Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

PRATARMĖ

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS

 

2023 m. vasario 18 d. sukanka 70 metų nuo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Tarybos nario, Lietuvos XVIII ir XIX Vyriausybių Ministro Pirmininko, kunigo Vladislovo (Vlado) Mirono mirties.

V. Mironas gimė 1880 m. birželio 22 d. Rokiškio apskrityje, Panemunio valsčiuje, Kuodiškių vienkiemyje. 1892 m. baigęs Panevėžio pradžios mokyklą, mokslus tęsė Mintaujos (dabar – Jelgava, Latvija) gimnazijoje, iš kurios buvo pašalintas, nes atsisakė melstis rusiškai. Drauge su V. Mironu buvo pašalinta ir daugiau lietuvių gimnazistų, tarp kurių – būsimi tarpukario Lietuvos politikai Antanas Smetona ir Juozas Tūbelis.

1897–1901 m. mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje. Ją baigęs, studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, įgijo teologijos magistro laipsnį. Įšventintas į kunigus, buvo paskirtas Vilniaus miesto privačių mokyklų kapelionu, vėliau dirbo Choroščės (Lenkija), Valkininkų, Daugų parapijų klebonu, nuo 1910 m. iki 1929 m. buvo Merkinės dekanato dekanu.

Baigęs mokslus, aktyviai įsitraukė į lietuvių visuomeninę, kultūrinę ir politinę veiklą. 1905 m. Didžiajame Vilniaus Seime atstovavo negausiai Vilniaus lietuvių bendruomenei, prisidėjo prie Lietuvių mokslo draugijos kūrimo, rūpinosi lietuviškos spaudos leidyba. 1917 m. rugsėjo 18–22 d. vykusioje Vilniaus konferencijoje buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Lietuvos Tarybos nariais pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1918 m. tapo Tautos pažangos partijos (vėliau – Lietuvių tautininkų sąjunga) nariu. 1924 m. vykusiame Lietuvių tautininkų sąjungos steigiamajame suvažiavime išrinktas į vyriausiąją valdybą. 1926 m. gegužės mėn. išrinktas į III  Seimą.

1928–1929 m. V. Mironas vadovavo Tikybos reikalų departamentui prie Lietuvos švietimo ministerijos. 1929–1938 m. buvo Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu bei Kauno Šv. Mykolo bažnyčios rektoriumi. 1939 m. išrinktas Lietuvių tautininkų sąjungos valdybos pirmininku. Už ypatingus nuopelnus Lietuvai 1930 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu, 1938 m. – Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu.

Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliotas, 1938 m. sausio–vasario mėn. atstovavo Lietuvai derybose su Lenkija. 1938–1939 m. ėjo Lietuvos XVIII ir XIX Vyriausybių Ministro Pirmininko, nuo 1938 m. spalio 1 d. ir Žemės ūkio ministro pareigas. Po 1939 m. kovo 17 d. Lenkijos ultimatumo dėl diplomatinių santykių užmezgimo priėmimo bei 1939 m. kovo 20 d. Vokietijos ultimatumo ir Klaipėdos krašto praradimo atsistatydinus XIX Vyriausybei, pasitraukė iš politinės veiklos, apsigyveno savo ūkyje Bukaučiškėse netoli Daugų.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. rugsėjo 12 d. V. Mironas Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) buvo suimtas, apkaltinus „aktyvia kova už fašistinės santvarkos stiprinimą“, „kova prieš komunistų partiją ir Lietuvos darbininkų masių revoliucinį judėjimą“ ir kitais sovietų valdžios atžvilgiu sunkiais nusikaltimais, už kuriuos grėsė net mirties bausmė. Prasidėjus Vokietijos-SSRS karui, buvo išlaisvintas iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo. Per karą gyveno savo ūkyje Bukaučiškėse.

1944–1946 m. V. Mironas sovietų saugumo buvo suimtas net du kartus. 1945 m. buvo užverbuotas agentu, tačiau jokio agentūrinio darbo nedirbo, jam pavestas operatyvines užduotis ignoravo. 1947 m. pradžioje vėl buvo suimtas ir Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministro 1947 m. rugpjūčio mėn. nutarimu „už kovą prieš revoliucinį judėjimą ir specialiųjų užduočių nevykdymą“ nubaustas 7 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant kalėjime.

