Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

PRATARMĖ

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA

 

VIRTUALI PARODA, SKIRTA

JUOZAPO STREIKAUS–STUMBRO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

 

Šiemet minime Lietuvos laisvės kovotojo Juozapo Streikaus-Stumbro 100-ąsias gimimo metines.

J. Streikus gimė 1923 m. gegužės 30 d. Zarasų apskrities Antazavės valsčiaus Maniuliškių kaime Antano ir Marijonos (kai kuriuose dokumentuose vardas nurodomas Marcelė, Marcijona) Streikų šeimoje.

Tėvas Antanas Streikus dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose, apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos Nepriklausomybės medaliais. Buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, įsitraukė į antisovietinį pasipriešinimą, drauge su sūnum Juozapu dalyvavo Birželio sukilime, nuo sovietų valdžios išlaisvino Antazavės miestelį.

Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, į ginkluotą antisovietinį pasipriešinimą įsitraukė visa Streikų šeima. A. Streikus-Tamošiukas įkūrė Žalgirio partizanų būrį, kurio nariais tapo jo sūnūs Juozapas Streikus-Stumbras, Petras Streikus ir Izidorius Streikus-Girėnas bei dukra Ona Streikutė (slap. Nera, Gėlė), žmona M. Streikienė buvo partizanų rėmėja. Jauniausioji dukra Valerija (Valė)-Piemenaitė būrio nare tapo 1949–1950 m. Žalgirio būrys vėliau prisijungė prie Vytauto apygardos Lokio rinktinės ir veikė kaip Vyties kuopa.  

Marijona Streikienė ir Petras Streikus 1944 m. lapkričio mėn. buvo suimti Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Zarasų apskrities skyriaus, nubausti laisvės atėmimu ir įkalinti GULAG’o lageriuose. P. Streikus 1947 m. birželio 28 d. mirė (tikėtina, kad žuvo) Uchtižemlage (Komijos ASSR). M. Streikienė, kalėjo Sevželdorlage (Komijos ASSR), 1956 m. grįžo į Lietuvą, kur mirė 1964 m.

1945 m. rugsėjo 28 d. Antanas Streikus, Raudinės-Šarlotės miškuose netoli Lietuvos ir Latvijos pasienio vykusiame mūšyje, nenorėdamas okupantams pasiduoti gyvas, susisprogdino granata.

Ona Streikutė 1949 m. spalio 12 d. sunkiai susirgo, todėl svetima pavarde buvo paguldyta į Rokiškio ligoninę. Sovietų saugumas ją susekė ir 1949 m. gruodžio 31 d. suėmė. O. Streikutė buvo tardoma Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Rokiškio apskrities skyriuje. Dėl pablogėjusios sveikatos 1950 m. sausio 7 d. tardymas buvo nutrauktas, o 1950 m. sausio 9 d. O. Streikutė mirė. Dokumentuose nurodyta mirties priežastis – tuberkuliozinis peritonitas.

Valė (Valerija) Streikutė 1956 m. legalizavosi. Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyrius 1962 m. balandžio 25 d., atsižvelgdamas į tai, kad būdama partizane, V. Sreikutė „asmeniškai teroristinių aktų nevykdė“,  o po legalizacijos dirbo „visuomenei naudingą darbą“, nutarė netraukti jos baudžiamojon atsakomybėn.

Juozapas Streikus, po tėvo žūties, tapo Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vado pavaduotoju, 1947 m. rugsėjo mėn. buvo paskirtas kuopos vadu, o 1949 m. sausio 7 d.  – Lokio rinktinės Džiugo tėvūnijos vadu. Ne kartą dalyvavo ginkluotuose susirėmimuose su sovietų saugumo  daliniais Lietuvos ir Latvijos teritorijose.

1958 m. liepos mėn. J. Streikus drauge su broliu Izidoriumi ir partizanu Vladu Krasausku-Kukučiu legalizavosi. Neliečiamumą jiems garantavo Lietuvos SSR saugumo vado Kazimieras Liaudis, tačiau sovietų valdžia brolius Streikus ir V. Krasauską apgavo. 1961 m. spalio mėn. jie buvo suimti ir teisiami. Lietuvos SSR Aukščiausiasis teismas J. Streikų nubaudė mirties bausme, I. Streikus nubaustas 15 m. laisvės atėmimu, V. Krasauskas – 10 m. laisvės atėmimu. J. Streikus 1962 m. rugpjūčio 17 d. buvo sušaudytas Vilniuje.

