Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Kunigas Teofilius Matulionis Maskvos kalėjime (Rusija). 1924 m. gruodžio mėn.

Fotonuotrauka.
Skelbta http://www.prodeoetpatria.lt/files/html/GAIDA-Arkivyskupas-Teofilius-Matulionis.htm

Nuo 1910 m. Rusijoje gyvenęs ir Sankt Peterburgo katalikų parapijose tarnavęs kun. Teofilius Matulionis itin rūpinosi Katalikų Bažnyčios ir katalikų teisėmis sovietų Rusijoje. Už nepaklusimą sovietų valdžios 1922 m. vasario 23 d. dekretui dėl bažnyčių turto nacionalizavimo ir bažnyčių perdavimo valstybei, kartu su grupe Petrogrado (dab. Sankt Peterburgas) dvasininkų 1923 m. kovo 25 d. buvo nuteistas trejiems metams kalėjimo „be griežtos izoliacijos“. Mėnesį kalintas Butyrkų kalėjime Maskvos m., po to perkeltas į Sokolnikų pataisos namus. Paleistas iš įkalinimo vietos anksčiau laiko 1925 m. vasario 25 d. grįžo į Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią. 1929 m. vasario 9 d. slaptai konsekruotas vyskupu ir paskirtas vyskupo Antano Maleckio padėjėju su paveldėjimo teise Leningrado sričiai.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Butyrkų kalėjimas Maskvos m. (Rusija). [Data nenustatyta].

Fotonuotrauka.


Butyrkų kalėjimo tvirtovė Maskvoje buvo pastatyta 18 a. antroje pusėje. Per Butyrkų kalėjimą į katorgą ir tremtį Sibire buvo siunčiami kaliniai iš visos Rusijos imperijos europinės dalies. Ypatingai griežto režimo kalėjime buvo kalinami 1863 m. sukilimo dalyviai, politiniai bei kriminaliniai nusikaltėliai. Sovietų valdžia Butyrkų kalėjimą pavertė SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo kalėjimu, jame vienu metu kalėjo iki 20 tūkstančių kalinių.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą Butyrkų kalėjime kalinta daug pirmosios ir antrosios sovietų okupacijos metais suimtų iškilių Nepriklausomos Lietuvos politikos, visuomenės ir kultūros veikėjų, dalis jų buvo nuteisti mirties bausme bei sušaudyti: vidaus reikalų ministras Kazys Skučas, valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis, aviatorius generolas Antanas Gustaitis ir kt. 1954 m. lapkričio mėn. Butyrkų kalėjime buvo įvykdyta mirties bausmė ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo pirmininkui generolui Jonas Žemaičiui–Vytautui.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia už Nevos Vartų Sankt Peterburge (Rusija). [Data nenustatyta].

Fotonuotrauka.
Skelbta http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-01-20-arkivysk-teofilius-matulionis-3-statant-svc-jezaus-sirdies-sventove-uz-nevos-vartu/154420

Kun. Teofilius Matulionis, buvo paskirtas tarnauti ir rūpintis naujai kuriama Švč. Jėzaus Širdies parapija bei jos parapijiečių iniciatyva pradėtos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios už Nevos Vartų statyba. Baigus statybas, T. Matulionis 1918 m. gegužės 18 d. oficialiai paskirtas Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios už Nevos Vartų klebonu.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Išrašas iš Jungtinės valstybinės politinės valdybos (OGPU) prie SSRS liaudies komisarų tarybos Kolegijos posėdžio protokolo dėl bausmės Teofiliui Matulioniui skyrimo. 1930 m. rugsėjo 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43357/3, t. 1, l. 8.

Iš pirmojo įkalinimo Sokolnikų pataisos namuose Maskvoje 1925 m. vasario mėn. paleistas kun. T. Matulionis grįžo dirbti į Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią. Tačiau 1929 m. lapkričio 25 d. vėl buvo suimtas antrą kartą kaltinant antisovietine veikla bei šnipinėjimu. Po metų kalinimo Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) kalėjime, 1930 m. spalio 10 d. ištremtas dešimčiai metų į Solovkų priverstinių darbų stovyklą Baltosios jūros Anzero saloje.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Mogiliovo arkivyskupas Eduardas von Roppas (1851-1939). [Data nenustatyta].

