Parodos
Albumai
"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

PRATARMĖ

VIRTUALI PARODA, SKIRTA KUNIGO JUOZO ZDEBSKIO 90-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

 

                                Evangelijos žodį nešu tartum giedantį paukštį

                                Šiam pasauliui kurčiam ir vis skurstančiam, rodos, aršiau...

                                Bernardas Brazdžionis                                             

 

1929 m. gegužės 10 d. Marijampolės apskrities, Krosnos valsčiaus, Naujienų kaime gimė vienas žymiausių Lietuvos disidentų, aktyvus kovotojas už tikinčiųjų teises, kunigas Juozas Zdebskis.

Mokydamasis Kalvarijos gimnazijoje, būsimasis kunigas subūrė ateitininkų būrelį. 1947 m. sovietinio saugumo buvo suimtas, apkaltinus priklausymu lietuvių tautiniam pogrindžiui, tačiau pritrūkus įkalčių, paleistas.

1948‒1952 m. J. Zdebskis mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1952 m. rugsėjo 21 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas suteikė kunigystės šventimus. Kunigavo Šiluvoje (Raseinių r.),  Raseiniuose, Šiupyliuose (Šiaulių r.). Nuo 1956 m. rugsėjo tęsė teologijos studijas, tarnaudamas vikaru Kauno Vilijampolės bažnyčioje. „Giliai tikintis, stiprios valios ir labai paprastas“ ‒ apibūdino kunigą Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) agentas „Beržas“, 1956 m. lapkričio 28 d. teiktame pranešime.

Kunigui J. Zdebskiui dažnai tekdavo keisti parapiją. Jis kunigavo Šakiuose, Gudeliuose (Marijampolės r.), Alytuje, Leipalingyje, Kapčiamiestyje, Valakbūdyje (Šakių r.), Prienuose, Šlavantuose (Lazdijų r.), Rudaminoje (Lazdijų r.). Atlikdamas dvasininko pareigas, nepaisė griežtų vaikų katechizacijos apribojimų. „Vaikeliams reikia Dievą parodyti. Jei mes to darbo nedarysime, mus istorija pasmerks“, ‒ sakydavo jis. Už „įstatymų dėl bažnyčios atskyrimo nuo valstybės ir mokyklos – nuo bažnyčios“ pažeidimus, t. y. ‒ už vaikų ruošimą Pirmajai Komunijai J. Zdebskis 1964 m. ir 1971 m. buvo teistas ir atliko laisvės atėmimo bausmes.

„Mes kunigai turime dėkoti jums už šį ir panašius teismus. Šie faktai priverčia mūsų sąžines prakalbėti, neleidžia užmigti, priverčia apsispręsti“, ‒ kalbėjo J. Zdebskis 1971 m. lapkričio mėn. teismo salėje, nepaisydamas to, kad teisėjai jo paskutinį žodį keletą kartų bandė nutraukti. „Ir jei mūsų ‒ kunigų ‒ neteis teismai šiandien, mus teis tauta! Pagaliau ateis Aukščiausiojo teisingumo valanda. Šito bijoti mums kunigams tepadeda Dievas labiau, kaip Jūsų teismo!“

Teismai, kalinimai, įspėjimai, grasinimai, persekiojimas nepaveikė atkaklaus dvasininko. Per pamokslus jis drąsiai kritikavo sovietų represinę politiką, kalbėjo apie tikinčiųjų teisių suvaržymus, ragino žmones nepasitikėti sovietine propaganda, skatino blaivybę, ne kartą iš sakyklos pareiškė, kad yra sekamas saugumiečių. Nuo pirmųjų kunigavimo metų organizavo religinės literatūros gamybą, bendradarbiavo leidžiant antisovietinę spaudą, dalyvavo pogrindinės kunigų seminarijos kūrime, buvo Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariu.

Kunigas nuolat važinėdavo po Lietuvą rinkdamas protesto parašus dėl tikinčiųjų teisių pažeidimų, palaikė ryšius su Rusijos ir kitų SSRS respublikų disidentais. Ne kartą vyko į misionieriškas keliones: lankė katalikų tikėjimą išlaikiusius Pavolgio vokiečius, Armėnijoje, Gruzijoje, Moldovoje, Altajaus krašte, Kazachstane gyvenančius katalikus. J. Zdebskis taip pat lankė tremtinius, politinius kalinius, sovietinėje armijoje tarnavusius jaunuolius. Kunigo pastangų dėka pasaulio visuomenė per Vatikano radiją sužinojo apie į Kazachstaną atlikti karinės tarnybos išsiųstą būsimą kunigą Robertą Grigą, atsisakiusį duoti sovietinio kario priesaiką ir dėl to patyrusį fizinį smurtą.

