Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Pratarmė

Šiemet sukanka 70 metų nuo 1949 m. kovo 25 d. pradėtos vykdyti masiškiausios Sovietų Sąjungos okupuotų Baltijos šalių gyventojų trėmimo operacijos „Priboj“ (liet. − „Bangų mūša“).

Pagrindiniai 1949 m. pavasarį vykusio trėmimo tikslai buvo galutinis lietuvių, latvių ir estų antisovietinio pasipriešinimo užgniaužimas bei palankių sąlygų masinei žemės ūkio kolektyvizacijai sudarymas, konfiskuojant ir kuriamų kolūkių reikmėms panaudojant ištremtų gyventojų turtą. Nuo ankstesnių sovietų valdžios vykdytų deportacijų, operacija „Priboj“ skyrėsi tuo, kad ji tuo pačiu metu vyko trijose Baltijos šalyse, gyventojų buvimo tremtyje terminai nebuvo numatyti, o tai reiškė, kad žmonės faktiškai buvo išvežami visam laikui.  Jeigu ankstesnių trėmimų aukos buvo vienaip ar kitaip susijusios su ginkluotu antisovietiniu pasipriešinimu, tai vykdant operaciją „Priboj“, žmones buvo tremiami  atsižvelgiant į jų socialinį statusą, t. y. – priklausymą vadinamųjų „buožių“ (ūkininkų, turtingų, pasiturinčių arba vidutinių, valstiečių) socialiniam sluoksniui.

Per 1949 m. kovo‒balandžio mėn. vykdytą, poetiškai „Bangų mūša“ pavadintą operaciją į Krasnojarsko kraštą, Irkutsko, Novosibirsko, Omsko, Tomsko ir Amūro sritis ištremta apie 95 tūkst. Baltijos šalių gyventojų (apie 32 tūkst. iš Lietuvos, apie 42 tūkst. iš Latvijos ir apie 21 tūkst. iš Estijos). Maždaug 72 proc. tremtinių sudarė moterys ir vaikai iki 16 metų amžiaus.

Pasirengimas operacijai prasidėjo SSRS Ministrų Tarybai 1949 m. sausio 29 d. priėmus nutarimą Nr. 390−138ss „Dėl buožių ir jų šeimų, nelegalioje padėtyje gyvenančių, nužudytų ginkluotų susirėmimų metu, nuteistų banditų ir nacionalistų šeimų, legalizuotų, tęsiančių priešišką veiklą banditų ir jų šeimų, o taip pat – represuotų banditų rėmėjų šeimų ištrėmimo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijos“. Nuo 1949 m. vasario mėn., laikantis visiško slaptumo, buvo pradėta „buožinių ūkių“ bei „banditų-nacionalistų“ šeimų apskaita, intensyviai sudarinėjami numatytų ištremti šeimų sąrašai, pradėtos vesti numatytų ištremti šeimų ir atskirų asmenų įskaitos arba tremties bylos. 1948‒1949 m. sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė už pabėgimą iš tremties.

 Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 1949 m. kovo 19 d. nutarime Nr. 176-ss „Dėl buožių ištrėmimo iš Lietuvos SSR teritorijos“ nustatyta, kad į „tolimus Sovietų Sąjungos rajonus“ planuojama ištremti 6 tūkstančius šeimų, vėliau skaičius padidintas iki 8,5 tūkst. Priimamuose nutarimuose buvo akcentuojama, kad konfiskuotas tremtinių turtas turėjo būti „perduodamas neatlyginamai į nedalomąjį fondą kolūkiams ir iniciatyvinėms grupėms, kurių bazėje artimiausiomis dienomis bus įsteigti kolūkiai“.

1949 m. kovo 25 d. 6 val. ryte pasidėjusi trėmimo operacija vyko pagal tokią schemą: iš MGB‒MVD operatyvinių darbuotojų, pasienio bei vidaus kariuomenės kariškių, milicininkų, stribų bei partinio-sovietinio aktyvo narių sudarytos operatyvinės-kovinės grupės suiminėjo į numatytų ištremti sąrašus įtrauktus gyventojus ir pristatinėjo juos į geležinkelio stotis arba telkimo punktus. Stotyse buvo įsteigtos komendantūros, kuriose sulaikytieji buvo apklausiami, patikrinami jų dokumentai , o vėliau – varomi į gyvulinius vagonus.  Ešelonai su tremtiniais buvo formuojami  50 Lietuvoje veikusių geležinkelio stočių. 1949 m. kovo 25‒29 d. iš Lietuvos išriedėjo 24 ešelonai, sudaryti iš 1474 vagonų.

