Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

PRATARMĖ

Sovietų Sąjungai 1944 m. antrą kartą okupavus Lietuvą, tūkstančiai Lietuvos patriotų stojo į kovą su okupantais. 1944–1945 m. į miškus išėjo apie 30 tūkst. vyrų: vieni į partizanų gretas stojo vengdami tarnybos okupantų kariuomenėje, kiti – galimų represijų ar tremties. Tačiau dauguma ginkluotos kovos kelią pasirinko sąmoningai, pasiryžę kovoti tol, kol bus atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Dar 1944 m. rudenį susikūrę nedideli partizanų būriai pamažu ėmė jungtis į stambesnius junginius, vėliau – į apygardas ir sritis. Partizanai savo veiklą reglamentavo įvairiais statutais ir taisyklėmis, stojantieji į partizanų gretas duodavo priesaiką, vilkėjo karines uniformas su skiriamaisiais ir pasižymėjimo ženklais. Beveik dešimt metų – iki 1953 m. – trukusiame ginkluotame partizaniniame kare subrendo ir Pietų Lietuvos srities partizanų vado, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, LLKS gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago kaip partizanų organizatoriaus, sąmoningo kovotojo ir vado talentas, tvirtas įsitikinimas pasirinkto sunkaus ir pavojingo laisvės kovotojo kelio tikslingumu, teisingumu ir teisėtumu. A. Ramanauskas-Vanagas, Pietų Lietuvos srities partizanų laikraščio „Partizanas“ 1950 m. rugsėjo 28 d. numeryje publikuotame straipsnyje „Pogrindžio prasmė“, rašė: „Pogrindis yra visos tautos teisingiausias valios reiškėjas pasaulio akyse, pogrindžio veikimas, kova su priešu yra lyg demonstravimas visam pasauliui, jog Lietuva nesutinka būti bolševikinė, jog ji pasiryžusi kautis žūtbūtinę kovą, norėdama išsivaduoti iš okupacijos jungo. Pogrindis – tai organizuota geriausių tautos sūnų ir dukrų kova ir protestas prieš smurtą“.

Būsimasis partizanų vadas Adolfas Ramanauskas gimė 1918 m. kovo 6 d. JAV, New Britain mieste. Į Lietuvą Ramanauskų šeima grįžo 1921 m. ir įsikūrė Seinų apskrityje Bielėnų kaime. Savarankiškai pasiruošęs stojamiesiems egzaminams, A. Ramanauskas 1936 m. įstojo į antrąją Lazdijų „Žiburio" gimnazijos klasę. Baigęs gimnaziją studijavo Klaipėdos pedagoginiame institute, o 1939 m. įstojo į Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklą Kaune, kurią baigė 1940 m. įgydamas leitenanto laipsnį. Karo mokyklos paskutiniosios laidos absolventas atsargos leitenantas A. Ramanauskas 1940 m. grįžo į Dzūkiją ir įsidarbino mokytoju Krivinių mokykloje netoli Druskininkų.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus SSRS-Vokietijos karui, A. Ramanauskas įsijungė į Birželio sukilėlių gretas, vadovavo Druskininkų apylinkėse veikusiam būriui, kurio pagrindinė veikla buvo viešosios tvarkos palaikymas Druskininkų mstl. bei apylinkėse, pasitraukusios Raudonosios armijos palikto turto saugojimas. Po šešių savaičių Vokietijos okupacinei valdžiai galutinai suformavus civilinę administraciją ir jai perėmus krašto valdymą, Dzūkijoje veikę sukilėlių būriai išsiskirstė. A. Ramanauskas persikėlė į Alytų ir įsidarbino mokytojų seminarijoje, kurioje iki 1945 m. pavasario dėstė lietuvių kalbos ir matematikos dėstymo metodiką, fizinį lavinimą, pedagoginę praktiką bei karinio parengimo kursą.

1945 m. pavasarį metęs darbą seminarijoje, A. Ramanauskas balandžio 25 d. įstojo į Nemunaičio apylinkėje veikusį partizanų būrį, pasirinkęs partizaninį slapyvardį Vanagas, ir jau kitą dieną tapo būrio vadu. Nuo pirmųjų vadovavimo būriui dienų A. Ramanauskas-Vanagas iškėlė uždavinį vienyti neorganizuotai veikusias kovotojų grupes. Stiprėjant partizaniniam judėjimui ir gausėjant partizanų gretoms A. Ramanauskas-Vanagas iš Alytaus apskrities Merkinės ir Alovės valsčiuose veikusių partizanų subūrė partizanų kuopą, kuri buvo įtraukta į Dzūkų grupę, vėliau, performuota į batalioną, tapo Merkio rinktinės dalimi. 1945 m. vasarą A. Ramanauskas-Vanagas pradėjo eiti Dzūkų grupės Merkio rinktinės, kuriai priklausė Marcinkonių bei Druskininkų batalionai, vado pareigas.

