Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis-Pūtvis.

Kelmė, [1929 m.].

LCVA, A030-P005.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Pirmoji Biržų šaulių skyriaus valdyba.

Biržai, [1919 m.].

P. Ločerio nuotrauka.

LCVA, A025-P039.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Medelių sodinimo šventė Šančių vaikų vasaros stovykloje.

Viduryje stovi Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas Vladas Putvinskis-Pūtvis.

Kaunas, 1921 m. rugsėjo 29 d.

LCVA, A048-P005.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Graužikų šaulių grandis.

Sėdi iš kairės: Vlado Putvinskio-Pūtvio žmona Emilija ir Vladas Putvinskis-Pūtvis.

Kelmė, 1928 m. gegužės 15 d.

LCVA, A030-P014.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Vladas Putvinskis-Pūtvis įteikia vėliavą Kelmės šaulių būriui.

Kelmė, 1928 m. gegužės 15 d.

LCVA, A030-P017.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Vlado Putvinskio-Pūtvio jauniausioji dukra šaulė Emilija Putvinskaitė.

1928 m.

LCVA, A044-P321.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos VII Šiaulių rinktinės 1-ojo būrio valdyba.

Šiauliai, 1930 m.

LCVA, A044-P356.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XIV Marijampolės rinktinės štabo nariai.

Marijampolė. 1930 m.

LCVA, P-15607.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XVIII Biržų rinktinės štabo nariai.

Biržai. 1930 m.

P. Ločerio nuotrauka.

LCVA, P-15608.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos II Utenos rinktinės štabo nariai.

Sėdi iš kairės: vadas Jėčys, valdybos pirmininkas K. Plungė, valdybos vicepirmininkas K. Steponėnas.

Utena, 1930 m.

LCVA, P-15612.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XIII Mažeikių rinktinės štabo nariai.

Mažeikiai. [1930 m.].

LCVA, P-15600.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos štabas.

 Kaunas, 1933 m.

LCVA, A073-P0977.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XVII Kauno rinktinės valdyba.

Kaunas, 1933 m.

LCVA, A073-P0978.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XX Klaipėdos rinktinės valdyba ir štabas.

Klaipėda, 1933 m.

LCVA, A073-P0979.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XII Panevėžio rinktinės valdyba.

Panevėžys, 1933 m.

LCVA, A073-P0986.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio bei žuvusių šaulių Vinco Dovydaičio ir Algirdo Jasaičio minėjimas.

Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: pirmas –botanikas Liudas Vailionis, antra – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marcelė Kubiliūtė, trečias – matematikas Zigmas Žemaitis, penktas – Lietuvos šaulių sąjungos viršininkas Mykolas Kalmantas, šeštas – generolas Jonas Jurgis Bulota, septintas – profesorius Martynas Biržiška, aštuntas – kunigas Mečislovas Reinys.

Kaunas, 1933 m.

LCVA, P-20767.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XVI Kėdainių rinktinės vadovybė.

Sėdi iš kairės: rinktinės vadas kapitonas Baltokas, valdybos pirmininkas P. Povylius, valdybos narys J. Vaišnys.

Stovi iš kairės: iždininkas B. Kemešis, sekretorius J. Valantinas, narys Stančius.

Kėdainiai, 1933 m.

LCVA, f. 561, ap. 8, b. 397, l. 31.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XVI Kėdainių rinktinės Žemės ūkio akademijos būrio valdyba su rinktinės vadu.

Sėdi iš kairės: vicepirmininkas P. Šalčius, rinktinės vadas kapitonas Baltokas, valdybos pirmininkas J. Šalinskas.

Stovi iš kairės: iždininkas L. Garbačiauskas, valdybos narys J. Galinis, sekretorius A. Šošė.

Kėdainiai, 1933 m.

LCVA, f. 561, ap. 8, b. 397, l. 96.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XVI Kėdainių rinktinės 17-ojo Ariogalos būrio valdyba.

Iš kairės: vicepirmininkas Juozas Petrauskas, valsčiaus raštininkas knygininkas Antanas Lukošius, valsčiaus viršaitis valdybos pirmininkas Vincas Adomaitis, vadas Juozas Baltušis, sekretorius Jonas Kalinka.

Ariogala, 1934 m.

LCVA, f. 561, ap. 8, b. 397, l. 44.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XVI Kėdainių rinktinės 4-ojo Josvainių būrio valdyba.

