Parodos
Albumai
„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Partijos istorijos instituto prie LKP CK pastatas.

Vilnius, Lenino (dabar – Gedimino) pr. 12. 1975 m. vasario 18 d.

Nuotraukos autorius R. Paknys.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-074473.

Pastatas pastatytas 1937 m. pagal Julijaus Žuravskio ir Zbignevo Pugeto projektą, jame iki 1939 m. veikė Lenkijos pašto taupomosios kasos Vilniaus filialas. 1941–1944 m pastate buvo okupacinės  Vokietijos valdžios Vilniaus policijos būstinė, 1944–1949 m. buvo įsikūręs LKP(b) centro komitetas, 1944–1947 m. – ir VKP(b) CK biuras Lietuvai, 1949–1990 m. – Partijos istorijos institutas prie LKP CK. Pastato rūsyje  ir 1–2 aukštuose buvo įrengtos instituto Partinio archyvo dokumentų saugyklos. 1985 m. prie pastato pastačius priestatą, į jį buvo perkeltas Partinis archyvas.

Dabar šiame  pastate įsikūręs bankas,  o priestate yra Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų saugyklos.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Partijos istorijos instituto prie LKP CK Partinio archyvo dokumentų saugykla.

Vilnius, Lenino (dabar – Gedimino) pr. 12. 1973 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 3377, ap. 62, b. 168, l. 1, 3.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Partijos istorijos instituto prie LKP CK direktorė Vanda Kašauskienė ir jos pavaduotojas archyvo reikalams Juozas Čaplikas Lietuvos SSR centrinio valstybinio archyvo Mokslinės tarybos posėdyje.

Kairėje stalo pusėje iš kairės: 1. Lietuvos SSR Mokslų Akademijos Istorijos instituto direktorius Alfonsas Eidintas, 2. Vyriausiosios  enciklopedijų redakcijos skyriaus vedėjas Vytautas Spečiūnas, 3. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto prodekanas Sigitas Jegelevičius, 4. Lietuvos SSR centrinio valstybinio literatūros ir meno archyvo direktorė Nijolė Baškytė, 5.Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos skyriaus vedėja Marytė Rudžionienė, 6. Lietuvos SSR centrinio valstybinio literatūros ir meno archyvo skyriaus vedėja Vida Šimėnaitė. Dešinėje stalo pusėje iš dešinės: 3. J. Čaplikas, 4. .V. Kašauskienė, 5. Lietuvos SSR centrinio valstybinio istorijos archyvo direktorius Jonas Baravykas, 6. Lietuvos SSR centrinio valstybinio kino-foto-fono dokumentų archyvo direktorius Algirdas Žėba. Vilnius. 1987 m. balandžio 16 d.

Nuotraukos autorius Eugenijus Masevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-31411.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Partijos istorijos instituto prie LKP CK ekspertinės patikrinimo komisijos aktas

Partijos istorijos instituto prie LKP CK ekspertinės patikrinimo komisijos aktas dėl SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) vidaus kariuomenės 4-osios šaulių divizijos vado gen. mjr. Pavelo Vetrovo 1944 m. rugsėjo 27 d. rašto Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui A. Sniečkui dėl divizijos, vykdžiusios Lietuvos gyventojų represijas ir kovojusios su Lietuvos partizanais, karių apdovanojimo išslaptinimo. 1989 m. birželio 21 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17632, ap. 1, b. 12, l. 25.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

LKP dokumentų saugykla.

Vilnius, Gedimino pr. 12. [1990–2000 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

Pagal tipinį SSKP archyvų pastatų projektą 1985 m. pastatytame priestate buvo įrengta 10 Partijos istorijos instituto prie LKP CK Partinio archyvo dokumentų saugyklų. 1990 m. sausio 1 d. Partiniame archyve buvo saugoma 7377 fondų, 694482 bylos.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Partijos istorijos instituto prie LKP CK Partinio archyvo Dokumentų kopijavimo grupės vyr. operatorės Vilmos Ektytės pažymėjimas.

[1987–1990 m.]

Skaitmeninis vaizdas.