Dar dirbdamas Alytaus mokytojų seminarijoje A. Ramanauskas pamilo seminarijos paskutiniojo kurso studentę Birutę Mažeikaitę, tačiau iškilus pavojui būti areštuotam ir saugumo organams spaudžiant bendradarbiauti, A. Ramanauskas, dar nesibaigus mokslo metams, turėjo trauktis iš legalaus gyvenimo ir įstojo į partizanų gretas. Netrukus, prieš pat baigiamuosius egzaminus, saugumui sužinojus apie B. Mažeikaitės ryšius su buvusiu mokytoju – partizanų vadu A. Ramanausku – ji taip pat buvo priversta pradėti slapstytis. 1945 m. spalio 7 d. A. Ramanauskas ir B. Mažeikaitė slapta susituokė Nedzingės bažnyčioje. Santuokos sakramentą jiems suteikė kunigas, Dainavos apygardos partizanų ryšininkas Zigmas Neciunskas-Elytė. Sovietų saugumo persekiojama, B. Mažeikaitė-Ramanauskienė kurį laiką gyveno pusiau legaliai: svetima pavarde mokytojavo, buvo partizanų ryšininkė, turėjo partizaninį slapyvardį Vanda. 1948 m. ligoninėje Vilniuje, padedama pažįstamo gydytojo, svetima pavarde susilaukė dukters Auksutės.

1946 m. balandžio mėn. A. Ramanauskas-Vanagas dalyvavo Lietuvos partizanų A apygardos ir Tauro apygardos vadų pasitarime, kuriame buvo nutarta iš abiejų vienetų suformuoti Pietų Lietuvos partizanų štabą. Kiek vėliau, sujungus A apygardą ir Dzūkų rinktinę, buvo įkurta Dainavos apygarda. 1946 m. birželio mėn. A. Ramanauskas-Vanagas buvo paskirtas Dainavos apygardos vado pirmuoju pavaduotoju.

1947 m. liepos 11 d. sovietų saugumo pajėgoms apsupus Punios šilą (Alytaus apskr.) ir aptikus Dainavos apygardos vadavietę, kilo mūšis. Kautynėse buvo sunaikintas visas Dainavos apygardos štabas. Mūšyje žuvo Dainavos apygardos vadas Dominykas Jėčys-Ąžuolis, kiti štabo nariai buvo arba nukauti arba sužeisti paimti į nelaisvę. Vadovavimą apygardai perėmė A. Ramanauskas-Vanagas. 1947 m. rugsėjo mėn. vykusiame Dainavos apygardos vadų sąskrydyje, po slaptų rinkimų, A. Ramanauskas-Vanagas buvo išrinktas Dainavos apygardos vadu. 1948 m. jis išrinktas Pietų Lietuvos (Nemuno) srities partizanų vadu. Tais pačiais metais A. Ramanauską pasiekė skaudi žinia, į Sibirą buvo ištremti tėvas Liudas Ramanauskas, brolis Albinas Ramanauskas ir sesuo Aldona Ramanauskaitė. Visas šeimos turtas buvo konfiskuotas.

1949 m. vasario 2–22 d. A. Ramanauskas-Vanagas dalyvavo Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, kuris vyko Radviliškio apskrityje Minaičių kaime įrengtame Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje. Suvažiavime buvo įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, sudaryta vyriausioji Lietuvos partizanų vadovybė – Taryba ir Tarybos Prezidiumas. A. Ramanauskas-Vanagas, kartu su kitais partizanų vadais, 1949 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos deklaraciją, kuri skelbė, kad LLKS vadovaus nepriklausomos bei demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimui. Komunistų partija, „kaip diktatūrinė ir <…> priešinga Lietuvos nepriklausomumui, nelaikoma teisine partija“. Suvažiavime A. Ramanauskas-Vanagas buvo paskirtas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto pavaduotoju. 1950 m. pradžioje A. Ramanauskas-Vanagas pradėjo eiti LLKS gynybos pajėgų vado pareigas, jam suteiktas partizanų pulkininko laipsnis.

Ilgus metus ginkluotam pasipriešinimui vadovavęs A. Ramanauskas-Vanagas turėjo aiškias nuostatas dėl partizaninės kovos uždavinių: saugoti partizanų jėgas stiprinant jų drausmę ir karinį pasirengimą; siekti partizanų suvienijimo, centralizuoto vadovavimo, ruošti juos išsilaisvinimo partizaniniam karui; priešintis okupaciniam režimui, trukdyti vykdyti represijas prieš Lietuvos gyventojus, stiprinti jų pilietinę savimonę ir laisvės siekį. A. Ramanauskas-Vanagas atsakingai vykdė jam patikėtas vado pareigas: rengdavo vadų pasitarimus, vizituodavo padalinius, kalbėdavosi su jų vadais ir kovotojais, rūpinosi jų saugumu ir buitimi. Ypatingai svarbiu jis laikė padalinių vizitavimą, kurį atlikdavo du kartus per metus. A. Ramanauskas-Vanagas mokėjo bendrauti, buvo linksmas ir partizanų mėgiamas.