J. Streikus kalėjo lageriuose Mordovijos ASSR ir Permės srityje. Į Lietuvą grįžo 1976 m. spalio mėn. Po sunkios ligos 1997 m. gruodžio 4 d. mirė.

1998 m. J. Streikui ir I. Streikui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties), A. Streikui, M. Streikienei, P. Streikui, O. Streikutei – laisvės kovų dalyvio statusas (po mirties).

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 1999 m. gegužės 13 d. įsakymu, J. Streikui suteiktas kapitono, A. Streikui ir I. Streikui – vyresniojo puskarininkio kariniai laipsniai (po mirties).

Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. gegužės 15 d. dekretu, A. Streikus (antrą kartą), J. Streikus ir I. Streikus apdovanoti Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais (po mirties).

Valerijai Streikutei-Daukienei 1998 m. vasario 10 d. pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas. Ji mirė 2012 m.

2006 m. spalio 1 d. Streikų šeimos atminimui Zarasų rajone Antazavėje atidengtas stogastulpis (autorius Jonas Nemanis, meistras Saulius Savickas).

2019 m. lapkričio mėn. Vilniaus Antakalnio kapinių teritorijoje esančiose Našlaičių kapinėse buvo rasti sušaudyto J. Streikaus palaikai, kurie 2020 m. rugpjūčio 16 d. iškilmingai palaidoti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse.

  

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Antano Streikaus gimimo metrikos ištrauka, išduota Aleksandravėlės Romos katalikų bažnyčios klebono.

1930 m. birželio 8 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 930, ap. 4, b. 3165, l. 3.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Lietuvos kariuomenės savanoriai.

Pirmas iš kairės – Antanas Streikus. [1920–1921 m.] 

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 5.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Liudijimas patvirtinantis atsargos karininko Antano Streikaus tarnybą Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulke, išduotas Utenos apskrities komendanto.

1930 m. spalio 3 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 930, ap. 4, b. 3165, l. 5.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Antano Streikaus apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu liudijimas.

1931 m. birželio 25 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 930, ap. 4, b. 3165, l. 8.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Marijona Streikienė.

Ne anksčiau kaip 1934 m. balandžio 21 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 315841/3, t. 2, l. 162-1.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Zarasų apskrities Turmanto būrio partizanų sąrašo ištrauka.

1941 m.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-1106, ap. 2, b. 1, l. 21.

Pirmas sąraše įrašytas Antanas Streikus, trečias – Juozas (Juozapas) Streikus.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Savisaugos dalinio kariai.

Iš kairės: 1. Jonas Didelis, 2. Antanas Streikus, 3. Juozapas Streikus. 1942 m.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 67.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Juozapas Streikus.

1943 m. vasario 19 d.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 67.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Zarasų apskrities skyriaus nutarimas suimti Petrą Streikų.

1944 m. lapkričio 16 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 31584/3, t. 1, l. 235.

P. Streikus buvo kaltinamas priklausymu Lietuvos partizanų būriui, kuriam vadovavo jo tėvas Antanas Streikus.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Marijonos Streikienės sulaikymo protokolas.

1944 m. lapkričio 12 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 31584/3, t. 1, l. 264.

M. Streikienė buvo įtariama jos vyro Antano Streikaus vadovaujamo būrio partizanų rėmimu.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Petro Streikaus charakteristika, išduota Zarasų apskrities Antazavės valsčiaus apylinkės pirmininko.

1944 m. lapkričio 11 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 31584/3, t. 1, l. 241.

Charakteristikoje įrašyta vienintelė P. Streikaus „savybė“ – priklausymas partizanų būriui (dokumente – „gaujai“).

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kariuomenės Karo tribunolo nuosprendžio Marijonai Streikienei, Petrui Streikui ir kitiems ištrauka.

1945 m. vasario 3 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 31584/3, t. 2, l. 123, 125, 126.

Už partizanų rėmimą M. Streikienė nubausta 5 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje. P. Streikus už priklausymą partizanų būriui nubaustas 10 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Petro Streikaus baudžiamosios bylos įskaitos kortelė.

1947 m. birželio 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 2 kortelė.

Kortelėje nurodyta, kad P. Streikus 1947 m. birželio 28 d. mirė Uhctižemlage (Komijos ASSR).

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai.

Iš kairės: 1. Kazys Mickus, 2. Juozapas Streikus. Ne vėliau kaip 1946 m. balandžio 23 d.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 42.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Elena Mackutė, 2. Ona Balčiūnaitė-Vaičėnienė. Stovi Izidorius Streikus. 1948 m.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 259.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Latvijos ir Lietuvos partizanų jungtinės rinktinės kovotojai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Juozapas Streikus-Stumbras, 2. Eduardas Plepas (MGB agentas), 3. Algertas Makutenas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Voldemaras Drozdovskis, 2. Adolfas Varnas, 3. Jazepas Fričas, 4. Jonas Bakšys. [1947 m.]

