Parodos
Albumai
„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Buvę Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) rūmai.

Vilnius, Gedimino pr. 40.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

Pastatas pastatytas 1899 m. pagal Michailo Prozorovos, Leonido Vinerio projektą, 1890 m. parengtą pagal Vasilijaus Prusakovo eskizus. Pastate 1899–1915 m. veikė Rusijos imperijos Vilniaus gubernijos teismo rūmai, 1915–1918 m. – Vokietijos okupacinės valdžios Lietuvoje įstaigos, 1918 m. lapkričio–gruodžio mėn. – Lietuvos kariuomenės savanorių šaukimo punktas, Vilniaus miesto komendantūra, 1919 m. sausio–balandžio mėn. – Lietuvos ir Baltarusijos Sovietų Socialistinės Respublikos liaudies komisariatai, Revoliucinis tribunolas, 1920–1939 m. – Vilniaus kraštą okupavusios Lenkijos valdžios Vilniaus vaivadijos teismai, nuo 1940 m. rudens iki 1941 m. birželio mėn.  – Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vilniaus valdyba ir  kalėjimas, nuo 1941 m. pavasario – ir valstybės saugumo liaudies komisariatas (NKGB), 1941–1944 m. – Lietuvą okupavusios nacistinės Vokietijos slaptoji valstybės policija (Gestapas), saugumo tarnyba (SD), kalėjimas, Vilniaus ypatingojo būrio kareivinės, 1944–1991 m. – Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetas (KGB).  

Šiuo metu pastate įsikūrę Lietuvos apeliacinis ir Vilniaus apygardos teismai, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Okupacijų ir laisvės kovų muziejus.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) rašto SSRS KGB dėl KGB dokumentų naikinimo ir išvežimo iš Lietuvos projektas.

Data nenustatyta.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. B/n-1, b. 16, l. 4–6.

Projekte nurodyta, kad dėl Lietuvoje susidariusios sovietų režimui nepalankios padėties, Lietuvos SSR KGB turi padidinti pasirengimą mobilizacijai ekstremalios situacijos atveju, todėl prašoma leisti sunaikinti kai kurias KGB agentų ir rezidentų asmens ir darbo bylas, konspiratyvių butų laikytojų asmens bylas, operatyvinės paieškos ir kt. bylas, išvežti iš Lietuvos į SSRS KGB Uljanovsko srities valdybos archyvą  agentų ir rezidentų asmens ir darbo bylas bei  stribų asmens bylas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) archyvinės bylos ir naudoti antspaudai.

Skaitmeniniai vaizdai.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) 10 skyriaus raštas Lietuvos SSR KGB dėl leidimo naikinti dalį archyvinių operatyvinės įskaitos bylų.

1989 m. liepos 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-15, ap. 1, b. 533, l. 249–251.

Lietuvos SSR  KGB šifruota telegrama kreipėsi į SSRS KGB dėl leidimo sunaikinti apie 5 tūkst. operatyvinės įskaitos bylų. Atsižvelgus į „operatyvinę padėtį“ Lietuvoje, SSRS KGB leido sunaikinti šias bylas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Straipsnis „Kur saugumo archyvai?“, paskelbtas laikraštyje „Forumas“.

1989 m. lapkričio 29 d.

Kopija. Tekstas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1908, l. 18.

Straipsnio autoriui Rolandui Barysui duotame interviu Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 10 skyriaus viršininkas Algis Jonas Karinauskas, mėgino paneigti Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininko Romualdo Ozolo paskelbtą informaciją apie KGB dokumentų naikinamą, kalbėjo,  kad naikinama esą jokios istorinės ir operatyvinės reikšmės neturinti KGB archyvinė medžiaga.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Respublikos valstybinių ir žinybinių archyvų fondų išsaugojimo“.

1989 m. gruodžio 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-758, ap. 2, b. 774, l. 177.

Nutarimas priimtas Sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininko, Lietuvos SSR Aukščiausios Tarybos deputato Romualdo Ozolo iniciatyva, pasiekus informacijai apie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentų naikinimą ir išvežimą iš Lietuvos, kad būtų išsaugotas KGB archyvas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininkas Eduardas Eismuntas (trečias iš dešinės) atvyksta į Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos sesiją.

Vilnius. 1989 m. rugsėjo 22 d.

