Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

PRATARMĖ

1952 m. Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komitetas (CK) gavo kelis poeto Kosto Kubilinsko (1923–1962) skundus dėl atleidimo iš darbo žurnalo „Žvaigždutė“ redakcijoje. Skunduose jis išliejo apmaudą dėl menkai įvertintų nuopelnų sovietų valdžiai, atvirai aprašė savo gyvenimo vingius, apsisprendimą dėl atlygio, palankių sąlygų kūrybai ir literato karjerai tarnauti režimui. Sovietų valdžia iki tol dosniai žarstė malones K. Kubilinskui. Jis buvo įdarbintas Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje, vėliau – žurnalo „Žvaigždutė“ redakcijoje, gavo butą, pinigų. Tačiau visos šitos malonės buvo ne už vaikams rašomus eilėraščius. Taip jam buvo atsilyginta už išdavystę ir pagalbą sovietų saugumui 1949 m. sunaikinant Dainavos apygardos partizanus. K. Kubilinskas didžiavosi šiuo savo poelgiu ir tikėjosi, kad tai užtikrins jam šlovę, literato darbą, materialinį gerbūvį, visokeriopą valdžios palaikymą ir visuomenės palankumą, tačiau realybėje sulaukė ne tik populiarumo, bet žmonių paniekos ir priešiškumo, o bėgant laikui – ir valdžios atsainumo. Skųsdamasis LKP CK jis rašė: „Kai aš grįžau iš pogrindžio kovos su nacionalistų bandomis, staiga pasijutai labai vienišas ir visiems svetimas. [...]  Grįždamas aš naiviai  su džiaugsmu galvojau, kad tarybinėje visuomenėje aš pasijusiu kaip savas tarp savų, o išėjo priešingai, į mane, kaip į kažkokį vilką, žiūrėjo iš vienos ir iš kitos pusės. „Seklys, saugumietis, šuo!“ – sklido mano adresu“. Ieškodamas valdžios užtarimo, skunduose LKP CK jis atkakliai ir egzaltuotai įrodinėjo savo atsidavimą bei nuopelnus režimui.

K. Kubilinsko nuopelnai sovietų valdžiai nebuvo jau tokie kuklūs. Prie sovietų valdžios jis pradėjo šlietis prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, nors besimokydamas gimnazijoje buvo ateitininkas ir pavasarininkas, o pirmosios sovietinės ir nacių okupacijos metais rašė antisovietinius eilėraščius ir satyras. P. Cvirkai rekomendavus jis buvo priimtas į LSSR rašytojų sąjungos Vilniaus jaunųjų rašytojų sekciją, įsidarbino laikraščio „Komjaunimo tiesa“ ir žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcijose, įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą. 1946 m. sausio 10 d. sovietų saugumas užverbavo K. Kubilinską agentu, jis gavo slapyvardį „Varnas“. Po kelių mėnesių jis įstojo į komjaunimą, bet komjaunuoliu pabuvo tik pusmetį. Sužinojus apie „nuslėptas praeities klaidas“ – anksčiau rašytus antisovietinius eilėraščius, K. Kubilinskas buvo pašalintas ne tik iš komjaunimo, bet ir iš universiteto, jaunųjų rašytojų sekcijos bei atleistas iš darbo.

Sovietų valdžios atstumtas, K. Kubilinskas išvyko mokytojauti į Varėnos apskritį. Čia 1947 m. rudenį jį aplankė Dainavos apygardos partizanai, po kelių susitikimų pasiūlę jam bendradarbiauti pogrindžio spaudoje. Kurį laiką išsisukinėjęs, K. Kubilinskas galop suvokė atsidūręs lemtingo pasirinkimo akivaizdoje. Negaišdamas jis nuvyko į Vilnių, kreipėsi į Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) CK, kur buvo nukreiptas į Lietuvos SSR valstybės saugumo ministeriją (MGB). Pabendravęs su saugumiečiais, apsisprendė „visomis jėgomis prisidėti prie banditų bjaurybių sunaikinimo“. Už sėkmingą veikimą buvo pažadėta „padėti jam įsitaisyti universitete, grįžti prie rašytojo darbo ir palaikyti jį materialiai kol „atsistos ant kojų“, išpirks savo kaltę ir darbais parodys mums savo ištikimybę“. Sovietų saugumas 1948 m. rugpjūčio mėn. K. Kubilinskui – agentui „Varnas“ – iškėlė užduotį likviduoti Dainavos apygardos štabą, pritarė jo iniciatyvai pačiam asmeniškai nužudyti apygardos vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, apygardos štabo pareigūnus ir rinktinių vadus. K. Kubilinskas patikino saugumiečius, kad jis „padarys viską, ką galimą padaryti, kadangi jis velniškai lankstus ir sugebės panaudoti visas situacijas, kol bus pasiektas pagrindinis tikslas“.

