Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Sovietų Sąjungos vadovybė SSRS Aukščiausiosios Tarybos posėdyje, priėmus nutarimą dėl Lietuvos SSR įjungimo į SSRS sudėtį.

Pirmoje eilėje iš kairės: 4. SSRS Liaudies Komisarų Tarybos (LKT) pirmininkas ir užsienio reikalų liaudies komisaras Viačeslavas Molotovas, 5. SSRS užsienio prekybos liaudies komisaras Anastazas Mikojanas, 6. SSRS LKT pirmininko pavaduotojas Lazaris Kaganovičius, 7. SSRS vidaus reikalų liaudies komisaras Lavrentijus Berija. Antroje eilėje iš kairės: 4. SSRS gynybos liaudies komisaras Klimentas Vorošilovas. Maskva. 1940 m. rugpjūčio 3 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 2, l. 21-3.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto biuro nutarimas dėl dvarų savininkų ištrėmimo iš Lietuvos.

1940 m. spalio 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 1, b. 10, l. 3.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Liaudies seimo įgaliotosios komisijos nariai eina į SSRS Aukščiausiosios Tarybos posėdžių salę, pradedant svarstyti klausimą dėl Lietuvos SSR įjungimo į SSRS sudėtį.

Antroje eilėje iš kairės: 1. Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretorius Antanas Sniečkus, 2. rašytojas Petras Cvirka. Maskva. 1940 m. rugpjūčio 3 d.

Nuotrauka iš kino juostos.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0­39241.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Ištrauka iš Antisovietinio elemento operatyvinės įskaitos tvarkos instrukcijos, patvirtintos Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisaro Aleksandro Guzevičiaus.

1941 m. balandžio 29 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-141, ap. 1, b. 11, l. 91–92.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos organizuotas mitingas.

Iš dešinės: 1. Einantis Respublikos Prezidento pareigas Justas Paleckis, 2 Lietuvos SSR vidaus reikalų ministro pavaduotojas Aleksandras Guzevičius, 3. Liaudies seimo narys Liudas Adomauskas. Kaunas. 1940 m. liepos 23 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 2, l. 18 ap-2.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) telegrama SSRS valstybės saugumo liaudies komisarui Vsevolodui Merkulovui apie numatytų suimti ir ištremti iš Lietuvos gyventojų kategorijas ir skaičių.

1941 m. gegužės 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba

Lietuvos ypatingasis archyvas , f. K-51, ap. 1, b. 5, l. 263–269.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

SSRS valstybės saugumo liaudies komisaras Vsevolodas Merkulovas (1895–1953).

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto ir SSRS Liaudies Komisarų Tarybos nutarimo „Dėl priemonių išvalant Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSR nuo antitarybinio, kriminalinio ir socialiai pavojingo elemento“ projektas.

[1941 m. gegužės 16 d.]  Mikrofilmo kopija. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-8, ap. 4, saug. vnt. 1.

Originalas saugomas Rusijos valstybiniame naujausiųjų laikų istorijos archyve.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretorius Josifas Stalinas.

Maskva. 1949 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 4, l. 8.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo ataskaita SSRS valstybės saugumo liaudies komisariatui (NKGB) apie pasirengimo Lietuvos gyventojų trėmimo operacijai eigą.

1941 m. gegužės 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-51, ap. 1, b. 5, l. 199–201.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisaras Piotras Gladkovas (1902–1984).

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto biuro nutarimas „Klausimai, susiję su kontrrevoliucinių ir socialiai pavojingų elementų suėmimu ir ištrėmimu iš Lietuvos TSR”.

[1941 m. birželio mėn.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 190, b. 1, l. 78–80.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus (1903–1974).

1941 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 77, ap. 28, b. 10285, l. 176a.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) nurodymas Lietuvos SSR NKGB apskričių ir operatyviniams skyriams dėl Lietuvos gyventojų trėmimo operacijos organizavimo.

1941 m. birželio 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-135, ap. 7, b. 1, l. 10–12.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

SSRS valstybės saugumo liaudies komisaro pavaduotojas Ivanas Serovas (1905–1990).

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Operatyvinio štabo suvestinė apie pasirengimo Lietuvos gyventojų trėmimo operacijai eigą.

1941 m. birželio 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 63, b. 32, l. 2–3.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) ir vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) įsakymas dėl Lietuvos gyventojų trėmimo operatyvinio štabo (operatyvinio trejeto) Kauno mieste patvirtinimo.

1941 m. birželio 9 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 26.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) darbuotojas Danielius Todesas.

[1944 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 3, b. 2673, l. 4.

D. Todesas (g. 1910 m.), 1940–1941 m. dirbo Lietuvos SSR NKGB, buvo Lietuvos gyventojų trėmimo operacijos operatyvinio štabo Kaune vadovu.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos gyventojų trėmimo operacijos Švenčionių ir Švenčionėlių apskrityse operatyvinių priemonių plano, parengto Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) ir vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Švenčionių apskrities skyriaus, ištrauka.