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 379-13.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Išrašas iš Jungtinės valstybinės politinės valdybos (OGPU) prie SSRS liaudies komisarų tarybos Kolegijos posėdžio protokolo dėl bausmės Teofiliui Matulioniui skyrimo. 1933 m. gegužės 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43357/3, t. 1, l. 9.

1930 m. spalio 10 d. ištremtas į Solovkų salas Baltojoje jūroje vysk. T. Matulionis dirbo neoficialiai susikūrusios kunigų komunos ūkvedžiu. 1932 m. buvo suimtas už antisovietinę veiklą ir pervežtas į Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) kalėjimą. 1933 m. pavasarį nuteistas vieneriems metams baudžiamojo izoliatoriaus. Atlikti bausmę išvežtas miško darbams prie Ladogos ežero, apie 250 km. nuo Leningrado m. Iš įkalinimo paleistas 1933 m. Lietuvai susitarus su Sovietų Sąjunga pasikeisti kaliniais. Į Lietuvą T. Matulionis kartu su kitais kaliniais grįžo 1933 m. spalio 19 d.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Iš SSRS kalėjimų į Lietuvą grįžę dvasininkai. Ne anksčiau kaip 1933 m. spalio 19 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 379-11, 379-11ap.

Pagal 1933 m. spalio 5 d. pasirašytą Lietuvos ir Sovietų Sąjungos protokolą, į Lietuvą spalio mėn. pabaigoje atvyko 18 Sovietų Sąjungoje kalintų asmenų. 15 iš jų buvo dvasininkai, tarp jų – vyskupas Teofilius Matulionis.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Iš SSRS lagerių paleistų į Lietuvą grįžusių kalinių sutikimas Rokiškio geležinkelio stotyje. 1933 m. spalio 19 d.

Fotonuotrauka.

RKM-57971/13.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupas Teofilius Matulionis, grįžęs iš Sovietų Sąjungos lagerių. Ne anksčiau kaip 1933 m. spalio 19 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, 1. 33, l. 164-7, 164-7ap.

Fotonuotrauka dedikuota prelatui Pranciškui Strakšiui.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupas Teofilius Matulionis (pirmas iš dešinės) su prelatu Mykolu Leonu Krušu Čikagoje, JAV. [Data nenustatyta].

Pozityvas.

LCVA, P-07368.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupo Teofiliaus Matulionio pagerbimas Čikagoje, JAV. V. J. Stankūno nuotrauka. [1934–1936].

Pozityvas.

LCVA, P-07543.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupas Teofilius Matulionis. [Data nenustatyta].

Pozityvas.

LCVA, P-23575.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona ir aukštieji dvasininkai stebi eucharistinio Kongreso eiseną.

Pirmoje eilėje iš kairės: Lietuvos katalikų universiteto kancleris – rektorius Mečislovas Reinys, Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas, Lietuvos arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas, Prezidentas Antanas Smetona, Rytų apeigų vyskupas P. Bučas, nežinomas asmuo, Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, vyskupas Teofilius Matulionis. Antroje eilėje stovi: Vyriausiojo štabo virš. gen. Jonas Jackus, Vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika ir Kauno miesto burmistras Antanas Merkys. Autorius nenustatytas. 1934 m. liepos mėn.

Pozityvas.

LCVA, P-29927.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Marijonų grupė su vyskupu Teofilium Matulioniu grįžusiu iš JAV. Antroje eilėje trečias iš kairės – kunigas marijonas Pranas Brazys. Roma. Autorius nenustatytas. 1936 m.

Pozityvas.

LCVA, P-34863.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Generalinio sekretoriaus raštas dėl vyskupo Teofiliaus Matulionio skyrimo vyriausiuoju kariuomenės kapelionu. 1940 m. gegužės 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 384s, ap. 3, b. 529, l. 55.  

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Vyriausiojo kariuomenės kapeliono vyskupo Teofiliaus Matulionio tarnybos lapas. 1940 m. liepos mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 930, ap. 2K, b. 419, l. 306-310, 316, 317.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Romos katalikų bažnyčios Lietuvos bažnytinės provincijos 1940 m. schema. [Data nenustatyta].

Fotonuotrauka. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. 150, l. 213-3.

