Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Jonas Žemaitis.

[1931 m.]

Fotonuotrauka.

OLKM, P-P274.

Jonas Žemaitis-Vytautas (1909–1954), Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataras.

1929 m. baigė Kauno karo mokyklą, 1938 m. – Fontenblo artilerijos mokyklą Prancūzijoje. 1938–1940 m. tarnavo  Lietuvos kariuomenėje. 1940 m. paskirtas Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio šaulių korpuso 617-ojo artilerijos pulko mokyklos viršininku. 1944 m. tarnavo Lietuvos vietinėje rinktinėje. 1945 m. kovo mėn. įstojo į Lietuvos partizanų gretas, birželio mėn. tapo Žebenkšties rinktinės štabo viršininku, po kelių mėnesių – Žaibo apygardos vadu, 1946 m. rugpjūčio 20 d. – Žebenkšties (Šerno, Savanorio) rinktinės vadu. 1947 m. gegužės mėn. išrinktas Jungtinės Kęstučio apygardos vadu. 1948 m. gegužės 5 d. tapo Vakarų Lietuvos srities vadu. 1948 m. lapkričio mėn. išrinktas laikinai einančiu Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) Prezidiumo pirmininko pareigas ir BDPS vyriausiuoju ginkluotųjų pajėgų vadu. 1949 m. vasario mėn. išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininku, kartu laikinai einančiu Gynybos pajėgų vado pareigas. 1949 m. vasario 16 d. jam suteiktas generolo laipsnis. 1952 m. sausio 30 d. dėl ligos pasitraukė iš LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pareigų. 1953 m. gegužės 30 d. suimtas Jurbarko r., Šimkaičių miške, išdavus partizanų bunkerį. 1954 m. birželio 7 d. Pabaltijo karinės apygardos Karinio tribunolo nuteistas mirties bausme. Sušaudytas 1954 m. lapkričio 26 d. Maskvoje, Butyrkų kalėjime. Spėjama, kad palaikai palaidoti bendrame kape Donskoje kapinėse Maskvoje.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1997 m. vasario 14 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (po mirties),  1998 m. sausio 28 d. dekretu suteiktas dimisijos brigados generolo laipsnis (po mirties).

Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. kovo 12 d. priėmė deklaraciją, kurioje pripažino, kad nuo 1949 m. vasario 16 d. LLKS Tarybos deklaracijos priėmimo iki mirties 1954 m. lapkričio 26 d. LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkas J. Žemaitis buvo kovojančios su okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Jungtinės Kęstučio apygardos vadas Jonas Žemaitis-Tylius su apygardos partizanais.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Vladas Pečkauskas-Gegužiukas, 3. J. Žemaitis-Tylius, 4. Pranas Strainys-Pranciškus, 5. Kazimieras Ruibys-Inžinierius. Antroje eilėje iš kairės: 1. Steponas Venckaitis-Bijūnas, 2. Mečislovas Orlingis-Ričardas, 3. Jonas Nuobaras-Lyras, 4. Aleksandras Jurkūnas-Valeras, 5. Aleksas Jucius-Gylys, 6. Aleksas Miliulis-Neptūnas, 7. Antanas Seneckis-Žaibas, 8. Antanas Liesis-Idenas, 9. Petras Bartkus-Žadgaila, 10. Vytautas Gužas-Kardas, 11. Česlovas Remeikis-Plienas. 1947 m.

Fotonuotrauka.

OLKM, PF3190.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Jungtinės Kęstučio apygardos vadovybė.

Iš kairės: 1. apygardos štabo Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas Antanas Liesis-Tvanas, 2. apygardos vadas Jonas Žemaitis-Tylius, 3. apygardos štabo narys Jonas Nuobaras-Lyras, 4. apygardos štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, Zigmas, 5. apygardos vado adjutantas Mečislovas Orlingis-Ričardas. 1947 m.

OLKM, PF1560.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos aktas dėl generolo laipsnio suteikimo LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui.

1949 m. vasario 16 d.

Dublikatas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 11, l. 23.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto Laisvės kovotojo partizano Tėvynei pareigų ėjimo lapas.

