Parodos
Albumai
JĖZUITAI LIETUVOJE

Pratarmė

 

            2019-ieji paskelbti Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-aisiais jubiliejiniais metais. Šia proga Lietuvos valstybės istorijos archyvas, bendradarbiaudamas su Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir Vilniaus regioniniu valstybės archyvu, parengė parodą „Jėzuitai Lietuvoje“. Parodoje eksponuojami unikalūs dokumentai, atspindintys Jėzuitų ordino veiklą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, carinėje Rusijoje, Lietuvos Respublikoje ir lenkų užimtame Vilniuje, apimantys laikotarpį nuo 1578 m. iki 1940 m.

            Jėzuitai, dar kitaip vadinami Jėzaus Draugija (lot. Societas Jesu), yra Romos katalikų bažnyčios vyrų vienuolių ordinas. Jį 1534 m. rugpjūčio 15 d. Paryžiuje įsteigė ispanas Ignacas Lojola. Šios religinės bendruomenės emblema yra katalikiškoji kristograma IHS, o jos šūkis „Didesnei Dievo garbei“ (lot. Ad majorem Dei gloriam) apibūdina jėzuitų tikslus – pasaulyje vykdyti misionierišką veiklą ir skleisti krikščionių tikėjimą. Nuo pat ordino atsiradimo pradžios jėzuitai didelį dėmesį skyrė jaunimo švietimui ir ugdymui. Jie steigė aukštesniojo ir viduriniojo mokslo įstaigas, spaustuves ir vaistines. Šio ordino pastangų dėka Lietuvoje buvo įsteigtas Vilniaus universitetas, įkurta pirmoji observatorija, parengta bei išleista pirmoji Lietuvos istorija, parengtas pirmasis lietuvių kalbos žodynas ir muzikos vadovėlis, įvestas pirmasis akademinis matematikos kursas, išleisti pirmieji kalendoriai ir laikraščiai.

            Parodoje eksponuojami dokumentai atspindi svarbiausius jėzuitų veiklos Lietuvoje etapus bei jų istorinę misiją. Tarp jų reikšmingiausi – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegijos dėl Vilniaus jėzuitų kolegijos reorganizavimo į universitetą (1578 m.) ir dėl Akademijos bei Universiteto teisių suteikimo Vilniaus kolegijai (1579 m.), popiežiaus Grigaliaus XIII bulė dėl Vilniaus universiteto įsteigimo patvirtinimo (1579 m.), Jėzuitų ordino generolo Mucijaus Vitelesko (Mutius Vitellescus) leidimas prie Gardino jėzuitų rezidencijos įkurti Švenčiausiosios Mergelės Marijos apreiškimo kongregaciją (1630 m.). Taip pat jėzuitų ordino generolų ir Lietuvos provincijolų įsakai bei potvarkiai; jėzuitams priklausiusių bažnyčių, kolegijų, vienuolynų inventoriai ir dienynai; jėzuitų dvarų, palivarkų ir bažnytinių pastatų teisinio-turtinio pobūdžio dokumentai; bažnyčių, vienuolynų, kolegijų, noviciatų ir gimnazijų nuotraukos, planai ir kt.

            Parodai panaudoti LVIA fondų „Vilniaus mokslo bičiulių draugija“ (f. 1135), „Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijų ir raštų Vilniaus jėzuitų akademijai ir Vilniaus bei Gardino kolegijoms kolekcija“ (f. 787), „Vilniaus universiteto profesorių dokumentai“ (f. 1511), „Vilniaus Romos katalikų metropolijos kurija“ (f. 694) ir kitų fondų dokumentai. Jie surašyti lotynų, rusėnų, lenkų, lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis. Kai kurie iš jų įrašyti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

            Jėzuitai aktyviai reiškėsi ir tarpukario Lietuvoje. Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijų veiklos dokumentai liudija, kad šios mokslo įstaigos buvo ryškūs kultūros židiniai, kuriuose darbavosi daug Lietuvai reikšmingų asmenybių.

            Jėzaus draugijos nariai ir šiandien tęsia istorines tradicijas – prisideda prie jaunimo ugdymo, Lietuvos kultūros paveldo saugojimo ir puoselėjimo.

