Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

PRATARMĖ

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS DOKUMENTŲ PARODA, SKIRTA KGB REPRESUOTO RAŠYTOJO JONO LAUCĖS 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS Šiemet minime mokytojo, rašytojo Jono Laucės (1917‒2003), sovietų okupacijos metais nuteisto ir kalinto už grožinės literatūros kūrinio sukūrimą, 100-ąsias gimimo metines. Jonas Laucė gimė 1917 m. spalio 18 d. Rokiškio aps. Lašų k., 1933‒1936 m. mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, 1939 m. gegužės mėn. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo artilerijos pulke, 1939 m. spalio 29 d. dalyvavo Lietuvos kariuomenei įžengiant į Vilnių. Prasidėjus sovietų okupacijai, J. Laucė karinę tarnybą tęsė Raudonosios armijos lengvosios artilerijos pulke. 1941 m. birželio pradžioje, prieš pat Vokietijos ir SSRS karo pradžią, buvo demobilizuotas. Siekdamas užsidirbti pinigų studijoms, 1941 m. rugsėjo mėn. pradėjo tarnybą pagalbiniame policijos tarnybos batalione, buvo išsiųstas į Rytų frontą, kur su Raudonąja armija kovėsi Vokietijos Vermachto gretose. Vokietijai kapituliavus, pateko į sovietų nelaisvę, iš kurios pabėgęs slapstėsi Rokiškio apskrityje. 1945 m. rugpjūčio mėn. legalizavosi, 1946 m. įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, kurį baigęs dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Širvintose ir Biržuose. 1963‒1969 m., dirbdamas Biržų 2-os vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, J. Laucė parašė keturių tomų, 1127 puslapių apimties autobiografinio pobūdžio istorinį romaną „Žaizdre“, kuriame aprašė svarbius 1939‒1962 m. Lietuvos istorijos įvykius: Antrojo pasaulinio karo pabaigą, ginkluotą pokario rezistenciją, sovietines represijas. 1969 m. rudenį, prisidengdamas J. Edivido slapyvardžiu, J. Laucė romano rankraštį pateikė leidyklai „Vaga“, tačiau tų pačių metų gruodžio mėn. gavo atsakymą, kad kūrinys yra „nepriimtinas dėl idėjinio turinio“. Siekdamas savo kūrinį paleisti į pasaulį, J. Laucė keletą kartų romano ištraukas bandė nusiųsti JAV gyvenusiam broliui, tačiau pateko į sovietinio saugumo akiratį ir 1971 m. liepos 17 d. buvo suimtas. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminė baudžiamųjų bylų kolegija 1971 m. gruodžio 17 d. vykusiame teismo posėdyje konstatavo, kad rašydamas ir platindamas „šmeižikiško pobūdžio antitarybinį kūrinį“, J. Laucė padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos SSR baudžiamojo kodekso 1991 str., pripažino jį kaltu ir skyrė jam dviejų metų laisvės atėmimo bausmę. Atlikęs bausmę Pravieniškių pataisos darbų kolonijoje, J. Laucė apsigyveno Rumšiškėse (Kaišiadorių r.), o kadangi nebegalėjo dirbti pedagoginio darbo, tai ilgus metus dirbo pagalbiniu darbininku siuvimo fabrike, statybininku, akmenų kroviku, staliumi. Prasidėjus atgimimui, 1988 m. gruodžio 16 d. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo plenumas panaikino LSSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos 1971 m. gruodžio 17 d. nuosprendį ir nutraukė J. Laucei iškeltą baudžiamąją bylą dėl nusikaltimo sudėties nebuvimo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, leidykla „Vaga“ 1991 m. išleido sutrumpintą J. Laucės romano „Žaizdre“ variantą, pavadintą „Negandų metai“. J. Laucė ir toliau tęsė kūrybinį darbą: parašė atsiminimus apie tarnybą pagalbiniame policijos tarnybos batalione, 1995 m. ir 2002 m. buvo išleisti jo istoriniai romanai „Karūna ir kalavijas“ ir „Mirštančių dievų kerštas“. Rašytojas mirė 2003 m. gegužės 1 d., palaidotas Rumšiškių kapinėse. Parodoje eksponuojami dokumentai iš Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA) saugomos KGB vestos Jono Laucės baudžiamosios bylos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) saugomos pagalbinės policijos tarnybos bataliono savanorio asmens bylos, taip pat skelbiamos Lietuvos liaudies buities muziejuje (LLBM) bei rašytojo dukros – Snaigės Lauciūtės asmeniniame archyve saugomos fotonuotraukos. Archyvas dėkoja rašytojo dukrai Snaigei Lauciūtei už suteiktą informacinę pagalbą ir leidimą naudoti parodoje jos asmeninio archyvo fotonuotraukas.
NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Lietuvos Respublikos piliečio Jono Laucės paso, išduoto 1935 m. gegužės 9 d., fragmentas.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. R-660, ap. 2, b. 105, l. 5.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Lietuvos kariuomenės kareivis Jonas Laucė.

[1939 m.]

Fotonuotrauka.