1948 m. rugsėjo mėn. K. Kubilinskas tapo partizanų ryšininku, gavo partizaninį slapyvardį Kapsas, jau spalio mėn. kartu su Algirdu Skinkiu, sovietų saugumo agentu „Rytas“, pradėjo dirbti Dainavos apygardos štabe, o lapkričio mėn. persikėlė į štabo bunkerį, įrengtą Alytaus apskrities Kalesnikų miške. Sovietų saugumas spaudė agentus „Varnas“ ir „Rytas“ kuo greičiau likviduoti Dainavos apygardos vadus. 1949 m. kovo 7 d. K. Kubilinskas Dainavos apygardos štabo bunkeryje nušovė miegantį Šarūno rinktinės vadą, laikinai ėjusį Dainavos apygardos vado pareigas Benediktą Labėną-Kariūną, o A. Skinkys iššovė kontrolinį šūvį. Įvykdę žmogžudystę, agentai išskubėjo į Alytų, iš kur prie Kazimieraičio rinktinės bunkerio atvedė MGB vidaus kariuomenės dalinį ir patys dalyvavo karinėje-čekistinėje operacijoje. Kautynėse žuvo Kazimieraičio rinktinės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas, Geležinio Vilko tėvūnijos būrio vadas Jonas Kazlauskas-Šermukšnis, rinktinės ir Geležinio Vilko tėvūnijos štabo viršininkas Viktoras Kazlauskas-Vanagas, partizanas Petras Šilanskas-Labutis. Per sovietų saugumo pajėgų kovo 7–9 d. vykdytą karinę-čekistinę operaciją žuvo dar 15 Dainavos apygardos partizanų. Operacijai pasibaigus, abu sovietų saugumo agentai buvo pervežti į Vilnių. Čia K. Kubilinskas sulaukė suderėto atlygio.

Partizanai netruko išsiaiškinti išdavikus ir juos nuteisė mirties bausme. 1949 m. gegužės mėn. partizanų vadovybė išplatino pranešimą apie K. Kubilinsko ir A. Skinkio įvykdytus nusikaltimus. Pasklidus kalboms apie K. Kubilinsko poelgį, jo šalintis pradėjo ne tik draugai, bet ir kiti literatai. K. Kubilinskas įniko į alkoholį, todėl 1952 m. birželio mėn. buvo atleistas iš darbo žurnalo „Žvaigždutė“ redakcijoje. Patyręs žmonių priešiškumą ir praradęs darbą, K. Kubilinskas puolė į neviltį. Skunduose LKP CK jis rašė: „šaltas, net priešiškas naujų, tarybinės visuomenės žmonių ir literatų laikymasis mano atžvilgiu man kėlė baisų nerimą“, „aš nepajėgiau pernešti tos paniekos ir tų skaudžių iššūkių“, „pasijutai vėl nugrimzdęs į seną, dvokiančią praeities duobę“, „ką man daryti, kur man eiti?“, „leiskite man toliau dirbti, leiskite rašyti“. LKP CK atmetė K. Kubilinsko prašymus grąžinti į darbą ir nurodė išbraukti jo eilėraščių rinkinį iš 1953 m. grožinės literatūros leidybos plano.

Bėgant laikui K. Kubilinskui pavyko įsitvirtinti sovietinėje literatūroje, jis tapo populiariu vaikų poetu,  tačiau žmogžudystės ir  išdavystės našta slėgė jį visą likusį gyvenimą. Apie K. Kubilinsko „žygdarbius“ sovietmečiu buvo kalbama pašnibždomis, tačiau prasidėjus Atgimimui žinia pasklido plačiai.

Post scriptum. K. Kubilinskas mirė Ukrainoje, šiandien rusų orkų visiškai sugriautoje Makijivkoje.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėja Nijolė Maslauskienė

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kosto Kubilinsko pranešimo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui dėl atleidimo iš darbo žurnalo „Žvaigždutė“ redakcijoje ištraukos apie veikimą tarp Lietuvos partizanų, užduoties sunaikinti Dainavos apygardos partizanų štabus įvykdymą.