1974‒1985 m. kunigaudamas Šlavantuose (Lazdijų r.), 1985‒1986 m. Rudaminoje (Lazdijų r.), J. Zdebskis toliau ignoravo vaikų katechizacijos apribojimus, didelį dėmesį skyrė patriotiniam vaikų auklėjimui, tikrosios Lietuvos istorijos mokymui, būrė tikinčio jaunimo būrelius, organizavo stovyklas, žygius į Šiluvą, Kryžių kalną, rengė sovietų valdžios draudžiamų švenčių Šv. Kalėdų, Šv. Velykų, Vasario 16-osios minėjimus. 1982 m. drauge su tikinčio jaunimo būrelio nariais ruošė draminį montažą, skirtą Romo Kalantos susideginimo dešimtmečiui.

Saugumas kunigą sistemingai sekė nuo 1960 m. pavasario. 1971 m. už „religine dogmatika maskuojamą antisovietinę agitaciją ir propagandą žodine ir rašytine forma“, jam buvo užvesta operatyvinio ištyrimo byla, nepalaužiamą charakterį ir kompromisų nepripažįstantį elgesį taikliai atspindėjusiu kodiniu pavadinimu „Akiplėša“ (rusiškai „Naglec“). J. Zdebskio sekime dalyvavo daugiau kaip šimtas agentų, jo namuose dažnai vyko kratos, buvo tikrinama korespondencija, klausomi pokalbiai.

Saugumiečiai ir milicijos pareigūnai atkaklaus dvasininko atžvilgiu įvykdė ne vieną brutalią provokaciją. 1976 m. kovo mėn. alkoholio visiškai nevartojęs kunigas Vilniuje buvo sustabdytas milicininkų ir apkaltinus, kad automobilį vairavo neblaivus, nubaustas: iš jo atimtas vairuotojo pažymėjimas, o žinia apie tai  paskelbta Lazdijų r. spaudoje.

1982 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos SSR KGB 5 tarnybos pažymoje užfiksuota, kad J. Zdebskio atžvilgiu „įvykdytos priemonės, siekiant kompromituoti jį kaip dvasininką bažnytinės vadovybės atžvilgiu“. 1979‒1980 m. saugumas platino kunigą kompromituojančius laiškus, rašytus neva jo suvedžiotų moterų. 1980 m. spalio mėn. buvo įvykdyta „specialioji priemonė“, kurios metu  neaiškios kilmės nuodingomis cheminėmis medžiagomis apipurkšta kunigo automobilio sėdynė, siekiant sukelti apatinės kūno dalies sužalojimus ir paskleisti gandus apie jo apsikrėtimą venerine liga. Dokumente saugumiečiai pažymėjo, kad įvykdžius „specialiąsias priemones“, kunigas „buvo galutinai sukompromituotas“, jo aktyvumas sumažėjo. Ateityje buvo planuojama toliau jį stebėti bei kompromituoti tarp dvasininkijos ir tikinčiųjų.

1985 m. J. Zdebskis iš Šlavantų buvo perkeltas į Rudaminą (Lazdijų r.). Ir naujoje parapijoje KGB aktyviai jį sekė, rinko informaciją apie veiklą, įtarinėjo dalyvavimu „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ ir kitų pogrindinių leidinių leidyboje ir platinime, siekė užverbuoti daugiau agentų jo naujoje gyvenamojoje vietoje, stengėsi sumažinti kunigo įtaką jaunimui.

1986 m. vasario 5 d. kunigas J. Zdebskis žuvo avarijoje. Palaidotas Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje (Lazdijų r.). Iki šiol netyla kalbos, kad skaudi eismo nelaimė galėjo būti surežisuota saugumiečių.

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Juozas Zdebskis.

1939 m.

Fotonuotrauka.

Skelbta: Bažnyčios riteris / Antanas Lesys. ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2012. ‒ 11 p.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kauno kunigų seminarijos absolventas, kunigas neopresbiteris Juozas Zdebskis.

1952 m.

Fotonuotrauka.