Schema sudaryta sovietinio saugumo darbuotojų.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Slapto saugumo organų bendradarbio „Adomaičio“ agentūrinis pranešimas apie pokalbį su vyskupu Teofiliu Matulioniu. 1940 m. rugpjūčio 28 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 33–34.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vyriausiosios valstybės saugumo valdybos 2-o skyriaus raštas LSSR NKVD Valstybės saugumo valdybos 2-am skyriui dėl Kaune gyvenusio vyskupo Teofiliaus Matulionio agentūrinio ištyrimo. 1940 m. gruodžio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 403.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupas Teofilius Matulionis. [Data nenustatyta].

Pozityvas.

LCVA, P-34869.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta (1873-1942). Ne vėliau kaip 1942 m. birželio 16 d.

Spaudinys.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25090/3, PPB, l. 127.  

 1942 m. birželio mėn. mirus Kaišiadorių vysk. J. Kuktai, Kaišiadorių vyskupijos valdytoju buvo paskirtas vysk. Teofilius Matulionis.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio aplinkraštis Kaišiadorių vyskupijos klebonams dėl aukų rinkimo bažnyčiose politinių kalinių bei ištremtų į SSRS gilumą Lietuvos gyventojų šeimoms remti. 1944 m. gegužės 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 245a.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

SSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 2-os valdybos 5-o skyriaus raštas LSSR NKGB dėl vyskupo Teofiliaus Matulionio agentūrinio ištyrimo. 1944 m. spalio 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 404.

Sovietų saugumo struktūros vysk. T. Matulionį įtarė buvus vienu iš Vatikano agentūros Sovietų Sąjungoje agentų, kurio užduotis nacių Vokietijos okupacijos metais buvo padėti katalikams Rusijoje. Dėl to nutarta pasinaudoti kvalifikuota agentūra stebėti vyskupą ir su juo bendravusius asmenis.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 2-ojo skyriaus nutarimas Teofiliui Matulioniui užvesti bylą-formuliarą. 1944 m. spalio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 2.

Vyskupas T. Matulionis buvo įtariamas turėjęs slaptą Vatikano užduotį padėti katalikams Rusijoje. Ganytojiška vyskupo veikla, ypač bekompromisis Katalikų bažnyčios teisių gynimas, buvo traktuojama kaip antisovietinė ir reikalaujanti saugumo organų dėmesio bei tyrimo.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio raštas Lietuvos SSR švietimo liaudies komisarui dėl vaikų ir jaunimo vertimo stoti į pionierių ir komjaunuolių organizacijas. 1945 m. balandžio 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 254.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2-o skyriaus priimtas agento „Patrioto“ agentūrinis pranešimas apie vyskupo Teofiliaus Matulionio žodines instrukcijas Kaišiadorių vyskupijos kunigams. 1945 m. gegužės 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 66.

Vysk. T. Matulionis griežtai uždraudė Kaišiadorių vyskupijos kunigams dalyvauti politiniuose reikaluose: liepė neskelbti iš sakyklų sovietų valdžios nurodymų dėl partizanų legalizavimosi ir ginklų atidavimo, nekviesti į mitingus, neskaityti pranešimų dėl pieno prievolių ar miško kirtimo darbų. Greta to skatino kunigus aptarnaujamose parapijose daugiau dėmesio skirti vaikų katekizacijai.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio raštas Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisarui dėl Kaišiadorių vyskupijos kurijos kanclerio kunigo Stanislovo Kiškio suėmimo. 1945 m. liepos 3 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 257.

