Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

PRATARMĖ

Antra 1987-ųjų pusė buvo įtempta sovietinių-partinių įstaigų ir valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojams. Rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo įvyko „nacionalistų-ekstremistų“ suorganizuotas mitingas, kuriame pirmą kartą viešai buvo pasmerkti Molotovo-Ribentropo pakto slaptieji protokolai, iškelti okupacinės sovietų kariuomenės išvedimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo klausimai. Dar didesnį nerimą kėlė artėjantis Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo 70-metis.

1987 m. lapkričio 18 d. Rygoje įvyko Latvijos valstybės paskelbimo dienos minėjimas, kuriame kalbą pasakė vienas mitingo Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo organizatorių, Lietuvos laisvės lygos narys, aktyvus antisovietinio pasipriešinimo dalyvis Petras Cidzikas. Jo kalbą mitinge išgirdo ne tik į gatves išdrįsę išeiti Latvijos žmonės, bet ir mitingą stebėję saugumiečiai.

Grįžęs į Vilnių, P. Cidzikas buvo sulaikytas. Lietuvos SSR KGB 5 tarnyba, siekdama akylai stebėti politinių akcijų organizatorių ir dalyvį, užvedė jam operatyvinio ištyrimo bylą, kodiniu pavadinimu „Apaštalas“. Kurdami operatyvinių bylų kodinius pavadinimus, kuriais buvo vadinami ir sekami asmenys, KGB darbuotojai nestokojo kūrybiškumo. Kunigas Juozas Zdebskis buvo „Akiplėša“, kunigas Alfonsas Svarinskas – „Nepataisomasis“, poetas Tomas Venclova – „Dekadentas“, aristokratiškomis manieromis pasižymėjęs rezistentas Vytautas Bogušis – „Bojarinas“. Neatsitiktinai „Apaštalu“ buvo pavadintas nenuilstantis kovotojas P. Cidzikas, išdrįsęs pakviesti vilniečius paminėti Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo 55-ąsias metines dar 1973-aisiais. Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose išplatinto kvietimo vienas egzempliorius buvo įmestas į KGB skundų ir pageidavimų dėžutę. Įtariant, kad kvietimus parašė ir išplatino P. Cidzikas, jis buvo sulaikytas, jo namuose atlikta krata. Per kratą saugumiečiai rado vieną pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ numerį, sąsiuvinį, kuriame tarp paskaitų konspektų buvo įvairūs užrašai, pamąstymai, keli antisovietiniai eilėraščiai. Atlikus rašysenos ekspertizę, patvirtinta, kad kvietimą ir eilėraščius parašė P. Cidzikas. Už šį „išsišokimą“ jis buvo pašalintas iš universiteto ir suimtas. 

KGB tardytojai, atsižvelgdami į tai, kad iš privalomosios karinės tarnybos sovietų armijos statybų būryje P. Cidzikas Karinės gydytojų komisijos sprendimu buvo komisuotas dėl „isterinių reakcijų“ ir į tai, kad tardomas jis būdavo prislėgtos nuotaikos (galima pagalvoti, kad turėjo būti kupinas entuziazmo ir optimizmo), nuolat skųsdavosi galvos skausmais, skyrė jam teismo psichiatrinę ekspertizę. Įmantriu raštu Respublikinės Naujosios Vilnios psichoneurologinės ligoninės vyriausiosios gydytojos surašytoje išvadoje nurodyta, kad komisija, „susipažinusi su baudžiamosios bylos medžiaga, ypač Cidziko „literatūrine kūryba“ (dokumente kabutėse), pastebėjo mąstymo sutrikimus“. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegija, atsižvelgdama į psichiatrų komisijos nustatytą diagnozę, įprastai pripažįstamą nepasitenkinimą komunistiniu režimu reiškusiems asmenims – paprastos formos schizofreniją su „vangiai progresuojančia eiga“ – skyrė priverstinį gydymą specialaus tipo psichiatrinėje ligoninėje.

