Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

PRATARMĖ

 1941 m. birželio 14–18 d. vykę Lietuvos gyventojų trėmimai buvo pirmoji masinė krašto žmonių naikinimo akcija, kuria siekta pašalinti sovietų okupantams opozicines ir potencialiai priešiškas žmonių grupes, įbauginti visuomenę ir priversti ją paklusti režimui. Į lagerius bei tremtį atokiuose Sovietų Sąjungos regionuose iš Lietuvos išvežta apie 17,5 tūkst. žmonių. Tragišką kalinių bei tremtinių dalią patyrė ir 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio šeima.

Teisininkas, filosofijos mokslų daktaras Pranas Dovydaitis 1919 m. buvo Lietuvos III Vyriausybės Ministru Pirmininku. Vėliau, nutolęs nuo aktyvios politinės veiklos, jis pasinėrė į akademinę ir visuomeninę veiklą, dėstė Vytauto Didžiojo universitete (buvo šio Universiteto profesorius), įsteigė Lietuvos katalikų jaunimo organizaciją „Ateitis“ steigėju ir jai vadovavo, tapo Lietuvių katalikų mokslo akademijos steigėju. Su žmona  Marcele Bucevičiūte-Dovydaitiene  jiedu užaugino keturis vaikus: dukras Oną ir Laimą, sūnus Joną ir Vytautą (sūnus Juozas mirė kūdikystėje).   

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1941 m. birželio 14 d. P. Dovydaitis buvo suimtas ir išvežtas į Šiaurės Uralo pataisos darbų lagerį Sverdlovsko srityje. Apkaltinus politine veikla Nepriklausomoje Lietuvoje, Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 1942 m. spalio 17 d. nutarimu P. Dovydaitis buvo nuteistas mirties bausme ir 1942 m. lapkričio 4 d. sušaudytas SSRS NKVD Sverdlovsko srities valdybos vidaus kalėjime Sverdlovske (dabar – Jekaterinburgas, Rusija).

Prasidėjęs politinis teroras skaudžiai palietė ir P. Dovydaičio šeimą, jo žmona Marcelė, dukra Laima ir sūnus Vytautas 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į Tomsko srities Krivošeinsko rajono Voznesenkos kaimą. Dukra Ona Dovydaitytė-Malko represijų išvengė, nes tuo metu kartu su vyru viešėjo Čekoslovakijoje. Sužinojusi, kas vyksta Lietuvoje, ji nebesiryžo grįžti į Tėvynę. Vėliau ji išvyko į JAV ir įsikūrė Čikagoje.

Vyriausias Dovydaičių sūnus Jonas nuo mažens linko į kūrybą. Pirmąjį apsakymą, kuris buvo išspausdintas periodiniame vaikų leidinyje, jis parašė būdamas vos 11–12 metų, o mokydamasis Kauno Jėzuitų gimnazijoje leido karikatūrinį laikraštėlį. Siekdamas vaikystės svajonės išmokti skraidyti Jonas 1929 m. įstojo į Aukštesniąją technikos mokyklą, 1933–1938 m. lankė Nidos sklandymo mokyklą ir vienas pirmųjų Lietuvoje įgijo aukščiausią „C“ piloto kvalifikaciją. 1937 m. jis baigė Kauno aviacijos lakūnų puskarininkių mokyklą, 1938 m. – Aukštesniąją technikos mokyklą. Tapęs lakūnu dirbo Lietuvos aeroklube,  1937 m. tapo žurnalo „Lietuvos sparnai“ techniniu redaktoriumi ir tuo pat metu susidomėjo akrobatiniu skraidymu. 1938 m. pirmojoje Lietuvos tautinėje olimpiadoje J. Dovydaitis tapo pirmuoju Lietuvos akrobatinio skraidymo čempionu, o 1939 m. rugpjūčio 13–20 d. Baltijos šalių aviacinio sporto varžybose Kaune kartu su Lietuvos aeroklubo komanda – Baltijos šalių aviacinio sporto čempionu.