1952 m. birželio 27 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 1, b. 3107, l. 88–89, 92–95.

Pranešime K. Kubilinskas rašė: „Prieš trejetą metų, kai pogrindžio nacionalistai, išnaudodami mano vaikystėje parašytą satyrą, pareikalavo iš manęs dirbti ir rašyti jų naudai, aš kreipiausi į Jus su klausimu, ką daryti. Jūsų pavedimu, pulkininko Počkai ir kitų atsakingų asmenų vadovaujamas, aš apie metus laiko dirbau nacionalistų požemyje, „Dainavos“ apygardos banditų štabe, su tikslu sunaikinti jų štabą, vadus ir gretimus bunkerius. [...] tikslas buvo pasiektas, uždavinys įvykdytas [...] Po šio uždavinio įvykdymo aš, kaip naujai atgimęs žmogus, atėjau į tarybinę visuomenę ir, svarbiausia, į literatūrą. [...] Ir štai [...]: Atleistas iš darbo! Už ką? Už tą pačią prakeiktą praeitį, kurią, aš galvojau, sunaikinau kartu su banditų bunkeriais. Ir kova pogrindyje ir atkaklus darbas literatūroje ir žodžiai: „Dirbk! Tai svarbiausia!“ staiga neteko prasmės. Aš pasijutai vėl nusiritęs į seną, dvokiančią praeities duobę. [...] Aš vaikštau pajuodęs kaip žemė, aš negaliu be narkotikų užmigti, nes nerviniai priepuoliai mane ištrenkia iš lovos. Nejaugi aš toks baisus žmogus, nejaugi iš tikrųjų aš priešas?“

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Žurnalo „Jaunimo gretos“ literatūros konkurso nugalėtojai.

Iš kairės: 1. Kostas Kubilinskas, 2. Bronius Jauniškis, 3. Algirdas Skinkys. 1946 m. balandžio 10 d.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 8, ap. 1, b. 6, l. 1.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kosto Kubilinsko, stojančiojo į Lietuvos Lenino komunistinę jaunimo sąjungą (LLKJS), anketa ir autobiografija.

1946 m. kovo 1 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 7016, ap. 1, b. 13, l. 210, 212–213.

K. Kubilinskas anketoje apie savo politinį apsisprendimą parašė: „Komjauniman stoju dėl to, kad jaučiu org[anizacijos] principų teisingumą“, o autobiografijoje nurodė: „aš, įdėmiai sekęs visą gyvenimo raidą, vis dėl to galų gale supratau, kur tikrasis mano kelias – stoju komjauniman, atkakliausiai pasiryžęs ginti mane pagimdžiusios darbininkijos interesus.“

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kostas Kubilinskas (antroje eilėje ketvirtas iš dešinės) su Vilniaus valstybinio universiteto literatų būrelio nariais.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: 2. Juozas Baltušis, 3. Teofilis Tilvytis. 1948 m.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 235, ap. 1, b. 33, l. 1.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kosto Kubilinsko pareiškimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretoriui Vladui Niunkai dėl atleidimo iš darbo žurnalo „Žvaigždutė“ redakcijoje ištraukos apie veikimą tarp Lietuvos partizanų, užduoties sunaikinti Dainavos apygardos partizanų štabus įvykdymą.

1952 m. spalio 13 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 1, b. 3107, l. 96, 100–104, 114.

Pareiškime K. Kubilinskas rašė: „Ir štai vieną naktį ateina pas mane šita senoji klero ir buožių Lietuva, ateina su trispalviais skydais, su Vytimi, smetoniškais mundurais uniformuoti banditai, o vėliau ir jų vadai. [...] Ateina jie su pasiūlymais vėl įsijungti į pogrindžio spaudos darbą. [...] Klasinis skirtumas mane atskėlė nuo jų, sukeldamas ir klasinę neapykantą. [...] Po banditų apsilankymo aš jau negalvojau, ką daryti, o tiktai kaip daryti, kokiu teisingiausiu keliu atsitraukti nuo pogrindžio. Nusprendžiau kreiptis į LKP Centro Komitetą. [...] Iš čia buvau nukreiptas į saugumo organus ir gavau uždavinį vykti į nacionalistų pogrindį su tikslu bet kuria kaina sunaikinti „Dainavos“ apygardos banditų štabą ir pagrindinius bunkerius. Uždavinys buvo sunkus ir pavojingas. [...] Bet uždavinį įvykdžiau.“

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kostas Kubilinskas (kairėje) ir Algirdas Skinkys.