Pseudogydymas Černiachovsko „psichiatriniame kalėjime“, Kaliningrado srityje ir Naujosios Vilnios psichoneurologinėje ligoninėje užtruko ketverius metus. Grįžęs į laisvę  P. Cidzikas tęsė kovą. 1978 m. jis įsijungė į Lietuvos laisvės lygos veiklą, drauge su Antanu Terlecku pasirašė protestą dėl psichiatrijos kaip bausmės naudojimo antisovietine veikla įtariamiems asmenims bei 45 pabaltijiečių Memorandumą.  

1980 m. gruodžio 16 d. atvykęs į LSSR Aukščiausiojo Teismo viešą posėdį, kuriame buvo nagrinėjama Vytauto Skuodžio, Gintauto Iešmanto ir Povilo Pečeliūno byla, P. Cidzikas buvo sulaikytas ir „už viešosios tvarkos pažeidimą“ nubaustas 15 parų administraciniu areštu, vėliau vėl uždarytas į psichoneurologinę ligoninę. Paleistas Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komitetui išsiuntus protesto laiškus, kurie buvo paviešinti ir Vakaruose. Už neva įvykdytus smulkius viešosios tvarkos pažeidimus vėliau jis ne kartą buvo sulaikomas, jo namuose buvo nuolat daromos kratos.

1988 m. sausio 8 d. P. Cidziko namuose eilinį kartą atlikta krata, surasti pogrindiniai leidiniai „Laisvės šauklys“ ir „Vytis“, antisovietiniai užrašai. Tardomas jis atsisakė duoti bet kokius parodymus. Saugumiečiai 1988 m. birželio mėn. planavo P. Cidzikui iškelti dar vieną baudžiamąją bylą, tačiau dėl SSRS prasidėjusios „perestroikos“, nutarus, kad „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“ ir kituose ilgus metus laikytais „šmeižikiško turinio“ leidiniuose skelbiama medžiaga „neprieštarauja vykstančiam persitvarkymo ir demokratizacijos procesui“, kelti bylą atsisakyta.

1988 m. pradžioje P. Cidzikas kartu su Povilu Pečeliūnu ir kitais bendraminčiais įkūrė Politinių kalinių gelbėjimo grupę, kurios pagrindinis tikslas – priversti sovietų valdžią išlaisvinti lageriuose kalinamus ir tremtyje esančius lietuvius politinius kalinius. 1988 m. rugpjūčio 17 d. Vilniuje, Gedimino (dabar – Katedros) aikštėje drauge su Algimantu Andreika, kunigu Robertu Grigu, Nijole Sadūnaite surengė plataus atgarsio sulaukusią bado akciją dėl politinių kalinių išlaisvinimo. Akcija nutraukta 1988 m. spalio pabaigoje, SSRS vadovybei nusprendus paleisti politinius kalinius.

Daug dėmesio P. Cidzikas skyrė Mažajai Lietuvai, iki gyvenimo pabaigos rinko ir skelbė istorinę medžiagą apie Raudonosios armijos karinius nusikaltimus šiame krašte Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kurį laiką buvo Mažosios Lietuvos reikalų tarybos vicepirmininku.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, toliau aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rengė politines akcijas. Įsimintinas 1990 m. rugsėjo mėn. organizuotas „Kryžiaus žygis į Maskvą“, kuriame jis su palyda nešė 2,5 m aukščio o kryžių per Rusijos miestus ir miestelius iki Maskvoje, šalia SSRS KGB būstinės Lubiankos aikštėje stovėjusios bažnytėlės. P. Cidzikas taip pat surengė dviejų dienų žygį su kryžiumi aplink Lietuvos SSR KGB pastatą Vilniuje, Gedimino pr. 40, žygį su kryžiumi už Mažąją Lietuvą.