V. Ektytės asmeninis archyvas.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto (LKP CK) III plenumo nutarimo ištrauka dėl Partijos istorijos instituto prie LKP CK – Marksizmo-leninizmo instituto prie SSKP CK filialo pertvarkymo į savarankišką Lietuvos komunistų partijos istorijos institutą prie LKP CK.

1990 m. vasario 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17633, ap. 1, b. 6, l. 68.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos istorijos instituto prie LKP CK direktorės Vandos Kašauskienės potvarkis dėl instituto darbuotojų budėjimų organizavimo.

1990 m. kovo 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 3377, ap. 62, b. 94, l. 14.

SSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenei rengiantis užimti instituto ir Partinio archyvo patalpas, juose organizuoti darbuotojų budėjimai, siekiant operatyviai informuoti Lietuvos visuomenę apie bandymus užgrobti patalpas ar jų užėmimą.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto (LKP CK) IV plenumo nutarimas dėl Lietuvos komunistų partijos istorijos instituto prie LKP CK reorganizavimo į Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto skyrių ir Partinio archyvo palikimo LKP CK žinioje.

1990 m. kovo 26 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17633, ap. 1, b. 8, l. 13.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto skyriaus ir Lietuvos komunistų partijos archyvo darbuotojų pareiškimai dėl SSSR vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės dalinio 1990 m. kovo 30 d. įvykdyto skyriaus ir archyvo patalpų užėmimo.

1990 m. balandžio 2 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17632, ap. 1, b. 12, l. 35–36; f. 3377, ap. 62, b. 105, l. 1.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Partijos istorijos instituto prie LKP CK mokslinis bendradarbis Juozas Jermalavičius (trečias iš kairės) Lietuvos SSR centriniame valstybiniame archyve parodos „Lietuviai – Spalio kariai“ atidaryme.

Vilnius. 1987 m. rugpjūčio 27 d.

Nuotraukos autorė Irena Mikužienė.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-091274.

J. Jermalavičius, Lietuvos komunistų partijos (SSKP) centro komiteto Ideologinio skyriaus vedėjas (1990–1991 m.), lydėjo SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) vidaus kariuomenės dalinį ir dalyvavo jam 1990 m. kovo 30 d. užimant buvusio Partijos istorijos instituto ir LKP archyvo patalpas. Vienas iš 1991 m. sausio 13 d. perversmo Lietuvoje organizatorių, 1999 m. rugpjūčio 23 d. nuteistas 8 m. laisvės atėmimo už antivalstybinę veiklą Lietuvoje.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos valstybinių archyvų darbuotojų pareiškimas dėl SSSR vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės dalinio 1990 m. kovo 30 d. įvykdyto LKP archyvo patalpų užėmimo.

1990 m. balandžio 2 d.

Kopija. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17626, ap. 1, b. 159, l. 2.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos archyvo prie LKP CK raštas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui Vytautui Landsbergiui ir Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininkei Kazimierai Prunskienei dėl archyvo perėmimo valstybės žinion ir įjungimo į Lietuvos valstybinių archyvų struktūrą.

1990 m. liepos 14 d.

Kopija. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17632, ap. 1, b. 8, l. 48.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

LKP archyvo darbuotojų, kuriems draudžiama patekti į archyvo patalpas, sąrašai, sudaryti Socialinių-politinių tyrimų instituto prie LKP (SSKP) CK direktoriaus Konstantino Surblio ir pateikti archyvą užėmusiam SSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės daliniui.

1990 m. rugpjūčio 15, 22 d.

Originalas. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17626, ap. 5, b. 29, l. 4, 6.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Partijos istorijos instituto prie LKP CK direktoriaus pavaduotojas Konstantinas Surblys kalba minėjime, skirtame instituto direktoriaus Romo Šarmaičio 75-osioms gimimo metinėms paminėti.

Iš kairės: 1. K. Surblys, 2. R. Šarmaitis, 3. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoja Leokadija Diržinskaitė, 4. LKP CK Mokslo ir mokymo įstaigų skyriaus vedėjas Valerijonas Baltrūnas. Vilnius. 1984 m. spalio 26 d.

Nuotraukos autorė Irena Mikužienė.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-085966.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro nutarimas „Dėl Lietuvos komunistų partijos archyvo prie LKP CK žinybinio statuso panaikinimo ir archyvo perdavimo valstybės žinion“.