Nors oficialiai kiekvienai tremiamai šeimai buvo leidžiama pasiimti iki 1500 kg daiktų ir maisto atsargų, dėl laiko stokos ir transporto trūkumo leidimas praktiškai nebuvo įgyvendinamas. Oficialiai kiekvienai šeimai pasiruošti ir susirinkti daiktams buvo skiriama viena valanda, tačiau operatyvinių-kovinių grupių nariai dažnai net ir šį minimalų laiką trumpino. Kai kurie žmonės buvo sulaikyti ne namuose ir neturėjo galimybių pasiimti net ir būtiniausių daiktų bei maisto atsargų.

Pirmasis operacijos „Priboj“ etapas prasidėjo 1949 m. kovo 25 d. 6 val., baigėsi 1949 m. kovo 28 d. 18 val. Vilniuje, Kaune ir kituose didesniuose miestuose užtruko iki 1949 m. kovo 29 d. 6 val. ryto. Buvo ištremtos 8765 šeimos (28981 asmuo, iš jų – 9083 vyrai, 11541 moterys, 8357 vaikai iki 15 metų amžiaus). Trėmimo metu 16 žmonių bandė pabėgti, 5 žmonės buvo nušauti.

Lietuvos gyventojų trėmimą vykdė 2050 LSSR MGB operatyvinių darbuotojų, 330 SSRS MGB darbuotojų, komandiruotų iš kitų respublikų ir sričių, 9846 MGB kariuomenės karininkai ir kareiviai, 1560 LSSR MVD darbuotojų ir pasienio kariuomenės kariškių, 7166 stribai bei 9500 partinio-sovietinio aktyvo darbuotojų. Remiantis LSSR MGB ataskaitose ir pranešimuose pateiktais duomenimis, galima nustatyti, kad 28981 asmenų, kurių nemažą dalį sudarė garbaus amžiaus žmonės, moterys ir vaikai trėmimą vykdė 30452 LSSR MGB‒MVD pareigūnai, pasienio ir vidaus kariuomenės kariškiai, stribai bei sovietinio-partinio aktyvo nariai.

Nepaisant detalaus, preciziško operacijos planavimo, ypatingai griežto slaptumo ir milžiniškų pajėgų, daugiau kaip 13 tūkst. Lietuvos gyventojų 1949 m. kovo 25‒28 dienomis nuo tremties pasislėpė. Ne vieną trėmimą, tarp jų ‒ mažiau nei prieš metus ‒ 1948 m. gegužę vykusią didelę trėmimo operaciją „Vesna“ išgyvenę žmonės, pagal stotyse pasirodžiusius ešelonus, pagausėjusias uniformuotų pareigūnų pajėgas ir kitus požymius, sugebėdavo nuspėti būsimus sovietinių represinių struktūrų veiksmus. Todėl 1949 m. balandžio mėn. pradėta papildoma trėmimo operacija, kurios metu buvo ieškoma nuo tremties pasislėpusių žmonių. Kai kuriose apskrityse ši paieška užtruko iki liepos mėnesio. Surasta ir ištremta daugiau kaip 3 tūkst. žmonių.

1949 m. pavasarį Lietuvos miškuose buvo likę apie 2000−2500 partizanų, LSSR MGB Tardymo skyriaus 1949 m. balandžio 4 d. pažymose apie partizanų veiksmus operacijos „Priboj“ metu yra duomenų, kad 1949 m. kovo 25‒28 d. Lietuvos SSR teritorijoje buvo užregistruota 11 aktyvių partizanų veiksmų, kurių metu nužudyti 7 asmenys, 2 asmenys sužeisti. Alytaus, Kalvarijos, Plungės, Širvintų, Ukmergės apskrityse apšaudytos trėmimus vykdžiusios operatyvinės grupės, naktį į 1949 m. kovo 26 d. Prienų apskrityje nupjauta 17 telefono ryšio stulpų.

