Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

PRATARMĖ

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“

 

VIRTUALI PARODA, SKIRTA MARCELĖS KUBILIŪTĖS 125-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

 

Marcelė Kubiliūtė gimė 1898 m. liepos 28 d. (pagal Julijaus kalendorių – liepos 16 d.) Rokiškio apskrities Panemunėlio valsčiaus Tindžiulių kaime.

Vyresniojo brolio – lietuviškos spaudos platintojo Juozo Kubiliaus kvietimu, 1912 m. apsigyveno Vilniuje, lankė lietuvišką dviklasę mokyklą, lietuvių švietimo draugijos „Saulė“ kursus. Baigusi mokyklą, įsidarbino laikraščio „Viltis“ redakcijoje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, pasitraukė į Rusiją, gyveno Voroneže ir Sankt Peterburge. 1918 m. spalio mėn. grįžo į Vilnių.

1918–1925 m. M. Kubiliūtė dirbo Lietuvos žvalgyboje. Veikdama Vilniuje, 1919 m. rugpjūčio mėn. ji sugebėjo perimti ir į Kauną perduoti svarbius Lenkų karinės organizacijos (POW) dokumentus apie pasirengimą plataus masto sukilimui Lietuvoje. Pagal gautus duomenis Lietuvos valdžia išaiškino POW štabą, bunkerį su ginklais, suėmė kelis šimtus sąmokslininkų. „Jos rankose buvo Lietuvos likimas“ – taip apie M. Kubiliūtės veiklos svarbą savo prisiminimuose pažymėjo tarpukario Lietuvos žvalgybos vadovas Jonas Polovinskas-Budrys.

1920–1922 m. M. Kubiliūtė redagavo Vilniaus lietuvių dienraštį „Nepriklausomoji Lietuva“,  rūpinosi lietuvių kariais, patekusiais į Lenkijos nelaisvę, teikė informaciją Lietuvos žvalgybai apie Lenkijos kariuomenės judėjimą. Gresiant demaskavimui ir suėmimui, 1922 m. spalio mėn. pasitraukė iš Vilniaus, ties Salaku (Zarasų aps.) slapta perėjo demarkacinę liniją, apsigyveno Kaune.

1925–1931 m. dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos šifruotoja ir slapto archyvo tvarkytoja, 1931–1940 m. – užsienio reikalų ministerijos sekretore. Buvo atsakinga už Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto lietuvių rėmimą laikraščiais, pinigais, knygomis. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Lietuvos šaulių sąjungos, Vilniaus vadavimo sąjungos narė, 1936 m. baigė istorijos studijas Vytauto Didžiojo universitete.

M. Kubiliūtė Lietuvos Respublikos Prezidento 1928 m. buvo apdovanota 2 rūšies 3 laipsnio Vyties kryžiaus ordinu ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 4 laipsnio medaliu, 1930 m. – Vytauto Didžiojo ordino 5-ojo laipsnio medaliu, o 1938 m. – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, persikėlė gyventi į Vilnių, dirbo Lietuvos SSR Mokslų akademijos Istorijos skyriaus sekretore. Prasidėjus Vokietijos-SSRS karui, dalyvavo Birželio sukilime, buvo Vilniaus lietuvių įkurto sukilimo štabo, Vilniaus miesto ir srities komiteto nare. Karo metais dirbo Mokslų akademijos Literatūros skyriuje, dalyvavo antinaciniame pasipriešinime, gelbėjo žydus. Holokaustą išgyvenusi Irena Veisaitė M. Kubiliūtę prisiminė taip: „Man teko išgyventi nemažai sunkių momentų ir beveik kas vakarą ateidavau į Marcelės kambarį pasiguosti, pasikalbėti, pabendrauti. Ji mane moraliai palaikė, dažnai pavaišindavo saldainiais, suteikė man daug paguodos ir vilties. Prisimenu ją su didele meile ir pagarba.“[1]

Artėjant Raudonajai armijai, M. Kubiliūtė atsisakė pasitraukti į Vakarus ir pačioje antrosios sovietų okupacijos pradžioje sovietų saugumo buvo suimta. Apkaltinus dalyvavimu antinacinės ir antisovietinės organizacijos „Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga“ veikloje, jai buvo siūloma skirti 10 m. laisvės atėmimą. Pristigus įrodymų, „už išdavikišką elgesį, gyvenant okupuotoje teritorijoje“ M. Kubiliūtė penkeriems metams ištremta į Tiumenės sritį.

