Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Ramunė Sakalauskaitė. Monsinjoro K. Vasiliausko archyvas – raktas į jo vertybių pasaulį

R. Sakalauskaitė – žurnalistė, rašytoja, všį „Porta artis“ vadovė, monografijos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ autorė, Kazimiero Vasiliausko labdaros fondo valdybos narė.

Monsinjoro K. Vasiliausko archyvas – raktas į jo vertybių pasaulį

2022-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Politinis kalinys ir tremtinys, pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, ilgametis jos vadovas dalyvavo svarbiausiuose XX amžiaus įvykiuose ir paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje.

Dvasininkas buvo knygų bičiulis, literatūros ir meno vakarų lankytojas. Literatūra padėjo jam išgyventi Stalino lagerio metus. Savo pamoksluose gausiai naudodavo kitų autorių citatas, rėmėsi rašytojų kūryba. Būti vaikščiojančia meile, kaip jį vadino poetas Justinas Marcinkevičius, monsinjorui padėjo ir kitų išmintis, įžvalgos, kauptos asmeniniame archyve.

Po mirties K. Vasiliausko aplankai su citatomis, pamokslais, kitų autorių tekstais atiteko Lentvario klebonui Gintarui Petroniui. Monsinjoro sukauptą medžiagą varčiau rašydama knygą „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ (išleista 2015 metais) ir raginau perduoti į patikimas valstybės archyvo „rankas“. Taip ir įvyko.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, rengdamas parodą, skirtą išskirtinei asmenybei, monsinjorui K. Vasiliauskui, prisideda prie jo atminimo išsaugojimo. Knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ sutiktuvėse, vykusiose Lietuvoje ir užsienyje, visada atsirasdavo monsinjorą pažinojusių, jo gerumą, padrąsinantį žodį, paguodos žvilgsnį patyrusių, draugišką petį pajutusių ir tai ilgam savo širdyje išsaugojusių žmonių. Dažnas pasakojo jautrias istorijas, kuriose įvairiai skleidėsi kunigui būdinga užuojauta ir meilė.

2001 m. į amžinybę iškeliavusį dvasininką daugiausia prisimena vyresnioji karta. Mažėja ir jo atminimo ženklų, tačiau kunigo mintys bei darbai yra svarbūs. Stalino lagerio išbandymai nesulaužė jo dvasinio stuburo. Jo atsparumas ir tvirta pasaulėžiūra padėjo išgyventi nacių bei  sovietų okupacijos metais, tarnauti Dievui, puoselėti lietuvybę, skleisti krikščionišką dvasią.

Kunigas jautė laiko pulsą, jo žodis drąsino, guodė ir stiprino. „Vienas iš svarbiausių nūdienos rūpesčių turi būti: surasti kelius į naujos epochos pagimdytą žmogų, kad ir koks bebūtų, niekuomet į jį negalima kreiptis taip, kaip kadaise kartais būdavo kreipiamasi: „Ei, žalčių veisle“, – rašė laiškuose iš lagerio.

Monsinjoras K. Vasiliauskas kunigus laikė kovotojais žmogaus dvasiniame fronte. Mėgo kartoti  šv. Pranciškaus žodžius: „Meilė šiandien nemylima.“ Sakydavo, kad Bažnyčia daug daugiau galėtų padaryti, kad meilė, gerumas, nuoširdumas sugrįžtų į mūsų širdis. Neslėpdavo, kad pas jį „ateina visi nereikalingi, pasimetę, ištuštėję, neturintys globėjų ar užtarėjų.“ Pats nevengė nusidėjėlių, pažemintųjų, gailėdavo jų. Kartodavo Kristaus palinkėjimą: „Eik ir nebenusidėk.“

Ne visi suprato jo laisvumą, paprastumą, savitą bažnyčios kanonų traktavimą, tačiau kaip tik to reikėjo iš sovietų okupacijos išsivadavusiai, įtarumo ir pavydo kamuojamai tautai. Kunigui Kazimierui kiekvienas žmogus buvo didelis ir nesuprastas pasaulis, vertas meilės ir pagarbos. Su kiekvienu bendraudamas ieškodavo to, kas sieja, o ne kas skiria.

