Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

PRATARMĖ

VIRTUALI PARODA, SKIRTA DISIDENTO VYTAUTO SKUODŽIO 90-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

Vytautas Skuodis gimė 1929 m. kovo 21 d. Čikagoje (JAV). 1930 m. šeima grįžo gyventi į Lietuvą. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, 1948–1953 m. Vilniaus valstybiniame universitete baigė geologijos studijas. 1953–1969 m. dirbo visasąjunginio instituto „Hidroprojekt“ Vakarų ekspedicijoje, 1969–1979 m. Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedroje. 1969 m. įgijo gamtos mokslų kandidato mokslinį laipsnį.

Dirbdamas Vilniaus valstybiniame universitete, V. Skuodis aktyviai įsitraukė į disidentinį judėjimą. 1975‒1979 m. parengė ir išplatino monografiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“, kurioje apžvelgė sovietinės santvarkos ydas, kritikavo tikinčiųjų persekiojimą, ateistinį švietimą ir auklėjimą, antireliginę propagandą. 1978‒1979 m. redagavo pogrindinį leidinį „Perspektyvos“, kuriame buvo analizuojami žmogaus teisių pažeidimai Sovietų Sąjungoje, aptariamos Lietuvos valstybingumo atgavimo galimybės, kritikuojama rusifikacijos politika. „Perspektyvose“ buvo spausdinami Liudo Dambrausko, Stasio Stungurio, Gintauto Iešmanto, Povilo Pečeliūno tekstai, publikuojami Rusijos disidentų rašiniai. 1978–1981 m. buvo išleisti 22 „Perspektyvų“ numeriai.

1979 m. V. Skuodžio ir P. Pečeliūno iniciatyva pradėtas leisti pogrindinis žurnalas „Alma Mater“, kuriame buvo kritikuojama komunistinė ideologija, sovietinė švietimo sistema, skiriamas dėmesys žmogaus teisių pažeidimams, žodžio, sąžinės laisvės suvaržymams Sovietų Sąjungoje. Planuota publikuoti filosofinius, teologinius straipsnius, didelį dėmesį skirti tautinei lietuvių kultūrai. 1979 m. išleisti keturi „Alma Mater“ numeriai. Visi žurnalo numeriai, išskyrus 2-ąjį,  pasiekė JAV.

V. Skuodis nuolat rinko duomenis apie tikinčiųjų teisių pažeidimus, dalyvavo Lietuvos Helsinkio grupės, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikloje. Į Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) akiratį pateko 1979 m. antroje pusėje. 1979 m. pabaigoje jo namuose buvo atliktos kelios kratos, per kurias rasta pogrindinių leidinių, „ideologiškai žalingos“ literatūros, antisovietinio turinio rankraščių. 1979 m. gruodžio 28 d. už „už amoralius poelgius ir tolesnį negalėjimą atlikti pedagogo ir auklėtojo funkcijų“ V. Skuodis buvo atleistas iš darbo Vilniaus valstybiniame universitete, 1980 m. sausio 9 d. suimtas.

Pagal Lietuvos SSR baudžiamojo kodekso 68 straipsnio 1 dalį, V. Skuodis buvo kaltinamas, kad: „sistemingai klausėsi užsienio radijo antitarybinio turinio laidų, skaitė nelegalią tokio pat turinio bei ideologiškai žalingą literatūrą, todėl jam susiklostė antitarybinė nacionalistinė pasaulėžiūra. Tokių pažiūrų įtakoje, siekdamas pakirsti Tarybų valdžią, nuo 1975 metų iki 1980 metų sausio mėnesio, tai yra iki suėmimo dienos, sistemingai varė antitarybinę agitaciją ir propagandą: gamino, platino ir saugojo platinimo tikslu antitarybinio turinio literatūrą, kurioje šmeižiama tarybinė valstybinė ir visuomeninė santvarka, raginama kovoti prieš ją“.

Tardymo metu V. Skuodis kategoriškai atsisakė duoti bet kokius parodymus apie kitus asmenis, nepripažino savo kaltės, tvirtindamas, kad įsitikinimai ir jų reiškimo formos negali prieštarauti Sovietų Sąjungos konstitucijai, kurios 49 straipsnis nurodo, kad  kiekvienas SSRS pilietis turi teisę kritikuoti valstybinių organų darbo trūkumus, o persekiojimas už kritiką yra draudžiamas.