A. Ramanauskas-Vanagas rūpinosi ne tik organizaciniais partizanų reikalais, kova su sovietų okupaciniu režimu, bet ir Lietuvos gyventojų savimone, stengėsi palaikyti jų viltis sulaukti Laisvės. Suprasdamas, kad norint atkurti Lietuvos valstybingumą svarbus ne tik ginkluotas pasipriešinimas, bet ir idėjinė, tautos sąmoningumą formuojanti, kova, jis daug dėmesio skyrė partizanų pogrindžio spaudai: rūpinosi partizanams bei visuomenei skirtų leidinių „Trečias skambutis“ (1945 m. rudenį), „Mylėk Tėvynę“ (1946–1947 m.), „Laisvės varpas“ (1947–1949 m.), „Partizanas“ (1949–1950 m.), „Miško brolis“ (1951–1952 m.) ir kt. leidyba, juos redagavo ir pats rašė aktualius straipsnius. 1950 m. A. Ramanauskas-Vanagas pradėjo rašyti atsiminimus „Partizanų gretose” ir iki 1956 m. parašė 3 atsiminimų dalis, kuriose aprašė beveik trejų metų – nuo 1945 m. pavasario iki 1948 m. pradžios – partizanų kovas. Atsiminimus rašė keliais egzemplioriais ir juos slėpė pas įvairius patikimus asmenis. Dalį atsiminimų tekstų saugumiečiai rado po A. Ramanausko sulaikymo 1957 m. sausio mėn., kitus atsiminimų egzempliorius žmonės išsaugojo iki pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

1952 m. pabaigoje organizuoto ginkluoto pasipriešinimo baigtis iš esmės jau buvo nulemta. Partizanų gretos išretėjo, jų tarpusavio ryšių tinklas buvo sunaikintas, dalį iki tol buvusių patikimų ryšių į savo kontrolę perėmė sovietinis saugumas. Dėl to A. Ramanauskas-Vanagas ėmė vengti bet kokių kontaktų, slapstėsi vienas arba kartu su šeima. Saugumo sumetimais dažnai keisdavo gyvenamąją vietą, glaudėsi pas patikimais laikytus žmones Pietų Lietuvoje, Rokiškio rajone ir kt. A. Ramanauskas ir kartu besislapstančios žmona Birutė Mažeikaitė bei jos mama Anele Mažeikienė, nors ir turėjo suklastotus pasus, bet nesijautė saugiai, kad galėtų nuolat gyventi vienoje vietoje.

A. Ramanauskas-Vanagas, nuo pat įstojimo į partizanų gretas, pateko į sovietinio saugumo akiratį. Jo paieškai sovietinis saugumas skyrė daug pastangų. Jau 1945 m. birželio 9 d. Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Alytaus aps. skyrius A. Ramanauskui užvedė pirmą agentūrinę bylą „Bunkerščiki“. 1946–1949 m. A. Ramanauskas figūravo dar bent keturiose sovietinio saugumo užvestose agentūrinėse bylose: Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Varėnos apskrities skyriaus 1946 m. lapkričio 4 d. užvestoje agentūrinėje byloje „Dikari“, Lietuvos SSR MGB A skyriaus 1948 m. gruodžio 25 d. užvestoje agentūrinėje byloje „M-Juga“, Lietuvos SSR MGB 2-N valdybos 1949 m. sausio 13 d užvestoje agentūrinėje byloje „Kanibaly“ ir Lietuvos SSR MGB Kauno srities valdybos 2-N skyriaus užvestoje agentūrinėje byloje „Majak“. Paskutinę operatyvinės paieškos bylą „Vanagas“ Valstybės saugumo komitetas (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos užvedė 1955 m. sausio 14 d.