1953 m. vasario 18 d. (kitais duomenimis – vasario 17 d.) V. Mironas mirė SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vladimiro srities valdybos kalėjime (Vladimiro kalėjime). Oficiali mirties priežastis – kraujo išsiliejimas į smegenis. Amžinojo poilsio vieta nežinoma.

2000 m. popiežius Jonas Paulius II įtraukė V. Mironą į XX a. Bažnyčios martirologą  (kankinių sąrašą). 2007 m. Vilniaus Rasų kapinėse okupantų nužudytiems Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarams pastatytas kenotafas.  

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Kunigas Vladas Mironas.

Ne vėliau kaip 1917 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-011124.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Tarybos nariai.

Vilnius. 1917 m. rugsėjo 25 d.

A. Jurašaitytės nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-46999.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Jonas Vileišis, 2. Jurgis Šaulys, 3. Justinas Staugaitis, 4. Stanislovas Narutavičius, 5. Jonas Basanavičius, 6. Antanas Smetona, 7. Kazimieras Šaulys, 8. Steponas Kairys, 9. Jonas Smilgevičius. Antroje eilėje iš kairės: 1. Kazimieras Bizauskas, 2. Jonas Vailokaitis, 3. Donatas Malinauskas, 4. Vladas Mironas, 5. Mykolas Biržiška, 6. Alfonsas Petrulis, 7. Saliamonas Banaitis, 8. Petras Klimas, 9. Aleksandras Stulginskis, 10. Jokūbas Šernas, 11. Pranas Dovydaitis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Kunigo Vladislovo Mirono pasižadėjimas, užimant Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono pareigas Lietuvos krašto apsaugos ministerijoje.

1929 m. birželio 6 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 930, ap. 2K, b. 419, l. 258.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos įkūrimo 10-ies metų jubiliejaus ceremonija.

Kairėje Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas Vladas Mironas. 1929 m. spalio 6 d.

V. Maželio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A058-P350.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvių tautininkų fondo steigėjų prašymas Kauno apskrities viršininkui įregistruoti fondo įstatus.

1930 m. balandžio 12 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 402, ap. 4, b. 594, l. 1.

Vienas fondo steigėjų – kunigas Vladas Mironas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vlado Mirono, Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono asmens liudijimas.

1934 m. lapkričio 8 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 930, ap. 2K, b. 419, l. 254.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos vado Boleslovo Grėbliausko raštas dėl sąjungos Garbės Teismo sudėties.

1935 m. rugsėjo 28 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 954, ap. 3, b. 218, l. 90.

Vladą Mironą siūloma skirti Garbės Teismo pirmininku.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Kunigas Vladas Mironas.

Ne vėliau kaip 1940 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A073-P0450.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono Vlado Mirono 1935 m. atestacijos lapo ištrauka.

1936 m. vasario 24 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 930, ap. 2K, b. 419, l. 273, 276.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona 3-ojo dragūnų Geležinio Vilko pulko šventėje. Kairėje Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas Vladas Mironas.

Tauragė. 1937 m. rugpjūčio 15 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A075-P074.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Pranešimas apie Lietuvių tautininkų sąjungos suvažiavimo sprendimą skirti Vladą Mironą sąjungos garbės nariu, publikuotas laikraštyje „Lietuvos aidas“.

1938 m. sausio 6 d.

Spaudos iškarpa.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 1, l. 86.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vladas Mironas kalba visuotiniame Lietuvių tautininkų sąjungos Kauno apylinkių pirmininkų ir atstovų susirinkime.

Ne vėliau kaip 1940 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 1, l. 86.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas dėl Vladislovo Mirono apdovanojimo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu.

1938 m. vasario 16 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 597, l. 98.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Ministras Pirmininkas Vladas Mironas.

Kaunas. [1938–1939 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A075-P074.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas dėl Ministro Pirmininko Vladislovo Mirono pristatyto Ministrų kabineto tvirtinimo.

1938 m. kovo 24 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 597, l. 82.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono, kunigo Vlado Mirono tarnybos lapas.