Kun. St. Kiškis 1929 m. buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleriu, knygų cenzoriumi ir katedros vikaru, taip pat vadovavo pasauliečių katalikų veiklai. Pasibaigus karui, 1945 m. birželio 24 d. buvo suimtas ir nuteistas 10 m. laisvės atėmimo pataisos darbų lageriuose. Į Lietuvą iš įkalinimo grįžo 1956 m. ir netrukus savo noru išvyko pas lietuvius tremtinius į Krasnojarsko kr. Sovietų valdžios verčiamas 1957 m. grįžo, tačiau jau 1958 m. vėl buvo suimtas ir nuteistas 4 m. laisvės atėmimo pataisos darbų lageriuose. Atlikęs bausmę Dubravlage (Mordovijos ASSR), 1962 m. grįžo į Lietuvą, dirbo įvairiose parapijose. 1982 m. buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupijos katedros altarista. 1976–1977 metais parašė monografiją „Arkivyskupas Teofilius Matulionis“, išleistą 1996 metais, 1989 m. parašė pareiškimą Kaišiadorių vysk. Juozapui Matulaičiui prašydamas pradėti kanonišką procesą arkivyskupui Teofiliui Matulioniui paskelbti šventuoju.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laikinasis liudijimas. 1945 m. gruodžio 3 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 379-1.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2-o skyriaus nurodymai dėl vangiai ir nekvalifikuotai vykdomo vyskupo Teofiliaus Matulionio antisovietinės veiklos tyrimo bei dokumentavimo. 1946 m. liepos 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 421.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) nutarimas areštuoti Kaišiadorių vyskupą Teofilių Matulionį . 1946 m. gruodžio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43357/3, t. 1, l. 2, 2atv.

Vyskupas T. Matulionis buvo suimtas 1946 m. gruodžio 18 d. ir SSRS MGB Ypatingojo pasitarimo už antisovietinę agitaciją bei paramą tautinio pogrindžio dalyviams 1947 m. rugsėjo 27 d. nuteistas 7 m. laisvės atėmimo kalėjime. Į bausmės atlikimo vietą iš Vilniaus m. išvežtas 1947 m. lapkričio 19 d. Iki 1948 m. balandžio 25 d. buvo kalinamas Oršos paskirstymo punkte – daugiausiai laiko gydytas ligoninėje, po to pervežtas į bausmės atlikimo vietą SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vladimiro kalėjimą. Iš įkalinimo buvo paleistas 1954 m. gegužės 28 d. ir apgyvendintas Zubovo-Polianos invalidų namuose Mordovijos ASSR.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 2-o skyriaus 3-io poskyrio viršininko pavaduotojas Nikolajus Golicynas (g. 1911 m.), 1946–1947 m. tyręs vyskupo Teofiliaus Matulionio baudžiamąją bylą ir tardęs suimtą vyskupą. Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 3046.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio sudarytas kaltinamojo Teofiliaus Matulionio apklausos protokolas. 1947 m. sausio 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43357/3, t. 1, l. 90, 91.

Prie vysk. T. Matulionio baudžiamosios bylos kaip antisovietinės veiklos įrodymas buvo pridėtas jo 1944 m. išleistas cirkuliaras Kaišiadorių vyskupijos kunigams, kuriame vyskupas ragino kunigus rengti savo parapijų bažnyčiose rinkliavas siekiant padėti politinių kalinių ir į SSRS gilumą išvežtų Lietuvos gyventojų šeimoms.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio sudarytas kaltinamojo Teofiliaus Matulionio apklausos protokolas. 1947 m. vasario 7 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43357/3, t. 1, l. 114, 115.

Vysk. T. Matulionis Kaišiadorių vyskupijos kunigams uždraudė bažnyčiose iš sakyklų skelbti arkivyskupo Mečislovo Reinio ganytojišką laišką dėl partizanų legalizavimosi ir atsisakė rašyti kreipimąsi, kuriame partizanai būtų kviečiami „grįžti į taikų gyvenimą“. Vyskupo nuomone, kunigų kreipimaisi iš sakyklų, teisiantys partizanus, nebuvo „radikali priemonė kovoje su banditizmu“. Priešingai – tik būtų sudarytas įspūdis, kad dvasininkai veikia ne savo valia, bet pasiduodami sovietų valdžios spaudimui. Vyskupas taip pat pabrėžė, kad nenori prisiimti moralinės atsakomybės už legalizavusius partizanus ir jų šeimos narius, nes nėra tikras, kad jie nebus nubausti už savo veiklą.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio sudarytas kaltinamojo Teofiliaus Matulionio apklausos protokolas. 1947 m. vasario 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43357/3, t. 1, l. 116, 117.

