

1958 m. kovo 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44614/3, t. 2, l. 2, 2 ap.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Antisovietinių atsišaukimų rašysenos ekspertizės akto lentelė.

1958 m. gegužės 16 d.

Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap., 58, b. 44614/3, t. 5, l. 96.

Atsišaukimo „Lietuvi! Jau 18-tą kartą kylančios į dangų Naujametinės raketos išvysta Lietuvą pavergtą...” 3 egzemplioriai buvo rasti atliekant kratą pas Petrą Plumpą. Pogrindinės organizacijos „Laisvę Lietuvai“ nariai pagamino apie 200 atsišaukimo egzempliorių. 1958 m. sausio 1 d. naktį atsišaukimus Kaune išplatino Petras Plumpa, Algis Petras Susnys, Česlovas Kučinskas, Nijolė Alfonsa Gaškaitė ir Birutė Kostancija  Putrimaitė.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Pogrindinės organizacijos „Laisvę Lietuvai“ programos šrifto ekspertizės akto lentelė.

1958 m. gegužės 22 d.

Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap., 58, b. 44614/3, t. 5, l. 34.

Petras Plumpa ir Algis Petras Susnys 1957 m. lapkričio mėn. Kaune įkūrė pogrindinę organizaciją, kuri 1958 m. kovo mėn. pavadinta „Laisvę Lietuvai“, parengta jos programa. Programa buvo atspausdinta naudojant nelegaliai įsigytus spaustuvinio šrifto ženklus.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Antisovietiniai atsišaukimai, eilėraščiai, dainos, spaustuvinis šriftas, Lietuvos herbas Vytis ir kiti daiktai, rasti atliekant kratas pas pogrindinės organizacijos „Laisvę Lietuvai“ narius.

1958 m. gegužės 26 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap; 58, b. 44614/3, t. 6, l. 193.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Antisovietinio atsišaukimo „Broliai lietuviai!” rašysenos ekspertizės akto lentelė.

1958 m. gegužės 26 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, 44614/3, t. 5, l. 180.

Atsišaukimo tekstą sukūrė Algis Petras Susnys. Jis  kartu su Petru Plumpa parašė po 10 egzempliorių atsišaukimų. A. P. Susnys 1955 m. birželio 20 d. atsišaukimus išplatino pakeliui iš Suvainiškio į Pandėlį. Ekspertizė nustatė, kad  rasti 2 atsišaukimai buvo parašyti P. Plumpos.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Antisovietinių dainų, eilėraščių bei įvairių užrašų, rastų atliekant kratą pas Petrą Plumpą, rašysenos ekspertizės akto lentelė.

1958 m. gegužės 27 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, 44614/3, t. 5, l. 164.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Kauno miesto skyriaus Petrui Plumpai vestos operatyvinio ištyrimo bylos „Chameleonas“ įskaitos kortelė.

1970 m. lapkričio 27 d.–1975 m. liepos 25 d.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 20 kortelė Nr. 31721.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Lietuvos Romos katalikų memorandumas Tarybų Sąjungos komunistų partijos generaliniam sekretoriui.

1971 m. gruodžio mėn.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap.58, b. Nr. 47706/3, t.11, l. 142.

Memorandumas buvo parengtas Vilkaviškio vyskupijos kunigų iniciatyva, siekiant, kad pasaulis sužinotų apie tikinčiųjų teisių pažeidimus ir tikėjimo varžymą. Ant rašomąja mašinėle atspausdintų lapų buvo surinkti 17054 tikinčiųjų parašai, todėl šis dokumentas dar vadinamas „Septyniolikos tūkstančių memorandumu“. Parašus rinko Petras Plumpa, Nijolė Felicija Sadūnaitė, Jonas Kauneckas ir kt. Į LSSR prokuratūrą iškvietus Virgilijų Jaugelį, nutarta parašų daugiau neberinkti. P. Plumpa parengė Memorandumo lydraštį, adresuotą Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) generaliniam sekretoriui Kurtui Valdheimui, prie kurio pridėjo visų lapų su parašais kopijas. Memorandumo kopijas nuvežė į Maskvą ir perdavė Rusijos disidentams, kad jie jas perduotų į Vakarus. Tikėtasi, kad K. Valdheimas Memorandumą persiųs tiesioginiam adresatui. Memorandumo originalai su parašais buvo paslėpti pas kaunietį Juozą Gražį. Sovietų saugumo jis buvo suimtas 1974 m., 1977 m. grįžęs iš įkalinimo J. Gražys Memorandumo originalo namuose neberado. N. F. Sadūnaitės liudijimu, Memorandumo originalą ji perdavė užsienio šalies žurnalistui, kuris dokumentą perdavė Didžiosios Britanijos ambasados Maskvoje darbuotojui. Memorandumas diplomatiniu paštu buvo išsiųstas į Londoną ir atsidūrė Kestono instituto Religijos ir komunizmo studijų centre. Čia dokumentas buvo išverstas į anglų kalbą ir nusiųstas į JTO, tačiau jokios reakcijos iš ten nesulaukta. Centras skleidė informaciją apie Memorandumą. Apie jį paskelbė radijo stotys „Amerikos balsas“, BBC, „Laisvoji Europa“ ir kt., rašė JAV bei Europos šalių laikraščiai, komentavo televizijos stotys. 2007 m. Centro įkūrėjas ir prezidentas kunigas Michael Bourdeaux (1934–2021) Memorandumo originalą perdavė arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui. Memorandumas saugomas Kauno arkivyskupijos kurijoje.