A. Sniečkaus ataskaitiniame pranešime Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) (VKP(b)) centro komiteto sekretoriui G. Malenkovui pateikta statistika, kad 1949 m. kovo ‒ balandžio mėn. iš Lietuvos SSR buvo ištremtos 9503 šeimos, kurias sudarė 32270 asmenų, iš jų − 10438 vyrai, 12978 moterys, 8854 vaikai iki 15 metų amžiaus.

LKP(b) centro komiteto biuro 1949 m. kovo 29 d. nutarime buvo apibendrinta, kad „buožių ir banditų šeimų“ ištrėmimas iš Lietuvos SSR  teritorijos įvyko organizuotai, akcentuota, kad „dėl atliktų priemonių respublikoje išaugo kolūkiečių, vargingųjų ir vidutinių valstiečių aktyvumas, darbininkiška valstietija teikia pareiškimus stoti į kolūkius“. Beveik visi trėmimo operacijos „Priboj“ vykdytojai buvo apdovanoti aukštais valstybiniais apdovanojimais.

1956‒1958 m. daugelis tremtinių buvo paleisti. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. balandžio 9 d. priimtame įstatyme „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“ pažymėta, kad gyventojų trėmimai (deportavimas) „atitinka  tarptautinės  teisės normose numatyto genocido nusikaltimo požymius“.

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

SSRS Ministrų Tarybos nutarimo Nr. 390−138ss „Dėl buožių ir jų šeimų, nelegalioje padėtyje gyvenančių, nužudytų ginkluotų susirėmimų metu, nuteistų banditų ir nacionalistų šeimų, legalizuotų, tęsiančių priešišką veiklą banditų ir jų šeimų, o taip pat – represuotų banditų rėmėjų šeimų ištrėmimo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijos“ išrašas.

1949 m. sausio 29 d.

Nuorašas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1049, l. 5.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos nutarimas Nr. 176-ss „Dėl buožių ištrėmimo iš Lietuvos SSR teritorijos“.

1949 m. kovo 19 d.

Kopija. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 162, l. 1.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Antanas Sniečkus (1903–1974), Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius (1940‒1974 m.).

Ne vėliau kaip 1950 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 77, ap. 28, b. 10285, l. 174.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Mečislovas Gedvilas (1901–1981), Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas (1946‒1956 m.).

Ne vėliau kaip 1950 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 227, b. 4474, l. 11.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto nutarimas Nr. 17-ss „Dėl ištremtų už respublikos ribų buožių ir banditų šeimų ūkių, pastatų, gyvulių, žemės ūkio inventoriaus, žemės ūkio produktų, pasėlių ir namų turto priėmimo ir realizavimo tvarkos“.

1949 m. kovo 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 190, b. Nr. 7, l. 17‒20.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Operacijos „Priboj“ metu iš Kauno apskrities numatytų ištremti ūkininkų ir pasiturinčių valstiečių (vadinamųjų „buožių“) šeimų sąrašo ištrauka.

Ne vėliau kaip 1949 m. kovo 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 197, l. 1.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) įgaliotinio Lietuvoje J. Jedunovo ir Lietuvos SSR valstybės saugumo ministro N. Gorlinskio pranešimo SSRS valstybės saugumo ministro pavaduotojui S. Ogolcovui apie pasirengimą operacijai „Priboj“ ištrauka.

1949 m. kovo 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 162, l. 17‒18, 20, 22.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Jakovas Jedunovas (1896‒1986) SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2 vyriausiosios valdybos viršininko pavaduotojas (1947‒1951 m.), SSRS MGB įgaliotinis Lietuvoje (1948‒1952 m.).

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Nikolajus Gorlinskis (1907‒1965) Lietuvos SSR valstybės saugumo ministras (1949 m. vasario mėn. ‒ balandžio mėn.).

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Sergejus Ogolcovas (1900‒1976), SSRS valstybės saugumo ministro pavaduotojas (1946‒1951 m.).

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Pajėgų ir priemonių, vykdant masinio trėmimo operaciją „Priboj“, išdėstymo schema.

1949 m. kovo 17 d.

Žemėlapis.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 676.

Dokumentas įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Stočių, iš kurių numatyta vykdyti trėmimus operacijos „Priboj“ metu, aprūpinimo specialaus pervežimo vagonais planas.