Nuo 1955 m. sausio mėn. A. Ramanausko-Vanago paieška suintensyvėjo, jo paieškai LSSR KGB metė gausias pajėgas: iš kvalifikuočiausių KGB darbuotojų buvo sudaryta nuolatinė operatyvinė grupė, mobilizuoti labiausiai patyrę Alytaus, Daugų, Druskininkų, Prienų, Simno ir Varėnos rajonuose veikę KGB agentai. Vien 1956 m., jo paieškai buvo užverbuota 30 naujų agentų, atnaujinti kontaktai su 20 iš agentūros sąrašų išbrauktų agentų. A. Ramanausko-Vanago paieškai vadovavo LSSR KGB 4 valdybos viršininkas Petras Raslanas ir šios valdybos 2 skyriaus viršininkas Nachmanas Dušanskis. 1956 m. spalio 11 d. KGB gavo agento pranešimą apie A. Ramanausko-Vanago ir jo žmonos slapstymosi vietą. Juos išdavė KGB agentas Žinomas, buvęs A. Ramanausko-Vanago bendramokslis Karo mokykloje Kaune Antanas Urbonas. Vadovaujantis gauta informacija, KGB tą pačią dieną parengė A. Ramanausko-Vanago ir jo žmonos sulaikymo planą. A. Ramanauskas ir jo žmona Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė buvo sulaikyti 1956 m. spalio 12 d. Kaune ir iš karto nugabenti į LSSR KGB vidaus kalėjimą Vilniuje. Nuo pat pirmųjų tardymo akimirkų žiauriai kankintas A. Ramanauskas jau po kelių tardymo valandų dėl itin sunkios būklės buvo nuvežtas į Lukiškių kalėjimo ligoninę – saugumiečiai bijojo, kad tardomasis neišgyvens. Ligoninėje A. Ramanauskas buvo operuotas, atgavo sąmonę, o gydytojų komisija nutarė, kad tolesnis tardymas galimas tik po 2–3 savaičių. Apgydytas A. Ramanauskas ir toliau dar beveik metus – nuo 1956 m. lapkričio (pirmasis tardymo protokolas datuotas 1956 m. lapkričio 12 d.) iki 1957 m. liepos mėn. – buvo fiziškai ir moraliai kankinamas. 1957 m. pradžioje jis keletą kartų buvo vežamas į Jiezno, Varėnos rajonus, kad tiksliai nurodytų vietas, kur buvo paslėpti partizanų dokumentai. A. Ramanausko-Vanago apklausos protokolai, liudytojų apklausos ir akistatų protokolai, surasti originalūs partizanų dokumentai, jų aprašymai, dokumentų, ginklų bei kitų daiktų ekspertizės ir kiti procesiniai dokumentai sugulė į 22-jų tomų baudžiamąją bylą, kurioje yra 7375 lapai. 1957 m. rugsėjo 24–25 d. Vilniuje posėdžiavęs Lietuvos SSR Aukščiausiasis Teismas A. Ramanauskui už tai, kad „išdavė tėvynę, stojo į ginkluotą pogrindžio organizaciją. Davė nurodymus gaujų dalyviams vykdyti teroristinius aktus, dalyvavo mirties nuosprendžių išnešime. Dalyvavo vykdant diversinius aktus ir kitus skatino tai daryti, varė antitarybinę propagandą, gyveno pasidaręs svetimus dokumentus“ skyrė mirties bausmę. Nuosprendis įvykdytas tų pačių metų lapkričio 29 d. Vilniuje. A. Ramanausko-Vanago palaidojimo vieta iki šiol nežinoma.

1957 m. gegužės mėn. Lietuvos SSR Aukščiausiasis Teismas B. Mažeikaitę-Ramanauskienę nuteisė 8 m. laisvės atėmimo bausme. Bausmę ji atliko Siblage, Kemerovo, Novosibirsko ir Tomsko sričių pataisos darbų lageriuose. Iš įkalinimo paleista anksčiau laiko 1959 m. gegužės mėn., B. Mažeikaitė į Lietuvą grįžo 1960 m. Mirė 1996 m. kovo 19 d. Kaune. 1998 m. gruodžio 22 d. jai po mirties pripažintas Kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. lapkričio 17 d. dekretu apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi.

A. Ramanauskas partizaniniame kare su sovietiniais okupantais dalyvavo 11,5 metų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, A. Ramanauskui-Vanagui (po mirties) 1997 m. gruodžio 22 d. suteiktas Kario savanorio statusas, 1998 m. sausio 26 d. – dimisijos brigados generolo laipsnis, taip pat įteisinti dar 1949 m. ir 1950 m. Lietuvos partizanų aukščiausiosios vadovybės suteikti apdovanojimai – 1-ojo ir 2-ojo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiai su kardais. Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. kovo 3 d. dekretu A. Ramanauskas-Vanagas (po mirties) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, o 1999 m. vasario 2 d. dekretu – Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas, kad 2018 m. kovo 6 d. minėsime Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, ir siekdamas pagerbti šią Lietuvai svarbią istorinę asmenybę, paskelbė 2018-uosius metus Adolfo Ramanausko-Vanago metais.

Lietuvos ypatingojo archyvo parengtoje A. Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms skirtoje parodoje eksponuojami A. Ramanausko-Vanago baudžiamosios bylos, KGB jam vestų agentūrinės ir operatyvinės paieškos bylų ir kiti rašytiniai dokumentai bei fotonuotraukos. Su A. Ramanausko-Vanago baudžiamąja byla galima susipažinti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS), adresu http://eais-pub.archyvai.lt/eais/faces/invViewer?id=LTU9305324_K-1_58_44618/3 . Čia skelbiami visų A. Ramanausko-Vanago baudžiamosios bylos dokumentų skaitmeniniai vaizdai.