Skelbta: Bažnyčios riteris / Antanas Lesys. ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2012. ‒ 13 p.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Slaptojo informatoriaus „Beržas“ pranešimo Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetui (KGB) apie Kauno kunigų seminarijos seminaristus ištrauka.

1956 m. lapkričio 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 2, b. 219, l. 50.

Pranešime pažymėta, kad kunigas Juozas Zdebskis „giliai tikintis, stiprios valios ir labai paprastas“.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis.

1953 m.

Fotonuotrauka.

Skelbta: „Akiplėša“. KGB kova prieš bažnyčią. Pagal kunigo Juozo Zdebskio sekimo bylą / Vidas Spengla. ‒ Vilnius: LUMEN leidykla, 1995. ‒ 16 p.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Religinio kulto tarnautojo Juozo Zdebskio anketa.

1953 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 5, b. 40, l. 42

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis su draugais.

Iš kairės: 1. kunigas J. Zdebskis, 2. kunigas Antanas Preikša, 3. kunigas Gintautas Skučas, 4. kunigas Juozapas Užupis. 1959 m. balandžio 16 d.

Fotonuotrauka.

Skelbta: Bažnyčios riteris / Antanas Lesys. ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2012. ‒ 15 p.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kapsuko (dabar ‒ Marijampolė) rajono liaudies teismo nuosprendis kunigui Juozui Zdebskiui.

1964 m. lapkričio 26 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 5, b. 40, l. 143‒144.

Kunigas J. Zdebskis už tai, kad katechizavo vaikus buvo nuteistas vienerių metų laisvės atėmimu, bausmę atliekant bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) kalėjime Nr. 1 Vilniuje.

1965 m. gegužės mėn.

Fotonuotrauka.

Skelbta: Bažnyčios riteris / Antanas Lesys. ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2012. ‒ 67 p.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis.

[1966‒1971 m.]

Fotonuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 5, b. 40, l. 23a.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje aukoja Pirmajai Komunijai skirtas Šv. Mišias.

1971 m.

Fotonuotrauka.

Skelbta: „Akiplėša“. KGB kova prieš bažnyčią. Pagal kunigo Juozo Zdebskio sekimo bylą / Vidas Spengla. ‒ Vilnius: LUMEN leidykla, 1995. ‒ 75 p.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis su Pirmajai Komunijai ruošiamais vaikais Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.

1971 m.

Fotonuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 5, b. 40, l. 23b.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis su Pirmajai Komunijai ruošiamais vaikais Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.

1971 m.

Fotonuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 5, b. 40, l. 23c.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis su Pirmajai Komunijai ruošiamais vaikais Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.

1971 m.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 882, l. 77-5.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio namuose slapta vykdyto pokalbių pasiklausymo suvestinės ištrauka.

1971 m. sausio 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 881, l. 148.

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojai kunigo J. Zdebskio namuose slapta įrengė pasiklausymo aparatūrą. Suvestinėje užfiksuota kaip kun. J. Zdebskis, pakėlęs telefono ragelį, juokaudamas kalba su pasiklausymą vykdančiu KGB darbuotoju: „Alio, Jūs mane klausot? Labai malonu, galit ir toliau klausyti. Man jus klausyti visai neįdomu. Tai viso gero“.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Anoniminis skundas apie kunigą Juozą Zdebskį.

1971 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 5, b. 40, l. 23c.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis (kairėje) su jį sekusiu Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) agentu „Luku“.

Prienai, Autobusų stotis. 1971 m.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 881, l. 206-1.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis (dešinėje) su jį sekusiu Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) agentu „Luku“.

Prienai. 1971 m.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 881, l. 206-4.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kauno rajono liaudies teismo nuosprendis kunigui Juozui Zdebskiui.

1971 m. lapkričio 11 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 5, b. 40, l. 68‒72.

Kunigas J. Zdebskis už tai, kad katechizavo vaikus buvo nuteistas vienerių metų laisvės atėmimu, bausmę atliekant bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio paskutinis žodis, pasakytas Kauno rajono liaudies teismo posėdyje.

1971 m. lapkričio 11 d.

Nuorašas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 5, b. 40, l. 96‒103.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Informacija apie kunigui Juozui Zdebskiui skirtą nuobaudą už automobilio vairavimą neblaiviam, paskelbta Lazdijų rajono laikraštyje „Darbo vėliava“.

1976 m. balandžio 13 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 883, l. 139-25.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Šlavantų Viešpats Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia.