 

 

Parodos kuratorė:

Neringa Češkevičiūtė

Rengėjas:

 Partneriai:

           

 

JĖZUITAI LIETUVOJE

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegija dėl Vilniaus kolegijos reorganizavimo į universitetą.

Pergamentas. Antspaudas pamestas, išlikusi tik šilkinė virvutė.

Restauravo Dalia Jonynaitė.

1578 m. liepos 7 d. Lotynų k., 51x35.

 

LVIA, f. 787, ap. 1, b. 2, l. 1.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegija dėl Akademijos bei Universiteto teisių suteikimo Vilniaus kolegijai.

Pergamentas. Antspaudas pamestas.

Restauravo Dalia Jonynaitė.

1579 m. balandžio 1 d. Lotynų k., 68x48.

 

LVIA, f. 787, ap. 1, b. 3, l. 1.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Popiežiaus Grigaliaus XIII bulė dėl Vilniaus universiteto įsteigimo patvirtinimo.

Pergamentas. Ant šilkinės virvutės prikabintas švino antspaudas.

Restauravo Dalia Jonynaitė.

1579 m. spalio 30 d. Lotynų k., 85x67.

 

LVIA, f. 787, ap. 1, b. 4, l. 1.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Jėzuitų ordino generolo Mucijaus Vitelesko (Mutius Vitellescus) raštas dėl Šv. Mergelės Marijos apreiškimo kongregacijos prie Gardino jėzuitų rezidencijos įkūrimo.

Pergamentas. Jėzaus Draugijos Lietuvos provincijos juodo vaško antspaudas metalinėje dėžutėje. Antspaudas prikabintas bronzos spalvos virvele.

Roma, 1630 m. birželio 15 d. Lotynų k., 72x48.

 

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 40, l. 1.

JĖZUITAI LIETUVOJE

1582-1768 m. Jėzuitų ordino generolų atsakymai Lietuvos provincijos jėzuitų vienuolynų vyresniesiems įvairiais veiklos ir administraciniais klausimais.

[XVIII a. pab.] nuorašas. Lotynų k., 40x31.

 

LVIA, f. 1135, ap. 20, b. 298, l. 1-1v.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Jėzaus Draugijos narių, vizitavusių Lietuvos jėzuitų provincijos rezidencijas, atvykimo ir išvykimo registracijos žurnalas.

Vilnius, 1693-1810 m. Lotynų k., 29x19,5.

 

LVIA, f. 1135, ap. 20, b. 297, l. 1, 15v-16, 23v-24.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Jėzaus Draugijos Lietuvos provincijolų cirkuliarai (aplinkraščiai) Vilniaus jėzuitų kolegijos ir akademijos rektoriams.

Vilnius, 1728 m. gegužės 12 d.-1766 m. rugsėjo 14 d. Lotynų k., 35,5x21,5.

 

LVIA, f. 1135, ap. 20, b. 305, l. 2, 4v-5.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Romos popiežių jėzuitams nustatytų bažnytinės teisės normų sąvadas.

Iš Jėzuitų ordino valdžios institucijų potvarkių Lietuvos provincijos jėzuitų bendruomenėms knygos. Joje yra saikingos mitybos ir svaigalų vartojimo bei tabako draudimo taisyklės, pavyzdinio žemės valdų tvarkymo ir vienuolių įžadų nuostatai ir t.t.

Polockas, 1740 m. lapkričio 2 d. Lenkų k., 42x32.

 

LVIA, f. 1135, ap. 20, b. 299, l. 278-282.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Satyrinio pobūdžio eilėraštis su piešiniu, skirtas 1773 m. liepos 21 d. Romos popiežiaus Klemenso XIV brevei Dominus ac Redemptor, panaikinančiai Jėzuitų ordiną.

Spaudinys. [XVIII a. paskut. ketvirtis]. Lotynų k., 33x20.

 

LVIA, f. 1135, ap. 4, b. 8, l. 8-9v.