Vilnius. 1948 m. kovo 13 d.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 228, ap. 1, b. 35, l. 1.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Saugumo agento „Varnas“ – Kosto Kubilinsko agentūrinio pranešimo Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijai (MGB) ištrauka apie sprendimą prisidėti prie Dainavos apygardos partizanų sunaikinimo.

1948 m. rugpjūčio 26 d.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 148, l. 54, 62.

K. Kubilinskas, aiškindamas savo apsisprendimą „visomis jėgomis prisidėti prie banditų bjaurybių sunaikinimo“, nurodė, kad „Neapykantos banditams poveikyje, savo kūrybinį siekį laikydamas pagrindiniu klausimu, vieną kartą buvęs apgautu, šiandien rizikuodamas gyvybe „KOSTAS“ nusprendė atkeršyti tiems, kurie privertė jį mesti literatūrą ir, pasinaudodami tuo, mėgino įtraukti jį į prakeiktą susinaikinančią pogrindžio veiklą“. Saugumo darbuotojui jis papasakojo, kaip 1947 m. rudenį jį aplankė partizanai, o 1948 m. pavasarį Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanų apdovanojimo šventės proga susitiko su Dainavos apygardos vadu Adolfu Ramanausku-Vanagu, Spaudos ir informacijos skyriaus viršininku Lionginu Baliukevičiumi-Dzūku, kitais apygardos ir rinktinės vadais, pateikė duomenis apie apygardos vadovybę ir partizanus, paprašė MGB nurodymų tolesnei agentūrinei veiklai ir patikino, kad vykdydamas MGB užduotį „padarys viską, ką galimą padaryti, kadangi jis velniškai lankstus ir sugebės panaudoti visas situacijas, kol bus pasiektas pagrindinis tikslas“.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanų apdovanojimas.

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanų apdovanojimas. Prie stalo stovi ir įsakymą dėl apdovanojimo skaito Dainavos apygardos štabo Spaudos ir informacijos skyriaus viršininkas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Apdovanojimą partizanei Sofijai Budėnaitei-Ramunei sega Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Pirmoje eilėje iš kairės išsirikiavę rinktinės partizanai: 1. Jonas Budėnas-Klebonas, 2. Teofilis Valickas-Balys, 7. [Marytė Budėnaitė-Birutė], 8. Antanina Lukšytė-Milda. [1948 m.]

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 3377, ap. 55, b. 189, l. 33a-1.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) pažyma apie agentą „Varnas“ – Kostą Kubilinską.

1948 m. rugsėjo mėn.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 148, l. 63–65.

Lietuvos SSR MGB 2N valdybos viršininko pulkininko Iljos Počkai parengtoje pažymoje nurodyta, kad K. Kubilinskas buvo užverbuotas 1946 m. sausio 10 d., tačiau pateikęs keletą pranešimų apie ateitininkų veiklą, ryšius su MGB nutraukė ir išvyko į Varėnos apskritį. Po kurio laiko atvykęs į Vilnių, kreipėsi į Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komitetą prašydamas leisti „išeiti iš pogrindžio, grįžti prie mokslų ir, kaip rašytojui, prie kūrybinio darbo“, buvo nukreiptas į MGB, parengtas agentūrinei veiklai siekiant išaiškinti ir likviduoti Dainavos apygardos vadovybę ir štabus. Pažymoje pabrėžta, kad, apsisprendęs bendradarbiauti su MGB, K. Kubilinskas mainais paprašė „padėti jam įsitaisyti universitete, grįžti prie rašytojo darbo ir palaikyti jį materialiai kol „atsistos ant kojų“, išpirks savo kaltę ir darbais parodys mums savo ištikimybę. Jam duoti tokie pažadai ir suteikta materialinė pagalba“. Pažymoje aptarti K. Kubilinskui iškelti agentūriniai uždaviniai ir priemonės, pabrėžta, kad MGB pritarė jo pasiūlymui pačiam likviduoti apygardos vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą ir jam artimus partizanus, leido „asmeniškai likviduoti banditus, po to mūsų darbuotojams padedant užmaskuoti tai atlikus karinę operaciją“, o jeigu nepavyktų pačiam nužudyti A. Ramanausko-Vanago, jis turėtų ilgesniam laikui likti partizanų štabe tolesniam agentūriniam darbui.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydis.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Stasys Raklevičius-Mįslinčius, 2. Albertas Perminas-Jūrininkas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Jonas Jakubavičius-Rugys, 2. Vytautas Subačius-Klevas, 3. Juozas Petraška–Lapaitis, 4. Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Mykolas Petrauskas-Aras, 2. Vaclovas Voveris-Žaibas, 3. Juozas Puškorius-Girinis, 4. Dominykas Jėčys-Ąžuolis, 5. Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 6. Vaclovas Kavaliauskas-Juodvarnis, 7. Jonas Kučinskas-Spyruoklis, 8. Kostas Šimelevičius-Gandras. Alytaus apskritis, Punios šilas. 1947 m. balandžio 22–24 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 145, l. 356-6.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Dainavos apygardos štabo Spaudos ir informacijos skyriaus viršininko Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio ištraukos apie štabe dirbusius Kostą Kubilinską-Kapsą ir Algirdą Skinkį-Vilnį, tautos pasiaukojimą kovoje už Lietuvos Laisvę ir rašytojų prisitaikymą prie okupacinio režimo.