Tarsi pranašas matė žmonių vienišėjimą ir sudaiktėjimą. Iki gyvenimo pabaigos liko ištikimas amžinosioms vertybėms – tiesai, gėriui, grožiui: „Ir dangų suvokiame kaip laimės, džiaugsmo, meilės karalystę. Krikščionybės požiūriu kiekvieną dieną reikia elgtis galvojant, ką nuveikti, kad gyvenčiau dangui, kad būčiau džiaugsmingesnis, ieškočiau tiesos, padėčiau žmonėms. Požiūris, jog aš ten po mirties į dangų įlįsiu, man atrodo labai primityvus. Turim šiandieną ir reikia čia jaustis danguje, mums turi būti labai gera.“

Monsinjorui visada būdavo artimesnė kunigo-dvasininko, o ne kunigo-valdininko sąvoka. Kunigas, visą gyvenimą liudijęs dorovinį ir moralinį atsparumą, tvirtą pasaulėžiūrą, buvęs dvasiniu orientyru, siekiančiu santarvės, pralenkė laiką, iki šiol išliko nesuvaidintos atjautos ir žmogiškumo simboliu bei tiltu, jungiančiu skirtingus pasaulius.

Ir laisvinantis iš sovietinės okupacijos, ir išsilaisvinimo metais, ir šiandien visuomenei svarbi monsinjoro K. Vasiliausko laikysena. Buvęs politinis kalinys ir tremtinys atlaikė sunkiausius gyvenimo išbandymus ir įstengė vadovautis kunigo pašaukimo principais.

K. Vasiliausko asmenybė galėtų skatinti ieškoti sutarimo, teikiančio visuomenei galios tvarkytis su naujais grėsmingais iššūkiais, peržvelgti nesusikalbėjimų priežastis ir peržengti priešiškumo slenksčius. Dvasininko mintys dažnai susišaukia su Popiežiaus Pranciškaus pamąstymais, o jo gyvenimas ir dvasinės vertybės skatina sutarti ir atjausti vieniems kitus.

Monsinjoro sukauptas archyvas, atitekęs Lietuvos valstybės naujajam archyvui, yra tarsi raktas į jo vertybių pasaulį, ypač šiandien, kai reikia ramybės, darnos ir taikos.

Ramunė Sakalauskaitė
2022 m. kovo 12 d., Vilnius.

***
Skaidrės:
1. Ramunė Sakalauskaitė. 
Iš asmeninio Ramunės Sakalauskaitės archyvo.
2. Ramunė Sakalauskaitė su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku Kovo 11-osios minėjimo LR Seime metu. 1996 m.
Iš asmeninio Ramunės Sakalauskaitės archyvo.

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Eugenija Šimkūnaitė ir Kazimieras Vasiliauskas

Vaistininkė, liaudies medicinos žinovė, mokslininkė Eugenija Šimkūnaitė rūpinosi monsinjoro K. Vasiliausko sveikata, rašė jam vaistažolių receptus, teikė patarimus. Abu iškilios šviesios asmenybės – vienas gydė žmogaus kūną, kitas – sielą.

***
Skaidrės:
1. Monsinjoro prisiminimai apie E. Šimkūnaitę, rašyti juodu tušinuku ant gelsvo kuklaus bloknoto lapo. 1996 m. kovo 14 d.
Iš asmeninio Ramunės Sakalauskaitės archyvo.
2. Laiko išblukinta nuotrauka, kurioje įamžinta E. Šimkūnaitės memorialinės ekspozicijos atidarymo akimirka. K. Vasiliauskas buvo pakviestas ją pašventinti. 1999 m. kovo 26 d.
Iš asmeninio Ramunės Sakalauskaitės archyvo.

 

 

 

 

 

Kazimieras Vasiliauskas. Mylinčių širdžių monsinjoras (LVNA)

Apie Ramunės Sakalauskaitės knygą „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“

Būsimoji žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė su kunigu Kazimieru susipažino atvykusi studijuoti į Vilnių, bendravimas tęsėsi iki pat monsinjoro mirties. Knyga apie Monsinjoro K. Vasiliausko gyvenimo kelią R. Sakalauskaitės rašyta ketverius metus, renkant medžiagą Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyve, Lietuvos ypatingajame, Latvijos valstybės ir Daugpilio archyvuose, niekur neskelbtais kunigo laiškais, jį globojusių vienuolių atsiminimai. Atskira knygos dalis – K. Vasiliauską pažinojusių kunigų (Vaclovo Aliulio, Jono Borutos, Antano Dilio, Ričardo Doveikos, Arūno Kesilio, Kęstučio Latožos, Tadeušo Matulianeco, Gintaro Petronio, Juozo Tunaičio) atsiminimai.