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 555.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai.

Iš kairės: 1. Albinas Dručkus, 2. Juozapas Streikus. [1948 m.]

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 267.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanė Ona Streikutė (dešinėje) ir partizanų ryšininkė Valerija (Valė) Streikutė.

Ne vėliau kaip 1948 m.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 294.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Onos Streikutės baudžiamosios bylos, iškeltos Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Rokiškio apskrities skyriaus, viršelis.

1949 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14517, viršelis.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Rokiškio apskrities skyriaus nutarimas suimti Oną Streikutę.

1949 m. gruodžio 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14517, l. 2.

Dokumente nurodyta, kad O. Streikutė nuo 1944 m. vasaros palaikė ryšius su partizanų būriu, kuriam vadovavo jos tėvas Antanas Streikus, nuo 1944 m. rudens įstojo į Vyties partizanų kuopą, kuriai vadovavo jos brolis Juozapas Streikus.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Onos Streikutės atpažinimo protokolas, sudarytas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Rokiškio apskrities skyriaus Obelių valsčiaus poskyrio.

1949 m. gruodžio 8 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14517, l. 31.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Ona Streikutė.

Ne vėliau kaip 1949 m. gruodžio 8 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14517, l. 31.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Onos Streikutės tardymo protokolas, sudarytas Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Rokiškio apskrities skyriaus.

1949 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14517, l. 30.

Protokole užfiksuota, kad O. Streikutė nuo 1944 m. spalio mėn. buvo partizanų būrio, kuriam vadovavo jos tėvas Antanas Streikus, narė.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Rokiškio apskrities skyriaus nutarimas nutraukti Onos Streikutės baudžiamąją bylą.

1950 m. sausio 16 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Dokumente pažymėta, kad O. Streikutė 1950 m. sausio 9 d. mirė nuo tuberkuliozinio peritonito.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanas Izidorius Streikus.

Ne vėliau kaip 1958 m.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 463.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Legalizavusioji Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanė Valerija (Valė) Streikutė.

1958 m. gruodžio 11 d.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 468.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Juozapo Streikaus autobiografijos, sovietų saugumui pateiktos legalizuojantis, ištrauka.

1958 m. liepos 25 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 69–71.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Legalizavusieji Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai broliai ir sesuo Streikai bei kiti asmenys.

Antroje eilėje kairės: 1. Izidorius Streikus, 5. Valerija (Valė) Streikutė, 8. Juozapas Streikus. 1960 m.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 496.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Buvęs Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanas Izidorius Streikus (pirmajame plane).

Ne vėliau kaip 1961 m. spalio 6 d.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 501.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Streikų šeima.

Iš kairės: 2. Izidorius Streikus 4. Marijona Streikienė, 5. Valerija (Valė) Streikutė, 6. Juozapas Streikus. 1961 m. kovo 2 d.

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 499.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Elektriko Juozapo Streikaus charakteristika, parengta Pabradės kabelių gamyklos.

1962 m. sausio 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 68.

J. Streikus apibūdintas kaip kvalifikuotas, sąžiningas darbuotojas.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Presuotojo Izidoriaus Streikaus charakteristika, parengta Panevėžio linų kombinato.

1962 m. sausio 17 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 241.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Juozapo Streikaus, Izidoriaus Streikaus, Vlado Krasausko baudžiamosios bylos, iškeltos Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus, pirmo tomo viršelis.

1961 m. spalio 5 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, viršelis.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

alstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas iškelti baudžiamąją bylą Juozapui Streikui, Izidoriui Streikui, Vladui Krasauskui.

1961 m. spalio 5 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 2.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus ypatingai svarbių bylų vyresnysis tardytojas Vytautas Liniauskas.

Ne vėliau kaip 1954 m. sausio 28 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 7747.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas skirti kardomąją priemonę Juozapui Streikui.

1961 m. spalio 6 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 51–52.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus viršininkas Eduardas Kisminas.

Ne anksčiau kaip 1954 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartoteka Nr. 41, kortelė Nr. 6009.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Juozapo Streikaus pirštų antspaudai.

1961 m. spalio 10 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 55.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Areštuotojo Juozapo Streikaus anketos ištrauka.