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus patarėja Edita Škirkaitė

 

LITERATŪRA

Adolfas Ramanauskas-Vanagas (2010). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, prieiga internetu: < http://www.genocid.lt/centras/lt/1460/a/

Ramanauskaitė – Skokauskienė, A. (2007). Partizanų vadas generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Kaunas: Naujasis lankas. 

Aistė Savenkovaitė, Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 2013-03-25, prieiga internetu: <http://gintarinesvajone.lt/2013/03/25/partizanu-vadas-adolfas-ramanauskas-vanagas-1918-1957/>

Antisovietinis pasipriešinimas 1944–1953 m., Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, prieiga internetu: < http://genocid.lt/centras/lt/1486/a/>

Aras Lukšas, Paskutinis partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 2017-10-31, prieiga internetu: <https://www.lzinios.lt/lzinios/legendos/lz-archyvas-paskutinis-partizanu-vadas-adolfas-ramanauskas-vanagas/145443

Visvaldas Butkus, Dzūkų laisvės kovos, XXI amžius, 2006 m., prieiga internetu: <http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/07/05/istving_01.html

Antanas Tyla, Adolfas Ramanauskas – karys ir pilietis, XXI amžius, 2008 m., prieiga internetu: <http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/03/19/atmi_02.html

Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis, Laisvės kryžkelės. Dainavos apygarda, 2007 m., prieiga internetu: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-10-15-laisves-kryzkeles-dainavos-apygarda/4244

Darius Žygelis, Dainavos apygardos partizanų vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolis, 2017 m., prieiga internetu: <https://www.lzinios.lt/lzinios/Istorija/dainavos-apygardos-partizanu-vadas-domininkas-jecys-azuolis/245302

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfo Ramanausko Seinų valstybinės gimnazijos baigimo atestatas.

1937 m. birželio 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 338, l. 7-1, 7-1ap., 7-2.

A. Ramanauskas 1936 m. baigė Lazdijų „Žiburio“ gimnaziją, 1937 m. – Seinų valstybinės gimnazijos 8-ąją klasę, vėliau – Klaipėdos pedagoginį institutą ir Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklą Kaune.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Grupė moksleivių.

Antroje eilėje penktas iš kairės (pažymėtas Nr. 2) Adolfas Ramanauskas. Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 338, l. 207-13.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Alytaus apskrities skyriaus nutarimas užvesti Adolfui Ramanauskui bylą-formuliarą.

1945 m. birželio 9 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 5, 5ap.

A. Ramanauskas 1945 m. balandžio mėn. pabaigoje metė darbą Alytaus mokytojų seminarijoje ir pasitraukė pas partizanus. Nuo 1945 m. vasaros sovietinio saugumo užvestos pirmosios bylos-formuliaro iki 1955 m. sudarytos paskutinės – operatyvinės paieškos bylos – Adolfas Ramanauskas-Vanagas figūravo mažiausiai šešiose sovietinio saugumo organų sudarytose agentūrinėse bylose.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Merkinės bataliono vado Adolfo Ramanausko-Vanago pranešimas Dzūkų grupės vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui apie bataliono sudėtį.

1945 m. rugsėjo 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 10, l. 240.

1945 m. pavasarį pasitraukęs pas partizanus A. Ramanauskas-Vanagas, pradėjo vadovauti Nemunaičio apylinkės partizanų būriui. 1945 m. vasarą tapo Dzūkų grupės Merkinės bataliono vadu, 1946 m. – Merkio rinktinės vadu. 1947 m. rudenį perėmė vadovavimą Dainavos apygardai, o 1948 m. buvo išrinktas Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vadu. 1949 m. vasario mėn. visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime buvo paskirtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos Prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto pavaduotoju, o 1950 m. pradžioje – LLKS gynybos pajėgų vadu.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Merkio rinktinės kronikos apie Merkinės ir kitų partizanų būrių kovą prieš raudonąjį bolševizmą, rašytos Adolfo Ramanausko-Vanago, ištrauka.

1945 m. rugsėjo 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 10, l. 148, 149.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 3 Merkio rinktinės vadams dėl partizanų drausmės.

1945 m. lapkričio 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 9, l. 4.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Merkinės miestelio planas, kurį Lietuvos partizanų Merkio rinktinės vadas Adolfo Ramanauskas-Vanagas panaudojo rengiant Merkinės puolimo operaciją.

Ne vėliau kaip 1945 m. gruodžio 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 10, l. 173, 173ap.