Lietuvos SSR Aukščiausiasis Teismas 1980 m. gruodžio 22 d. V. Skuodį, kaip  „ypatingai pavojingą valstybinį nusikaltėlį“, nuteisė 7 m. laisvės atėmimu ir nutrėmimu 5 m.

Teismo posėdyje tardamas paskutinį žodį, kuris jo paties nuomone „pridėjo vienerius metus ilgiau bausmės, negu buvo prašęs prokuroras“, V. Skuodis atvirai pareiškė, kad gyveno ir elgėsi pagal savo sąžinę, dėl to jokiu būdu nelaiko savęs nusikaltėliu. „Savo pažiūrų ir įsitikinimų turėjimas, ‒ kalbėjo jis, ‒ tai nėra amoralumas ar nusikaltimas“. Paskutiniame žodyje jis ryžtingai deklaravo, kad nejausdamas jokios savo kaltės, neprašo teismo pasigailėjimo bei visiškai nebijo būti nubaustas laisvės atėmimo bausme: „Jeigu žmogus turi savo dvasios laisvę, jam fizinės laisvės praradimas nėra baisus“. Ilgą kalbą baigė cituodamas Maironio „Nebeužtvenksi upės bėgimo...“.

Teismo skirtą bausmę V. Skuodis atliko Mordovijos ASSR Baraševo griežto režimo pataisos darbų lageryje. Tame pačiame lageryje kalėjusio disidento Liudo Dambrausko liudijimu, laikėsi oriai, tvirtai, kantriai, o esant reikalui ‒ drąsiai. Protestuodamas prieš žmogaus teisių pažeidimus, kiekvieną trečiadienį atsisakydavo maisto, bado akcijomis pažymėdavo Žmogaus teisių dieną, svarbias Lietuvos istorijos datas. Kalinimo metu sausai badavo daugiau kaip 170 dienų.

Dėl V. Skuodžio kalinimo protestavo ir įvairias akcijas rengė lietuvių išeivija.

1987 m. sausio 9 d., pasibaigus bausmės atlikimo laikui, V. Skuodis buvo paleistas iš lagerio ir išsiųstas į nutrėmimą Magadano srityje. Sovietų Sąjungoje prasidėjus pertvarkos procesui, nutrėmimo laikas buvo sutrumpintas ir V. Skuodžiui leista grįžti į Lietuvą, 1987 m. vasarą jis su šeima išvyko gyventi į JAV. Gyvendamas užsienyje, dalyvavo visuomeninėje veikloje, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, rinko ir skleidė žinias apie padėtį sovietų okupuotoje Lietuvoje. 1987 m. gruodžio mėn. V. Skuodį priėmė JAV prezidentas Ronaldas W. Reaganas.

Pasikeitus Sovietų Sąjungos politiniam klimatui, buvo peržiūrėta V. Skuodžio, Povilo Pečeliūno  ir Gintauto Iešmanto baudžiamoji byla. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Prezidiumo 1989 m. kovo 24 d. nutarimu buvo panaikintas LSSR Aukščiausiojo Teismo 1980 m. gruodžio 22 d. V. Skuodžiui, P. Pečeliūnui ir G. Iešmantui nuosprendis, o baudžiamoji byla nutraukta dėl nusikaltimo sudėties nebuvimo. Nutarime pažymėta, kad kaltinamieji nesiekė „pažeminti tarybinę valstybinę ir visuomeninę santvarką“, o tik reiškė nuomonę bei kritikavo „jų supratimu, neigiamus mūsų šalies valstybinius ir visuomeninius reiškinius“.

1989 m. V. Skuodis grįžo į Lietuvą. Jis tęsė akademinį darbą Vilniaus universiteto Geologijos-mineralogijos katedroje, 1994–1997 m. vadovavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, parašė atsiminimų knygas „Žaidimas KGB tinkluose“, „KGB voratinklyje“, „Balsas iš Lietuvos pogrindžio“, „Lietuva iš anapus“, „Melo, neapykantos ir šmeižto kronika: 1993–1997 metai“; istorines studijas „Vilniaus universiteto filomatai ir filaretai, jų likimai“, „Baltijos kraštų kelias į nepriklausomybę, įvykių kronika“.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

V. Skuodis mirė 2016 m. gruodžio 7 d., palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse. 

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytautas Skuodis (pirmas iš kairės) su grupe geologų Kauno hidroelektrinės statybos vietoje.