Dešinėje stovi namas, kuriame gyveno kunigas Juozas Zdebskis. Lazdijų r. [1974‒1976 m.]

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 882, l. 220-11.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis Šlavantų Viešpats Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje su Pirmajai Komunijai ruošiamais vaikais.

Lazdijų r. [1974‒1976 m.]

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 882, l. 220-15.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto kreipimasis.

1978 m. lapkričio 13 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 5, l. 1.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariai, fotonuotraukos 1979 m. spalio 23 d. paskelbtos Didžiosios Britanijos lietuvių laikraštyje „Europos lietuvis“.

Ne anksčiau kaip 1979 m. spalio mėn. 23 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 6, l. 46

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto laiškas Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto generaliniam sekretoriui, SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui Leonidui Brežnevui.

1979 m. lapkričio 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 6, l. 166.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto kreipimasis į Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkus.

1979 m. lapkričio 30 d.

Kopija. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1755, l. 74‒75.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariai.

Iš kairės: 1. kunigas Vincentas Vėlavičius, 2. kunigas Alfonsas Svarinskas, 3. kunigas Sigitas Tamkevičius, 4. kunigas  Juozas Zdebskis, 5. kunigas Jonas Kauneckas. 1979 m. liepos mėn.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47753/3, t. 9, l. 336-1.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis (antroje eilėje, stovi pirmas iš dešinės) su žmonėmis, atvykusiais į Angelės Ramanauskaitės teismą. Baltarusijos SSR, Astravas.

1979 m. liepos 18 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 884, l. 266-1.

A. Ramanauskaitė buvo teisiama už tai, kad Baltarusijos SSR kaimuose rinkdama žodžius Akademiniam lietuvių kalbos žodynui, mokė vaikus tikybos.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Lazdijų r. poskyrio kunigui Juozui Zdebskiui vestos operatyvinio ištyrimo bylos „Akiplėša“ (rusiškai „Naglec“) įskaitos kortelė.

1986 m. vasario 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 24, kortelė Nr. 666.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis.

[1978‒1979 m.]

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 884, l. 167-13.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Lazdijų rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pranešimas Religijų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų tarybos įgaliotiniui Lietuvos SSR apie kunigo Juozo Zdebskio organizuotą tikinčio jaunimo stovyklą Veisiejų r. miške.

1978 m. rugpjūčio 31 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 880, l. 35-36.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Agento „Donatas“ pranešimo Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetui (KGB) apie kunigą Juozą Zdebskį ištrauka.

1979 m. gegužės 21 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 880, l. 71.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariai.

Iš kairės: 1. kunigas Sigitas Tamkevičius, 2. kunigas Vincentas Vėlavičius, 3. kunigas Juozas Zdebskis, 4. kunigas Alfonsas Svarinskas, 4. kunigas Jonas Kauneckas. [1978‒1979 m.]

Fotonuotrauka.

Skelbta: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-11-13-komitetas-tikinciuju-teisems-ginti-tylos-baznycios-nebera/172807

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigą Juozą Zdebskį šmeižiantis laiškas.

1980 m. spalio 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 880, l. 141.

Laišką, neva rašytą moters, su kun. J. Zdebskiu turėjusios intymių santykių, tarp Lietuvos katalikų bažnyčios dvasininkų platino Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojai. 

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos pažyma apie kunigą Juozą Zdebskį.

1982 m. spalio 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 880, l. 173–175.

Pažymoje nurodyta, kad 1980 m. spalio mėnesį kun. J. Zdebskio atžvilgiu buvo įvykdyta „specialioji priemonė“, po kurios jis buvo galutinai sukompromituotas „moraline-buitine prasme“.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Informacija apie kunigui Juozui Zdebskiui Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų įvykdytą „specialiąją priemonę“, paskelbta pogrindiniame leidinyje „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“.

1980 m. spalio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1725, l. 11.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Draminio montažo „Mažoji kankinė“, skirto Romo Kalantos susideginimo 10-osioms metinėms paminėti, ištrauka.

1982 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 880, l. 219.

Draminis montažas buvo rengiamas kunigo Juozo Zdebskio iniciatyva.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio organizuota Šventų Kalėdų šventė.

Lazdijų r., Rudamina. 1985 m. gruodžio 25 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 69-3.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio organizuota Šventų Kalėdų šventė.