Memorandumo 3 egzemplioriai su 127 žmonių parašais buvo  rasti 1971 m. gruodžio mėn. atliekant kratą pas Virgilijų Jaugelį, teistą kartu su P. Plumpa. Sovietų saugumas V. Jaugeliui inkriminavo parašų rinkimą po Memorandumu iš Prienų ir Šakių rajonų gyventojų.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Petro Plumpos, Povilo Petronio, Jono Stašaičio, Virgilijaus Jaugelio ir Adolfo Patriubavičiaus baudžiamosios bylos, iškeltos Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus, I-ojo tomo viršelis.

1972–1974 m.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 1, viršelis.

Baudžiamąją bylą sudaro 16 tomų.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Straipsnio „Tikroji Lietuvos katalikų bažnyčios padėtis“, paskelbto pogrindyje leistame leidinyje „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ (Nr. 4), ištrauka.

1972 m.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16577, t. 10, l. 174-178.

Kronikos 4-ąjį numerį elektrografiniu kopijavimo aparatu „Era“ daugino Petras Plumpa.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Leidinys „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika” Nr. 4, išleistas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

1972 m. 

Leidinys anglų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 22, l. 171, 172.

Kroniką dauginęs Petras Plumpa apie jos patekimą į Vakarus sužinodavo iš užsienio šalių radijo stočių. 

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Radijo stoties „Vatikano radijas“ 1973 m. balandžio 7 d. transliuotos laidos apie užsienio lietuvių laikraščiuose skelbiamą informaciją apie tikinčiųjų vaikų persekiojimą Lietuvos mokyklose tekstas, paskelbtas Lietuvos SSR Ministrų Tarybos valstybinio radijo ir televizijos komiteto leidinyje „Radijo biuletenis“.

Ne anksčiau kaip 1973 m. balandžio 7 d.

Dokumento išrašas.  

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 13, l. 124.

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyrius tardytojai, lygindami užsienio šalių radijo stočių laidose skelbiamus tekstus, su tekstais skelbtais pogrindyje leistame leidinyje „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, nustatė, kad radijo stotyje „Vatikano radijas“ paskelbti tekstai sutampa su Kronikos Nr. 2 paskelbtu tekstu.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Lietuvos SSR užsienio reikalų ministerijos raštas Valstybės saugumo komitetui (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos apie siunčiamas užsienio lietuvių spaudos iškarpas, kuriose skelbiama informacija iš pogrindyje leisto leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“.

1973 m. lapkričio 5 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 13, l. 129.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Petras Plumpa Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1973 m. lapkričio 20 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 2, l. 23 ap.

P. Plumpa sovietų saugumo buvo suimtas 1973 m. lapkričio 20 d. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1974 m. gruodžio mėn.  nuosprendžiu už tai, kad 1970 m. suklastojo pasą, kuriame savo pavardę pakeitė į „Pluiras“, daugino pogrindyje leistą leidinį „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ ir kitus uždraustus leidinius, nubaustas 8 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant griežto režimo pataisos darbų lageryje. Kalėjo lageriuose Permės srityje, kalėjime Totorijos ASSR. Iš įkalinimo paleistas 1981 m.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Povilas Petronis Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1973 m. lapkričio 23 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 1, l. 55.