Grįžusi iš tremties 1949 m., sunkiai rado darbą. Lietuvos SSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto, kuriame M. Kubiliūtė dirbo iki suėmimo, direktorius Kostas Korsakas kategoriškai atsisakė ją priimti. 1950 m. apsigyveno Tauragėje, dirbo Tauragės kelių eksploatacijos ruožo valdyboje sąskaitininke. 1956 m. grįžo į Vilnių, dirbo ligoninėje.

Sovietų saugumas nuolat stebėjo ir persekiojo M. Kubiliūtę. Absurdiški įtarimai bendradarbiavimu su Vokietijos, vėliau – su Didžiosios Britanijos žvalgybomis, nuolatinis stebėjimas, ją sekusių agentų pranešimai apie kiekvieną jos pasakytą „įtartiną“ sakinį tęsėsi iki 1957 m. rugsėjo mėn., kai apie sunkiai kaulų tuberkulioze susirgusios M. Kubiliūtės ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis nebuvo rasta jokių įrodymų, o  jai vesta byla-formuliaras (agentūrinio stebėjimo byla) buvo nutraukta.

M. Kubiliūtė mirė 1963 m. birželio 13 d. Palaidota Vilniaus Rasų kapinėse.

Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. rugsėjo 18 d. dekretu M. Kubiliūtė apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties).

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

 

[1] Irenos Veisaitės liudijimas apie Marcelę Kubiliūtę. Prieiga internetu: http://www.issigelbejesvaikas.lt/content.php?id=6474. Prisijungimo laikas 2023-06-08.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento Administracijos skyriaus liudijimas apie Marcelės Kubiliūtės pilietybę.

1922 m. lapkričio 21 d.

Nuorašas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 685, l. 2.

M. Kubiliūtės gimimo data – 1898 m. liepos 16 d. – nurodyta pagal Julijaus kalendorių.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelės Kubiliūtės prašymas priimti laisva klausytoja į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos skyrių.

1923 m. sausio 3 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 685, l. 1.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos universiteto studentės Marcelės Kubiliūtės studijų knygelės ištrauka.

1923 m. vasario 10 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 685, l. 7.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Vilniui vaduoti sąjungos narių pobūvis.

Dešinėje stovi Lietuvos užsienio reikalų ministerijos šifruotoja ir slapto archyvo tvarkytoja Marcelė Kubiliūtė. [1925 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-27212.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelė Kubiliūtė.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Vilniui vaduoti sąjungos centro komiteto narių sąrašas.

[1935 m. birželio 15 d.]

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 402, ap. 4, b. 392, l. 105.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelė Kubiliūtė.

[1930–1935 m.]

Nuotrauka.

Skelbta: https://www.vle.lt/straipsnis/marcele-kubiliute/

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos direktoriaus raštas Lietuvos kariuomenės Vyriausiajam štabui dėl Marcelės Kubiliūtės ir Aldonos Čarneckaitės-Birutavičienės apdovanojimo Vyties Kryžiaus ordinu.

1928 m. lapkričio 3 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 383, ap. 7, b. 811, l. 88.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotojai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. valdininkas ypatingiems reikalams Bronius Blavesčiūnas, 2. informacijos referentė Magdalena Avietėnaitė, 3. Kanceliarijos viršininkas Viktoras Čečėta. Antroje eilėje iš kairės: 2. teisininkas Konstantinas Račkauskas, 3. diplomatas Jurgis Šaulys, 4. diplomatas Dovas Zaunius, 5. Ministras Pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras, 6. diplomatas Jurgis Savickis, 7. diplomatas, Lietuvos telegramų agentūros ELTA direktorius Edvardas Turauskas. Trečioje eilėje iš dešinės: 4. šifruotoja, sekretorė Marcelė Kubiliūtė. Kaunas. [1929 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-20768.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Latvių-lietuvių vienybės draugijos nariai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 2. draugijos centro valdybos pirmininkas Juozas Vanagas-Simonaitis, 3. kunigas Antanas Alekna, 4. prof. Eduardas Volteris, 5. Kauno miesto burmistras Jonas Vileišis, 6. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos šifruotoja Marcelė Kubiliūtė. Kaunas. [1930 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-27064

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos užsienio reikalų ministro įsakymas dėl šifruotojos ir slapto archyvo tvarkytojos Marcelės Kubiliūtės paskyrimo Užsienio reikalų ministerijos sekretore.