1990 m. rugpjūčio 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17633, ap. 1, b. 46, l. 2.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Žmonės susirinkę prie LKP archyvo pastato, jį perdavus Lietuvos valstybės žinion.

Vilnius, Gedimino pr. 12. 1990 m. rugpjūčio 22 d.

Nuotraukos autorius Algimantas Žižiūnas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-139322.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Prezidiumo nutarimas „Dėl buvusio Lietuvos komunistų partijos archyvo“.

1990 m. rugpjūčio 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas, f. 2, ap. 1, b. 14, l. 97.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) vidaus kariuomenės dalinys atvyksta į LKP archyvą sutrukdyti perimti jį Lietuvos Respublikos nuosavybėn.

Vilnius, Gedimino pr. 12. 1990 m. rugpjūčio 22 d.

Nuotraukos autorius Algimantas Žižiūnas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-139325.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai-Atkuriamajam Seimui 1990 m. rugpjūčio 22 d. priėmus nutarimą dėl LKP archyvo priėmimo Lietuvos Respublikos nuosavybėn, LKP (SSKP) CK ir SSRS MVD vidaus kariuomenė sutrukdė Lietuvos Respublikos Vyriausybei perimti archyvą: neįleido į archyvo patalpas Ministro Pirmininko pavaduotojo Romualdo Ozolo, laikinai einančio Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigas Bronislovo Vonsavičius, kitų asmenų, rugpjūčio 22 d. atvykusių perimti archyvą, rugpjūčio 22 d. vakare įvedė į archyvą papildomas SSRS MVD vidaus kariuomenės pajėgas, nuo rugpjūčio 23 d. neįleido į archyvą jo darbuotojų. Prie archyvo susirinkus pasipiktinusiems žmonėms, papildomos kariuomenės pajėgos buvo išvestos, tačiau Vyriausybės atstovai, archyvo darbuotojai į archyvą neįleisti.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis dėl Lietuvos komunistų partijos archyvo prie LKP CK priėmimo valstybės žinion ir įjungimo į Lietuvos Respublikos valstybinių archyvų struktūrą.

1990 m. rugpjūčio 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos archyvas, f. 4, ap. 2, b. 11, l. 134.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojas Romualdas Ozolas (dešinėje) ir Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Audrius Butkevičius (kairėje) prie LKP archyvo pastato.

Vilnius, Gedimino pr. 12. 1990 m. rugpjūčio 22 d.

Nuotraukos autorius Algimantas Žižiūnas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-139321.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Laikinai einantis Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pareigas Bronislovas Vonsavičius (stovi pasilypėjęs trečioje eilėje pirmas iš dešinės) ir Lietuvos valstybinio archyvo direktorius Alfonsas Piliponis (stovi pasilypėjęs ketvirtoje eilėje pirmas iš dešinės) prie LKP archyvo pastato.

Vilnius, Gedimino pr. 12. 1990 m. rugpjūčio 22 d.

Nuotraukos autorius Algimantas Žižiūnas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-139323.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Protesto mitingas prie LKP archyvo pastato LKP (SSKP) CK sutrukdžius įgyvendinti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nutarimą dėl LKP archyvo priėmimo Lietuvos Respublikos nuosavybėn.

Vilnius, Gedimino pr. 12. [1990 m. rugpjūčio 23 d. ]

Nuotraukos autorius Stasys Laukys.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-22053.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motiekas ir Ministro Pirmininko pavaduotojas Romualdas Ozolas prie LKP archyvo pastato.

Antroje eilėje iš kairės: 2. K. Motieka, 3. R. Ozolas, 4. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas Stasys Kašauskas. Vilnius, Gedimino pr. 12. 1990 m. rugpjūčio 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-22052.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. spalio 8 d. rašto SSRS Prezidentui Michailui Gorbačiovui dėl trukdymo įgyvendinti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1990 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą dėl LKP archyvo priėmimo Lietuvos Respublikos nuosavybėn projektas, parengtas LKP archyvo.

1990 m. rugsėjo 10 d.

Kopija. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17632, ap. 1, b.12, l. 96–97.