JĖZUITAI LIETUVOJE

1773 m. gruodžio 18 d. Paryžiaus arkivyskupo kun. Kristupo de Beaumonto laiškas Romos popiežiui Klemensui XIV, kuriame jis išsako savo ir visų Prancūzijos vyskupų negatyvų požiūrį į popiežiaus brevę, panaikinančią Jėzuitų ordiną.

Spaudinys. [XVIII a. paskut. ketvirtis]. Vertimas į lenkų k., 34x28.

 

LVIA, f. 1135, ap. 4, b. 8, l. 29-30v.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Panaikinto Jėzuitų ordino vienuolių kreipimąsis-prašymas į Abiejų Tautų Respublikos karalių Stanislovą Augustą Poniatovskį dėl patiriamų persekiojimų ir sunkios finansinės padėties.

Spaudinys. [XVIII a. paskut. ketvirtis]. Lenkų k., 33,5x26,5.

 

LVIA, f. 1135, ap. 4, b. 8, l. 51-52.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus imperatoriškojo universiteto rektoriaus ir astronomo Jono Sniadeckio pranešimas apie jėzuito Martyno Počobuto-Odlianickio mokslinį ir viešąjį gyvenimą (Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobuta).

1810 m. birželio 30 d. Lenkų ir lotynų k., 39x34.

 

LVIA, f. 1511, ap. 1, b. 25, l. 48-50.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus akademijos ir universiteto rektoriaus, teologijos daktaro Martyno Počobuto diplomas, suteikiantis abiejų teisių daktaro laipsnį Vilniaus ir Livonijos kanauninkui koadjutoriui, Gardino prepozitui Ignotui Kontrimui.

Vilnius, 1793 m. kovo 20 d. Lotynų k., 60x49.

 

LVIA, f. 1135, ap. 4, b. 39, l. 6a.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios mišių, religinių švenčių minėjimo, skambinimo varpais ir kitų liturginių apeigų dienoraštis.

Vilnius, 1742-1763 m. Lenkų k., 33x20,5.

 

LVIA, f. 1135, ap. 20, b. 302, l. 1-3, 38-39.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus jėzuitų Šv. Kazimiero bažnyčios inventorius.

Pasirašė Vilniaus tarėjai Petras Dubinskis ir Danielius Tolokonskis Paškevičius.

1774 m. sausio 16 d. Lenkų k., 41x35.

 

LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3462, l. 1, 15-15v.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios pagrindinis fasadas.

Fot. Janas Bulhakas.

Vilnius, 1921 m. 23,5x31,5.

 

LVIA, f. 1135, ap. 3, b. 290, l. 26.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vaizdas nuo šoninio kupolo.

Fot. prof. Juliušas Klosas.

Vilnius, 1925 m. 24x32.

 

LVIA, f. 1135, ap. 3, b. 290, l. 23.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios kupolo būgnas (iki restauracijos).

Fot. prof. Juliušas Klosas.

Vilnius, 1925 m. 32x24.

 

LVIA, f. 1135, ap. 3, b. 290, l. 15.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios kupolo skliautas (iki restauracijos).

Fot. prof. Juliušas Klosas.

Vilnius, 1925 m. 32x24.

 

LVIA, f. 1135, ap. 3, b. 290, l. 17.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios didysis altorius (iki restauracijos).

Fot. prof. Juliušas Klosas.

Vilnius, 1925 m. 24x32.

 

LVIA, f. 1135, ap. 3, b. 290, 1. 18.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus vyskupo Jurgio Matulevičiaus (Jurgio Matulaičio) prašymas Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių tarybų laikinajai valdybai dėl leidimo atidaryti Šv. Kazimiero bažnyčią.

Vilnius, 1919 m. vasario 13 d. Lietuvių k., 23x21.

 

LVIA, f. 694, ap. 5, b. 1297, l. 10.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus vyskupijos pranešimas Vilniaus miesto valdybai dėl kanauninko kun. Juliaus Ellerto paskyrimo Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi.

Jame prašoma atšaukti bažnyčios sargybą ir grąžinti raktus bažnyčios komiteto atstovams: Kazimierui Šalackiui, Juozapui Ogonovskiui, Kotrynai Zavadzkai ir Boleslovui Neumanui.

