Parodos
Albumai
BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Penkių Lietuvos gyventojų bendras laiškas TSRS AT Prezidiumo pirmininkui Michailui Gorbačiovui.

[1989 m.]
LVNA, f. 10, ap. 1, b. 46, l. 7.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Nijolės Paulauskaitės laiškas Aukščiausiosios Tarybos deputatui Bronislovui Genzeliui.

[1989 m.]
LVNA, f. 14, ap. 1, b. 284, l. 60.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Klaipėdos miesto choreografinio kolektyvo „Junga“ laiškas LPS organizacijai.

 [1989 m.]
LVNA, f. 10, ap. 1, b. 66, l. 120–121.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Rašytojo Martyno Vainilaičio ir Karių našlių sąjungos atstovės Janinos Brundzienės telegramos.

1989 m. birželio 1 d.
Telegramos, kuriose reikalaujama Molotovo-Ribentropo pakto politinio įvertinimo, adresuotos TSRS Liaudies deputatų I suvažiavimo delegatui Algirdui Brazauskui.

LYA, f. 1771, ap. 272, b. 163, l. 12–13.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

TSRS Liaudies deputatų „1939 m. rugpjūčio 23 d. TSRS-Vokietijos nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“ komisijos pirm. A. Jakovlevo ir TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo Lietuvos delegatų rinkėjų telegramos.

1989 m. balandžio 12 d.–rugpjūčio 6 d.
Telegramos adresuotos šios komisijos atstovui Kazimierui Motiekai.

LVNA, f. 32, ap. 1, b. 34, l. 23; b. 57, l. 25. 

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

KGB rezidento telegrama apie Pabaltijo tautų atstovų mitingą prie TSRS pasiuntinybės pastato Vašingtone.

1989 m. rugpjūčio 24 d.
LYA, f. K-35, ap. 2, b. 333, l. 235–236.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

LPS Klaipėdos rajono Tarybos pirmininko Jono Šimėno laiškas LPS Seimo Tarybai.

1989 m. spalio 12 d.
LVNA, f. 10, ap. 1, b. 67, l. 1.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

A. Sudario ir A. Bajarsko laiškas-kreipimasis į LPS Seimo Tarybą ir visus dorus Lietuvos žmones dėl Baltijos kelio akcijos įamžinimo.

1989 m. lapkričio 17 d.
LVNA, f. 10, ap. 1, b. 67, l. 4–5.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Tautodailininko Algirdo Butkevičiaus laiškas LPS organizacijai.

1999 m. vasario 4 d.
LVNA, f. 10, ap. 1, b. 246, l. 12a.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

TSRS Liaudies deputatų Pabaltijo grupės deklaracijos visiems TSRS Liaudies deputatams projekto ištrauka.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 46, l. 32–33.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Klaipėdiečių mitingo, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti, rezoliucija.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 66, l. 20.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Lietuvos Laisvės Lygos kreipimasis į opozicines Lietuvos politines partijas ir judėjimus.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 45, l. 19–20.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir Lietuvos Teisininkų Draugijos bendras kreipimasis į savo Tarybas ir skyrius.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 88, l. 7.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Nepriklausomos LPS rėmimo grupės kreipimasis į LPS Seimą.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 45, l. 95.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Baltijos Asamblėjos Taline metu parengtas kreipimasis į valstybių Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo dalyvių vadovus, SNO Generalinį sekretorių ir TSRS AT Prezidiumo pirmininką.

LVNA, f. 5, ap. 1, b. 473, l. 11.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Baltijos Asamblėjos Taline metu parengtas susitarimas „Dėl bendrų tikslų ir bendradarbiavimo ketinimų“.

LVNA, f. 5, ap. 1, b. 473, l. 12.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Baltijos Asamblėjos Taline metu parengta Baltijos tautų teisių deklaracija.

LVNA, f. 5, ap. 1, b. 473, l. 13.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

LPS paskelbtos parašų rinkimo akcijos dėl Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pripažinimo neturinčiais juridinės galios lapas.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 251, l. 1.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

LTSR KGB pirmininko E. Eismunto raštas LKP CK apie VFR vyriausybės požiūrį į Molotovo-Ribentropo paktą.

LYA, f. K-35, ap. 2, b. 237, l. 154.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo Lietuvos delegatų kreipimasis į „1939 m. rugpjūčio 23 d. TSRS-Vokietijos nepuolimo sutarties politinio ir teisinio įvertinimo“ komisijos pirm. A. Jakovlevą.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 88, l. 21.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

LPS Seimo Tarybos pareiškimas.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 45, l. 41.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

LPS Seimo patvirtinto dokumento „Baltijos kelias“ projektas.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 67, l. 61–63.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Akcijos „Baltijos kelias“ organizatorių informacinis pranešimas.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 67, l. 2–3.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Akcijos „Baltijos kelias“ organizatorių kreipimasis į geros valios Lietuvos žmones.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 411, l. 54.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Lietuvos Laisvės Lygos organizuoto mitingo, skirto Molotovo-Ribentropo pakto 50-mečiui pažymėti, kvietimas-programa.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 66, l. 113.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

LPS Kėdainių rajono Tarybos kvietimas-programa.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 246, l. 43.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Lietuvos Nepriklausomybės Sąjungos kreipimasis į tautiečius.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 66, l. 114.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Baltijos Tarybos Rygoje metu parengto kreipimosi į SNO Generalinį sekretorių Chavjerą Peresą de Kueljarą juodraštinis variantas.

LVNA, f. 37, ap. 1, b. 3, l. 4–6.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Baltijos Tarybos Rygoje metu parengtas kreipimasis į SNO Generalinį sekretorių Chavjerą Peresą de Kueljarą.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 51, l. 108–109.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

Lietuvos TSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto atliktos apklausos ištrauka.

LVNA, f. 10, ap. 1, b. 67, l. 6–7.

BALTIJOS KELIU – Į LAISVĘ! (LVNA)

LTSR KGB raštas LKP centro komitetui dėl JAV Senato rezoliucijos Nr. 96.

LYA, f. K-35, ap. 2, b. 237, l. 162–163.

Lt En