1998 m. apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, 2000 m. – Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

Mirė 2019 m. sausio 21 d. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas išskirti iš baudžiamosios bylos, iškeltos dėl pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ gaminimo ir platinimo, medžiagą apie Petrą Cidziką ir iškelti jam atskirą baudžiamąją bylą.

1973 m. gegužės 10 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 1–3.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Pogrindiniai leidiniai „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, saugumo darbuotojų rasti atliekant kratas.

Lietuvos ypatingojo archyvo nuotrauka.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas skirti Petrui Cidzikui kardomąją priemonę.

1973 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 9.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Buvusio studento Petro Cidziko charakteristika, išduota Vilniaus universiteto Teisės fakulteto.

Ne anksčiau kaip 1973 m. vasario 23 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 42.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko baudžiamosios bylos, iškeltos Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus, viršelis.

1973 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, viršelis.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1973 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 37.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko pirštų antspaudai, daryti Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje.

1973 m. vasario 19 d.

Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 37.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Kvietimas atvykti paminėti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 55-ąsias metines, rašytas Petro Cidziko.

1973 m. vasario 14 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 25-1.

Skelbimą P. Cidzikas išplatino Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko rašysenos ekspertizės akto lentelė.

1973 m. kovo 12 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 128.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko užrašai, saugumo darbuotojų rasti per kratą jo namuose.

Ne anksčiau kaip 1973 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, SB, l. 21-115.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko rašysenos ekspertizės akto lentelė.

1973 m. kovo 12 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 125.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Įtariamojo Petro Cidziko apklausos protokolas, sudarytas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriuje.

1973 m. vasario 17 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 48–49.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresnysis tardytojas Juozas Markevičius.

Ne anksčiau kaip 1979 m. rugsėjo 25 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 8354.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas paskirti Petrui Cidzikui teismo psichiatrinę ekspertizę.

1973 m. balandžio 26 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 156–158.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Sovietų armijos šauktinio Petro Cidziko ligos liudijimas, išduotas Maskvos karinės įgulos karo ligoninės Nr. 574 Karinės gydytojų komisijos.

1964 m. birželio 12 d.

Dokumentas rusų kalba

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 155.

Komisijos išvada, kad P. Cidzikas dėl „isterinių reakcijų“ yra netinkamas karinei tarnybai taikos metu, bet tinkamas nerikiuotės tarnybai karo metu. Dokumente taip pat pažymėta, kad liga „nesusijusi su tarnyba kariniame statybos būryje“.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko teismo psichiatrinės ekspertizės išvada, pateikta Respublikinės Naujosios Vilnios psichoneurologinės ligoninės.

1973 m. birželio 6 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 197–198.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų kolegijos nutartis dėl priverstinio gydymo specialaus tipo psichiatrinėje ligoninėje skyrimo Petrui Cidzikui.

1973 m. birželio 6 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, l. 202–205.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Kaliningrado specialaus tipo intensyvaus stebėjimo psichiatrinė ligoninė.

Rusijos Federacija, Kaliningrado sritis. 2006 m.

Skelbta: https://www.in-formality.com/wiki/index.php?title=File:Photograph_of_the_Chernyakhovsk_Special_Psychiatric_Hospital.jpeg

Šiame pastate sovietmečiu veikė Černiachovsko specialaus tipo psichiatrinė ligoninė.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Kreipimasis į Sovietų Sąjungos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Vokietijos Demokratinės Respublikos Vyriausybes, šalių, pasirašiusių Atlantos chartiją, vyriausybes, Suvienytų nacijų organizacijos (dabar vadinama Jungtinių tautų organizacija) Generalinį sekretorių Kurtą Valdheimą dėl Baltijos šalių okupacijos.

1979 m. rugpjūčio 23 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47753/3, t. 6, l. 107–109.