LLBM, LBM 49677, M-8323.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Raudonosios armijos 618-ojo lengvosios artilerijos pulko kario Jono Laucės karinis bilietas, išduotas 1941 m. birželio 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LCVA, f. R-660, ap. 2, b. 105, l. 8.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Pagalbinės policijos tarnybos bataliono savanorio Jono Laucės asmens bylos viršelis.

1941 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. R-660, ap. 2, b. 105, viršelis.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Pagalbinės policijos tarnybos bataliono grandinio Jono Laucės anketa.

1941 m. rugsėjo 3 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. R-660, ap. 2, b. 105, l. 2.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentas Jonas Laucė (pirmoje eilėje, viduryje) su bendramoksliais.

[1950 m.]

Fotonuotrauka.

Iš asmeninio Snaigės Lauciūtės archyvo

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto absolventas Jonas Laucė (antroje eilėje pirmas iš dešinės) su bendrakursiais ir dėstytojais.

[1950 m.]

Fotonuotrauka.

Iš asmeninio Snaigės Lauciūtės archyvo

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Biržų 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Jonas Laucė (stovi trečioje eilėje pirmas iš dešinės) su moksleiviais ir pedagogais vaidinimo metu.

[1952 m.]

Fotonuotrauka.

Iš asmeninio Snaigės Lauciūtės archyvo

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Literatūros kritiko Kazio Ambraso recenzijos apie Jono Laucės romaną „Žaizdre“ ištrauka.

1969 lapkričio 29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 252‒253.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Jonas Laucė.

[1969 m.]

Fotonuotrauka.

Iš asmeninio Snaigės Lauciūtės archyvo

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Valstybinės leidyklos „Vaga“ Originaliosios literatūros redakcijos vedėjo Stasio Sabonio atsakymas Jonui Laucei dėl romano „Žaizdre“ rankraščio.

1969 m. gruodžio 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 273-7.

1969 m. rudenį J. Laucė, pasirašęs J. Edivido slapyvardžiu, pateikė leidyklai „Vaga“ romano „Žaizdre“ rankraštį.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Vokas, kuriame Jonas Laucė bandė siųsti į JAV romano „Žaizdre“ ištraukas.

1971 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 273-4.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Laiško, su kuriuo Jonas Laucė bandė siųsti į JAV romano „Žaizdre“ ištraukas, fragmentas.

1971 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 273-5.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Jonui Laucei 1970 m. rugpjūčio 26 d. užvestos operatyvinio patikrinimo bylos įskaitos kortelė.

. [1972 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 60, kartotekos Nr. 20, kortelė Nr. 22555.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas iškelti Jonui Laucei baudžiamąją bylą.

1971 m. liepos 13 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 2.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Jonas Laucė su šeima.

[1971 m.]

Fotonuotrauka.

Iš asmeninio Snaigės Lauciūtės archyvo

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Jonui Laucei iškeltos baudžiamosios bylos viršelis.

1971 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, viršelis.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas skirti Jonui Laucei kardomąją priemonę.

1971 m. liepos 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 4.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Jonas Laucė Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje.

1971 m. liepos 20 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 13.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Jono Laucės pirštų antspaudai, daryti Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje.

1971 m. liepos 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 14.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Jono Laucės tardymo protokolas.

1971 m. liepos 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 36‒37.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Biržų 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo Jono Laucės charakteristika.

 1971 m. rugpjūčio 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 17.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Jono Laucės rašysenos ekspertizės, atliktos Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos, lentelė.

1971 m. rugsėjo 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 234.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Rašomosios mašinėlės, kuria buvo atspausdintas romano „Žaizdre“ mašinraštis, šrifto ekspertizės, atliktos Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos, lentelė.

1971 m. rugsėjo 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 238.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas patraukti Joną Laucę kaltinamuoju.

1971 m. liepos 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 53‒54.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Romano „Žaizdre“ mašinraščio, rasto Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus darbuotojams atliekant kratą, apžiūros ištrauka.

1971 m. rugpjūčio 11 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 177‒178.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Biržų rajono centrinės ligoninės pažymėjimas apie Jono Laucės sveikatą.

1971 m. rugpjūčio 18 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 263.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

LSSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos nuosprendis Jonui Laucei.

1971 m. gruodžio 17 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 334‒340.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

LSSR Aukščiausiojo Teismo plenumo nutarimas panaikinti LSSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos 1971 m. gruodžio 17 d. nuosprendį ir nutraukti Jonui Laucei iškeltą baudžiamąją bylą dėl nusikaltimo sudėties nebuvimo.

1988 m. gruodžio 16 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11802, t. 1, l. 373‒375.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Jono Laucės romano „Negandų metai“, išleisto leidyklos „Vaga“, viršelis.

1991 m.

Fotonuotrauka.

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Jonas Laucė (antras iš kairės) susitikime su skaitytojais.

[1997 m.]

Fotonuotrauka.

Iš asmeninio Snaigės Lauciūtės archyvo

NUTEISTAS, BET NENUGALĖTAS (LYA)

Jonas Laucė.

[2000 m.]

Fotonuotrauka.

Iš asmeninio Snaigės Lauciūtės archyvo

Lt En