Tačiau neapleido jis ir grožinės kūrybos: 1938 m. pasirodė jo pjesė mėgėjų scenai „Geležinis trejetas. 4 veiksmų drama iš 1920 m. Nepriklausomybės kovų“, žurnale „Lietuvos sparnai“ buvo paskelbta J. Dovydaičio straipsnių apie Lietuvos aviacijos raidą, karo lakūnų indėlį Nepriklausomybės kovose.

1940–1941 m. J. Dovydaitis ėjo Lietuvos aeroklubo generalinio sekretoriaus ir žurnalo „Liaudies sparnai“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas. 1941 m. birželio 14 d. sovietinio saugumo jis buvo suimtas ir išvežtas į Kargopolio pataisos darbų lagerį Archangelsko srityje, kur beveik 2,5 metų kalėjo nepaskelbus jokio nuosprendžio. Tik 1944 m. sausio 15 d. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS NKVD  nutarimu J. Dovydaitis buvo nuteistas 5 m. pataisos darbų lagerio, tačiau dėl sveikatos būklės 1944 m. gegužės 22 d. paleistas iš įkalinimo ir ištremtas į Totorijos ASSR. Tais pačiais metais J. Dovydaitis savavališkai nuvyko į Lietuvos SSR atstovybę Maskvoje, o rugsėjį sugrįžo į Lietuvą. Vilniuje jam buvo pasiūlyta dirbti laikraščio „Tiesa“ korespondentu. Porą metų padirbęs laikraštyje, J. Dovydaitis perėjo dirbti į žurnalo „Švyturys“ redakciją. Tačiau okupacija pakirpo aviatoriaus sparnus – su aviacija jam teko atsisveikinti.

Grįžęs į Lietuvą J. Dovydaitis pradėjo rūpintis šeimos paleidimu iš tremties ir tėvo paieška. 1946 m. spalį jis kreipėsi į Lietuvos SSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininką Justą Paleckį, prašydamas pagalbos. Nesulaukęs atsakymo, 1947 m. gegužę parašė pareiškimą Lietuvos SSR valstybės saugumo ministrui. Maždaug tuo pat metu iš Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) sulaukė žinios, kad tėvas, esą, nuteistas 10 m. pataisos darbų lagerio, ir ėmė dėti pastangas išlaisvinti jį iš įkalinimo. Norėdamas pagreitinti šeimos sugražinimą į Tėvynę, stengėsi sudaryti sovietų valdžiai lojalaus asmens įspūdį, pasirūpino gauti teigiamus atsiliepimus apie save iš darboviečių. Tačiau Ypatingasis pasitarimas prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) 1947 m. rugsėjo 20 d. atmetė prašymą dėl J. Dovydaičio šeimos paleidimo iš tremties. J. Dovydaitis nenuleido rankų ir toliau mynė sovietinių įstaigų slenksčius. Stengdamasis palaikyti pavyzdingo sovietinio rašytojo įvaizdį, spaudoje skelbė straipsnius ir rašė kūrinius, atitikusius sovietinės ideologijos reikalavimams. 1948 m. parašė socialistinio realizmo kanonus atitikusį  romaną „Po audros“ (praplėstas ir papildytas romanas 1953 m. pasirodė nauju pavadinimu – „Dideli įvykiai Naujamiestyje“).