Vilnius, 1919 m. rugsėjo 18 d. Lenkų k., 21x28.

 

LVIA, f. 694, ap. 5, b. 1298, l. 1.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios pastato duomenų registracijos kortelė.

Vilnius, 1928 m. rugpjūčio 1 d. Lenkų k., 21,5x15.

 

LVIA, f. 694, ap. 5, b. 1295, l. 5-5v.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus kilmingųjų kolegijos mokinių eilėraščių knyga, sudaryta šios kolegijos bibliotekos atidarymo proga.

Bibliotekos fundatorius prefektas kun. Dovydas Pilchovskis.

Rankraštis su odiniu viršeliu.

Vilnius, 1770 m. Lenkų k., 37,5x23,5.

 

LVIA, f. 1135, ap. 20, b. 304, l. 1.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus jėzuitų Šv. Kazimiero bažnyčia ir gimnazija (vaizdai iš šiaurės rytų ir pietryčių pusių).

Fot. kun. Vincentas Orsačekas (Wincenty Orsaczek).

Vilnius, [XX a. 3 deš.]. 24x32.

 

LVIA, f. 1135, ap. 3, b. 290, l. 24.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus jėzuitų gimnazijos pagrindinis įėjimas ir pirmojo aukšto koridorius.

Fot. kun. Vincentas Orsačekas (Wincenty Orsaczek).

Vilnius, [XX a. 3 deš.]. 32x24.

 

LVIA, f. 1135, ap. 3, b. 290, l. 14.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus jėzuitų kolegijos rektoriaus kun. Mykolo Barglevskio prašymas arkivyskupui Jurgiui Matulevičiui (Jurgiui Matulaičiui) leisti kun. Kazimierui Dombrovskiui ir kun. Henrikui Kitovskiui dėstyti tikybą Vilniaus jėzuitų gimnazijoje.

Vilniaus jėzuitų kolegijos rektoriaus antspaudas.

Vilnius, 1927 m. liepos 25 d. Lenkų k., 20x26.

 

LVIA, f. 694, ap. 5, b. 1298, l. 10.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus jėzuitų kolegijos ir konvikto administracijos, profesorių ir vienuolių sąrašas.

Vilnius, 1923 m. lapkričio 26 d. Lenkų k., 22,5x36.

 

LVIA, f. 694, ap. 5, b. 1295, l. 2.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus jėzuitų kolegijos mokytojų kunigų Henriko Kitovskio, Vincento Orsačeko ir Kazimiero Dombrovskio asmens kortelės.

Nurodomi duomenys apie gimimo datą ir vietą, tėvus, išsilavinimą.

Vilnius, 1928 m. Lenkų k., 18x12.

 

LVIA, f. 694, ap. 5, b. 1298, l. 21-21v, 25-25v, 33-33v.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios gimimo ir santuokos metrikų knygų tituliniai puslapiai.

Piešinių autorius jėzuitas Jokūbas Ellertas.

Iš vokiečių-katalikų kongregacijos prie Vilniaus Šv. Onos bažnyčios 1666-1826 metų santuokos ir gimimo metrikų knygų.

Vilnius, 1704 m. vasario 3 d. Lotynų k., 42x33.

 

LVIA, f. 1135, ap. 4, b. 478, l. 1a; b. 483, l. 1av.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus vyskupo Jurgio Matulevičiaus (Jurgio Matulaičio) dekretas dėl Šv. Ignoto bažnyčios ir jai priklausiusių pastatų grąžinimo Jėzaus draugijai.

J. Matulevičiaus asmeninis antspaudas.

Vilnius, 1922 m. lapkričio 17 d., Lotynų k., 20x32,5.

 

LVIA, f. 694, ap. 5, b. 1297, l. 17.

JĖZUITAI LIETUVOJE

Vilniaus jėzuitų Šv. Ignoto bažnyčios pagrindinė nava.

Fot. prof. Juliušas Klosas.

Vilnius, 1925 m. 32x24.

 

LVIA, f. 1135, ap. 3, b. 305, l. 1.

Lt En