1938 m. balandžio 1 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, SB, l. 65-4–65-7.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona ir XVIII Vyriausybės nariai pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados atidaryme.

Kaunas. 1938 m. liepos 16 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-20753

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Ministras Pirmininkas Vladas Mironas, 2. A. Smetona, 3. Vytautas Augustauskas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Lietuvos kariuomenės štabo viršininkas Jonas Černius, 3. Kauno burmistras Antanas Merkys.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas dėl Vlado Mirono skyrimo žemės ūkio ministru.

1938 m. rugsėjo 30 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 597, l. 32.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su Ministru Pirmininku Vladu Mironu ir Seimo Pirmininku Konstantinu Šakeniu.

1938 m. spalio 30 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-11875.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas dėl Vladislovo Mirono skyrimo Ministru Pirmininku.

1938 m. gruodžio 5 d. 

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 597, l. 11.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Ministras Pirmininkas Vladas Mironas.

Kaunas. 1939 m. vasario 17 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-20963.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas dėl Ministro Pirmininko Vladislovo Mirono pristatytos Ministrų tarybos tvirtinimo.

1938 m. gruodžio 5 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 597, l. 12.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Kariuomenės ir visuomenės dienos šventė.

Pirmoje eilėje trečias iš kairės – Lietuvos Ministras Pirmininkas Vladas Mironas. Klaipėda. 1938 m.

M. Skrinsko nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-06926.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su XIX Vyriausybės nariais ir Lietuvių tautininkų sąjungos vadovais po Prezidento priesaikos.

Kaunas. 1938 m. gruodžio 12 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A075-P193.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Finansų ministras Julius Indrišiūnas, 2. Ministras Pirmininkas Vladas Mironas, 3. A. Smetona, 4. Teisingumo ministras Jonas Gudauskis. Antroje eilėje iš kairės: 1. Jonas Navakas, 2. Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos „Jaunoji Lietuva“ vadas Alfonsas Kaulėnas, 3. IV Seimo Prezidiumo narys Alfonsas Gilvydis, 4. Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamento direktorius Vladas Tiškus, 6. IV Seimo Prezidiumo sekretorius Mečislovas Kviklys, 7. Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas Pranas Saladžius, 8. Visuomeninio darbo valdybos generalinis sekretorius Vincas Vileišis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona po priesaikos su Vyriausybės nariais prie Nežinomo kareivio kapo.

Pirmoje eilėje iš kairės: 3. Ministras Pirmininkas Vladas Mironas, 4. A. Smetona. Kaunas. 1938 m. gruodžio 12 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A075-P192.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vladas Mironas.

Ne vėliau kaip 1940 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 1, l. 8-13.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Alytaus apskrities skyriaus nutarimas skirti Vladui Mironui kardomąją priemonę.

1940 m. rugsėjo 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. L-44, ap. 1, b. 13474, l. 6.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Žinios apie kalinį Vladą Mironą, sudarytos Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.

1940 m. rugsėjo 27 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. L-44, ap. 1, b. 13474, l. 1–2.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vlado Mirono pirštų antspaudai.

1940 m. lapkričio 10 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. L-44, ap. 1, b. 13474, l. 5.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vladas Mironas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 1 Kaune.

[1940 m. lapkričio 11 d.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 1, l. 8-12.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo dalies kaltinamoji išvada Vladui Mironui.

1941 m. birželio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 1, l. 117–120.

V. Mironas buvo kaltinamas „aktyvia kova už fašistinės santvarkos stiprinimą“, „kova prieš komunistų partiją ir Lietuvos darbininkų masių revoliucinį judėjimą“ ir kitais sovietų valdžios atžvilgiu sunkiais nusikaltimais.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Italijoje Stasio Lozoraičio laiškas Vladui Mironui apie sovietų valdžios ištremtus Lietuvos politikus 1942 m. lapkričio 25 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, SB, l. 66-12.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Raudonosios armijos 3-o Baltarusijos fronto kontržvalgybos „Smerš“ valdybos nutarimas sulaikyti Vladą Mironą.