Ne vėliau kaip 1949 m. kovo 25 d.

Žemėlapis.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 162, l. 260.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Autotransporto pateikimo, vykdant trėmimo operaciją „Priboj“, schema.

Ne vėliau kaip 1949 m. kovo 25 d.

Žemėlapis.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 162, l. 290.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Kalvarijos apskrities tremtinių surinkimo ir patalpinimo į ešelonus punktų išdėstymo schema.

1949 m. kovo mėn.

Žemėlapis.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 160, l. 139.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Kėdainių apskrityje gyvenančių šeimų, kurias numatyta ištremti, ūkių išsidėstymo schema.

1949 m. kovo 21 d.

Žemėlapis.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 159, l. 306.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Kuršėnų apskrityje gyvenančių šeimų, kurias numatyta ištremti, gyvenamųjų vietų išsidėstymo schema.

Ne vėliau kaip 1949 m. kovo 25 d.

Žemėlapis.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 160, l. 129.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Pagėgių apskrities tremtinių surinkimo ir patalpinimo į ešelonus punktų bei šeimų, kurias numatyta ištremti, gyvenamųjų vietų išsidėstymo schema.

Ne vėliau kaip 1949 m. kovo 25 d.

Žemėlapis.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 161, l. 7.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Raseinių apskrityje gyvenančių šeimų, kurias numatyta ištremti, gyvenamųjų vietų išsidėstymo schema.

Ne vėliau kaip 1949 m. kovo 25 d.

Žemėlapis.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 161, l. 63.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Telšių apskrityje gyvenančių šeimų, kurias numatyta ištremti, gyvenamųjų vietų išsidėstymo schema.

Ne vėliau kaip 1949 m. kovo 25 d.   

Žemėlapis.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 161, l. 163.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

SSRS valstybės saugumo ministro pavaduotojo N. Selivanovskio, SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) įgaliotinio Lietuvoje J. Jedunovo ir Lietuvos SSR valstybės saugumo ministro N. Gorlinskio potvarkio Nr. 245 dėl operacijos „Priboj“ pradžios išrašas.

1949 m. kovo 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 162, l. 30.

Potvarkyje nurodyta operaciją „Priboj“ pradėti 1949 m. kovo 25 d. šeštą valandą ryto, operacijos pradžios datą it laiką laikyti griežčiausioje paslaptyje.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Nikolajus Selivanovskis (1901‒1997) SSRS valstybės saugumo ministro pavaduotojas (1946‒1951)

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Ramutės Skučaitės įskaitos (tremties) bylos viršelis.

[1949 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 16703, viršelis.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Ramutė Skučaitė tremtyje. Irkutsko sritis, Zimos miestas.

1950 m.

Fotonuotrauka.

Iš asmeninio R. Skučaitės archyvo.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2N valdybos nutarimas ištremti Joną Graičiūną.

1949 m. kovo 12 d.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 15498, l. 19.

Nutarime pažymėta, kad J. Graičiūnas priklausė Tautininkų sąjungai, 1948 m. buvo pašalintas iš LSSR rašytojų sąjungos, jo tėvai „kaip buožės“ ištremti 1941 m., broliai priklausė ginkluotam antisovietiniam pogrindžiui.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Ilja Počkaj, Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2N valdybos viršininkas (1948‒1951 m.).

[1950 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 41 kortelė Nr. 10724.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuviai tremtiniai.

Iš kairės: 1. Nijolė Namikaitė, 2. Ramutė Skučaitė, 3. Margarita Puteikienė, už jų ‒ poetas Jonas Graičiūnas. Irkutsko sritis, Zimos miesto apylinkės. 1950 m.

Fotonuotrauka.

Iš asmeninio R. Skučaitės archyvo.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko Justo Paleckio raštas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui dėl poeto Jono Graičiūno paleidimo iš tremties.

1956 m. rugpjūčio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 15498, l. 91.

J. Graičiūnas Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos sprendimu iš tremties buvo paleistas 1956 m. lapkričio 28 d..

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis ir Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus.

 [1944–1945 m.]

Fotonuotraukos fragmentas.

