Parodos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su svečiais 1-ojo raitelių pulko šventėje.

Trečias iš kairės – Martynas Yčas, ketvirtas – Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas, penktas – Didžiosios Britanijos karinės misijos atstovas generolas Henry Rowan-Robinzon.

1919 m.

LCVA, P-21140.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Vasario 16-osios minėjimas Kaune.

Iš kairės: Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Juozas Kraucevičius, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Aleksandras Stulginskis, krašto apsaugos ministras majoras Balys Sližys, krašto apsaugos ministro adjutantas Antanas Endziulaitis, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas.

Kaunas, 1922 m. vasario 16 d.

LCVA, P-04642.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis kalbasi su 1-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko šventės dalyviais.

Gelvonai, 1922 m. liepos 16 d.

LCVA, A041-P087.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis 1-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko šventėje.

Gelvonai, 1922 m. liepos 16 d.

LCVA, A041-P092.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis sodina medį Lietuvos apželdinimo šventėje.

Kaunas, 1924 m.

LCVA, A046-P050.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis atvyksta į Karo muziejų.

Kaunas, 1925 m.

LCVA, A058-P106.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės paradas. Kavalerijos dalinių rikiuotė.

Kairėje – Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis ir krašto apsaugos ministras Leonas Bistras.

Kaunas, 1925 m.

LCVA, P-34024.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis Tautos šventėje.

Kaunas, 1925 m. gegužės 15 d.

A. Šulco nuotrauka.

LCVA, P-01874.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos aviacijos šventė.

Pirmame plane sėdi iš kairės: Ministras Pirmininkas Mykolas Sleževičius, Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius, Seimo Pirmininkas Jonas Staugaitis.

Kaunas, 1926 m.

LCVA, P-21750.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius sako kalbą dr. J. Basanavičiaus 75-mečio minėjime Karo muziejaus sodelyje.

Kaunas, 1926 m. lapkričio 23 d.

LCVA, P-21751.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Prancūzijos lakūnai, atvykę į Lietuvos aviacijos šventę Kauno aerodrome.

Iš kairės: Karo aviacijos viršininkas Stasys Pundzevičius, Vyriausiasis kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas, prancūzų lakūnas Alfred de Vitrolles, Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, Rene de Vitrolles, Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras ir kiti.

Kaunas, 1927 m. rugpjūčio 5 d.

LCVA, P-14632.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Klaipėdoje per Jūros šventę pasakyta Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos kalba.

Išspausdino Lietuvos telegramų agentūra Elta, 1934 m. rugpjūčio 13 d.

LCVA, F. 383, ap. 7, b. 1573, l. 33, 34, 35.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona 6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko šventėje.

Iš kairės: Klaipėdos krašto gubernatorius Jurgis Kubilius, pulko vadas pulkininkas Juozas Lanskoronskis.

Klaipėda, 1937 m. rugsėjo 26 d.

LCVA, A075-P096.

Lt En