1941 m. birželio 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 3112, ap. 3112, b. 57, l. 1–2.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) pažyma apie numatytų suimti ir ištremti iš Lietuvos gyventojų skaičių.

1941 m. birželio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-135, ap. 7, b. 1, l. 18.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR liaudies komisarų tarybos pirmininko Mečislovo Gedvilo, Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo ir Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriaus Iciko Šmuelio Meskupo telefonograma dėl iš Lietuvos ištremtų asmenų konfiskuoto turto apskaitos ir paskirstymo.

1941 m. birželio 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 2, b. 157, l. 2.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) V suvažiavimas.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. LKP(b) centro komiteto antrasis sekretorius Icikas Šmuelis Meskupas-Adomas, 3. LKP(b) centro komiteto sekretorius Kazys Preikšas, 4. Lietuvos SSR liaudies komisarų tarybos pirmininkas Mečislovas Gedvilas, 6. Laikinosios Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis. [1941 m. vasario 5–9 d.]

Nuotrauka iš kino juostos.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-061486.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) suvestinė apie įvykdytą Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją, suimtus bei ištremtus asmenis.

1941 m. birželio 19 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-135, ap. 7, b. 1, l. 24–27.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Iš Švenčionėlių apskrities ištremtų ūkininkų konfiskuoto turto panaudojimo planas, parengtas Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Švenčionėlių apskrities komiteto.

1941 m. birželio 21 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 2, b. 157, l. 18.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

SSRS valstybės saugumo liaudies komisaro Vsevolodo Merkulovo informacija Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui Josifui Stalinui, SSRS Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkui Viačeslavui Molotovui ir SSRS vidaus reikalų liaudies komisarui Lavrentijui Berijai apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų trėmimo operacijos rezultatus.

[1941 m. birželio mėn.]

Mikrofilmo kopija. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-8, ap. 4, saug. vnt. 1.

Originalas saugomas Rusijos valstybiniame naujausiųjų laikų istorijos archyve.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Ypatingojo režimo lageris.

Rusijos SFSR, Sverdlovsko sritis.

1948 m.

Nuotrauka.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, MTF5444.

Per 1941 m. birželio 14–18 d. Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją  buvo suimti, atskirti nuo šeimų ir išvežti į SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) lagerius Lietuvos Respublikos politikos, visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjai, karininkai, mokytojai, politinių ir visuomeninių organizacijų nariai, kiti sovietiniam režimui priešiški ir nepatikimi asmenys.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Ypatingojo režimo lageris.

Komijos ASSR. Data nenustatyta.

Nuotrauka.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, MD15872.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vyriausiosios lagerių valdybos (GULAG‘o) Darbo ir spec. tremties vietų skyriaus ataskaitos apie iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir Moldavijos ištremtų asmenų paskirstymą ir priverstinį apgyvendinimą tolimuose SSRS regionuose ištrauka.

1941 m. spalio mėn.

Mikrofilmo kopija. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-8, ap. 1, saug. vnt. 12.

Originalas saugomas Rusijos Federacijos valstybiniame archyve.

SSRS NKVD Vyriausiosios lagerių valdybos (GULAG‘o) 1941 m. rugsėjo 15 d. duomenimis į Altajaus kraštą ištremti 7462, Krasnojarsko kraštą – 164, Novosibirską (vėliau – Tomsko) sritį  – 3507, Komijos ASSR – 1549, Kazachijos SSR – 488 žmonės  iš Lietuvos.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Tremtinių gyvenvietė.

Rusijos SFSR, Altajaus kraštas, Ust Kanas, Ongudajus.

[1956 m.]

Nuotraukos.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, MD13319, T-P1153.

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vyriausiosios lagerių valdybos (GULAG‘o) 1941 m. rugsėjo 15 d. duomenimis į Altajaus kraštą iš Lietuvos buvo ištremti 7462 žmonės.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Tremtinių gyvenvietės.

Rusijos SFSR, Krasnojarsko kraštas, Kakorrna.

1949 m.

Nuotraukos.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-31817, P-31818.

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vyriausiosios lagerių valdybos (GULAG‘o) 1941 m. rugsėjo 15 d. duomenimis į Krasnojarsko kraštą iš Lietuvos buvo ištremti  164 žmonės.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Buvusi tremtinių gyvenvietė.

Komijos ASSR, Seriogovas.

1973 m.

Nuotraukos autorius Antanas Poška.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-125493.

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vyriausiosios lagerių valdybos (GULAG‘o) 1941 m. rugsėjo 15 d. duomenimis į Komijos ASSR iš Lietuvos buvo ištremti 1549 žmonės.

„Juodasis birželis: Lietuvos gyventojų trėmimas 1941 m. birželio 14–18 d.“ (LYA)

Buvusi tremtinių gyvenvietė.

Rusijos Federacija, Krasnojarsko kraštas, Beriozovkos r., Beretė.

1990 m.

Nuotrauka.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, T-P1663.

Lt En