LYA, f. 17639, ap. 1, b. 92, l. 32.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Komisijos, ištremtų iš respublikos teritorijos piliečių pareiškimų leisti gyventi Lietuvos SSR teritorijoje peržiūrėjimui posėdžio protokolas Nr. 88-b dėl leidimo Ramutei Skučaitei-Liandzbergienei gyventi Lietuvos SSR teritorijoje.

1963 m. birželio 5 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 16703, l. 26

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Ešelono viršininko telegrama Lietuvos SSR vidaus reikalų ministrui J. Bartašiūnui apie ešelono atvykimą į Krasnojarsko krašto Ačinsko m. ir tremtinių perdavimą vietos NKVD organams.

[1949 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-11, ap. 7, b. Nr. 42, l. 29.

Telegramoje lakoniškai pažymėta: „Perdaviau Ačinskas viskas tvarkoj“.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Juozas (Josifas) Bartašiūnas (1895‒1972), Lietuvos SSR vidaus reikalų ministras (1944‒1953 m.).

[1950 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. V-6, ap. 1, b. Nr. 1545, l. 17.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Per operaciją „Priboj“ ištremti tremtiniai ‒ kolūkio „Naujas gyvenimas“ fermos darbininkai.

Irkutsko sritis, Žigalovo rajonas, Nižniaja Sloboda gyvenvietė. 1951 m. vasario 14 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 20071, TAB, l. 17-3.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Iš Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Balėnų kaimo 1949 m. kovo 27 d. ištremta Anastazija Ežerskienė su vaikais. Irkutsko sritis, Bochansko rajonas, Charagun gyvenvietė.

1951 m. gegužės mėn.

Fotonuotrauka.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 18951, TAB, l. 37.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Per operaciją „Priboj“ ištremto Lietuvos Steigiamojo Seimo nario Stasio Balčo (1884‒1963) tremtinio asmens bylos viršelis.

[1949 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 20144, TAB, viršelis.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Per operaciją „Priboj“ ištremto Lietuvos Steigiamojo Seimo nario Stasio Balčo (1884‒1963) tremtinio anketa.

1949 m. balandžio 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 20144, TAB, viršelis.

Anketa pildyta SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Irkutsko srities Ikeisko rajono specialiojoje komendantūroje.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Iš Plungės apskrities Alsėdžių valsčiaus Aleksių kaimo 1949 m. kovo 29 d. ištremta Steckių šeima.

[Krasnojarsko kraštas, Ust-Abakano rajonas.] Data nenustatyta.

Fotonuotraukos.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 15387, TAB, l. 18.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Iš Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Balėnų kaimo 1949 m. kovo 27 d. ištremtos Anelė Barauskienė ir Eugenija Barauskaitė.

Krasnojarsko kraštas, Bogotolo rajonas. 1952 m.

Fotonuotraukos.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 15812, TAB, l. 8.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Iš Mažeikių apskrities Klykolių valsčiaus Karpėnų kaimo 1949 m. kovo 28 d. ištremta Abakanavičių šeima.

Krasnojarsko kraštas, Bogotolo rajonas. 1952 m.

Fotonuotraukos.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 24117, TAB, l. 10.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Iš Kretingos apskrities Salantų valsčiaus Jakštaičių kaimo 1949 m. kovo 25 d. ištremti Ieva Sandrauskienė, Bronius Čekanauskas ir Gražina Sandrauskaitė.

[Krasnojarsko kraštas, Bolše-Murtinsko rajonas.] Data nenustatyta.

Fotonuotraukos.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 14773, TAB, l. 8,10.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Iš Kretingos apskrities Salantų valsčiaus Jakštaičių kaimo 1949 m. kovo 25 d. į Krasnojarsko krašto Bolše-Murtinsko rajoną ištremtos Ievos Sandrauskienės mirties liudijimas.

1951 m. lapkričio 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 14773, TAB, l. 9.

Liudijime nurodyta 69 metų amžiaus I. Sandrauskienės mirties priežastis – „senatvinis sukriošimas“ (rus. „старческая дряхлость“).

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) Irkutsko srities valdybos Bajandajevo rajono skyriaus pažyma, išduota Apolonijai Valiuškevičienei, 1949 m. balandžio 13 d. ištremtai iš Kėdainių apskrities Dotnuvos valsčiaus Ąžuolaičių kaimo.

1951 m. gruodžio 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. Nr. 14623, TAB, l. 15-2.