P. Petronis (g. 1916 m.) kartu su Petru Plumpa, Juozu Gražiu ir kt. rinko medžiagą pogrindyje leistam leidiniui „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, organizavo Kronikos dauginimą ir platinimą. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1974 m. gruodžio 24 d. nuosprendžiu nubaustas 4 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant griežto režimo pataisos darbų lageryje. Kalėjo Dubravlage Mordovijos ASSR.  

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Elektrografinis kopijavimo aparatas „Era“, rastas atliekant kratą Adolfo Patriubavičiaus namuose Kauno rajono Ežerėlio gyvenvietėje.

1973 m. lapkričio 19 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 4, l. 49.

Kopijavimo aparatą „Era“ į A. Patriubavičiaus namus 1973 m. liepos mėn. atvežė Petras Plumpa ir Povilas Petronis. P. Plumpa apmokė namo šeimininką naudotis aparatu ir davė dauginti pogrindyje leisto leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ Nr. 6 ir Nr. 7. A. Patriubavičius pagamino po 50 šių leidinių kopijų, kurias įrišo Juozas Gražys. Atliekant kratą rasti nukopijuoti 829 Kronikos Nr. 7 lapai.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Elektrografinio kopijavimo aparato „Era“ procesorius ir pogrindinė literatūra, rasta atliekant kratą Adolfo Patriubavičiaus namuose Kauno rajono Ežerėlio gyvenvietėje.

1973 m. lapkričio 19 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 4, l. 50.

Kopijavimo aparatą „Era“ į A. Patriubavičiaus namus 1973 m. liepos mėn. atvežė Petras Plumpa ir Povilas Petronis. P. Plumpa apmokė namo šeimininką naudotis aparatu ir davė dauginti pogrindyje leisto leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ Nr. 6 ir Nr. 7. A. Patriubavičius pagamino po 50 šių leidinių kopijų, kurias įrišo Juozas Gražys. Atliekant kratą rasti nukopijuoti 829 Kronikos Nr. 7 lapai.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Pogrindyje leistų knygų ir leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ Nr. 7 kopijos, rastos atliekant kratą Adolfo Patriubavičiaus namuose Kauno rajono Ežerėlio gyvenvietėje.

1973 m. lapkričio 19 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 4, l. 51.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Adolfas Patriubavičius Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1973 m. lapkričio 23 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 4, l. 70.

A. Patriubavičius (g. 1929 m.) savo namuose elektrografiniu kopijavimo aparatu „Era“ daugino Petro Plumpos ir Povilo Petronio perduotus pogrindyje leistus leidinius ir leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ Nr. 6 ir Nr. 7. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1974 m. gruodžio 24 d. nuosprendžiu nubaustas 1 m. 1 mėn. laisvės atėmimu. Iš įkalinimo paleistas kaip atlikęs bausmę kardomojo kalinimo metu.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Straipsnis „Religinių moksleivių bedievinimas ir nutautinimas“, paskelbtas JAV lietuvių katalikų laikraštyje „Darbininkas“.

1973 m. gruodžio 21 d.

Spaudos iškarpa.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 13, l. 168.

Užsienio lietuvių leidžiamų laikraščių iškarpas Valstybės saugumo komitetui (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pateikė Lietuvos SSR užsienio reikalų ministerija. KGB Tardymo skyriaus tardytojai nustatė, kad laikraštyje „Darbininkas“ paskelbto straipsnio tekstas sutampa su pogrindyje leisto leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ Nr. 6 paskelbtu tekstu.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Namas, kurio palėpėje, išsinuomotame kambaryje Petras Plumpa daugino pogrindyje leistą leidinį „Lietuvos katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitą literatūrą.

Kaunas, Žaliakalnis, Kalniečių g. 113.

1974 m. balandžio 3 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 8, l. 66.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Juozas Gražys Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1974 m. balandžio 29 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. .K-1, ap.58, b. 47672/3, t. 1, l. 92.

J. Gražys (g. 1909 m.) padėjo Petrui Plumpai išsinuomoti kambarį namo Kaune, Kalniečių g. 113 palėpėje. Šiame kambaryje P. Plumpa nuo 1972 m. pabaigos iki 1973 m. pavasario elektrografiniu dauginimo aparatu  „Era“ daugino pogrindyje leistus leidinius ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. J. Gražys prisidėjo prie šių leidinių dauginimo ir platinimo. Sovietų saugumo suimtas 1974 m. balandžio 25 d. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1975 m. kovo 17 d. nuosprendžiu nubaustas 3 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant griežto režimo pataisos darbų lageryje. Kalėjo lageryje  Permės srityje. Iš įkalinimo paleistas 1977 m.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Kaltinamojo Petro Plumpos apklausos protokolai, sudaryti Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus tardytojų.