1948 m. lapkričio 10, 12 d., 1949 m. sausio 15 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 333, l. 342-15–342-17, 342-21–342-22.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Dainavos apygardos štabo nariai.

Iš kairės: 1. apygardos štabo Spaudos ir informacijos skyriaus viršininkas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, 2. apygardos štabo Žvalgybos ir ryšių skyriaus viršininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, 3. apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 4. štabo narys Julius Karpis-Vieversys. 1948 m. vasara.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 145, l. 62-3.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) užduotis slaptajam bendradarbiui „Varnas“ – Kostui Kubilinskui.

1949 m. vasario 23 d.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 148, l. 116–119.

Dokumente nurodyta, kad agentas „Varnas“ neįvykdė užduoties likviduoti Dainavos apygardos partizanų vadus, todėl jam iškeltas uždavinys kuo greičiau juos sunaikinti, nurodyta kovo 2 d. nuvykti į Dainavos apygardos štabo bunkerį, kartu su MGB agentu „Rytu“ – Algirdu Skinkiu, likviduoti Adolfą Ramanauską-Vanagą, Vaclovą Voverį-Žaibą, Benediktą Labėną-Kariūną, Lionginą Baliukevičių-Dzūką, po to grįžti į Alytų ir susisiekti su MGB darbuotojais; nepavykus to padaryti, nustatyti kiti partizanų vadų likvidavimo variantai ir užtikrinta, kad, sėkmingai įvykdžius partizanų vadų sunaikinimo operaciją, agentai „Varnas“ ir „Rytas“ bus sugrąžinti į Vilnių, jiems bus „sudarytos galimybės pailsėti ir išvykti į ekskursiją“.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų štabo nariai ir Pietų Lietuvos srities partizanų vadai.

Iš kairės: 1. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės [Vaidoto tėvūnijos vadas] Vincas Daunoras-Ungurys, 2. Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, 3. Pietų Lietuvos srities vadas Sergijus Staniškis-Litas, Viltis, 4. LLKS gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 5. LLKS gynybos pajėgų štabo pareigūnas Kostas Baliukevičius-Rainys. [1950 m. balandžio–gegužės mėn.]

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 6,  l. 232-2.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Saugumo agento „Varnas“ – Kosto Kubilinsko agentūrinio pranešimo Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijai (MGB) ištrauka apie Šarūno rinktinės vado, laikinai ėjusio Dainavos apygardos vado pareigas Benedikto Labėno-Kariūno nužudymą ir MGB operaciją sunaikinant Dainavos apygardos štabus.

1949 m. kovo 15 d.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 148, l. 125–130.