1945 m. gruodžio 15 d. Merkio rinktinės partizanai, vadovaujami A. Ramanausko-Vanago, surengė Merkinės miestelio puolimą. Puolimui reikalingą žvalgybinę informaciją surinko Merkinės gimnazijos mokinys, partizanas slapyvardžiu Žvalgas. Jis parengė detalų miestelio planą, kuriame buvo pažymėti visi namai, griuvėsiai, apkasai, bunkeriai, galimos atsišaudymo kryptys bei svarbią reikšmę turintys objektai: NKVD būstinė, kalėjimas, paštas, sandėliai ir kt. Mūšyje dalyvavo apie 200 Merkio rinktinės partizanų. Jiems pasisekė užimti milicijos, pašto, valsčiaus pastatus. Buvo paimti ten rasti dokumentai, ginklai, rašomosios mašinėlės. Puolimui vadovavęs Adolfas Ramanauskas-Vanagas vadovybės buvo apdovanotas Narsumo juostele.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų A apygardos štabo laikraštis „Laisvės varpas“ Nr. 6 (8).

1946 m. gegužės 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 11, l. 44.

Laikraštyje buvo išspausdinta Lietuvos partizanų vadų suvažiavime 1946 m. balandžio 23 d. pasirašyta deklaracija, skelbianti pagrindinius Lietuvos valstybingumo atkūrimo principus.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas Nr. 3/5 apie einamuosius reikalus bei ketinimus atnaujinti laikraščio „Laisvės Varpas“ leidybą.

1946 m. spalio 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 48, b. 44618/3, t. 10, l. 83, 83ap.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas dėl partizanų skiriamojo ženklo dėvėjimo.

1946 m. lapkričio 3 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 10, l. 1.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Partizanų skiriamojo ženklo – raiščio – aprašymas ir pavyzdys.

Data nenustatyta.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 16, l. 103, 103ap.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dainavos apygardos Merkio (Kazimieraičio) rinktinės vadovybė su Merkio būrio partizanais.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. rinktinės vado pavaduotojas Albertas Perminas-Jūrininkas, 2. rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Juozas Večkys-Vanagas, 4. būrio vadas Adolfas Baublys-Merkys, 6. Vincas Kalanta-Nemunas. 1946 m. lapkričio mėn.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 6, l. 231.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabo laikraštis „Mylėk Tėvynę“ Nr. 1(6).

1947 m. sausio 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 11, l. 12, 14, 14ap.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago raštas Merkio (Kazimieraičio) rinktinės vadui dėl 1948 m. sausio mėn. rinkimų į Lietuvos SSR darbo žmonių deputatų tarybas.

1947 m. lapkričio 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 12, l. 170, 170ap.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) nutarimas ištremti Adolfo Ramanausko šeimos narius.

1948 m. balandžio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. 7327/5, ŠTB, l. 12, 12ap.

A. Ramanausko-Vanago tėvas Liudas Ramanauskas, brolis Albinas Ramanauskas ir sesuo Aldona Ramanauskaitė buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Laikinai einančio Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Pietų Lietuvos srities vado pareigas Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 1.

1948 m. gruodžio 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 9, l. 249.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dainavos apygardos veikimo teritorijos schema, sudaryta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2-N valdybos.

Ne vėliau kaip 1949 m. sausio 1 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 142, l. 33.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dainavos apygardos štabo narių ryšių ir Dainavos apygardos partizanų junginių ištyrime dalyvaujančių MGB agentų išdėstymo schema, sudaryta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2-N valdybos.

1949 m. vasario 2 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 142, l. 33a.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dainavos apygardos štabo ryšių schema, sudaryta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB).

[1949 m.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 143, l. 55.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Dainavos apygardos štabo nariai.

Iš kairės: 1. Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, 2. Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, 3. Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 4. Julius Karpis-Vieversys. [1947-1949 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 145, l. 62-3.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago Laisvės kovotojo partizano Tėvynei pareigų ėjimo lapas.

1949 m. gruodžio 30 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 12, l. 66–68ap.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Pietų Lietuvos srities laikraštis „Partizanas“ Nr. 1(5).

1950 m. sausio 15 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 11, l. 81.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 3791, l. 6-16.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė, Adolfo Ramanausko-Vanago žmona.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 3791, l. 6-2.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Auksutė Ramanauskaitė, Adolfo Ramanausko-Vanago duktė.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 3791, l. 6-31.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfo Ramanausko-Vanago laiškas [Viktorui Vitkauskui]-Saidokui.

1950 m. kovo 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 10, l. 137, 137ap.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Data nenustatyta.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 338, l. 207-1.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vadų susirinkimas.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Feliksas Žindžius-Tigras, 2. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vadas Vincas Ambrazevičius-Balandis. Antroje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Antanas Grikietis-Slapukas, 2. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbonas Dailidė-Tauras, 3. Žalgirio rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, 4. Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas Motiejus Jaroševičius-Lakštingala. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Pužas-Gintaras, 2. Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Karijotas, 3. srities vadas Sergijus Staniškis-Litas, 4. LLKS gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 5. srities Visuomeninės dalies viršininkas Kostas Baliukevičius-Rainys, Tylius. Prienų rajonas, Balbieriškio miškas. Ne vėliau kaip 1950 m. rugsėjo 6 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-14874, t. 4, l. 225.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vadų susirinkimo, sušaukto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymu, jungtinio posėdžio protokolas.