1948 m. J. Dovydaitis pakartotinai kreipėsi į J. Paleckį. Šį kartą, atsižvelgus į sovietinei kultūrai aktualią J. Dovydaičio kūrybą, Lietuvos SSR partinė ir sovietinė vadovybė tarpininkavo dėl jo artimųjų paleidimo iš tremties. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS MGB 1949 m. balandžio 13 d. nutarimu J. Dovydaičio motina, brolis Vytautas ir sesuo Laima buvo paleisti iš tremties ir jiems leista apsigyventi Lietuvoje. Po atkaklių pastangų J. Dovydaitis pasiekė savo tikslą – motina su broliu sugrįžo į Lietuvą. Sesuo Laima, pablogėjus sveikatai, iš tremties į Lietuvą pabėgo dar 1948 m. kovo 29 d. Gavusi oficialų leidimą gyventi Lietuvoje, įsidarbino bibliotekininke Marvelės kaimo bibliotekoje. Brolis Vytautas pradėjo dirbti laikraščio „Kauno tiesa“ redakcijoje, vėliau dirbo Lietuvos telegramų agentūroje ELTA, Lietuvos radijo Kauno redakcijoje, išmoko sklandyti. Motina apsigyveno Vilniuje. 1964 m. Lietuvoje apsilankė JAV gyvenusi O. Dovydaitytė-Malko. 

J. Dovydaičio pastangos įsilieti į sovietinę kultūrą nebuvo iki galo sėkmingos. Jo kūriniai „Dideli įvykiai Naujamiestyje“, „Pasmerktieji“ ne kartą buvo kritikuoti Lietuvos komunistų partijos ir Lietuvos SSR tarybinių rašytojų sąjungos tribūnose dėl nukrypimo nuo komunistinių ideologinių schemų. Vėliau, XX a. 7–9 dešimtmečiais, jo parašyti kūriniai labiau atitiko socialistinio realizmo kūrybą. Įgijęs tvirtesnę padėtį sovietinės kultūros lauke, J. Dovydaitis tęsė pastangas išsiaiškinti savo tėvo likimą. 1968–1970  m. jis kreipėsi į Lietuvos SSR prokuratūrą dėl tėvo reabilitavimo, informacijos apie jam paskirtą bausmę ir jo mirtį pateikimo. Prašymas dėl reabilitavimo buvo atmestas ir J. Dovydaičiui pranešta, kad d P. Dovydaitis mirė įkalinimo vietoje nuo „širdies veiklos paralyžiaus“. J. Dovydaitis iki pat savo gyvenimo pabaigos taip ir nesužinojo tiesos apie tėvo sušaudymą. J. Dovydaitis – devynių apysakų, aštuonių romanų autorius, mirė 1983 m.

XX a. pabaigoje Sovietų Sąjungoje pradėjus sovietų valdžios represuotų asmenų reabilitavimo procesą, 1988 m. buvo reabilituoti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio žmona Marcelė, dukra Laima ir sūnus Vytautas, 1989 m. – pats P. Dovydaitis ir jo sūnus Jonas.

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Dorota Mordas.

 

LITERATŪRA:

GIRNIUS, Juozas. Nepriklausomybės Akto signataras Petras Dovydaitis. Vilnius, 2017.

KLUSAS, Mindaugas. Jono Dovydaičio likimas: kylančio aviatoriaus sparnus užlaužė sovietų lageris (I dalis). Lietuvos žinios. Prieiga per internetą: https://www.lzinios.lt/lzinios/signataru-dnr/jono-dovydaicio-likimas-kylancio-aviatoriaus-sparnus-uzlauze-sovietu-lageris-i-dalis-/259803.

KLUSAS, Mindaugas. Signataro sūnus Jonas Dovydaitis apie tėvą nedrįso pasakoti net mylimajai (II dalis). Lietuvos žinios. Prieiga per internetą: https://www.lzinios.lt/lzinios/signataru-dnr/signataro-sunus-jonas-dovydaitis-apie-teva-nedriso-pasakoti-net-mylimajai-ii-dalis-/259938.

Pranas Dovydaitis. Voruta. 2015 m. gruodžio 3 d. Prieiga per internetą: http://www.voruta.lt/pranas-dovydaitis/.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Aviatorius, rašytojas ir žurnalistas Jonas Dovydaitis.

1938 m.

Fotonuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-03069.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Pranas Dovydaitis su šeima.