Pranešime nurodyta, kad K. Kubilinskas „atsižvelgdamas į operatyvinę padėtį ir vadovaudamasis  užduotimi, nutarė iki kovo 10 įvykdyti operaciją, nežiūrint į tai, kiek banditų bus bunkeryje ir kokios bus aplinkybės. Jį banditai įsiutino“. 1949 m. kovo 7 d. Dainavos apygardos štabo bunkeryje, sutaręs su MGB agentu „Rytu“ – Algirdu Skinkiu, nušovė B. Labėną-Kariūną. Pranešime pabrėžta, kad agentas „Rytas“ veikė „šaltakraujiškai ir apgalvotai“, o „Varnas“ „veikė per daug impulsyviai ir energingai. Energija ir staigus veiksmas buvo geri, tiktai blogai, kad jie buvo per daug nervingi ir todėl, jeigu banditų būtų buvę daugiau, jis galėjo padaryti klaidą“. Agentai „Varnas“ ir „Rytas“ asmeniškai likvidavo B. Labėną-Kariūną, nuvedė MGB operatyvinius darbuotojus ir vidaus kariuomenės grupę prie Kazimieraičio rinktinės štabo bunkerio ir dalyvavo operacijoje, per kurią buvo nukauti Kazimieraičio rinktinės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas, rinktinės štabo viršininkas Viktoras Kazlauskas-Vanagas, Geležinio Vilko tėvūnijos vadas Jonas Kazlauskas-Šermukšnis, partizanas Petras Šilanskas-Labutis.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanai. Iš kairės: Jonas Šimoniūtis, Bronius Saveikis-Klajūnas, vadas Benediktas Labėnas-Kariūnas.

Ne vėliau kaip 1948 m.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, PF516.

B. Labėnas-Kariūnas (1918–1949), Dainavos apygardos Karininko Juozapavičiaus grupės 3-čiojo būrio vadas, Šarūno rinktinės vadas (1947–1949 m.), laikinai einantis Dainavos apygardos vado pareigas (1948–1949 m.), 1949-03-07 buvo nušautas MGB agento „Varno“ – Kosto Kubilinsko, apygardos štabo bunkeryje, įrengtame Alytaus apsk. Daugų vls. Kalesninkų miške.  

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Dainavos apygardos partizanai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Vaclovas Voveris-Žaibas, 2. apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Viktoras Kazlauskas-Vanagas, 2. Feliksas Daugirdas-Šarūnas, 3. Jonas Jakubavičius-Rugys, 4. [Bernardas Navickas-Girinis]. 1948 m. vasara.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 6, l. 232-2.

V. Voveris-Žaibas (1922–1949), Dainavos apygardos Geležinio Vilko grupės vadas, Kazimieraičio rinktinės vadas (1948–1949 m.), Dainavos apygardos vado pavaduotojas ir V. Kazlauskas-Vanagas (1920–1949), Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko grupės štabo Ūkio skyriaus viršininkas, Geležinio Vilko tėvūnijos štabo viršininkas (1948–1949 m.), MGB agentams „Varnui“ – Kostui Kubilinskui ir „Rytui“ – Algirdui Skinkiui išdavus, žuvo 1949-03-07 Alytaus aps. Daugų vls. Kalesninkų miške per MGB surengtą karinę-čekistinę operaciją.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanai.

Stovi iš kairės: 1. Vytauto grupės partizanas Teofilis Valickas-Balys, 2. Geležinio Vilko grupės vadas Jonas Kazlauskas-Šermukšnis, 3. Vytauto grupės vadas Adolfas Baublys-Merkys, 4. Partizanas Feliksas Daugirdas-Šarūnas. Ne vėliau kaip 1948 m.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, PF906.

J. Kazlauskas-Šermukšnis (1919–1949), Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko grupės vadas, rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos būrio vadas (1948–1949 m.), MGB agentams „Varnui“ – Kostui Kubilinskui ir „Rytui“ – Algirdui Skinkiui išdavus, žuvo 1949-03-07 Alytaus aps. Daugų vls. Kalesninkų miške per MGB surengtą karinę-čekistinę operaciją.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Dainavos apygardos Geležinio Vilko grupės partizanai.

Stovi iš kairės: 1. grupės vado pavaduotojas Petras Šilanskas-Labutis. Sėdi skyriaus vadas Bronius Pušinskas-Bičiulis. Ne vėliau kaip 1948 m.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, PF978.

P. Šilanskas-Labutis (1912–1949), Dainavos apygardos Geležinio Vilko grupės vado pavaduotojas (1945–1947 m.), Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko grupės vado pavaduotojas, Geležinio Vilko tėvūnijos būrio skyriaus vadas, MGB agentams „Varnui“ – Kostui Kubilinskui ir „Rytui“ – Algirdui Skinkiui išdavus, žuvo 1949-03-07 Alytaus aps. Daugų vls. Kalesninkų miške per MGB surengtą karinę-čekistinę operaciją.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vado Jono Žemaičio-Vytauto raštas sričių vadams apie MGB agentus-provokatorius Kostą Kubilinską ir Algirdą Skinkį, jų įvykdytą Šarūno rinktinės vado Benedikto Labėno-Kariūno nužudymą, partizanų bunkerių išdavimą, Kazimieriačio rinktinės vado Vaclovo Voverio-Žaibo, kitų partizanų žūtį.