1950 m. rugsėjo 5–6 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 16, l. 163, 163ap.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyvės, partizanų rėmėjos Anelės Butkevičiūtės-Konvalijos apdovanojimo 3-jo laipsnio Laisvės Kovos Kryžiumi pažymėjimas, pasirašytas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado A. Ramanausko-Vanago.

1950 m. spalio 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 12, l. 33.

A. Butkevičiūtė, Jiezno rajono Vyšniūnų kaimo pradžios mokyklos vedėja, 1949 m. rudenį padėjo partizanams A. Ramanauskui-Vanagui, Urbonui Dailidei-Taurui ir Motiejui Jaroševičiui-Lakštingalai mokyklos pastate įrengti bunkerį, rėmė juos maisto produktais ir teikė informaciją. 1951 m. vasario 16 d. buvo suimta ir 1951 m. liepos 21 d. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) nuteista 10 m. laisvės atėmimu pataisos darbų lageriuose.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 5 LLKS gynybos pajėgoms dėl žvalgybinio darbo.

1950 m. gruodžio 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 9, l. 143.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanai.

Iš kairės: 2. Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, 3. Sergijus Staniškis-Tėvukas, 4. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 5. Pietų Lietuvos (Nemuno) srities Visuomeninės dalies viršininkas Kostas Baliukevičius-Rainys, Tylius. Ne vėliau kaip 1951 m. vasario 15 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-14874, t. 4, l. 225.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Buteliai su dokumentais, kuriuos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui perdavė Gynybos pajėgų štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Lukša-Skirmantas.

1951 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 10, l. 218b-15.

1950–1951 m. A. Ramanauskas-Vanagas ir J. Lukša-Skirmantas slapstėsi Jiezno rajone Olendernės kaime Vinco Labanausko ūkyje įrengtame bunkeryje. V. Labanauskas, A. Ramanausko-Vanago nurodymu, butelius paslėpė – užkasė po obelimi. 1953 m. kovo mėn. V. Labanauskas buvo suimtas ir Pabaltijo karinės apygardos Karo Tribunolo 1953 m. liepos 29 d. nuteistas 25 m. laisvės atėmimu pataisos darbų lageriuose.

 

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos partizanų Merkio rinktinės vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (iš kairės, pažymėtas Nr. 1) su pavaduotoju Albertu Perminu-Jūrininku.

1947 m. vasara.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 338, l. 207-4.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Asmenų, palaikiusių ryšius su Adolfu Ramanausku-Vanagu, jo žmona Birute Mažeikaite ir jos motina Anele Mažeikiene, sąrašo, sudaryto Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB), ištrauka.

Data nenustatyta.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 260, 261, 270, 272.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2-N valdybos pažyma apie MGB Daugų r. skyriaus agentą Beržą-Joną Babrauską.

1952 m. balandžio 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 296.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno srities valdybos užvestoje agentūrinėje byloje tiriamo Adolfo Ramanausko registravimo lapas.

1952 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 23.

LSSR MGB Kauno sr. valdybos 2-N skyriaus 1952 m. gruodžio 31 d. nutarimu buvo užvesta agentūrinė byla „Jug“ (lietuviškai „Pietūs“) Kauno sr. pietiniuose rajonuose veikusiems partizanams Adolfui Ramanauskui, Vincui Daunorai, Sergijui Staniškui, Albinui Stanaičiui ir Birutei Mažeikaitei.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno srities valdybos užvestoje agentūrinėje byloje tiriamos Birutės Mažeikaitės registravimo lapas.

1952 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 25.

LSSR MGB Kauno sr. valdybos 2-N skyriaus 1952 m. gruodžio 31 d. nutarimu buvo užvesta agentūrinė byla „Jug“ (lietuviškai „Pietūs“) Kauno sr. pietiniuose rajonuose veikusiems partizanams Adolfui Ramanauskui, Vincui Daunorai, Sergijui Staniškui, Albinui Stanaičiui ir Birutei Mažeikaitei.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2-N valdybos pažymos apie agentą Petrą-Petrą Liuizą.

1953 m. vasario 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 288.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) 4 valdybos 3 skyriaus viršininko pavaduotojo majoro Nachmano Dušanskio raportas apie Adolfo Ramanausko-Vanago paieškos ir likvidavimo organizavimą Jiezno rajone.

1954 m. kovo 27 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 452, 452ap.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfo Ramanausko-Vanago ir jo žmonos Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės slapstymosi vietų schema sudaryta Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4 valdybos.

1955 m. birželio 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 39.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

[1955 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 10, l. 218b-6.