1961 m. spalio 6 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 53.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Juozapas Streikus Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

1961 m. spalio 6 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, Kalinio asmens byla, l. 4 ap.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas patraukti Juozapą Streikų kaltinamuoju.

1961 m. spalio 14 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 95–97.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Kaltinamojo Juozapo Streikaus apklausos protokolas, sudarytas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus.

1961 m. spalio 14 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 98–101.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Degteriovo sistemos rankinio kulkosvaidžio, kuriuo partizanaudamas būdavo ginkluotas Juozapas Streikus, balistinės ekspertizės akto priedas.

1962 m. kovo 15 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 5, l. 226.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Įtariamojo Izidoriaus Streikaus apklausos protokolas, sudarytas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus.

1961 m. spalio 6 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 98–101.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas patraukti Izidorių Streikų kaltinamuoju.

1961 m. spalio 14 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 1, l. 259–260.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas netraukti baudžiamojon atsakomybėn Teklės Andriuškevičiūtės, Adelės Skvarnavičienės ir Valerijos (Valės) Streikutės.

1962 m. balandžio 25 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 5, l. 330–331.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Valerija (Valė) Streikutė prie tėvų sodybos liekanų.

[1956–1962 m.]

Skaitmeninis vaizdas. Nuotraukos originalas saugomas asociacijos „Andriaus Dručkaus iniciatyva“ archyve.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-12, ap. 2, b. 2, l. 521.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Juozapo Streikaus pareiškimas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo izoliatoriaus viršininkui.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, Kalinio asmens byla, l. 102.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Juozapo Streikaus paskutinis žodis.

Ne vėliau kaip 1962 m. birželio 15 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 5, l.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos nuosprendžio Juozapui Streikui ir Izidoriui Streikui ištraukos.

1962 m. birželio 15 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 5, l. 700–701, 714–715.

J. Streikus nubaustas mirties bausme – sušaudymu, I. Streikus – 15 m. laisvės atėmimu su turto konfiskavimu, bausmę atliekant sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijoje.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Pranešimas apie bausmės skyrimą Juozapui ir Izidoriui Streikams, publikuotas JAV laikraštyje „The New York Times“.

1962 m. birželio 20 d.

Spaudos iškarpa. Dokumentas anglų kalba.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 568, ap. 1, b. 113, l. 68.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Izidoriaus Streikaus baudžiamosios bylos įskaitos kortelė.

1972 m. lapkričio 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 2 kortelė.

Kortelėje nurodyta, kad I. Streikus 1962 m. rugpjūčio 8 d. buvo etapuotas į Dubravlagą (Mordovijos ASSR), 1972 m. liepos mėn. perkeltas į atskirą pataisos darbų įstaigą Nr. 36 (RSFSR, Permės sr,. Čiusovo r.). Iš įkalinimo I. Streikus grįžo 1976 m. spalio mėn., atlikęs visą teismo skirtą bausmę.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Griežtojo režimo pataisos darbų kolonija, kurioje buvo kalinami politiniai kaliniai.

Rusijos Federacija, Permės sritis, Čiusovo rajonas. [2010–2016 m.]

Nuotrauka.

Skelbta: https://pilgrim-spb.livejournal.com/4200.html

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Įskaitos-archyvų skyriaus pažyma apie nuosprendžio įvykdymą Juozapui Streikui.

1962 m. rugpjūčio 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47200/3, t. 5, l. 782.

Dokumente pažymėta, kad mirties nuosprendis J. Streikui įvykdytas 1962 m. rugpjūčio 17 d. Vilniuje.

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos vado Antano Streikaus ir jo šeimos atminimui 2006 m. spalio 1 d. pastatytas stogastulpis (autorius Jonas Nemanis, meistras Saulius Savickas).

Zarasų rajonas, Antazavės kaimas. 2010 m. rugpjūčio 17 d.

Nuotrauka.

Skelbta: https://lt.wikipedia.org/wiki/Antazav%C4%97

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Juozapo Streikaus palaikų laidotuvių ceremonija. Panevėžio Kristaus karaliaus katedros kapinės.

2020 m. rugpjūčio 16 d.

Nuotrauka.

Skelbta: https://jp.lt/partizano-j-streikaus-stumbro-laidotuves/

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ ŠEIMA (LYA)

Streikų šeimos kapas. Panevėžio Kristaus karaliaus katedros kapinės.

2022 m. lapkričio 2 d.

Nuotrauka.

Skelbta Karaliaus Mindaugo husarų bataliono paskyroje Facebook socialiniame tinkle: https://m.facebook.com/mindaugobatalionas/photos/a.723711157737523/5294442610664332/ 

Lt En