Petras Cidzikas buvo vienas iš kreipimąsi, gavusį „45 pabaltijiečių Memorandumo“ pavadinimą, pasirašiusių Lietuvos rezistentų.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko nuotrauka, saugumo darbuotojų rasta per kratą jo namuose.

[1980–1984 m.]

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1769, l. 32–14.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų 5 skyriaus Petrui Cidzikui vestos operatyvinio stebėjimo bylos įskaitos kortelė.

1978 m. birželio 9 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelė Nr. 41206.

Kortelėje pažymėta, kad po priverstinio gydymo P. Cidzikas neatsisakė savo „nacionalistinių nuotaikų“.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas (pažymėtas skaičiumi 1) kunigo Juozo Zdebskio laidotuvėse.

Lazdijų rajonas, Rudamina. 1986 m. vasario 10 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 224-13.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Mitingas Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo Molotovo-Ribentropo pakto slaptiesiems protokolams pasmerkti.

1987 m. rugpjūčio 23 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 270, b. 182, l. 59.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas (centre) mitinge Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo Molotovo-Ribentropo pakto slaptiesiems protokolams pasmerkti.

1987 m. rugpjūčio 23 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 270, b. 182, l. 59.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Mitingo Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo organizatorių atviras laiškas Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto generaliniam sekretoriui Michailui Gorbačiovui.

1987 m. rugpjūčio 25 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1875, l. 129.

Dokumentas saugumo darbuotojų rastas per kratą P. Cidziko namuose.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Lietuvos SSR prokuratūros nutarimas daryti kratą Petro Cidziko namuose.

1988 m. sausio 5 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-52, ap. 1, b. 262, l. 54.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Liudytojo Petro Cidziko tardymo protokolas, sudarytas Lietuvos SSR prokuratūroje.

1988 m. sausio 8 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-52, ap. 1, b. 262, l. 129.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų 5 tarnybos Petrui Cidzikui vestos operatyvinio ištyrimo bylos „Apostol“ (liet. – „Apaštalas“) įskaitos kortelė.

1988 m. sausio 22 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelė Nr. 41207.

Kortelėje pažymėta, kad P. Cidzikas buvo vienas 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo vykusio mitingo organizatorių, platino „nacionalistinio pobūdžio“ dokumentus.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Lietuvos SSR prokuratūros nutarimas išskirti iš baudžiamosios bylos, iškeltos dėl pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ gaminimo ir platinimo fakto, į atskirą tyrimą medžiagą apie Petrą Cidziką.

1988 m. birželio 22 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-52, ap. 1, b. 262, l. 286–287.

Lietuvos SSR prokuratūros 1988 m. birželio 29 d. nutarimu baudžiamoji byla iškelta dėl leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ gaminimo ir platinimo fakto buvo nutraukta, nes leidinyje skelbiama medžiaga „visumoje neprieštarauja SSRS vykstančiam persitvarkymo ir demokratizacijos procesui“.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Mitingo, skirto 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutarčiai paminėti dalyviai.

Pirmas iš kairės – Petras Cidzikas. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1988 m. liepos 12 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1925, l. 11-6.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Bado akcija dėl politinių kalinių išlaisvinimo, vykusi Vilniuje, Gedimino (dabar – Katedros) aikštėje.

Centre Petras Cidzikas, Arvydas Juozaitis ir Algimantas Andreika. 1988 m. rugpjūčio 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-127625.