Apklausos metu tardytojo apkaltintas tuo, kad neinformavo saugumo struktūrų apie namuose rastus antisovietinius leidinius ir juos platinusius asmenis, vyskupas T. Matulionis atsakė, kad toks poelgis būtų pakirtęs jo kaip vyskupo autoritetą tikinčiųjų bei dvasininkų akyse. Be to, jis teigė nežinojęs, kad visi SSRS piliečiai įstatymu įpareigoti pranešti apie įvykdytus arba žinomus rengiamus nusikaltimus.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Išrašas iš Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) protokolo Nr. 39. 1947 m. rugsėjo 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43357/3, SB, l. 25, 25ap.

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS MGB nutarimu vyskupas Teofilius Matulionis už paramą antisovietinio pogrindžio dalyviams ir antisovietinę agitaciją buvo nuteistas 7 m. metams laisvės atėmimo kalėjime.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) „A“ skyriaus pranešimas, kad nuteistasis vyskupas Teofilius Matulionis atlikti bausmę siunčiamas į SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vladimiro kalėjimą. 1947 m. spalio 16 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43357/3, t. 1, l. 257.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupo Teofiliaus Matulionio skundas dėl apgyvendinimo Zubovo-Polianos invalidų namuose, Potmoje, Mordovijos ASSR ir draudimo grįžti į Lietuvą. 1955 m. rugpjūčio 5 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43357/3, t. 1, l. 264–265ap.

Vysk. T. Matulionis iš bausmės atlikimo vietos SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vladimiro kalėjime buvo paleistas 1954 m. gegužės 28 d. ir, nepaisant paties vyskupo bei Lietuvoje likusių artimųjų prašymų, apgyvendintas invalidų namuose. Į Lietuvą buvo leista grįžti tik 1956 m. gegužės mėn. pradžioje. Grįžusiam vyskupui buvo leista apsigyventi Birštono m., jis buvo nušalintas nuo visų Kaišiadorių vyskupijos valdymo reikalų. Kadangi vyskupas sovietų valdžios nurodymų bei įsakymų nepaisė ir aktyviai įsijungė į bažnytinę veiklą, 1958 m. spalio 17 d. buvo prievarta iškeldintas į Šeduvos mstl., kur gyveno iki mirties 1962 m. rugpjūčio 20 d.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Mordovijos ASSR Ministrų Tarybos nutarimas užvesti vyskupui Teofiliui Matulioniui išankstinio operatyvinio patikrinimo bylą. 1955 m. spalio 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 4.

Sovietų saugumo organų Vatikano agentu jau nuo 1940-ųjų m. laikomas vysk. T. Matulionis buvo įtariamas tuo, kad gyvendamas Zubovo-Polianos invalidų namuose (Mordovijos ASSR) užmezgė ir palaikė nelegalius ryšius su kitu „Vatikano agentu Javorka“ (jėzuitu Vandelinu Javorka), gyvenusiu buv. Čekoslovakijoje ir eile kitų antisovietine veikla įtariamų asmenų visoje SSRS teritorijoje.  

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupas Teofilius Matulionis. [Data nenustatyta].

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 32, l. 325-10.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos raštas Lietuvos komunistų partijos centro komitetui dėl vyskupo Teofiliaus Matulionio grįžimo į Lietuvą. 1955 m. gruodžio 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 459, 460.

Saugumo organai prašė atmesti vysk. T. Matulionio prašymą leisti grįžti iš Zubovo-Polianos invalidų namų Mordovijos ASSR į Lietuvą motyvuodami tuo, kad vyskupo grįžimas gali paskatinti antisovietiški nusiteikusių kunigų veiklos suaktyvėjimą ir pakeisti nusistovėjusį Kaišiadorių vyskupijos valdymą.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas į Lietuvą su vyskupo fotonuotrauka. 1956 m. sausio 3 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Fotonuotrauka.

RKM/O-3742.