1931 m. sausio 10 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 664, ap. 1, b. 456, l. 32.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelė Kubiliūtė.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelė Kubiliūtė, pasipuošusi jai įteiktais valstybiniais apdovanojimais.

1932 m.

Nuotrauka iš Violetos Aleknienės asmeninio archyvo.

Skelbta Rokiškio krašto muziejaus paskyroje Facebook socialiniame tinkle: https://www.facebook.com/Rokiskiokrastomuziejus/photos/a.283789924976603/3212502602105306/?type=3

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio bei žuvusių šaulių Vinco Dovydaičio ir Algirdo Jasaičio atminimui skirtas minėjimas.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. botanikas Liudas Vailionis, 2. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marcelė Kubiliūtė, 3. fizikas, matematikas Zigmas Žemaitis, 5. Lietuvos šaulių sąjungos viršininkas pulkininkas Mykolas Kalmantas, 6. generolas Jonas Jurgis Bulota, 7. profesorius Martynas Biržiška, 8. vyskupas Mečislovas Reinys. Kaunas. [1933 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-20767.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Kauno miesto policijos III nuovados viršininko raportas apie Mykolo Biržiškos ir Marcelės Kubiliūtės atsisakymą suteikti informaciją apie draugijos „Vilniaus kelmas“ valdybą.

1933 m. lapkričio 27 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 402, ap. 4, b. 391, l. 16.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelės Kubiliūtės prašymas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanui leisti laikyti baigiamuosius istorijos egzaminus.

1936 m. sausio 18 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 631, ap. 7, b. 685, l. 3.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos žurnalistų sueiga.

Pirmoje eilėje iš kairės: 3. Marcelė Kubiliūtė, 4. Vytautas Alantas Jakševičius, 5. Jonas Kalnėnas, 7. Dovas Zaunius, 8. Jonas Kardelis, 9. Petras Babickas. Antroje eilėje iš kairės: 3. Ignas Skrupskelis, 5. Teofilis Tilvytis, 8. Juozas Keliuotis, 9. Juozas Eretas, 15. Justas Paleckis. Kaunas. 1936 m. kovo 14 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-42352.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio įsakymo dėl personalo paskirstymo ištrauka.

1938 m. birželio 15 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 383, ap. 2, b. 595, l. 38.

Įsakymu Marcelė Kubiliūtė paskirta Užsienio reikalų ministerijos sekretore.  

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos šaulių sąjungos Moterų šaulių tarybos narės.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. tarybos vicepirmininkė Marcelė Kubiliūtė, 2. tarybos pirmininkė Marija Žmuidzinavičienė, 3. Stefanija Putvytė-Mantautienė, 4. Edė Jankutė (atsitūpusi), 5. Ona Mašiotienė. Antroje eilėje iš kairės: 1. tarybos reikalų vedėja Birutė Balaišytė, 2. Eugenija Gaigalienė, 3. Albina Pilvelytė, 4. Veronika Černienė, 5. Elvyra Dulaitienė. Vilnius. 1940 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A048-P314.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos užsienio reikalų ministro Vinco Mickevičiaus-Krėvės įsakymas dėl užsienio reikalų ministerijos likvidavimo ir ministerijos tarnautojų atleidimo.

1940 m. rugsėjo 10 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 383, ap. 1, b. 1, l. 87.

Įsakymu iš pareigų atleista Užsienio reikalų ministerijos sekretorė Marcelė Kubiliūtė.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelė Kubiliūtė (antra iš dešinės) su dukterėčiomis Genovaite Čiūriene (kairėje) ir Aldona Levkavičiene (dešinėje) bei jos vyru prie Trakų pilies.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelės Kubiliūtės pildyta anketa.

1943 m. balandžio 21 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, R-762, ap. 2, b. 687, l. 84.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Marcelei Kubiliūtei iškeltos baudžiamosios bylos viršelis.