Lazdijų r., Rudamina. 1985 m. gruodžio 25 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 69-4.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Pirmosios Komunijos šventė.

Ne vėliau kaip 1986 m. vasario 5 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 69-5.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Švč. Trejybės bažnyčios ir kunigo Juozo Zdebskio gyvenamojo namo išsidėstymo Lazdijų r. Rudaminos k. schema, nupiešta Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų.

Ne vėliau kaip 1986 m. vasario 5 d.

Piešinys.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 69-5.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigas Juozas Zdebskis aukoja Šv. Mišias.

Iš kairės: 2. vyskupas Vincentas Sladkevičius, 3. kunigas J. Zdebskis. Ne vėliau kaip 1986 m. vasario 5 d.

Fotonuotrauka.

Skelbta: http://www.voruta.lt/lietuvos-nepriklausomybes-simtmeciui-kun-juozas-zdebskis-kovotojas-uz-religijos-laisve/

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Lazdijų r. poskyrio priemonių, vykdant operatyvinio ištyrimo bylos „Akiplėša“ objekto ‒ kunigo Juozo Zdebskio – sekimą, sąrašas.

1985 m. balandžio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 65.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Pirmosios Komunijos šventė.

Ne vėliau kaip 1986 m. vasario 5 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 69-2.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kelio Varėna–Eišiškės vieta, kurioje per avariją žuvo kunigas Juozas Zdebskis.

2012 m.

Fotonuotrauka.

Skelbta: Bažnyčios riteris / Antanas Lesys. ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2012. ‒ 114 p.

Liudininkų tvirtinimu, kryželiu pažymėtoje, kelio Varėna–Eišiškės susikirtimo su keliu Eišiškės–Valkininkai, vietoje 1986 m. vasario 5 d. susidūrė lengvasis automobilis „Žiguli“ ir pienvežis. Avarijoje žuvo lengvuoju automobiliu važiavęs kunigas J. Zdebskis.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio automobilis „Žiguli“ po avarijos.

1986 m. vasario mėn.

Fotonuotrauka.

Skelbta: Bažnyčios riteris / Antanas Lesys. ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2012. ‒ 106 p.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Agento „Stasys“ pranešimas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Kauno m. skyriui apie kunigo Juozo Zdebskio žūtį ir laidotuves.

1986 m. vasario 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 218-219.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Pranešimas popiežiui Jonui Pauliui II apie kunigo Juozo Zdebskio žūtį, paskelbtas pogrindiniame leidinyje „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“.

1986 m. balandžio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 1725, l. 11.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio laidotuvės.

Lazdijų r., Rudamina. 1986 m. vasario 10 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 224-10.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio laidotuvės.

Lazdijų r., Rudamina. 1986 m. vasario 10 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 224-7.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio laidotuvės.

Lazdijų r., Rudamina. 1986 m. vasario 10 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 224-13.

Skaičiumi „1“ pažymėtas disidentas Petras Cidzikas.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio laidotuvės.

Lazdijų r., Rudamina. 1986 m. vasario 9 d.

Fotonuotrauka.

Skelbta: Bažnyčios riteris / Antanas Lesys. ‒ Vilnius: Petro ofsetas, 2012. ‒ 120 p.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio laidotuvės.

Lazdijų r., Rudamina. 1986 m. vasario 10 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 224-1.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio laidotuvės.

Lazdijų r., Rudamina. 1986 m. vasario 10 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 224-5.

Skaičiumi „1“ pažymėtas Robertas Grigas.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio laidotuvės.

Lazdijų r., Rudamina. 1986 m. vasario 10 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 224-11.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 7 skyriaus pažyma apie kunigo Juozo Zdebskio laidotuves.

1986 m. vasario 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 887, l. 221-222.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Kunigo Juozo Zdebskio kapas Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje.

Lazdijų r. 2019 m. balandžio 30 d.

Kunigo Alfredo Nėniaus fotonuotrauka.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Buvusi Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios klebonija (dabar ‒ parapijos namai).

Lazdijų r. 2019 m. balandžio 30 d.

Kunigo Alfredo Nėniaus fotonuotrauka.

"JEI MŪSŲ – KUNIGŲ ‒ NETEIS TEISMAI ŠIANDIEN, MUS TEIS TAUTA!" (LYA)

Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia.

Lazdijų r. 2019 m. balandžio 30 d.

Kunigo Alfredo Nėniaus fotonuotrauka.

Lt En