Nuotraukos autorius Jonas Juknevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-121048.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) raštas dėl leidimo Lietuvos SSR KGB, Latvijos SSR KGB ir Estijos SSR KGB išvežti veikiančių agentų asmens ir darbo bylas į SSRS KGB Saratovo, Omsko ir Uljanovsko sričių valdybų archyvus.

1990 m. sausio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-15, ap. 1, b. 616, l. 5.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio piketas prie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastato dėl KGB dokumentų išsaugojimo.

Vilnius, S. Šimkaus (dabar – Aukų) g. 1990 m. vasario 5 d.

Lietuvos SSR KGB darbuotojų darytas vaizdo įrašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-38, ap. 2, b. 17.

Pikete Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos narys Bronislovas Genzelis ir Tremtinių sąjungos pirmininkas S. Žukauskas pareikalavo sustabdyti KGB dokumentų naikinimą, perduoti KGB archyvą Lietuvos valstybės žinion, patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už KGB dokumentų naikinimą, perduoti Lietuvos SSR KGB į Lietuvos pavaldumą, pakvietė susirinkusius dalyvauti vasario 7 d. pikete prie Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos, kurios sesijoje vasario 7–13 d. numatyta svarstyti KGB dokumentų išsaugojimo klausimą ir priimti Lietuvos SSR archyvų įstatymą.

 

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio piketo prie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastato dėl KGB dokumentų išsaugojimo plakatai ir skelbimas piketo dalyviams.

1990 m. sausio 30 d.

Nuotraukos. Dokumentų tekstai lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1322, l. 20-18, 20-19.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos narys Kazimieras Motieka (paskutinėje eilėje pirmas iš kairės) ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininkas Romualdas Ozolas (paskutinėje eilėje antras iš kairės) pikete prie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastato dėl KGB dokumentų išsaugojimo.

Vilnius, S. Šimkaus (dabar – Aukų) g. 1990 m. sausio 26 d.

Lietuvos SSR KGB darbuotojų slapta daryta nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1322, l. 20-1.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) raštas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui dėl Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio piketo prie Lietuvos SSR KGB pastato dėl KGB dokumentų išsaugojimo.

1990 m. sausio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1322, l. 2–3.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio piketas prie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastato dėl KGB dokumentų išsaugojimo.

Vilnius, Liepos 21-osios (dabar – Vasario 16-osios) g. 1990 m. sausio 23–24 d.

Nuotraukos autorius Algimantas Žižiūnas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138950.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio piketas prie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastato dėl KGB dokumentų išsaugojimo.

Vilnius, Lenino (dabar –  Gedimino) pr. 40. 1990 m. sausio [23–25 d.]

Nuotraukos.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, RF1186, RFR1369.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio piketas prie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastato dėl KGB dokumentų išsaugojimo.

Vilnius, Lenino (dabar –  Gedimino) pr. 40 / Liepos 21-osios (dabar – Vasario 16-osios) g. 1990 m. sausio 27 d.

Lietuvos SSR KGB darbuotojų darytas vaizdo įrašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-38, ap. 2, b.18.

Vaizdo įraše kalba Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininkas Romualdas Ozolas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos nariai Emanuelis Zingeris ir Kazimieras Motieka.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, gavęs informacijos, kad Lietuvos SSR KGB nesilaiko Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. gruodžio 7 d. nutarimo dėl Lietuvos valstybinių ir žinybinių archyvų fondų išsaugojimo ir toliau naikina dokumentus, 1990 m. sausio 23 d. – vasario 5 d. organizavo piketą prie KGB rūmų dėl KGB dokumentų išsaugojimo. Piketo dalyviai budėjo prie KGB pastato, stabdė ir tikrino iš pastato vidaus kiemo pro vartus išvažiuojančias mašinas, kuriomis galimai galėjo būti išvežami dokumentai.

 

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Straipsnis „E. Eismuntas: „kol kas mes randamės vienoje valstybėje su jumis“, paskeltas laikraštyje „Atgimimas“.

1990 m. vasario 9 d.

Kopija. Tekstas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1908, l. 28a.

Straipsnio autorius Audrius Siaurusevičius informuoja apie Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio piketą prie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastato dėl KGB dokumentų išsaugojimo, skelbiami Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos komisijos 1990 m. sausio 25 d. posėdžio, kuriame Lietuvos SSR KGB pirmininkas Eduardas Eismuntas aiškinosi dėl KGB bylų naikinimo, garso įrašo fragmentai. Posėdyje konstatuota, kad Lietuvos SSR KGB nevykdė Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. gruodžio 7 d. nutarimo dėl Lietuvos valstybinių ir žinybinių archyvų fondų išsaugojimo, naikino Lietuvos KGB bylas, pareikalauta įleisti į KGB archyvą deputatų komisijos narius.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko Eduardo Eismunto asmens kortelės ištraukos.