1974 m. kovo 25 d., kovo 29 d., gegužės  12 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 2, l. 120, 122, 130.

P. Plumpa atsisakė duoti parodymus apie kunigus Juozą Zdebskį, Sigitą Tamkevičių, pogrindyje leistų leidinių įrišėją Juozą Gražį ir kitus asmenis.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Savadarbės spausdinimo staklės, maišas su atspausdintais maldaknygės „Aukštyn širdis“ puslapiais ir kt. daiktai, rasti atliekant kratą Algimanto Razbicko namuose Kaune.

1973 m. lapkričio 20 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas,  f. K-1, ap. 58, b. 47669/3, l. 104.

Petras Plumpa ir Povilas Petronis 1972 m. pavasarį spausdinimo stakles slėpė  Genovaitės Mulerčikienės namuose Kaišiadorių r., Korsakų k., kur P. Plumpa kelis mėnesius spausdino maldaknygę „Aukštyn širdis“. Spausdinti staklėmis jis taip pat išmokė ir namų šeimininkę G. Mulerčikienę. 1973 m. rugsėjo mėn. P. Petronis stakles perkėlė į A. Razbicko namus, kur jis toliau spausdino maldaknygę iki jo suėmimo 1973 m lapkričio 22 d. Tardymo metu nustačius, kad G. Mulerčikienė ir A. Razbickas nebuvo susiję su leidiniu „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, „gailėjosi nusikaltę, aktyviai padėjo išaiškinti nusikaltimą“, jiems iškelta baudžiamoji byla buvo nutraukta.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Petras Plumpa (viduryje) atpažinimo Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriuje metu.

Vilnius.  1974 m. sausio 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47669/3, l. 329.

P. Plumpą atpažino liudytoja Genovaitė Mulerčikienė, kurią jis apmokė savadarbėmis spausdinimo staklėmis spausdinti maldaknygę „Aukštyn širdis“.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Virgilijus Jaugelis (viduryje) atpažinimo Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriuje metu.

Vilnius.  1974 m. liepos 11 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 11, l. 106.

V. Jaugelis (1948–1980) dirbo kūriku Kauno medicinos mokykloje, mokėsi pogrindinėje kunigų seminarijoje. Šakiuose ir Prienuose rinko tikinčiųjų parašus po „Lietuvos Romos katalikų memorandumu Tarybų Sąjungos komunistų partijos generaliniam sekretoriui“. 1971 m. gruodžio mėn. jį iškvietus  pokalbiui į LSSR prokuratūrą ir pagrasinus  baudžiamąja atsakomybe, parašų rinkimas buvo nutrauktas. Milicijai sulaikant V. Jaugelį, pas jį buvo rasti 3 Memorandumo egzemplioriai su 127 žmonių parašais. 1974 m. Lietuvos SSR Aukščiausiasis Teismas V. Jurgelį nubaudė 2 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant bendrojo režimo pataisos darbų lageryje. Kalėjo Pravieniškėse, iš įkalinimo dėl sveikatos būklės paleistas 1975 m.  

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Petras Plumpa (viduryje), atpažinimo Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriuje metu.

Vilnius.  1974 m. liepos 24 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 8, l. 25.

P. Plumpą atpažino liudytojas Vilhelmas Semaška-Semaškevičius, kurio name Kaune, išsinuomotame kambaryje  P. Plumpa daugino pogrindžio leidinius.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus raportas apie agento, skirto šnipinėti Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kalėjime Nr. 1 kalinamą Petrą Plumpą, parinkimą.

1974 m. liepos 24 d. 

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-40, ap. 1, b. 198, l. 88.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo viešas posėdis, kuriame už pogrindinės literatūros dauginimą ir platinimą buvo teisiami Petras Plumpa, Povilas Petronis, Jonas Stašaitis, Adolfas Patriubavičius, Virgilijus Jaugelis.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Lietuvos katalikų bažnyčios kunigų kreipimasis į Žmogaus teisių gynimo komitetą Sovietų Sąjungoje dėl suimtų pogrindinės spaudos leidėjų ir platintojų P. Plumpos, P. Petronio, J. Stašaičio, V. Jaugelio, J. Gražio, N. Sadūnaitės ir kt. paleidimo į laisvę.