1954 m. spalio 29 d.

Michailo Ogajaus fotonuotrauka.

LCVA, 0-005056.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakulteto dėstytojas Vytautas Skuodis (pirmoje eilėje trečias iš kairės) dėstytojų ir studentų susirinkime.

1971 m. balandžio 28 d.

Kazimiero Liubšio fotonuotrauka.

LCVA, 0-051035.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus nutarimas atlikti kratą Vytauto Skuodžio namuose.

1979 m. lapkričio 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 15.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Juozas Markevičius, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresnysis tardytojas (1978‒1981 m.).

Ne anksčiau kaip 1979 m. rugsėjo 25 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 8354.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Pogrindiniai leidiniai ir monografijos „Dvasinis genocidas Lietuvoje“ mašinraštis, rasti Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus darbuotojams atliekant kratą Vytauto Skuodžio namuose.

1979 m. lapkričio 24 d.

Fotonuotraukos. Dokumento tekstas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756, t. 1, l. 30.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Pogrindiniai leidiniai „Perspektyvos“ ir „Rūpintojėlis“, rasti Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus darbuotojams atliekant kratą Vytauto Skuodžio namuose.

1979 m. lapkričio 24 d.

Fotonuotraukos. Dokumento tekstas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 31.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Pogrindinis leidinys „Aušra“, rastas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus darbuotojams atliekant kratą Vytauto Skuodžio namuose.

1979 m. lapkričio 24 d.

Fotonuotraukos. Dokumento tekstas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 32.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Pogrindinis leidinys „Pastogė“, rastas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus darbuotojams atliekant kratą Vytauto Skuodžio namuose.

1979 m. lapkričio 24 d.

Fotonuotrauka. Dokumento tekstas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 33.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Alfonsas Vilimas, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus vyresnysis tardytojas (1971‒1981 m.).

Ne vėliau kaip 1982 m. spalio 8 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 2345.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus nutarimas iškelti Vytautui Skuodžiui baudžiamąją bylą.

1980 m. sausio 9 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 2‒3.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytautas Liniauskas, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresnysis tardytojas (1971‒1987 m.).

Ne vėliau kaip 1981 m. lapkričio 7 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 7749.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytauto Skuodžio pirštų antspaudai, daryti Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1980 m. sausio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 50.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytautas Skuodis Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1980 m. sausio 11 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 49.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakulteto sudaryta Vytauto Skuodžio charakteristika.

Data nenurodyta.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 68.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vilniaus valstybinio universiteto rektoriaus prašymas profsąjungos vietos komitetui dėl sutikimo atleisti Vytautą Skuodį iš Gamtos mokslų fakulteto docento pareigų „už amoralius poelgius ir tolesnį negalėjimą atlikti pedagogo ir auklėtojo funkcijų“.

1979 m. gruodžio 28 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 95.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus nutarimas sudaryti tardymo grupę Vytauto Skuodžio ir Povilo Pečeliūno baudžiamosios bylos tyrimui.

1980 m. sausio 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 4.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytautas Urbonas, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresnysis tardytojas (1978‒1982 m.).

Ne anksčiau kaip 1979 m. gruodžio 17 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 13675.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Juozas Marcinkevičius, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus vyresnysis tardytojas (1975‒1982 m.).

Ne vėliau kaip 1985 m. balandžio 5 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 8417.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus nutarimas patraukti Vytautą Skuodį kaltinamuoju baudžiamojoje byloje ir pareikšti jam kaltinimą.

1980 m. sausio 17 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 147‒148.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Kaltinamojo Vytauto Skuodžio apklausos protokolas.

1980 m. kovo 7 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 1, l. 222‒224.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Pirštų antspaudai, rasti ant pogrindinio leidinio „Alma Mater“, 1979 m. gruodžio 13 d.

Fotonuotraukos. Dokumento tekstas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 15, l. 65.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Anoniminis pranešimas Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetui (KGB) apie pogrindinio leidinio „Perspektyvos“ Nr. 11 gavimą ir persiuntimą.

1979 m. gruodžio 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 19, l. 125.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Pogrindinis leidinys „Perspektyvos“, Nr. 6. 1978 m.

Fotokopija. Dokumento tekstas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 19, l. 22‒23, 38‒39.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos LSSR KGB Tardymo skyriui siunčiamo anoniminio laiško ir pogrindinio leidinio „Perspektyvos“ Nr. 11 lydraštis.