1949 m. gegužės 9 d.

Nuorašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 15, l. 150, 147.

Priedelyje prie šio rašto pateikta Dainavos apygardos vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko parengta informacija apie agentus K. Kubilinską ir A. Skinkį buvo perduota visiems partizanų junginiams, paskleista Lietuvoje (L. Baliukevičiaus-Dzūko žodžiais, apie juos „žino jau visa Lietuva. [...] Tie šunpalaikiai jau niekur negalės kenkti“) ir tapo žinoma visuomenei.  

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kostas Kubilinskas (kairėje) ir Algirdas Skinkys.

1949 m.

Maironio lietuvių literatūros muziejus, F3 1056.

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kosto Kubilinsko pareiškimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto Literatūros ir meno skyriaus vedėjui Tadui Černiauskui dėl atleidimo iš darbo ištraukos apie pasirinkimą veikti prieš partizanus ir visuomenės dalies priešiškumą jo išdavikiškai veiklai.

1953 m. sausio 7 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 1, b. 3107, l. 115, 129–130.

Pareiškime K. Kubilinskas rašė: „Kai aš grįžau iš pogrindžio kovos su nacionalistų bandomis, staiga pasijutau labai vienišas ir visiems svetimas. Pogrindžio spauda, grūmodama mirties sprendimais, skalijo apšaukdama mane išgama, išdaviku ir visais kitais bjauriausiais vardais. Daugiausia per studentus iš kaimo tie gandai pasiekė Vilnių. Beregint atkrito tie neva draugai, kurie dar sirgo nacionalistinėmis atrūgomis. Ir gerai. Tokie ten buvo draugai. Iš vienos pusės man buvo ramu, kad aš pasirinkau aiškų kelią, tačiau iš kitos pusės šaltas, net priešiškas naujų, tarybinės visuomenės žmonių ir literatų laikymasis mano atžvilgiu man kėlė baisų nerimą. Grįždamas aš naiviai su džiaugsmu galvojau, kad tarybinėje visuomenėje aš pasijusiu kaip savas tarp savų, o išėjo priešingai, į mane, kaip į kažkokį vilką, žiūrėjo iš vienos ir iš kitos pusės. „Seklys, saugumietis, šuo!“ – sklido mano adresu Kaip nežmoniškai būdavo sunku ir koktu tai girdėti. Aš pasiryžau bet kokia kaina įsigyti draugų jaunųjų rašytojų tarpe. Jums nepaslaptis, kaip šie draugai gėrė ir dabar geria, [...] buvo tie literatai su kuriais tik per gėrimą aš susipažinau, suartėjau, suradau šiek tiek draugiškumo ir šilumos“. 

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kostas Kubilinskas su LSSR rašytojų grupe svečiuose pas Samuilą Maršaką.

Iš kairės: 2. Valerija Valsiūnienė, 3. Halina Korsakienė, 4. Aldona Liobytė, 5. K. Kubilinskas, 6. Vladas Mozuriūnas, 8. Samuilas Maršakas. [Maskva. 1952 m.]

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 53, ap. 1, b. 279, l. 3.

LSSR rašytojų grupė 1952 m. birželio mėn. dalyvavo SSRS vaikų literatūros seminare Maskvoje. Grįžus iš seminaro K. Kubilinskas buvo atleistas iš darbo žurnalo „Žvaigždutė“ redakcijoje.

V. Valsiūnienė, 1941 m. birželio mėn. su šeima buvo ištremta iš Lietuvos, 1942 m. tremtyje užverbuota sovietų saugumo. Paleista iš tremties, 1945 m. grįžo į Lietuvą, dirbo LSSR tarybinių rašytojų sąjungoje, buvo Vaikų literatūros sekcijos pirmininke. 1946 m. sovietų saugumui išdavė Oną Lukauskaitę-Poškienę ir padėjo išaiškinti Lietuvių tautinę tarybą, vadovaujamą Jono Noreikos-Generolo Vėtros. 

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos (LLKJS) centro komiteto (CK) pranešimas Lietuvos komunistų partijos (LKP) CK apie Kostą Kubilinską.