1950–1990 m.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, F. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr.  15157.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio pranešimo Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos posėdyje ištrauka apie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentų naikinimą ir KGB pirmininko Eduardo Eismunto patraukimą atsakomybėn už tai.

1990 m. vasario 8 d.

Vaizdo įrašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-38, ap. 2, b. 18.

 

 

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos vicepirmininko Romualdo Ozolo pranešimo Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos posėdyje ištraukos apie Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentų naikinimą ir priemones jiems išsaugoti.

1990 m. vasario 12 d.

Vaizdo įrašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-38, ap. 2, b. 18.

Posėdyje R. Ozolas informavo apie Lietuvos SSR KGB dokumentų naikinimą ir išvežimą iš Lietuvos, pateikė Aukščiausiosios Tarybos nutarimo dėl jos 1989 m. gruodžio 7 d. nutarimo dėl Lietuvos valstybinių ir žinybinių archyvų fondų išsaugojimo vykdymo projektą, kuriame pasiūlytos priemones KGB dokumentams išsaugoti.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Apie 1989 metų gruodžio 7 dienos Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl Respublikos valstybinių ir žinybinių archyvų fondų išsaugojimo“ vykdymą“.

1990 m. vasario 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-758, ap. 2, b. 806, l. 127.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimas „Dėl Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto archyvų išsaugojimo komisijos sudarymo“.

1990 m. vasario 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-758, ap. 2, b. 812, l. 90–91.

Komisija turėjo nustatyti Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentų naikinimo mastą ir už tai atsakingus asmenis, pateikti pasiūlymus dėl iš Lietuvos į kitus SSRS KGB archyvus išvežtų Lietuvos SSR KGB dokumentų grąžinimo.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) raštas SSRS KGB apie Lietuvos SSR KGB archyve saugomas, sunaikintas ir į kitus SSRS KGB archyvus išvežtas Lietuvos SSR KGB bylas.

1990 m. balandžio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-15, ap. 1, b. 616, l. 16–17.

Rašte nurodyta, kad Lietuvos SSR KGB archyve yra saugomos 106427 bylos,  iki 1990 m. balandžio mėn. buvo sunaikinta 53470 bylų, SSRS KGB Omsko srities valdybos archyve („kitų respublikų archyvuose“) saugoma iš Lietuvos  SSR KGB archyvo 1990 m. išvežtų 26917 bylų.

Iki 1990 m. balandžio mėn. Lietuvos SSR KGB sunaikino 14640 operatyvinės įskaitos bylų, 468 paieškos bylas, 20 literinių bylų, 2105 profilaktikos bylas, 33760 agentų asmens bylų, 2477 agentų darbo bylas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tarnybos „OP“ operatyvinio įgaliotinio A. Ablamonovo sudarytas, jo žinioje esančių bylų, kurias reikia išvežti iš Lietuvos, sąrašas.

1991 m. rugpjūčio 23 d. 

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f .K-1, ap. B/n-1, b. 187, l. 43.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Maišai su susmulkintais Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentais, saugomi Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje.

1991 m.

Nuotrauka.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, K-EX21.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės dalinio kariai prie SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) padalinio Lietuvoje pastato.

Vilnius, Gedimino pr. 40. 1991 m. rugpjūčio 18–21 d.

Nuotraukų autoriai T. Srėbalius,Viktoras Kapočius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-28420, 0-12824, 0-128241

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Žmonės, susirinkę prie SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) padalinio Lietuvoje pastato.

Vilnius, Gedimino pr. 40. 1991 m. rugpjūčio 18–21 d.

Nuotraukų autorius Viktoras Kapočius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-128242, 0-128245, 0-128247.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nutarimas „Dėl Sovietų Sąjungos karinių-represinių struktūrų Lietuvoje“.

1991 m. rugpjūčio 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kaba.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas, f. 2, ap. 1, b. 37, l. 14–15.

Nutarimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigota imtis priemonių, kad SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB), vidaus kariuomenės ir kitos represinės struktūros būtų išformuotos, o jų veikla Lietuvoje nutraukta, bei pavesta jai pareikalauti, kad SSRS vyriausybė nedelsiant perduotų Lietuvai visą dokumentaciją ir archyvinę medžiagą, susijusią su SSRS NKVD-MGB-KGB veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės dalinio kariai vidiniame SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) padalinio Lietuvoje pastato kieme.