Pažymoje nurodyta, kad A. Valiuškevičienei leista gyventi Irkutsko srities Bajandajevo rajono Kirovo kolūkio teritorijoje.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtinių gyvenvietė.

Irkutsko sritis, Zimos rajonas, Ikonikų kaimas. [1950 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-118049.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) įgaliotinio Lietuvoje J. Jedunovo ir Lietuvos SSR valstybės saugumo ministro N. Gorlinskio ataskaitos SSRS valstybės saugumo ministrui V. Abakumovui ir SSRS valstybės saugumo ministro pavaduotojui S. Ogolcovui apie trėmimo operacijos rezultatus ištraukos.

1949 m. kovo 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. 162, l. 70, 72‒74.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Viktoras Abakumovas (1908‒1954), SSRS valstybės saugumo ministras (1946‒1951 m.).

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo dalies statistinės pažymos apie tremiamų asmenų bandymus pabėgti ištrauka.

1949 m. balandžio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 162, l. 154.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtinių vaikai.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1952 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA,0-118029.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtinės medienos paruošimo darbuose.

Irkutsko sritis. [1952 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117938.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai žemės ūkio darbuose.

Irkutsko sritis, Zimos rajonas. [1952 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117967.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai L. Kaganovičiaus kolūkio laukuose.

Irkutsko sritis, Zimos rajonas, Ikonikų kaimas. [1949 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA,1-35640.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai žemės ūkio darbuose.

Irkutsko sritis, Zimos rajonas. [1953 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117968.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo dalies pažyma apie partizanų veiksmus operacijos „Priboj“ metu.

1949 m. balandžio 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 162, l. 165‒166.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Leonardas Martavičius (1920‒1994), Lietuvos SSR valstybės saugumo ministro pavaduotojas (1945‒1953 m.).

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 41 kortelė Nr. 8358.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Aleksandras Guliajevas, Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo dalies 3 skyriaus viršininkas (1947‒1950 m.).

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 41 kortelė Nr. 3491.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministro N. Gorlinskio ataskaitos Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui A. Sniečkui apie 1949 m. kovo 25–28 d. vykusios trėmimo operacijos rezultatus ištraukos.

Ne vėliau kaip 1949 m. balandžio 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 52, b. 47, l. 40, 42‒43a.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtinės L. Kaganovičiaus kolūkio laukuose.

Irkutsko sritis, Zimos rajonas,  Ikonikų kaimas. [1949 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA,1-35638.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai medienos paruošimo darbuose.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1952 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117942..

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai medienos paruošimo darbuose.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1952 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117939.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai medienos paruošimo darbuose.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1952 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117941.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai lentpjūvės darbininkai.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1953 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117949.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai krauna akmens skaldą.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1951 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117947.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtinės dirba statyboje.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1953 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117953.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2N valdybos vestos bylos apie vykdytą papildomą trėmimo operaciją viršelis.

1949 m. balandžio mėn.

Originalas.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 169.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministro P. Kapralovo pranešimas Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui A. Sniečkui apie 1949 m. balandžio mėn. surastus pasislėpusius nuo tremties asmenis.

1949 m. gegužės 6 d.  

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 52, b. 47, l. 60.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Piotras Kapralovas (1906‒1964) Lietuvos SSR valstybės saugumo ministras (1949 m. balandžio mėn. ‒ 1952 m.).

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Tardymo dalies statistinė pažyma apie operacijos „Priboj“ metu papildomai į numatytų iš Lietuvos SSR ištremti asmenų sąrašus įtrauktas šeimas.

1949 m. balandžio 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. Nr. 169, l. 65‒66.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai prie Okos upės.

Irkutsko sritis, Zimos rajonas. [1952 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-118039.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai dirba statyboje.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1951 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA,1-35734.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai dirba statyboje.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1951 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117957.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai prie naujai pastatyto barako.

Irkutsko sritis. [1955 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA,1-35658.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Per operaciją „Priboj“ iš Marijampolės apskrities, Liudvinavo valsčiaus, Kidoliškių kaimo į Irkutsko krašto Žigalovo rajoną ištremtos Julės Meškevičienės laiškas.