1952 m. spalio 27 d.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 1, b. 3107, l. 150–153.

Pranešime nurodyta, kad K. Kubilinskas 1946 m. „pralindo“ į LLKJS. Paaiškėjus jo „sovietų valdžiai priešiškai“ veiklai, 1946 m. buvo pašalintas iš LLKJS ir atleistas iš darbo. Visgi, atsižvelgus į tai, kad jis „pripažino savo klaidas“ ir „pasižadėjo sąžiningu darbu pateisinti partijos ir komjaunimo pasitikėjimą“, LLKJS CK 1950 m. leido jam įsidarbinti žurnalo „Žvaigždutė“ redakcijoje. Pranešime pažymėta, kad K. Kubilinskas „nepateisino „partijos ir komjaunimo pasitikėjimo“, todėl 1952 m. buvo atleistas iš darbo dėl redakcijos veiklos dezorganizavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant pasipelnyti iš honorarų, girtavimo, skandalo sukėlimo Vilniaus „Neries“ restorane, „buržuazinių papročių, miesčioniškumo, apolitiškumo, chuliganizmo diegimo redakcijos kolektyve“. Pranešime pabrėžta, kad K. Kubilinskas „neturi nei politinės, nei moralinės teisės pretenduoti auklėti jaunimą komunistine dvasia“.

Ant pranešimo užrašyta LKP CK sekretoriaus V. Niunkos rezoliucija LKP CK Literatūros ir meno skyriaus vedėjui T. Černiauskui: „Drg. Černiauskui. Atsižvelgiant į visus iškeltus faktus, skaitau netikslingu įtraukti į planą Kubilinsko eilėraščius ir apskritai spausdinti jo kūrinius. 27/X-52 m. V. Niunka.“

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kostas Kubilinskas (dešinėje) ir Algirdas Skinkys (kairėje) lošia kortomis su draugu.

1953 m.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 8, ap. 1, b. 6, l. 2

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) Literatūros ir meno skyriaus pranešimas LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui apie Kostą Kubilinską ir jo skundo nagrinėjimą.

1953 m. kovo 31 d.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 1, b. 3107, l. 166–168.

Pranešime nurodyta, kad K. Kubilinskas, 1946 m. buvo pašalintas iš komjaunimo ir atleistas iš darbo laikraštyje „Komjaunimo tiesa“ paaiškėjus, kad 1940–1941 m. jis rašė antisovietinius eilėraščius, dirbo Varėnos apskrityje mokytoju, „gavo ryšį su nacionalistiniu pogrindžiu ir padėjo valstybės saugumo organams kovojant su nacionalistinio pogrindžio ginkluotomis gaujomis“, 1948 m. grįžęs į Vilnių tęsė literatūrinę veiklą, dirbo žurnalo „Žvaigždutė“ redakcijoje, tačiau „gyvenime ir buityje elgėsi negarbingai, girtuokliavo ir palaikė draugystę su morališkai netvirtais elementais“. Pranešime pažymėta, kad, atskleidus žurnalo darbuotojų „moralinį supuvimą“, K. Kubilinskas 1952 m. buvo teisingai atleistas iš darbo dėl neprincipingo elgesio, girtavimo, redakcijos darbo žlugdymo. Nepaisant teigiamo LSSR tarybinių rašytojų sąjungos atsiliepimo apie K. Kubilinsko kūrybą, LKP CK skyrius nurodė išbraukti jo eilėraščių rinkinį iš 1953 m. grožinės literatūros leidybos plano, bet pasiūlė panaudoti jį grožinės literatūros vertimų darbuose.

Ant pranešimo užrašyta LKP CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus rezoliucija: „Drg. Niunkai, Preikšui. Jūsų nuomonė? 4/IV-53.“ Pranešimo pirmojo lapo paraštėje užrašyta LKP CK sekretoriaus ideologijai V. Niunkos nuomonė: „Su skyriaus pasiūlymu sutinku. 12/IV-53 m. V. Niunka“, paskutiniojo lapo apačioje užrašyta Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojo K. Preikšo nuomonė: „Su drg. Zinkaus nuomone sutinku. 8/IV 53. K. Preikšas.“

„KOSTO KUBILINSKO PASIRINKIMAS“ (LYA)

Kostas Kubilinskas.

Vilnius. 1955 m.

Eugenijaus Šiško nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-068587.

Lt En