RKM/O-3740.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Mordovijos ASSR Ministrų Tarybos priimtas agento „Belov“ agentūrinis pranešimas apie vyskupo Teofiliaus Matulionio veiklą bei asmenis, su kuriais vyskupas palaikė draugiškus santykius. 1956 m. vasario 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 174.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Mordovijos ASSR Ministrų Tarybos 2-o skyriaus prašymas KGB prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4-am skyriui į Zubovo-Polianos invalidų namuose, kuriuose tuo metu buvo kalinamas vyskupas Teofilius Matulionis, atsiųsti patikimą agentą vyskupo galimai vykdomai antisovietinei veiklai nustatyti. 1956 m. kovo 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 439.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupas Teofilius Matulionis (kairėje) su giminaičiu Juozu Pilka (dešinėje) Zubovo-Polianos invalidų namuose, Potmoje, Mordovijos ASSR prieš grįžimą į Lietuvą. 1956 m. gegužės mėn.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4-os valdybos 3-io skyriaus priimtas agento „Jurij“ agentūrinis pranešimas apie vyskupo Teofiliaus Matulionio grįžimą iš Zubovo-Polianos invalidų namų Mordovijos ASSR į Kauno m. 1956 m. gegužės 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 128, 129.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Zubovo-Polianos invalidų namų Potmoje (Mordovijos ASSR) pažyma, kad vyskupas Teofilius Matulionis 1956 m. gegužės 5 d. išvyko į Lietuvą. 1956 m. gegužės 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 478.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4-os valdybos 3-io skyriaus priimtas agento „Jurij“ agentūrinis pranešimas apie iš Zubovo-Polianos invalidų namų Mordovijos ASSR į Kauno m. grįžusio vyskupo Teofiliaus Matulionio sutikimą ir veiklą pirmosiomis dienomis Lietuvoje. 1956 m. gegužės 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 147-149.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4-os valdybos 3-io skyriaus priimtas agento „Jurij“ agentūrinis pranešimas apie vyskupo Teofiliaus Matulionio veiklą. 1956 m. liepos 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 188–190.

1956 m. gegužės mėn. iš įkalinimo Zubovo-Polianos invalidų namuose Potmos m. (Mordovijos ASSR) grįžęs vysk. T. Matulionis ne tik aktyviai įsitraukė į Kaišiadorių vyskupijos valdymą, bet taip pat atkakliai, kaip ir prieš įkalinimą, gynė Katalikų bažnyčios teises. Sovietų valdžia siekė priversti vyskupą atsisakyti bet kokios veiklos: prisidengiant vyskupo sveikatos būkle izoliuoti jį nuo draugų ir bendraminčių, apsupti patikimais bei saugumo organų agentams artimais žmonėmis, apriboti lankytojus, daryti įtaką per vyskupui artimus asmenis.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Laiško, siųsto vyskupui Teofiliui Matulioniui, fotokopija, daryta saugumo organų. 1957 m. liepos 9 d.

Fotonuotrauka. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 379-9.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos ataskaita apie Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkijos autoritetų veiklą ir numatomas įgyvendinti priemones siekiant užkirsti kelią dvasininkų veiklai, nukreiptai prieš valstybinę politiką bažnyčios atžvilgiu. 1957 m. lapkričio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 24–26, 29, 30.

Iš įkalinimo Mordovijos ASSR į Lietuvą 1956 m. gegužės mėn. pradžioje grįžęs vyskupas Teofilius Matulionis laikė savo pareiga perimti vadovavimą Kaišiadorių vyskupijai – papildė kapitulą pasirinktais kunigais, parengė specialų laišką Vatikanui ir teikė kunigo Vincento Sladkevičiaus kandidatūrą šventinimui į vyskupus. Be Kauno vyskupijos kurijos ir Religinių kultų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinio prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos leidimo išleido ir Kaišiadorių vyskupijos parapijoms išsiuntė kalėdinį ganytojišką laišką. Dėl to 1957 m. pavasarį buvo profilaktuotas ir prižadėjo „gyventi ramiai“, tačiau jau 1957 m. rugsėjo 6 d. dalyvavo Vilniaus vyskupijos kurijos pastate suorganizuotoje neoficialioje Lietuvos katalikų bažnyčios vadovų konferencijoje ir jai pirmininkavo, prisistatydamas kaip Kaišiadorių vyskupijos vadovas.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupo Teofiliaus Matulionio raštas popiežiui Pijui XII apie kunigo Vincento Sladkevičiaus įšventinimą į vyskupus. 1957 m. gruodžio 26 d.

Fotonuotrauka. Dokumentas lotynų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 32, l. 325-16.