1944 m. lapkričio 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 1, l. 151.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) nutarimas nutraukti baudžiamąjį persekiojimą ir paleisti kaltinamąjį Vladą Mironą iš įkalinimo.

1945 m. vasario 24 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 1, l. 177.

Dokumente pažymėta, kad nepaisant „kompromituojančios praeities“, nepavyko nustatyti V. Mirono antisovietinės veiklos Vokietijos okupacijos metais faktų.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vilniaus valstybinio dramos teatro spektaklio scena.

Iš kairės aktoriai: 1. Monika Mironaitė (1913–2000), 2. Juozas Rudzinskas (1905–1975). 1945 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 15808, ap. 2, b. 169, l. 57.

Aktorė M. Mironaitė – Vlado Mirono pusbrolio Petro Mirono dukra.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Vladui Mironui vestos įskaitos-stebėjimo bylos viršelis.

1946 m. balandžio 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų ir lietuvių kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 79, viršelis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) nutarimas užvesti Vladui Mironui įskaitos-stebėjimo bylą.

1946 m. balandžio 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų ir lietuvių kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 79, l. 4.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vlado Mirono pasižadėjimas laikyti paslaptyje tardymų, vykusių Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariate (NKGB) 1946 m. kovo 5–22 d., detales.

1946 m. kovo 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 79, l. 22.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Agento „Jokūbas“ (slap.) pranešimas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijai (MGB) apie Vladą Mironą.

1946 m. balandžio 29 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 79, l. 27.

Pranešime rašoma, kad po sulaikymo 1946 m. kovo mėn. V. Mironas nutarė niekur nevaikščioti ir su niekuo nebendrauti.  

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vlado Mirono baudžiamosios bylos, iškeltos Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB), viršelis.

1940 m. rugsėjo 26 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 1, viršelis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) nutarimas suimti Vladą Mironą.

1946 m. gruodžio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 2, l. 2.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vlado Mirono pasas, išduotas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vilniaus milicijos skyriaus.

1945 m. kovo 19 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, SB, l. 65-1.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

MGB agento „Kuodas“ (Vlado Mirono) charakteristika, sudaryta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB).

1947 m. birželio 3 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, SB, l. 66-22.

Dokumente pažymėta, kad 1945 m. vasario mėn. užverbuotas agentas „Kuodas“ nepateikė jokios „operatyvinio dėmesio vertos“ informacijos. Bendravo su žinomais tarpukario Lietuvos visuomenės ir katalikų bažnyčios veikėjais, tačiau jokių duomenų apie juos neteikė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministro protokolo išrašas dėl Vlado Mirono nubaudimo 7 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant kalėjime.

1947 m. rugpjūčio 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, SB, l. 38.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vladimiro srities valdybos kalėjimas (Vladimiro kalėjimas).

[1950 m.]

Nuotrauka.

Skelbta: http://wikimapia.org/4774455/Vladimir-Central-Prison#/photo/7749442

Šiame kalėjime kalėjo ir 1953 m. mirė Vladas Mironas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Buvęs SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vladimiro srities valdybos kalėjimas.

2017 m.

Nuotrauka.

Skelbta: http://www.aidas.lt/lt/religija/article/268-vladimiro-centralas-daugumos-lietuviu-inteligentu-kancios-ir-mirties-vieta

Šiame kalėjime kalėjo ir 1953 m. mirė Vladas Mironas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vlado Mirono prašymas SSRS vidaus reikalų ministrui dėl bausmės atlikimo laiko sutrumpinimo.

1952 m. birželio 9 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 2, l. 187.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vlado Mirono lavono skrodimo akto, sudaryto SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) Vladimiro kalėjime, ištrauka.

1953 m. vasario 19 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16211, t. 2, l. 193.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Vlado Mirono tėviškė. Rokiškio rajonas, Kuodiškių kaimas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Atminimo lenta Vladui Mironui ant namo kuriame 1935–1939 m. jis gyveno ir dirbo.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS VLADAS MIRONAS (LYA)

Kenotafas okupantų nužudytiems 1918 m. vasario 16 d. akto signatarams atminti.

Vilniaus Rasų kapinės. 2022 m. vasario 5 d.

Povilo Girdenio nuotrauka.

Lt En