P. Cidzikas, A. Andreika, Robertas Grigas, Nijolė Sadūnaitė reikalaudami paleisti politinius kalinius, 1988 m. rugpjūčio 17 d. paskelbė bado streiką. 1988 m. rugsėjo 29 d. A. Andreika ir kiti badavusieji buvo sumušti ir sulaikyti. P. Cidzikas tęsė badavimą iki 1988 m. spalio mėn., kuomet SSRS vadovybė nusprendė paleisti politinius kalinius.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas (pirmas iš kairės) ir Algimantas Andreika (trečias iš kairės) bado akcijoje dėl politinių kalinių išlaisvinimo.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1988 m. rugpjūčio 17–26 d.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138174

P. Cidzikas, A. Andreika, Robertas Grigas, Nijolė Sadūnaitė reikalaudami paleisti politinius kalinius, 1988 m. rugpjūčio 17 d. paskelbė bado streiką. 1988 m. rugsėjo 29 d. A. Andreika ir kiti badavusieji buvo sumušti ir sulaikyti. P. Cidzikas tęsė badavimą iki 1988 m. spalio mėn., kuomet SSRS vadovybė nusprendė paleisti politinius kalinius.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas bado akcijoje dėl politinių kalinių išlaisvinimo. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

1988 m. spalio mėn.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 278, b. 584, l. 3.

P. Cidzikas, A. Andreika, Robertas Grigas, Nijolė Sadūnaitė reikalaudami paleisti politinius kalinius, 1988 m. rugpjūčio 17 d. paskelbė bado streiką. 1988 m. rugsėjo 29 d. A. Andreika ir kiti badavusieji buvo sumušti ir sulaikyti. P. Cidzikas tęsė badavimą iki 1988 m. spalio mėn., kuomet SSRS vadovybė nusprendė paleisti politinius kalinius. 

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas.

1988 m. rugpjūčio 23 d.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138245.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas bado akcijoje dėl politinių kalinių išlaisvinimo. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

1988 m. rugpjūčio 23 d.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138202.

P. Cidzikas, A. Andreika, Robertas Grigas, Nijolė Sadūnaitė reikalaudami paleisti politinius kalinius, 1988 m. rugpjūčio 17 d. paskelbė bado streiką. 1988 m. rugsėjo 29 d. A. Andreika ir kiti badavusieji buvo sumušti ir sulaikyti. P. Cidzikas tęsė badavimą iki 1988 m. spalio mėn., kuomet SSRS vadovybė nusprendė paleisti politinius kalinius.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Apie bado akciją dėl politinių kalinių išlaisvinimo, organizuotą Petro Cidziko, pasakojantis kino žurnalas „Lietuvos kronika“ Nr. 20 (1582).

1989 m.

Vaizdo įrašas. Režisierius ir operatorius Vytautas Damaševičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2980-35.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Lietuvos atstovo Vašingtone Stasio Antano Bačkio pro memoria apie organizuojamą JAV Prezidento Ronaldo Reigano susitikimą Maskvoje su lietuvių rezistentais.

1988 m. balandžio 29 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 648, ap. 2, b. 130, l. 35.

Su JAV Prezidentu turėjo susitikti vyskupas Julijonas Steponavičius Nijolė Sadūnaitė, Jadvyga Bieliauskienė, Antanas Terleckas, Vytautas Bogušis, Petras Cidzikas ir kunigas Jonas Kastytis Matulionis.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas (centre) mitinge, skirtame paminėti Molotovo–Ribentropo pakto 49-ąsias metines.

Vilnius, Vingio parkas. 1988 m. rugpjūčio 23 d.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138202.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas kalba Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime.

Vilniaus sporto rūmai. 1988 m. spalio 22–23 d.

A. Petronio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-150858.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas.

Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė. 1988 m. spalio 29 d.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138202.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas kalba Lietuvos laisvės lygos mitinge, skirtame pasmerkti Molotovo-Ribentropo paktą.

1989 m. sausio 10 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1951, l. 101-18.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas kalba mitinge, skirtame paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Vilnius, Gedimino (dabar – Katedros) aikštė.

1989 m. vasario 16 d.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138538.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko kalbos, pasakytos mitinge Vilniuje Gedimino (dabar – Katedros) aikštėje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, tekstas.

1989 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1966, l. 37–38.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas (antras iš dešinės) Tbilisio įvykių aukų pagerbimo eisenoje.