Vysk. T. Matulionis slaptai nuo sovietų valdžios, asistuojamas kun. Jono Jonio ir kun. Juozapo Andrikonio, 1957 m. gruodžio 25 d. konsekravo vyskupu kunigą Vincentą Sladkevičių koplyčioje Birštone.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Birštono bažnyčios klebonas kunigas Jonas Jonys (1912-2005). Ne anksčiau kaip 1958 m. sausio 8 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44435/3, t. 1, l. 8ap.

Fotonuotrauka daryta Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime.

Kun. J. Jonys, 1951-1957 m. dirbęs Birštono parapijoje, iš Zubovo-Polianos invalidų namų grįžusiam vyskupui Teofiliui Matulioniu suteikė gyvenamąją vietą ir juo rūpinosi. Kun. J. Jonys dalyvavo vysk. T. Matulioniui 1957 m. gruodžio 25 d. slaptai konsekruojant vyskupu Vincentą Sladkevičių. Netrukus po šio įvykio kun. J. Jonys buvo suimtas ir ištremtas į Mordoviją. Į Lietuvą grįžo 1960 m.  

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio pareiškimas Lietuvos SSR Ministrų Tarybai. 1958 m. sausio 3 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 388, 389.

Po vyskupo Juozapo Kuktos mirties 1942 m. Šv. Sosto paskirtas Kaišiadorių vyskupu, T. Matulionis iki pat mirties laikė save vieninteliu teisėtu Kaišiadorių vyskupu-ordinaru. Remdamasis Katalikų bažnyčios nuostatais bei SSRS Konstitucija, kuria sovietų piliečiams garantuojama sąžinės laisvė ir pagarba religiniams įsitikinimams, priešinosi sovietų valdžios bandymams nušalinti jį nuo Kaišiadorių vyskupijos valdymo, nepripažino sovietų valdžios praktikuojamo dvasininkų skyrimų.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Religinių kultų reikalų tarybos prie SSSR Ministrų Tarybos Įgaliotinio prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Justo Rugienio raštas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 1-ajam sekretoriui Antanui Sniečkui ir LSSR Ministrų Tarybos pirmininkui Motiejui Šumauskui dėl iš įkalinimo grįžusio vyskupo Teofiliaus Matulionio veiklos Kaišiadorių vyskupijoje. 1958 m. sausio 11 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. R-754, ap. 13, b. 621, l. 1, 2.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Kunigas Stanislovas Kiškis. Ne anksčiau kaip 1957 m. kovo 1 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44491/3, t. 1, l. 11-1.

Fotonuotrauka daryta Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupo Teofiliaus Matulionio sveikinimas Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje prezidentui vyskupui Vincentui Padolskiui (1904-1960). 1958 m. liepos 19 d.

Fotonuotrauka. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 32, l. 325-18.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupo Teofiliaus Matulionio pareiškimas Religinių kultų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos Įgaliotiniui prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos dėl jo paskyrimo Šeduvos bažnyčios altarista – atsisakymas užimti pareigas ir išvykti į Šeduvos miestelį. 1958 m. rugpjūčio 15 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 32, l. 301, 302.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Arkivyskupas Teofilius Matulionis. [Data nenustatyta].

Spaudinys.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 354.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4-os valdybos 3-io skyriaus planas iškeldinti vyskupą Teofilių Matulionį iš gyvenamosios vietos Birštone į Šeduvos miestelį. 1958 m. spalio 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 32, l. 20-23.

1956 m. gegužės mėn. į Lietuvą grįžusio vysk. T. Matulionio santykiai su sovietų valdžia buvo įtempti – vyskupas siekė susigrąžinti Kaišiadorių vyskupijos valdymą, ragino kunigus aktyviau kovoti už Bažnyčios ir tikėjimo teises, apeidamas sovietų valdžios kontrolę nelegaliai susisiekė su Šv. Sostu ir, gavęs leidimą, slaptai pašventino į vyskupus Vincentą Sladkevičių. Neradus būdų priversti vyskupą atsisakyti aktyvios veikos, net buvo apsvarstytas jo ištrėmimo už Lietuvos SSR ribų klausimas. Vis dėlto, buvo apsiribota perkėlimu kuo toliau nuo Kaišiadorių vyskupijos – į Šeduvos mstl. ir nuolatiniu stebėjimu.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupo Teofiliaus Matulionio buto Šeduvos mstl. planas, sudarytas saugumo organų. Data nenustatyta.