Iš kairės: kasininkas J. Žilinskas, vadas V. Balsys, valdybos pirmininkas J. Drąseika, vicepirmininkas S. Grodskis.

Josvainiai, 1934 m.

LCVA, f. 561, ap. 8, b. 397, l. 63.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XVII Šakių rinktinės 7-ojo Naumiesčio būrio vadovybė.

Sėdi iš kairės: moterų sekcijos valdybos narė M. Kasperavičienė, moterų sekcijos vadė E. Skirgailienė, būrio valdybos pirmininkas P. Barkauskas, moterų sekcijos valdybos pirmininkė Č. Babušienė, būrio vadas J. Valaitis.

Stovi iš kairės: nariai J. Grinevičius, K. Kasperavičius, J. Urbantas.

Naumiestis, 1934 m. kovo 14 d.

LCVA, f. 561, ap. 2, b. 1413, l. 348.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Kauno miesto ir apskrities komendanto Prano Saladžiaus 1934 m. lapkričio 19 d. pakėlimo į pulkininko laipsnį lapas.

LCVA, f. 930, ap. 2S, b. 28, l. 76, 76 a. p., 77.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos vado Prano Saladžiaus 1935 m. rugsėjo 24 d. tarnybos lapas.

LCVA, f. 930, ap. 2S, b. 28, l. 10, 10 a. p., 11, 11 a. p., 12, 12 a. p., 13, 15.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos vadas Pranas Saladžius.

1936 m. vasario 28 d.

LCVA, f. 930, ap. 2S, b. 28, l. 1a.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Šauliai moksleiviai su mokytoja L. Žvirblyte prie paminklo Vladui Putvinskiui-Pūtviui Tauragėje.

1937 m.

LCVA, 0-116813.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos vado Prano Saladžiaus 1939 m. sausio 13 d. raportas Lietuvos kariuomenės vadui Stasiui Raštikiui dėl nusipelniusių šaulių apdovanojimo Lietuvos Respublikos ordinais.

LCVA, f. 561, ap. 2, b. 4470, l. 2.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos vado Prano Saladžiaus 1939 m. birželio 6 d. prašymas Vytauto Didžiojo karo muziejaus viršininkui leisti surengti iškilmes prie Nežinomo kareivio kapo sąjungos 20-mečio šventės proga.

LCVA, f. 1764, ap. 1, b. 305, l. 8.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos 20-mečio šventės proga kalba sąjungos vadas Pranas Saladžius.

Kaunas, 1939 m. birželio mėn.

LCVA, P-06169.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos vado Prano Saladžiaus 1939 m. atestacija.

1940 m. sausio 25 d.

LCVA, f. 930, ap. 2S, b. 28, l. 25, 25 a. p., 26, 26 a. p.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Paminklas Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjui Vladui Putvinskiui-Pūtviui.

Tauragė, XX a. 4 deš.

M. Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-02694.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos stovykloje prie štabo palapinės: Šaulių sąjungos vadas Pranas Saladžius, Kauno miesto ir apskrities komendantas Jurgis Bobelis, Emilija Putvinskienė, J. Čiurlionienė, Rimaitė, B. Saladžiuvienė ir Danutė Saladžiūtė.

XX a. 4 deš.

LCVA, P-27073.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XVI Kėdainių rinktinės 15-ojo Paberžės būrio valdybos pirmininkas atsargos jaunesnysis leitenantas Jonas Siciūnas atsiima iš II Utenos rinktinės 28-ojo būrio šaulės Onos Mikulėnaitės pasiūtą būrio vėliavą.

Paberžė.

Data nenustatyta.

J. Žirnausko fotostudijos nuotrauka.

LCVA, f. 561, ap. 8, b. 397, l. 64.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos XVI Kėdainių rinktinės 11-ojo Šėtos būrio valdyba.

Sėdi iš kairės: vadas Adomas Žėkas, vicepirmininkė Marija Mauručienė, pirmininkas Bronius Navasaitis.

Sovi iš kairės: sekretorius Vladas Kulpavičius, Pranas Pauliukonis, kasininkas B. Vaškevičius. Šėta.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 561, ap. 8, b. 397, l. 76.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI – 100 METŲ

Lietuvos šaulių sąjungos viršininkas Mykolas Kalmantas darbo kabinete.

Data nenustatyta.

LCVA, P-08881.

Lt En