1989 m. balandžio mėn.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-138538.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas (kairėje) ir Lietuvos reikalų patikėtinis ir pasiuntinys Vašingtone Stasys Lozoraitis (jaunesnysis) Lietuvos atstovybėje Vašingtone.

1990 m. vasario mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-38910.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko užrašai, saugumo darbuotojų rasti per kratą jo namuose.

[1980–1984 m.]

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1769, l. 35-2–35-3.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio II suvažiavime. Vilniaus sporto rūmai.

1990 m. balandžio 21–22 d.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-127825.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko kalba Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio II suvažiavime.

1990 m. balandžio 21–22 d.

Garso įrašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. Bn/3, b. 1053.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas kalba sąjungos „Jaunoji Lietuva“ mitinge.

Vilnius,  Nepriklausomybės aikštė. 1990 m. balandžio 26 d.

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-147159.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas.

Vilnius, Katedros aikštė. 1990 m. gegužės mėn.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-139226.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas kalba minėjime, skirtame Lietuvos okupacijos 50-osioms metinėms.

Vilnius, Nepriklausomybės aikštė. 1990 m. birželio 15 d.

Zigfrido Jankausko nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-152130.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko kalbos, pasakytos minėjime Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, skirtame Lietuvos okupacijos 50-osioms metinėms, tekstas.

1990 m. birželio 15 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 2019, l. 15–16.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas prie Vilniaus arkikatedros bazilikos prieš išvykdamas į akciją „Kryžiaus žygis į Maskvą“.

1990 m. rugsėjo mėn.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-127722.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Piketo, reikalaujančio laisvės Baltijos šalims, dalyviai išeina iš Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Maskvoje.

Centre Petras Cidzikas.

1990 m. rugsėjo 11 d.

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-143982.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko eilėraštis, saugumo darbuotojų rastas per kratą jo namuose.

Ne vėliau kaip 1973 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, SB, l. 21-91.

Sovietiniai teismo psichiatrai P. Cidziko eilėraščiuose įžvelgė „mąstymo sutrikimus, pasireiškiančius patologijomis“.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas neša kryžių Maskvoje, Maniežo aikštėje.

Maskva, 1990 m. rugsėjo 12 d.

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-143847.

Akcijoje „Kryžiaus žygis į Maskvą“ Petras Cidzikas su palyda per Rusijos miestus ir miestelius iki Maskvoje, šalia SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) būstinės Lubiankos aikštėje stovėjusios bažnytėlės, nešė 2,5 m aukščio kryžių. 

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas neša kryžių Maskvoje, Maniežo aikštėje.

1990 m. rugsėjo 12 d.

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-143860.

Akcijoje „Kryžiaus žygis į Maskvą“ Petras Cidzikas su palyda per Rusijos miestus ir miestelius iki Maskvoje, šalia SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) būstinės Lubiankos aikštėje stovėjusios bažnytėlės, nešė 2,5 m aukščio kryžių. 

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas neša kryžių Maskvoje, Maniežo aikštėje.

1990 m. rugsėjo 12 d.

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-143884.

Akcijoje „Kryžiaus žygis į Maskvą“ Petras Cidzikas su palyda per Rusijos miestus ir miestelius iki Maskvoje, šalia SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) būstinės Lubiankos aikštėje stovėjusios bažnytėlės, nešė 2,5 m aukščio kryžių. 

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas neša kryžių Maskvoje, Maniežo aikštėje.

1990 m. rugsėjo 12 d.

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-143894.

Akcijoje „Kryžiaus žygis į Maskvą“ Petras Cidzikas su palyda per Rusijos miestus ir miestelius iki Maskvoje, šalia SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) būstinės Lubiankos aikštėje stovėjusios bažnytėlės, nešė 2,5 m aukščio kryžių. 

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko eilėraštis „Akacija ir dekoracija“, saugumo darbuotojų rastas per kratą jo namuose.