Vilnius, Aukų g. 1991 m. rugpjūčio 23 d.

Nuotraukos autorius Vladas Ščiavinskas

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, KF-57.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Į SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) padalinio Lietuvoje pastato vidinį kiemą įvažiuojantį autobusą pasitinka SSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės dalinio kariai. Greta vartų iš kairės: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas Saulius Pečeliūnas.

Vilnius, Aukų g. 1991 m. rugpjūčio 23 d.

Nuotraukos autorius Vladas Ščiavinskas.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, RF325.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl SSSR valstybės saugumo komiteto padalinio Lietuvoje“.

1991 m. rugpjūčio 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos archyvas, f. 4, ap. 1, b. 27, l. 189–190.

Nutarimu nuo 1991 m. rugpjūčio 23 d. nutraukta SSRS KGB padalinio Lietuvoje veikla.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos archyvų reformos parengimo ir įgyvendinimo komisijos pirmininkas Juozas Tumelis (pirmoje eilėje antras iš kairės) ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas Kazimieras Uoka (pirmoje eilėje pirmas iš kairės) prie SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) padalinio Lietuvoje pastato.

Vilnius, Vasario 16-osios g. 1991 m. rugpjūčio 23 d.

Nuotraukos autorius Jonas Juknevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-121892.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nutarimas „Dėl Sovietų Sąjungos KGB veiklos Lietuvoje ištyrimo“.

1991 m. rugpjūčio 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas, f. 2, ap. 1, b. 37, l. 26–27.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Žmonės, susirinkę prie SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) padalinio Lietuvoje pastato.

Vilnius, Vasario 16-osios g., Gedimino pr.  1991 m. rugpjūčio 23 d.

Nuotraukų autorius Jonas Juknevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-121905, 0-121903.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo įstatymas „Dėl ypatingos reikšmės archyvų išsaugojimo“.

1992 m. spalio 29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kaba.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas, f. 2, ap. 1, b. 76, l. 204–205.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Rezistentai, buvę politiniai kaliniai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas Balys Gajauskas (kairėje) ir Lietuvos laisvės lygos vadovas Antanas Terleckas lankosi buvusiame Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko kabinete.

Vilnius, Gedimino pr. 40. 1991 m. rugsėjo mėn.

Nuotraukos autorius Jonas Juknevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-122733.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) bylų, saugotų SSRS KGB Uljanovsko srities valdybos archyve, perdavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijai aktas.

1992 m. birželio 24 d.

Kopija. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, K-9, ap. 1, b. 28, l. 1.

Vadovaujantis Rusijos Federacijos saugumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 5 d. susitarimu,  Rusijos Federacijos saugumo ministerijos Uljanosko srities valdyba Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijai perdavė Lietuvos SSR KGB baudžiamųjų bylų fondą (11558 bylas), filtracinių bylų fondą (31241 bylą), baudžiamųjų ir filtracinių bylų kartotekas,  šių fondų apskaitos dokumentus.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Buvusio Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) archyvo dokumentų saugykla.

Vilnius, Gedimino pr. 40. [1994 m.]

Skaitmeniniai vaizdai.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinio Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl ypatingos reikšmės archyvų išsaugojimo“ įsigaliojimo tvarkos“ pakeitimo“.

1993 m. birželio 1 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas, f. 2, ap. 1, b. 116, l. 138–139..

Nutarimu pasiūlyta Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti ir patvirtinti Ypatingos reikšmės archyvinių dokumentų perdavimo ir priėmimo nuostatus, nustatančius dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarką, iki 1995 m. sausio 1 dienos baigti visų ypatingos reikšmės archyvų perdavimą Lietuvos archyvų generalinei direkcijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Nutarimu taip pat nustatyta, kad iki ypatingos reikšmės archyvus perims Lietuvos archyvų generalinė direkcija, už buvusio SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) LSSR padalinio archyvinių dokumentų saugumą atsako Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos laikinosios tyrimo komisijos Sovietų Sąjungos KGB veiklai Lietuvoje ištirti darbo grupės vadovas kartu su Lietuvos archyvų generalinės direkcijos darbo grupės vadovu; šiuo laikotarpiu visos archyvinių dokumentų patalpos antspauduojamos abiejų darbo grupių antspaudais.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Buvusio Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) archyvo dokumentų saugykla.