Rašte pareikštas protestas dėl trukdymo įgyvendinti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1990 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. rugpjūčio 22 d. potvarkį dėl LKP archyvo priėmimo Lietuvos Respublikos nuosavybėn ir įjungimo į Lietuvos Respublikos valstybinių archyvų struktūrą.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

SSRS Prezidento Tarybos ir SSKP CK raštas Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Lietuvos Respublikos nuosavybėn priimto LKP archyvo.

Ne vėliau kaip 1990 m. lapkričio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos archyvas, f. 4, ap. 3, b. 128, l. 29–30.

Rašte pareikštos SSKP turtinės pretenzijos į Lietuvos Respublikos valstybės žinion priimtą LKP archyvą.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymas dėl buvusio Partinio archyvo veiklos klausimų.

1991 m. sausio 3 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 71, ap. 1, b. 14, l. 3.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Danguolės Repšienės straipsnis „Vėl savavavaliauja!“, paskelbtas laikraštyje „Tiesa“, apie SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) vidaus kariuomenės dalinio bandymą pašalinti iš Lietuvos valstybinio visuomenės organizacijų archyvo jį saugojusį Lietuvos Respublikos policijos pareigūną.

1991 m. sausio 3 d.

Spaudos iškarpa. Tekstas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17632, ap. 18, b. 12, l. 179.

SSRS MVD vidaus kariuomenei 1990 m. kovo 30 d. užėmus Partinį archyvą, jį toliau saugojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lietuvos valstybinių ir vyriausybinių įstaigų apsaugos dalinio (nuo 1991 m. sausio mėn. – Policijos departamento Viešosios policijos Valstybinių įstaigų ir kitų svarbių objektų apsaugos rinktinės) pareigūnai. 1991 m. sausio 1 d. SSRS MVD vidaus kariuomenės kariai nesėkmingai bandė pašalinti iš archyvo apsaugos posto archyvą saugojusį Lietuvos policijos pareigūną. Sausio 11 d. papildomas SSRS MVD vidaus kariuomenės padalinys įsiveržė į archyvo patalpas, jėga pašalino iš jo Lietuvos policijos pareigūną, užėmė archyvo darbuotojų kabinetus ir perdavė juos LKP (SSKP) CK Partinio archyvo vedėjui, buvusiam Lietuvos SSR KGB pirmininkui gen. Eduardui Eismuntui. Dėl kilusio visuomenės pasipiktinimo, Lietuvos policijos taikytų archyvo stebėjimo ir išorinės apsaugos priemonių LKP (SSKP) CK Partinio archyvo atstovai nesiryžo įeiti į LKP dokumentų saugyklas ir perimti dokumentų savo žinion.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos valstybinio visuomenės organizacijų archyvo vyr. fondų saugotojos Dalios Remeikytės dienoraščio ištrauka apie padėtį SSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės užimtame archyve.

1991 m. sausio 2–10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 3377, ap. 48, b. 1571, l. 13–16.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkis dėl LKP (SSKP) turto paėmimo.

1991 m. rugpjūčio 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos archyvas, f. 4, ap. 1, b. 43, l. 145–146.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymas dėl Lietuvos valstybinio visuomenės organizacijų archyvo priėmimo komisijos sudarymo.

1991 m. rugpjūčio 26 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, f. 71, ap. 1, b. 14, l. 95–96.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos valstybinio visuomenės organizacijų archyvo priėmimo komisijos nariai ir archyvo darbuotojai prie archyvo pastato.

Prie pastato durų iš dešinės: 1. archyvo vyr. archyvistė Nijolė Maslauskienė, 4. archyvo metodininkas Kęstutis Navickas. Vilnius. Gedimino pr. 12. 1991 m. rugpjūčio [26 d.]

Nuotraukos autorius Vladas, Ščiavinskas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-104624.

„KGB ir LKP archyvai – Lietuvai!: slaptųjų archyvų integravimas į Lietuvos valstybės archyvų sistemą“ (LYA)

Lietuvos valstybinio visuomenės organizacijų archyvo turto ir dokumentų priėmimo bei padarytų nuostolių įvertinimo komisijos Archyvo dokumentų priėmimo akto Nr. 2 ištrauka.

1991 m. rugsėjo 12 d.

Kopija. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17632, ap. 1, b. 4, l. 13–14, 17–18.

Lt En