Brėžinys. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 336.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas Kaišiadorių dekanui dėl Kaišiadorių vyskupijos reikalų. 1958 m. lapkričio 26 d.

Fotonuotrauka. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 32, l. 325-28, 325-29.

Prievarta 1958 m. iškeldintas į Šeduvos mstl. vysk. T. Matulionis ir toliau atliko Kaišiadorių vyskupo pareigas bei rūpinosi vyskupijos valdymu: teikė nurodymus dėl mišių laikymo, skatino propaguoti blaivybę paskelbiant Kaišiadorių vyskupijoje Blaivybės metus, rodyti tikintiesiems pavyzdį savo gyvenimo būdu.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4-os valdybos 3-io skyriaus nurodymai dėl vyskupo Teofiliaus Matulionio korespondencijos tikrinimo. 1959 m. kovo 13 d.

Kopija. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 341.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos priimtas agento „Gedimino“ agentūrinis pranešimas apie vyskupo Teofiliaus Matulionio veiklą. 1959 m. liepos 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 31, l. 64.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 2-ojo spec. skyriaus pažyma apie objekto „MTJ-229“ (vyskupo Teofiliaus Matulionio) stebėjimą. 1961 m. vasario 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 207.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto pranešimas apie vyskupui Teofiliui Matulioniui suteiktą arkivyskupo titulą. 1962 m. vasario 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 62, l. 110.

Popiežius Jonas XXIII „už pagirtiną tvirtumą einant gerojo ganytojo pareigas“ Kaišiadorių vyskupui T. Matulioniui 1962 m. vasario 9 d. suteikė asmeninį arkivyskupo titulą.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Ištraukos iš Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Įgaliotinio Šiaulių m. objekto „MTJ-229“ (arkivyskupo Teofiliaus Matulionio) pokalbių pasiklausymo suvestinės. 1962 m. liepos 4 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 275-279.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Įgaliotinio Šiaulių m. objekto „MTJ-229“ (arkivyskupo Teofiliaus Matulionio) pokalbių pasiklausymo suvestinė. 1962 m. rugpjūčio 17 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 319–321ap.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laidotuvės. Ne vėliau kaip 1962 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 357-8.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laidotuvės. Ne vėliau kaip 1962 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 357-9.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laidotuvės. Ne vėliau kaip 1962 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 357- 11.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laidotuvės. Ne vėliau kaip 1962 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 357-14.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laidotuvės. Ne vėliau kaip 1962 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 357-16.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laidotuvės. Ne vėliau kaip 1962 m. rugpjūčio 23 d

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 357-17.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laidotuvės. Ne vėliau kaip 1962 m. rugpjūčio 23 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 357-18.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos priimtas agento „Putino“ agentūrinis pranešimas apie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laidotuves. 1962 m. rugpjūčio 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 156, 157.

1962 m. rugpjūčio mėn. pradžioje susirgęs arkiv. T. Matulionis rugpjūčio 20 d. mirė. Sovietų valdžiai baiminantis, kad arkivyskupą palaidojus kapinėse jo kapas taps vienuolių ir tikinčiųjų piligrimystės vieta, nuspręsta arkivyskupą palaidoti Kaišiadorių katedros kriptoje. Rugpjūčio 22 d. karstas su arkiv. T. Matulionio kūnu buvo pervežtas į Kaišiadoris ir rugpjūčio 23 d. palaidotas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros kriptoje šalia vyskupo Juozapo Kuktos. Laidotuvėse dalyvavo apie šimtas kunigų ir du šimtai tikinčiųjų.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektoriaus, Vyriausiosios komisijos emigracijos reikalams prie Šv. Konsistorijos kongregacijos nario prelato Lado Tulabos užuojauta Kaišiadorių vyskupijos kurijai dėl arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties. 1962 m. rugsėjo 2 d.

Fotografija. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 164-3.

„PER CRUCEM AD ASTRA – PER KRYŽIŲ Į ŽVAIGŽDES“ – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAS (LYA)

Išeivijos leidinyje „Darbininkas“ publikuotas pranešimas apie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirtį ir laidotuves. 1962 m. spalio 12 d.

Spaudinys. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 62, l. 111.

Lt En