Iš kairės: 1. žmona Marcelė Dovydaitienė, 2. sūnus Vytautas Dovydaitis, 3. dukra Ona Dovydaitytė, 4. P. Dovydaitis, 5. sūnus Jonas Dovydaitis. [1920–1921 m.]

Fotonuotrauka.

Skelbta: https://www.lzinios.lt/lzinios/signataru-dnr/signataro-sunus-jonas-dovydaitis-apie-teva-nedriso-pasakoti-net-mylimajai-ii-dalis-/259938.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Prano Dovydaičio vaikai.

Iš kairės: 1. sūnus Jonas Dovydaitis, 2. dukra Laima Dovydaitytė, 3. dukra Ona Dovydaitytė. 1927 m.

Fotonuotrauka.

Skelbta: https://www.lzinios.lt/lzinios/signataru-dnr/signataro-sunus-jonas-dovydaitis-apie-teva-nedriso-pasakoti-net-mylimajai-ii-dalis-/259938.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jonas Dovydaitis (antras iš kairės).

Kaunas, Astronomijos g. 9. XX a. 3–4 dešimtmečiai.

Fotonuotraukos skaitmeninė kopija.

Lietuvos liaudies buities muziejus, P 8525 PN90.

Fotonuotraukos originalas saugomas Ritos Redos Dovydaitienės-Dagienės asmeniniame archyve.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jonas Dovydaitis.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jonas Dovydaitis Baltijos šalių aviacijos sporto varžybose.

Kaunas, Aleksoto aerodromas, Linksmadvario angarai. 1939 m. rugpjūčio 13–20 d.

Fotonuotrauka.

Lietuvos aviacijos muziejus, GEK-2876.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Kauno apskrities poskyrio nutarimas areštuoti Praną Dovydaitį.

1941 m. birželio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 1.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Kauno apskrities poskyrio nutarimas ištremti Prano Dovydaičio šeimos narius iš Lietuvos.

1941 m. birželio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 2.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) nutarimas areštuoti Joną Dovydaitį.

1941 m. birželio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14903, BB, l. 1.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) nutarimas ištremti Jono Dovydaičio šeimos narius iš Lietuvos.

Ne ankščiau kaip 1941 m. birželio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 9.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jono Dovydaičio pirštų antspaudai.

1941 m. birželio 20 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14903, BB, l. 22-1.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kaltinamoji išvada Pranui Dovydaičiui.

1942 m. rugpjūčio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 81–83.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Pranas Dovydaitis SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Sverdlovsko srities valdybos kalėjime Nr. 1 Sverdlovske.

[1942 m.]

Fotonuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, KAB, l. 3.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) protokolo išrašas dėl Prano Dovydaičio sušaudymo.

1942 m. spalio 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 85.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Sverdlovsko srities valdybos pažyma apie mirties bausmės įvykdymą Pranui Dovydaičiui.

1942 m. lapkričio 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, KAB,  l. 23.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Suimtojo Jono Dovydaičio anketa.

[1943 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14903, BB, l. 10.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Kargopolio pataisos darbų lagerio Operatyvinio skyriaus nutarimas dėl kaltinimų pateikimo Jonui Dovydaičiui.

1943 m. spalio 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14903, BB, l. 15.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Archangelsko srities valdybos kaltinamoji išvada Jonui Dovydaičiui.

1943 m. lapkričio 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14903, BB, l. 20.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) protokolo išrašas dėl Jono Dovydaičio nuteisimo.

1944 m. sausio 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14903, BB, l. 21a.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jono Dovydaičio pareiškimo Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui Justui Paleckiui dėl leidimo motinai, broliui ir seseriai grįžti iš tremties į Lietuvą ir tėvo amnestavimo vertimas į rusų kalbą.

Ne vėliau kaip 1946 m. spalio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 10–11.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jono Dovydaičio pareiškimas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministrui dėl leidimo šeimai grįžti iš tremties į Lietuvą.

1947 m. gegužės 19 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 28.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) pažyma apie Joną Dovydaitį.