Ne anksčiau kaip 1944 m. rugpjūčio 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 39353/3, viršelis.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) nutarimas suimti Marcelę Kubiliūtę.

1944 m. rugpjūčio 18 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 39353/3, l. 2

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelės Kubiliūtės arešto orderis, išduotas Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB).

1944 m. rugpjūčio 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 39353/3, l. 4.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Kaltinamosios Marcelės Kubiliūtės tardymo protokolas, sudarytas Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo skyriaus.

1944 m. spalio 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 39353/3, l. 57–58.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo skyriaus nutarimas pateikti Marcelei Kubiliūtei kaltinimą.

1944 m. spalio 6 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 39353/3, l. 73.

M. Kubiliūtė kaltinta priklausymu „kontrrevoliucinei nacionalistinei“ Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai bei šios organizacijos filialo – Lietuvos moterų komiteto įkūrimu.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo skyriaus protokolas dėl Marcelės Kubiliūtės tardymo užbaigimo.

1944 m. spalio 6 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 39353/3, l. 123.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo skyriaus kaltinamoji išvada Marcelei Kubiliūtei.

1945 m. balandžio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 39353/3, l. 123.

M. Kubiliūtė buvo apkaltinta darbu Vilniaus lietuvių komitete per Vokietijos okupaciją bei priklausymu Lietuvos moterų komitetui, antisovietinės agitacijos skleidimu.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Išrašas iš SSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Ypatingojo pasitarimo protokolo dėl Marcelės Kubiliūtės nubaudimo.

1945 m. liepos 7 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 39353/3, l. 132.

M. Kubiliūtė „už išdavikišką elgesį, gyvenant laikinai okupuotoje teritorijoje“ nubausta 5 metų tremtimi į Tiumenės sritį.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Kazachijos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Akmolos srities valdybos pranešimas apie Marcelės Kubiliūtės paleidimą iš tremties.

1949 m. rugsėjo  3 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 39353/3, l. 135.

M. Kubiliūtė iš tremties paleista 1949 m. rugpjūčio 22 d.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) nutarimas užvesti Marcelei Kubiliūtei bylą-formuliarą.

1953 m. vasario 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 116, l. 2.

Sovietų saugumas M. Kubiliūtę pradėjo sekti gavus informaciją, kad ji 1952 m. sužinojusi apie Šilutėje veikiančią antisovietinę organizaciją, „pritarė šios organizacijos narių pažiūroms“.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Marcelei Kubiliūtei vestos bylos-formuliaro viršelis.

Ne anksčiau kaip 1953 m. vasario 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 116, viršelis.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelės Kubiliūtės autobiografija.

Ne anksčiau kaip 1953 m. liepos mėn.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 116, l. 215–216.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos nutarimas pakeisti Marcelės Kubiliūtės bylos-formuliaro pobūdį.

1956 m. lapkričio 1 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 116, l. 209.

Sovietų saugumo agentūriniam ištyrimui nepatvirtinus M. Kubiliūtės ryšių su Vokietijos žvalgyba, tyrimas toliau tęstas  dėl jos ryšių su Didžiosios Britanijos žvalgyba.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos agentūrinių-operatyvių priemonių, tiriant Marcelės Kubiliūtės bylą-formuliarą, planas.

1956 m. gruodžio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 116, l. 11–15.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Sovietų saugumo agento „Markova“ (slap.) pranešimas apie Marcelę Kubiliūtę.

1957 m. rugpjūčio 16 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 116, l. 209.

Pranešime pateikta informacija apie pablogėjusią M. Kubiliūtės sveikatą.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelė Kubiliūtė su krikšto sūnumi Vytautu Pupšiu.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos nutarimas nutraukti Marcelės Kubiliūtės agentūrinį ištyrimą ir perduoti jai vestą bylą-formuliarą į archyvą.

1957 m. rugsėjo 3 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 116, l. 209.

M. Kubiliūtės sekimas nutrauktas nepasitvirtinus jos antisovietinei veiklai bei ryšiams su Didžiosios Britanijos  žvalgyba.

„JOS RANKOSE BUVO LIETUVOS LIKIMAS“ (LYA)

Marcelės Kubiliūtės kapas Vilniaus Rasų kapinėse.

2023 m. birželio 10 d.

Povilo Girdenio nuotrauka.

Lt En