Paskutinė laisvėje daryta fotonuotrauka.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4 valdybos pažyma-charakteristika apie Adolfo Ramanausko-Vanago veiklą.

1956 m. rugpjūčio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 275–278.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos raštas Adolfui Ramanauskui.

1956 m. rugsėjo 4 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, F. K-30, ap. 1, b. 330, l. 281, 282.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfo Ramanausko-Vanago ir jo žmonos Birutės Mažeikaitės sulaikymo planas, parengtas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4 valdybos.

1956 m. spalio 11 d.

Originalas, dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 330, l. 336–339.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Postų išdėstymo Kauno mieste schema Adolfo Ramanausko-Vanago sulaikymo operacijos metu, sudaryta Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos.

[Ne vėliau kaip 1956 m. spalio 11 d.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 330, l. 342-5.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Postų išdėstymo galimose pasitraukimo iš Kauno miesto vietose schema Adolfo Ramanausko-Vanago sulaikymo operacijos metu, sudaryta Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos.

[Ne vėliau kaip 1956 m. spalio 11 d.]

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 330, l. 342-4.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfo Ramanausko sulaikymo protokolas, sudarytas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos.

1956 m. spalio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 330, l. 343, 343ap.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 4 valdybos darbuotojų asmens kortelių fragmentai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. 4 valdybos 2 skyriaus 1 poskyrio vyr. įgaliotinis Pavel Šanin, 2. 4 valdybos 3 skyriaus 1 poskyrio vyr. įgaliotinis Vytautas Lučinskas. Antroje eilėje iš kairės: 1. 4 valdybos 2 skyriaus 1 poskyrio viršininko pavaduotojas Jefim Pavlenko, 2. 4 valdybos viršininkas Juozas Obukauskas. 1945–1989 m.  

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelės Nr. 7974, 9637, 9844, 14571.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfas Ramanauskas-Vanagas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime.

Vilnius. Ne anksčiau kaip 1956 m. spalio 12 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, KAB, l. 19ap.

A. Ramanauskas-Vanagas buvo sulaikytas 1956 m. spalio 12 d. Kaune ir iš karto nugabentas į KGB vidaus kalėjimą Vilniuje, kuriame buvo kalintas ir tardytas beveik metus. LSSR Aukščiausiasis Teismas 1957 m. rugsėjo 25 d. jam skyrė mirties bausmę. Nuosprendis įvykdytas tų pačių metų lapkričio 29 d. Vilniuje. Palaidojimo vieta iki šiol nežinoma.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Birutė Mažeikaitė, Adolfo Ramanausko-Vanago žmona, Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime.

Vilnius. Ne vėliau kaip 1956 m. spalio 15 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43483/3, t. 1, l. 12-1.

B. Mažeikaitė-Ramanauskienė buvo sulaikyta kartu su vyru Adolfu Ramanausku-Vanagu Kaune ir iš karto nugabenta į KGB vidaus kalėjimą Vilniuje. Lietuvos SSR Aukščiausiasis Teismas B. Mažeikaitę-Ramanauskienę 1957 m. gegužės mėn. nuteisė 8 m. laisvės atėmimu. Bausmę atliko Siblage, Kemerovo, Novosibirsko ir Tomsko sričių pataisos darbų lageriuose. Iš įkalinimo paleista anksčiau laiko 1959 m. gegužės mėn., į Lietuvą grįžo 1960 m.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos įgaliotinio Kauno m. įstaigos ataskaita apie Adolfo Ramanausko-Vanago paiešką ir sulaikymą.

1956 m. spalio 16 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 330, l. 358–365.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų „Partizanų gretose“ 1-os dalies rankraščiai (juodraščiai), „Partizanų gretose“ 2-os dalies mašinraštis, rankraštis ir juodraštį bei 3-čios dalies rankraščio dalis, Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos darbuotojų rasti per kratas.

1957 m. sausio 13 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 325, l. 164.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfo Ramanausko-Vanago 1952 m. rašytų atsiminimų „Partizanų gretose“ 1-os dalies teksto ištraukos.

1960 m. Rankraščio fotokopija.

LYA, f. 3377, ap. 55, b. 273, l. 12, 14, 72.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Įskaitos-archyvų skyriaus pažyma apie mirties nuosprendžio įvykdymą Adolfui Ramanauskui.

1957 m. lapkričio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, KAB, l. 290.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Adolfo Ramanausko-Vanago baudžiamoji byla.

1956–1957 m.

Originalai. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44618/3, t. 1–20.

GYVENIMU LIUDIJĘS LAISVĘ. ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Adolfui Ramanauskui vestų agentūrinių bylų įskaitos kortelės.

1945–1955 m.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.         

LYA, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 20, kortelės Nr. 33484–33489.

LYA, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 24, kortelė Nr. 1299.

1945–1955 m. Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo mažiausiai šešių sovietinio saugumo vedamų agentūrinės įskaitos bylų objektas.

Lt En