Knygoje atsispindi svarbiausi Lietuvos XX amžiaus įvykiai. Knygoje objektyviai, detaliai ir autentiškai pasakojama apie pirmojo atkurtos Arkikatedros klebono nueitą gyvenimo kelią.

Dvasininkas, politinis kalinys ir tremtinys, buvo pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas ir ilgametis jos vadovas, Vilniaus garbės pilietis. K. Vasiliauskas atlaikė sunkiausius gyvenimo išbandymus, pralenkė laiką, iki šiol išlieka nesuvaidintos atjautos ir žmogiškumo simboliu bei tiltu, jungiančiu skirtingus pasaulius. Jo gyvenimu liudytas dorovinis ir moralinis atsparumas, tvirta pasaulėžiūra, tarnystė šaliai bei jos žmonėms yra aktuali ir prieštaravimų draskomai visuomenei, ir jaunajai kartai.

Anot literatūrologo Valentino Sventicko, monsinjoro K. Vasiliausko biografija nuodugni, patikima ir nedaugiažodė.

Poetas Rimvydas Stankevičius tegė: „Bestseleris. Paradoksalu – nors knyga yra parašyta veik be epitetų ir išraiškingų būdvardžių, vengiant skaitančiajam primesti bent kokią autorės emociją, skaitydamas ją nubraukiau ne vieną ašarą, ištryškusią, beje, ne dėl biliūniško graudulio ar atjautos, bet dėl tiesiog pribloškiančios gėrio ir šventumo didybės.“

Prof. Viktorija Daujotytė šią knygą vadina „parankine“ visiems, ateityje ketinantiems rašyti arba tiesiog mąstyti apie šį didžiausią mūsų laikų Lietuvos autoritetą, žmogų, savo visu gyvenimu tvirtinusį Dievo buvimą, tikėjimo ir meilės grynuolį, nė akimirkai neišdavusį savo idealų, sėjusį Dievo karalystę mirtininkų lageriuose, tremtyje, pykčio kupinoje ir pasitikėjimo viens kitu netekusioje Tėvynėje, žmogžudžių ir prisiekusių bedievių širdyse. Anot profesorės, „tai pirmoji patikima biografija, paremta patikrintais, ištyrinėtais, suderintais tarpusavy faktais, ir kartu tai gyvenimas, koks jis buvo“.

„Monsinjoras V. Vasiliauskas – ankstyvas Gailestingumo metų pirmtakas, sakramentinę tarnybą neatskiriamai supynęs su suprantama ir lengvai priimama sielovadine tarnyste – ne teisti, o palydėti, eiti kartu.“
Kunigas Antanas Saulaitis

Knygos autorė, monsinjoro artimų žmonių ratui priklausiusi žurnalistė R. Sakalauskaitė, remiasi visais žinomais šaltiniais, archyvais, žmonių liudijimais. Parinkdama gausybę citatų, ji brėžia savąją liniją, tačiau jos balsą sustiprina kiti balsai.

Gausiai iliustruotos knygos atskira dalis – K. Vasiliauską pažinojusių kunigų (Vaclovo Aliulio, Jono Borutos, Antano Dilio, Ričardo Doveikos, Arūno Kesilio, Kęstučio Latožos, Tadeušo Matulianeco, Gintaro Petronio, Juozo Tunaičio) atsiminimai.

2022 m. kovo 8 d. Mykolo Romerio universitete R. Sakalauskaitė su kunigu J. Sasnausku prisiminė monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, atvirą tikintiems ir netikintiems. Jo gimimo 100-mečio minimėjimo proga čia rašytoja dar kartą visuomenei pristatytė knygą „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“.

Parengta pagal:
http://www.uvb.lt/lt/naujienos/927-knygos-gyvenimas-koks-jis-buvo-monsinjoro-kazimiero-vasiliausko-biografijaq-pristatymas
https://www.patogupirkti.lt/knyga/gyvenimas-koks-jis-buvo-monsinjoro-kazimiero-vasiliausko-biografija.html
https://www.facebook.com/Monsinjoras-Kazimieras-Vasiliauskas-100-me%C4%8Dio-renginiai-109608084943406


***
Skaidrės:
1. Sakalauskaitė, Ramunė, 2015, Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija, Porta artis, Vilnius.
Iš asmeninio Ramunės Sakalauskaitės archyvo.
2. R. Sakalauskaitė kartu su kun. J. Sasnausku knygos pristatymo Mykolo Riomerio universitete metu. 2022 m. kovo 8 d.
Iš asmeninio Ramunės Sakalauskaitės archyvo.

Lt En