1947 m. birželio 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 30.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR telegramų agentūros ELTA Informacijos užsieniui skyriaus vedėjos L. Levinienės atsiliepimas apie Jono Dovydaičio veiklą.

1947 m. birželio 9 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 36.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Radiofikacijos ir radiofonijos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininkės Miros Bordonaitės atsiliepimas apie Jono Dovydaičio veiklą.

1947 m. birželio 9 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 38.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Savaitraščio „Literatūra ir menas“ atsakingojo redaktoriaus Jono Šimkaus pasirašyta Jono Dovydaičio charakteristika.

1947 m. birželio 9 d. 

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 39–40.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Laikraščio „Tiesa“ atsakingojo redaktoriaus Genriko Zimano pasirašyta Jono Dovydaičio charakteristika.

1947 m. birželio 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 41.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) „A“ skyriaus išvada dėl tarpininkavimo panaikinti ištrėmimą Jono Dovydaičio šeimos nariams.

1947 m. liepos 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 44.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) Sekretoriato pažyma apie Marcelę Dovydaitienę ir jos vaikus.

1947 rugsėjo 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 53.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) protokolo išrašai dėl Lietuvos SSR MGB tarpininkavimo panaikinti ištemimą Marcelei Dovydaitienei, Vytautui Dovydaičiui ir Laimai Dovydaitytei atmetimo.

1947 m. rugsėjo 20 d.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 46–48.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Marcelė Dovydaitienė ir Vytautas Dovydaitis tremtyje.

Tomsko sritis, Krivošeinsko rajonas, Voznesenkos gyvenvietė. 1948 m. liepos 25 d.

Fotonuotraukos skaitmeninė kopija.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, T-P1412.

Fotonuotraukos originalas saugomas Ritos Redos Dovydaitienės-Dagienės asmeniniame archyve.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Laima Dovydaitytė tremtyje.

Tomsko sritis, Krivošeinsko rajonas, Voznesenkos gyvenvietė. [1948 m.]

Fotonuotraukos skaitmeninė kopija.

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, T-P1413.

Fotonuotraukos originalas saugomas Ritos Redos Dovydaitienės-Dagienės asmeniniame archyve.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jono Dovydaičio pakartotinio prašymo Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkui Justui Paleckiui dėl leidimo motinai, broliui ir seseriai grįžti iš tremties į Lietuvą ir tarpininkauti amnestuojant tėvą vertimas į rusų kalbą.

[1948–1949 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l.  55, 56.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriaus Antano Sniečkaus raštas Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui Aleksandrui Kuznecovui dėl leidimo Jono Dovydaičio motinai, broliui ir seseriai grįžti iš tremties į Lietuvą.

1948 m. liepos 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 11, b. 216, l. 13.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

SSRS generalinio prokuroro pavaduotojo Afanasijaus Vavilovo raštas SSRS valstybės saugumo ministro pavaduotojui Sergejui Ogolcovui dėl galimybės Jono Dovydaičio šeimos nariams grįžti iš tremties.

1949 m. vasario 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 57.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) Sekretoriato pažyma apie Joną Dovydaitį.

1949 m. balandžio 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 58–61.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) protokolo išrašas dėl leidimo Jonui Dovydaičiui gyventi Lietuvos SSR.

1949 m. balandžio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 80.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jonas Dovydaitis.

XX a. antra pusė.

Fotonuotrauka.

Skelbta: http://www.plienosparnai.lt/page.php?1160

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) protokolo išrašas dėl Marcelės Dovydaitienės, Vytauto Dovydaičio ir Laimos Dovydaitytės paleidimo iš tremties ir leidimo gyventi Lietuvos SSR.

1949 m. balandžio 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 78.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Tomsko srities valdybos raštas SSRS valstybės saugumo ministerijai (MGB) dėl Marcelės Dovydaitienės ir Vytauto Dovydaičio paleidimo, Laimos Dovydaitytės pabėgimo iš tremties.