1979 m. gruodžio 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 19, l. 126.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Edmundas Baltinas, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos viršininkas (1979‒1989).

Ne anksčiau kaip 1978 m. gruodžio 12 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 849.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Radijo stoties „Laisvės radijas“ 1980 m. gegužės 21 d. pranešimo apie Vytauto Skuodžio suėmimą tekstas, paskelbtas Valstybinio radijo ir televizijos komiteto prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos biuletenyje.

Ne anksčiau kaip 1980 m. gegužės 21 d.

Išrašas.Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 24, l. 140.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus sudarytas pogrindinio leidinio „Alma Mater“ Nr. 3 apžiūros protokolas.

1980 m. gegužės 26 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 21, l. 18‒24.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Pogrindinis leidinys „Alma Mater“, Nr. 2. 1979 m. birželio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 21, l. 13.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos pažyma apie pogrindinius leidinius „Perspektyvos“ ir „Alma Mater“.

1980 m. rugsėjo 29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 24, l. 165.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Straipsnis apie Lietuvoje išleistą pogrindinį leidinį „Alma Mater“, publikuotas Kanados lietuvių laikraštyje „Tėviškės žiburiai“.

1979 m. gegužės 3 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 24, l. 159.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Pogrindinio leidinio „Perspektyvos“ ir rašomosios mašinėlės „Optima“, paimtos atliekant kratą pas Vytautą Skuodį, šriftų atspaudų ekspertizės akto priedas.

1980 m. balandžio 30 d.

Fotonuotraukos. Dokumento tekstas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 22, l. 16.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo izoliatoriaus planas.

1982 m. balandžio 19 d.

Brėžinys. Dokumento tekstas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 2603, t. 24, l. 4-1.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytauto Skuodžio atviras laiškas JAV prezidentui Džeimsui Karteriui, publikuotas JAV lietuvių laikraštyje „Draugas“.

1980 m. kovo 18 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 24, l. 164.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

pranešimo apie Vytauto Skuodžio suėmimą tekstas, paskelbtas Valstybinio radijo ir televizijos komiteto prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos biuletenyje.

Ne anksčiau kaip 1980 m. kovo 23 d.

Išrašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 24, l. 138‒139.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus kaltinamosios išvados Vytautui Skuodžiui, Povilui Pečeliūnui ir Gintautui Iešmantui ištraukos.

1980 m. spalio 13 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 24, l. 226, 307‒311.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytautas Skuodis.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytauto Skuodžio paskutinio žodžio, pasakyto Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos teisiamajame posėdyje, ištrauka.

1980 m. gruodžio 15‒22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 25, l. 185.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos nuosprendžio Vytautui Skuodžiui, Povilui Pečeliūnui ir Gintautui Iešmantui ištrauka.

1980 m. gruodžio 22 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, SB, l. 185.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytauto Skuodžio prašymo-anketos Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos Vizų ir registracijos skyriui leisti išvykti nuolat gyventi į JAV ištrauka.

1987 m. gegužės 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 60, b. 20666, l. 4.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Prezidiumo nutarimas panaikinti nuosprendį Vytautui Skuodžiui, Povilui Pečeliūnui ir Gintautui Iešmantui bei nutraukti baudžiamąją bylą dėl nusikaltimo sudėties nebuvimo.

1989 m. kovo 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47756/3, t. 25, l. 243‒246.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytautas Skuodis.

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Lietuvos Helsinkio grupės narių susitikimas Vilniaus rotušėje.

Iš kairės: 1. Rimantas Matulis, 2. Vytautas Skuodis, 3. Algirdas Statkevičius. 2007 m. sausio 10 d.

Fotonuotrauka.

Šaltinis: https://www.vilniausmuziejai.lt/LHG_konferencija.htm

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytautas Skuodis.

[2015 m.]

Dokumentinio filmo „Aš už tave pakalbėsiu“ kadras.

Šaltinis: https://www.15min.lt/video/filmas-as-uz-tave-pakalbesiu-vytautas-skuodis-40193

„JEIGU ŽMOGUS TURI SAVO DVASIOS LAISVĘ, JAM FIZINĖS LAISVĖS PRARADIMAS NĖRA BAISUS“ (LYA)

Vytautas Skuodis.

Lt En