Vilnius, Gedimino pr. 40. [1994 m.]

Skaitmeninis vaizdas.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymas dėl Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ypatingos reikšmės archyvinių dokumentų tvarkymo darbo grupės įsteigimo.

1993 m. birželio 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f, 71, ap. 1, b. 62, l. 121.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ypatingos reikšmės archyvinių dokumentų tvarkymo darbo grupės ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai buvusiame Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) archyve.

Iš kairės: 1. Rimantas Antanavičius, 2. Vilma Ektytė, 3. Arvydas Anušauskas. Vilnius, Gedimino pr. 40. [1993 m.]

Nuotrauka.

V. Ektytės asmeninis archyvas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ypatingos reikšmės archyvinių dokumentų tvarkymo darbo grupės Arūnas Bubnys su Baltijos ir Skandinavijos šalių archyvų konferencijos dalyviais buvusiame Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pirmininko kabinete.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Švedijos nacionalinio archyvo skyriaus vedėjas M. Bakhaus, 2. Latvijos valstybės archyvo Raštvedybos skyriaus vadovas Ainars Bambals, 3. A. Bubnys, 4. Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Gediminas Ilgūnas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsultantas G. Bučiūnas, 2. Ypatingos reikšmės archyvinių dokumentų tvarkymo darbo grupės darbuotoja Rasa Masiulionytė. Vilnius, Gedimino pr. 40. 1994 m. vasario 11 d.

Nuotraukos autorė Larisa Dmuchoskaja.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-106152.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ypatingos reikšmės archyvinių dokumentų tvarkymo darbo grupės darbuotojos buvusiame Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) archyve.

Iš kairės: 1. Regina Jurgelevičienė, 2. Laima Žukienė, 3. Rasa Masiulionytė, 4. Aušra Taleikienė. Vilnius, Gedimino pr. 40. [1994 m.]

Nuotrauka.

R. Masiulionytės asmeninis archyvas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymas dėl Lietuvos ypatingojo archyvo įsteigimo.

1995 m. spalio 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 71, ap. 1, b. 124, l. 77.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Buvusio LSSR valstybės saugumo komiteto (KGB) padalinio archyvinių dokumentų perdavimo-priėmimo aktai.

1995 m. lapkričio 10, 30 d., gruodžio 15, 17, 28 d.

Originalai. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-9, ap. 1, b. 28, l. 7, 11, 14, 17–20.

Aktais Buvusio LSSR KGB padalinio archyvinių dokumentų perdavimo komisija Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijai valstybiniam saugojimui Lietuvos ypatingajame archyve perdavė buvusio LSSR KGB archyvinius dokumentus.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų saugykla prieš rekonstrukciją.

Vilnius, Gedimino pr. 40. 1996 m. kovo 7 d.

Nuotraukos autorius Kęstutis Vanagas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Sp_0-01419.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos ypatingojo archyvo pažyma dėl buvusio LSSR KGB padalinio archyvinių dokumentų perdavimo-priėmimo užbaigimo.

1996 m. vasario 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, fondo Nr. K-1 byla, l. 3–4.

Buvusio LSSR KGB padalinio archyvinių dokumentų perdavimo komisija 1995 m. lapkričio 9 d.– 1996 m. sausio 14 d. perdavė, o Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1995 m. rugsėjo 15 d. įsakymu sudaryta KGB dokumentų priėmimo komisija priėmė  buvusio LSSR KGB 1920–1991 m. dokumentus –  786 848 saug. vnt. (30 bylų apyrašų, 11 dokumentų sąrašų, 49 kartotekas), taip pat dokumentų ekspertų komisijai atrinktus dokumentus 127 maišuose ir 576 dėžutėse (4,224 kg).

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Mykolas Brazausko apsilankymas Lietuvos ypatingajame archyve.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Lietuvos ypatingojo archyvo direktorius Arūnas Bubnys, 2. Lietuvos Respublikos Seimo narys Balys Gajauskas, 3. Lietuvos Respublikos Seimo narys Justinas Karosas, 4. Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarijos vedėjas Andrius Meškauskas, 5. A. M. Brazauskas. Antroje eilėje iš kairės; 1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Valentinas Brandišauskas. Vilnius, Gedimino pr. 40. 1996 m. balandžio 19 d.

Nuotraukos autorė Larisa Dmuchoskaja.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-109708.

Lt En