1949 m. birželio 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 1388/5, l. 74.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Laima Dovydaitytė-Juškevičienė.

XX a. antra pusė.

Fotonuotraukos skaitmeninė kopija.

Lietuvos liaudies buities muziejus, P 8548 PN110,

Fotonuotraukos originalas saugomas Ritos Redos Dovydaitienės-Dagienės asmeniniame archyve.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Vytautas Dovydaitis.

XX a. antra pusė.

Fotonuotraukos skaitmeninė kopija.

Lietuvos liaudies buities muziejus, P 8547 PM109.

Fotografijos originalas saugomas Ritos Redos Dovydaitienės-Dagienės asmeniniame archyve.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR tarybinių rašytojų sąjungos Lietuvos komunistų partijos pirminės organizacijos susirinkimo protokolo ištraukos apie Jono Dovydaičio romano „Dideli įvykiai Naujamiestyje“ („Po audros“) kritiką.

1951 m. rugsėjo 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 4628, ap. 2, b. 1, l. 34–35, 47–48.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Rašytojo Vacio Reimerio pranešimo, skaityto Lietuvos komunistų partijos IX neeiliniame suvažiavime, ištrauka apie Jono Dovydaičio dokumentinės apybraižos „Pasmerktieji“ kritiką.

1959 m. sausio 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 196, b. 4, l. 119–120.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

JAV lietuvių išeivijos veikėjo Jono Talalo laiškas Lietuvos reikalų patikėtiniui JAV Juozui Kajeckui apie Onos Dovydaitytės-Malko, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio dukros, apsilankymą Lietuvoje.

1964 m. birželio 8 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 658, ap. 1, b. 253, l. 24.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jono Dovydaičio pareiškimas SSRS viešosios tvarkos apsaugos ministerijos (MOOP) Šiaurės Uralo pataisos darbų lagerių valdybos archyvo viršininkui dėl duomenų apie bausmės paskyrimą tėvui Pranui Dovydaičiui, jo kalinimą ir mirtį pateikimo.

1968 m. birželio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 88.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR prokuratūros raštas Valstybės saugumo komitetui (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos dėl Jono Dovydaičio prašymo reabilituoti tėvą Praną Dovydaitį ir jam iškeltos baudžiamosios bylos peržiūrėjimo.

1968 m. liepos 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 86, 87.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Partijos istorijos instituto prie LKP CK raštas Valstybės saugumo komitetui (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos dėl duomenų apie Praną Dovydaitį.

1968 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 89, 90.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jono Dovydaičio pareiškimas Lietuvos SSR prokurorui dėl informacijos apie bausmės skyrimą tėvui Pranui Dovydaičiui ir jo mirties datą pateikimo.

1970 m. sausio 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 106.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pažyma apie Jono Dovydaičio prašymo dėl duomenų apie jo tėvą Praną Dovydaitį pateikimą nagrinėjimo rezultatus.

1970 m. vasario 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 108.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos raštas Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Civilinės metrikacijos skyriui dėl Prano Dovydaičio mirties fakto įregistravimo.

1970 m. vasario 19 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 109.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Archyvinė pažyma apie Marcelės Dovydaitienės, Laimos Dovydaitytės ir Vytauto Dovydaičio reabilitavimą, išduota Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD).

1989 m. liepos 4 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 101.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Lietuvos SSR prokuratūros išvada dėl Prano Dovydaičio reabilitavimo.

1989 m. rugpjūčio 7 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 110.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Prano Dovydaičio reabilitavimo pažymėjimas, išduotas Lietuvos SSR prokuratūros.

1989 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12293, l. 113-1.

ILGAS KELIAS NAMO: JONO DOVYDAIČIO PASTANGOS SUGRĄŽINTI ŠEIMĄ IŠ TREMTIES (LYA)

Jono Dovydaičio reabilitavimo pažymėjimas, išduotas Lietuvos SSR prokuratūros.

1989 m. gruodžio 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14903, BB, l. 21e.

Lt En