1949 m. liepos 26 d.

Dublikatas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 12. l. 84–88.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto aktas dėl pasitraukimo iš pareigų.

1952 m. sausio 30 d.

Dublikatas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 11, l. 202. 

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministro Lavrentijaus Berijos telegrama Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijai (MVD) dėl Jono Žemaičio-Vytauto (Peterio) sulaikymo operacijos.

1953 m. gegužės 23 d.

Nuorašas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 571, l. 81–82.

Telegramoje nurodyta, kad, siekiant suimti gyvą Peterį – J. Žemaitį-Vytautą, turi būti kruopščiai parengta jo suėmimo operacija, o tam būtina detaliai išstudijuoti jo aplinką ir slapstymosi sąlygas. Nurodyta 1953 m. gegužės 23 d. suorganizuoti J. Žemaičio-Vytauto bendražygio Jono Palubeckio-Simo ir agento Vaidilos (užverbuoto partizano Prano Narbuto-Rolando) susitikimą. Šios operacijos metu buvo suimtas J. Palubeckis-Simas. Palūžęs po kankinimų, jis išdavė bunkerį, kuriame slapstėsi J. Žemaitis-Vytautas. Gegužės 30 d. karinės-čekistinės operacijos Jurbarko r., Šimkaičių miške metu buvo suimti J. Žemaitis-Vytautas, Elena Palubeckytė-Liudas ir Marijona Žiliūtė-Eglutė.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) 4 valdybos sudaryta karinės grupės veiksmų, sulaikant Joną Žemaitį-Vytautą, schema.

1953 m. gegužės 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, l. 7.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) aktas apie įvykdytą karinę-čekistinę operaciją, kurios metu buvo suimtas Jonas Žemaitis-Vytautas, Elena Palubeckytė-Liudas ir Marijona Žiliūtė-Eglutė.

1953 m. gegužės 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 1, l. 17–19.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Nurodymas pristatyti kalinį Joną Žemaitį pas SSRS vidaus reikalų ministrą Lavrentijų Beriją tardymui.

1953 m. birželio 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, KAB, t. 1, l. 11.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Jono Žemaičio kalbos, pasakytos Pabaltijo karinės apygardos Karinio tribunolo uždarame posėdyje Vilniuje, ištrauka.

1954 m. birželio 7 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 13, l. 421–422.

Kalboje J. Žemaitis nurodė, kad „visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietinę valdžią, aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Tik noriu pabrėžti, kad, kiek man teko vadovauti Lietuvos kovotojų už laisvę kovai, aš stengiausi, kad ši kova prisilaikytų humanizmo principų. Jokių žvėriškumų aš neleidau. [...] Aš vis tiek laikau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus.“

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Pabaltijo karinės apygardos Karinio tribunolo nuosprendis Jonui Žemaičiui skirti mirties bausmę.

1954 m. birželio 7 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, KAB, t. 1, l. 250.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Jonas Žemaitis Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vidaus kalėjime Vilniuje.

1953 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, KAB, t. 1, l. 267.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Butyrkų kalėjimo pažyma apie mirties nuosprendžio Jonui Žemaičiui įvykdymą.

1954 m. lapkričio 26 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, KAB, t. 1, l. 269.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Lietuvos Respublikos Seimo deklaracija dėl Jono Žemaičio pripažinimo Lietuvos valstybės vadovu.

2009 m. kovo 12 d.

 Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LRSA, f. 2, ap. 1, b. 874, l. 4–5. 

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA IR JOS SIGNATARAI (LYA)

Paminklas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto atminimui ir atstatytas jo bunkeris. Jurbarko r., Šimkaičių miškas.

1998 m.

Fotonuotraukos autorius V. Meškauskas.

LGGRTC.

Šimkaičių miške įrengtame bunkeryje J. Žemaitis-Vytautas slapstėsi nuo 1951 m. iki suėmimo 1953 m. gegužės 30 d. Bunkeris atstatytas 1995 m. Paminklas atidengtas 1998 m.

Lt En