1974 m. spalio 11 d.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas,  f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 20, l. 156, 157.

Kreipimasis rastas 1974 m. gruodžio 23 d. atliekant kratą pas Rusijos disidentą Sergejų Kovaliovą. Pogrindinis leidinys „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ (Nr. 18, 1975 m.) paskelbė, kad Kreipimąsi pasirašę Vilkaviškio vyskupijos kunigai, buvo kviečiami į sovietų saugumą, kur patvirtino pasirašę Kreipimąsi, nes jautę pareigą užstoti nekaltai suimtus asmenis.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Akademiko Andrejaus Sacharovo laiškas Pasaulio Bažnyčių Tarybai, Katalikų Bažnyčios 1974 m. Sinodo Romoje dalyviams, Pasaulio bendruomenei kuriuo paskelbė Lietuvos katalikų bažnyčios kunigų 1974 m. spalio 11 d. kreipimąsi ir prašė apginti suimtuosius už religinius įsitikinimus.

1974 m. spalio 17 d.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 20, l. 158.

 Pogrindinis leidinys „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ (Nr. 18, 1975 m.) paskelbė, kad akademikas A. Sacharovas nenurodė Kreipimąsi pasirašiusių kunigų pavardžių. Sovietų saugumas šių kunigų pavardes sužinojo tik 1974 m. gruodžio 23 d. per kratą pas Rusijos disidentą Sergejų Kovaliovą radus Kreipimosi originalą.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Lietuvos katalikų bažnyčios Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas SSRS ir Lietuvos SSR vadovams paleisti iš įkalinimo Petrą Plumpą ir kitus, užtikrinti Lietuvos tikintiesiems teisę naudotis tomis laisvėmis, kurias garantuoja SSRS konstitucija ir Visuotinė žmogaus teisių deklaracija.

1975 m. balandžio 28 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-6, ap. 3, b. 270, l. 126, 127, 128, 129.

Pareiškimą pasirašė Ceikinių (Ignalinos r.) parapijos klebonas Karolis Garuckas, Smalvų (Zarasų r.) parapijos klebonas Alfonsas Merkys, Adutiškio (Švenčionių r.) parapijos klebonas Bronislovas Laurinavičius ir kt.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Tarptautinės nevyriausybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“ kreipimasis į Lietuvos SSR prokuratūrą raginantis paleisti Petrą Plumpą iš įkalinimo ir jo vertimas į rusų kalbą.

1978 m. spalio 5 d.

Dokumentai prancūzų ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-6, ap. 3, b., 271, l. 186-2, 186-3.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto kreipimasis į Helsinkio baigiamąjį aktą pasirašiusias vyriausybes ir visus geros valios žmones dėl Petro Plumpos.

1980 m. liepos 21 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 6, l. 222.

Kreipimasis buvo paskelbtas pogrindžio leidinyje „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ Nr. 18, per radijo stotį „Vatikano radijas“, JAV lietuvių laikraštyje „Dirva“.  

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5-tos tarnybos Petrui Plumpai vestos operatyvinės stebėjimo bylos įskaitos kortelė.

1981–1982 m.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 20 kortelė Nr. 31722.

Operatyvinio stebėjimo byla P.  Plumpai buvo užvesta 1978 m. atliekant bausmę Totorijos ASSR. Grįžus į Lietuvą, jis toliau buvo stebimas Lietuvos SSR KGB.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo nutarimas dėl nuosprendžio Petrui Plumpai pakeitimo ir dalies baudžiamosios bylos nutraukimo, nesant jo veikoje nusikaltimo sudėties.

1989 m. birželio 9 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 16, l. 279–284.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus įteikia Petrui Plumpai Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžių.

Vilnius, Lietuvos Respublikos prezidentūra. 1999 m. vasario 16 d.

L. Žilytės nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-120358.

„Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“ (LYA)

Šv. Juozapo koplyčios pašventinimo iškilmės. Koplyčią šventina kardinolas Audrys Juozas Bačkis, su kryžiumi stovi Petras Plumpa, šalia jo – vyskupai Juozas Tunaitis ir Jonas Boruta.

Vilnius, Pilaitė. 2001 m. rugsėjo 8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35490

Lt En