1951 m. vasario 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. 20071, TAB, l. 17-2.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriaus A. Sniečkaus ataskaitinio pranešimo Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui G. Malenkovui apie 1949 m. kovo 25‒28 d. Lietuvos gyventojų trėmimo operacijos rezultatus ištrauka.

1949 m. gegužės 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 52, b. 47, l. 2‒4.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Matininkų brigada žemės matavimo darbuose.

1940 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 30, l. 33ap-04.

Dar 1940 m. pradėtas sovietinis Lietuvos žemės ūkio pertvarkymo procesas 1949 m. pavasarį pasiekė kulminaciją.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Derliaus nuėmimas Marijampolės apskrities „Šešupės“ kolūkyje.

1950 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 1, l. 93-1.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Mažeikių apskrities Užlieknės kolūkio statybininkų brigada.

1950 m.

Fotonuotrauka.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Užlieknės filialo archyvas.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Mažeikių apskrities Užlieknės kolūkio lauko brigada.

1950 m.

Fotonuotrauka.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Užlieknės filialo archyvas.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto biuro posėdžio nutarimas dėl Lietuvos SSR valstybės saugumo ministro N. Gorlinskio pranešimo apie gyventojų trėmimo operacijos rezultatus.

1949 m. kovo 29 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 190, b. 7, l. 21.

Dokumente pažymėta, kad „dėl atliktų priemonių respublikoje išaugo kolūkiečių, vargingųjų ir vidutinių valstiečių aktyvumas, darbininkiška valstietija teikia pareiškimus stoti į kolūkius“.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Gegužės pirmosios mitingas.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1952 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-118001.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Mirusio tremtinio laidotuvės Irkutsko sritis, Zimos miestas.

Tremtinio laidotuvės Irkutsko sritis, Zimos miestas. stas. [1949–1958 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 0-117923.

 

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai per Sekmines.

Irkutsko sritis, Zimos rajonas, Ikonikų kaimas. [1949‒1950 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA,1-35800.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Ukrainiečiai tremtiniai švenčia Kalėdas.

Irkutsko sritis. [1954 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA,1-35700.

Apie 76 tūkst. Vakarų Ukrainos gyventojų buvo ištremti per 1947 m. spalio mėn. vykusią operaciją „Zapad“ (liet. „Vakarai“).

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Ukrainiečiai tremtiniai.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1952 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA, 1-35699.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtinių iš Estijos vaikai. Irkutsko sritis.

[1952 m.] Fotonuotrauka.

Skelbta: https://www.revolvy.com/page/Operation-Priboi

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Latviai tremtiniai Sibire.

1950 m. gegužės 22 d.

Fotonuotrauka. Tekstas rusų kalba.

Skelbta: https://lv.lv/wwwraksti/TEMAS/2010/MARTS/BILDES_LIELAS/JEGOROVA.JPG

Ant nuotraukos užrašyta: „Sibire mes gyvename,  Jus gerbiame ir Jūs mūsų neužmirškite, laimės Jums linkime“. Ant pastato: „Mūsų vienaaukštis namas“.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministro S. Kruglovo pranešimas

SSRS vidaus reikalų ministro S. Kruglovo pranešimas Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) (VKP(b)) centro komiteto generaliniam sekretoriui, SSRS Ministrų Tarybos pirmininkui J. Stalinui, SSRS Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojams V. Molotovui ir L. Berijai, VKP(b) centro komiteto sekretoriui G. Malenkovui apie 1949 m. pavasarį vykusios Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR gyventojų trėmimo operacijos rezultatus. 1949 m. gegužės 18 d.

Mikrofilmuota kopija. Dokumentas rusų kalba. 

LYA, f. K-8, ap. 1, b. Nr. 13.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Vilhelmas Janiselis (1913‒2007) ūkininkas, fotografas, tautodailininkas, ištremtas per operaciją „Priboj“, slapta į tremties vietą nusivežtu fotoaparatu fotografavęs tremtinių gyvenimą. Irkutsko sritis, Zimos miestas.

[1954 m.]

Fotonuotrauka. LCVA, 1-35790.

OPERACIJA „PRIBOJ“ (LYA)

Tremtiniai.

Irkutsko sritis, Zimos miestas. [1955 m.]

Vilhelmo Janiselio fotonuotrauka.

LCVA,1-35669.

Lt En