Ne vėliau kaip 1973 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, SB, l. 21-112.

Sovietiniai teismo psichiatrai P. Cidziko eilėraščiuose įžvelgė „mąstymo sutrikimus, pasireiškiančius patologijomis“.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas neša kryžių Vilniuje, Katedros aikštėje.

1990 m. spalio 28 d.

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-143629.

1990 m. spalio pabaigoje P. Cidzikas surengė dviejų dienų žygį su kryžiumi aplink Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastatą Vilniuje, Gedimino pr. 40.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas Vilniaus Gedimino prospektu neša kryžių link Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastato.

1990 m. spalio 28 d.

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-143629.

1990 m. spalio pabaigoje P. Cidzikas surengė dviejų dienų žygį su kryžiumi aplink Lietuvos SSR KGB pastatą Vilniuje, Gedimino pr. 40.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas Vilniaus Gedimino prospektu neša kryžių link Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastato.

1990 m. spalio 28 d.

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-143610.

1990 m. spalio pabaigoje P. Cidzikas surengė dviejų dienų žygį su kryžiumi aplink Lietuvos SSR KGB pastatą Vilniuje, Gedimino pr. 40.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas neša kryžių aplink Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) pastatą.

1990 m. spalio 28 d.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-139377.

1990 m. spalio pabaigoje P. Cidzikas surengė dviejų dienų žygį su kryžiumi aplink Lietuvos SSR KGB pastatą Vilniuje, Gedimino pr. 40.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko eilėraštis, saugumo darbuotojų rastas per kratą jo namuose.

Ne vėliau kaip 1973 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14623, SB, l. 21-114.

Sovietiniai teismo psichiatrai P. Cidziko eilėraščiuose įžvelgė „mąstymo sutrikimus, pasireiškiančius patologijomis“.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko žygis su kryžiumi už Mažąją Lietuvą.

[1990–1991 m.]

Dokumentinis filmas. Operatorius Vidmantas Čekaitis.

Skelbta: https://www.e-kinas.lt/ekinas-movie/movie/10766

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, VHS_3716-2.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas su bendražygiais Vilniaus miesto mero Arūno Štaro kabinete.

Vilnius. 1992 m. gegužės mėn.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-139965.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas (kairėje) ir kunigas Robertas Grigas mitingo, 1987 m. rugpjūčio 23 d. vykusio Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo, 4-ųjų metinių minėjime.

Vilnius. 1992 m. rugpjūčio 23 d.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-128568.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidzikas kalba akcijoje už vienybę su Mažąja Lietuva.

Vilnius, Katedros aikštė. 1994 m. gegužės 17 d.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-130361.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas (dešinėje) ir Algimantas Andreika mitingo, 1987 m. rugpjūčio 23 d. vykusio Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo, 10-ųjų metinių minėjime.

1997 m. rugpjūčio 23 d. Vilnius.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Sp_0-05197.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko piketas. Vilnius, Savivaldybės (dabar – V. Kudirkos) aikštė.

1998 m. liepos mėn.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-05181.

Už mitingo, kuriam Vilniaus miesto savivaldybė nedavė leidimo, organizavimą, P. Cidzikui buvo skirta 500 litų administracine bauda.

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petro Cidziko kalbos, pasakytos Antikomunistiniame kongrese ir tarptautiniame Vilniaus tribunolo procese „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, tekstas.

2000 m. birželio 13 d.  

Skelbta: Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo procesas „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“. Parengė A. Anušauskas, V. Zabiela, V. Raudeliūnas, Vilnius, 2002, p. 379–386. Prieiga internetu: https://www.partizanai.org/failai/html/antikomunistinis-kongresas-I.htm

KAGĖBISTAI JĮ VADINO APAŠTALU (LYA)

Petras Cidzikas Lietuvos Respublikos Seimo I rūmuose.

Vilnius. 2015 m. sausio 12 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, CDF-019055.

Lt En