Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

PRATARMĖ

 

2021 m. Laisvės premija paskirta  pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bendradarbiams ‒ Telšių vyskupui emeritui Jonui Algimantui Borutai bei Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserims Bernadetai Mališkaitei ir Elenai Šuliauskaitei.

Katalikų dvasininkų ir tikinčiųjų iniciatyva 1972 m. kovo 19 d. pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, nepaisant intensyvaus sovietų saugumo persekiojimo bei represijų, nepertraukiamai buvo leidžiama iki 1989 m. Leidinys informavo Lietuvos bei pasaulio visuomenę apie sovietų valdžios vykdytą tikinčiųjų diskriminaciją, prievartinę jaunimo ateizaciją, kitus žmogaus teisių ir sąžinės laisvės pažeidimus, politines represijas bei visuomenės gyvenimo įvykius, kuriuos oficialioji sovietų Lietuvos spauda buvo linkusi nutylėti arba pateikti tendencingai ir net melagingai.

Per 17 metų išleistas 81 numeris, paskelbta informacija apie daugiau kaip 5 tūkst. tikinčiųjų teisių varžymo, kitų žmogaus teisių pažeidimų, politinių represijų faktų. Dėka leidėjų ir platintojų pasiaukojimo visi numeriai pasiekė Vakarus, kur leidinys būdavo perspausdinamas, verčiamas į užsienio kalbas.

Sovietų saugumas nuo pat pirmųjų numerių pasirodymo skyrė dideles pajėgas kovai su laisvo žodžio skleidėjais. Už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidybą ir platinimą baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti 23 asmenys, 63 asmenų atžvilgiu taikytos vadinamosios „profilaktinės priemonės“, daugelis bendradarbių patyrė nuolatinį persekiojimą, jų namuose ne kartą buvo atliekamos kratos. Akivaizdu, kad pogrindinis leidinys negalėjo pasiekti plačių sovietų okupuotos Lietuvos visuomenės sluoksnių, tačiau publikacijų turinys sklido „Amerikos balso“, „Vatikano radijo“, „Laisvosios Europos“, kitų SSRS teritoriją pasiekdavusių laisvojo pasaulio radijo stočių bangomis.

1987 m. kovo 19 d. Vašingtone vykusio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidybos 15 metų sukakties minėjimo dalyvius, pabrėždamas svarbų leidinio vaidmenį informuojant pasaulį apie padėtį Lietuvoje ir jo indėlį į žmogaus teisių judėjimą, pasveikino JAV Prezidentas Ronaldas Reiganas. 1989 m. pavasarį išėjo paskutinis leidinio numeris. Pogrindinį leidinį pakeitė oficialiai pradėtas leisti žurnalas „Katalikų pasaulis“.

2011 m. įsteigta kasmetine Laisvės premija jau buvo apdovanoti leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidyboje bei platinime dalyvavę Rusijos disidentas, žmogaus teisių gynimo aktyvistas, biofizikas Sergejus Kovaliovas (2011 m.), kardinolas Sigitas Juozas Tamkevičius (2013 m.), aktyvi antisovietinio pasipriešinimo dalyvė, Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė Nijolė Felicija Sadūnaitė (2017 m.). Šiemet šio unikalaus leidinio bendradarbiams Laisvės premija skiriama ketvirtą kartą.

Pogrindinę kunigų seminariją, veikusią Varėnos rajono  Kabelių kaime, baigęs ir slapta į kunigus įšventintas J. A. Boruta leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ pradėjo redaguoti 1983 m. pavasarį, po vyriausiojo redaktoriaus kunigo S. J. Tamkevičiaus sulaikymo. Oficialiai kunigo pareigų parapijoje negalėjęs eiti J. A. Boruta važinėdavo po Lietuvos bažnyčias ir leidiniui rinkdavo informaciją. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserys B. Mališkaitė ir E. Šuliauskaitė, 1983 m. pavasari, suėmus vyriausiąjį redaktorių kunigą S. J. Tamkevičių, parengė eilinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ numerį. Persekiojamos Lietuvos SSR KGB darbuotojų, patirdamos tardymus, kratas, rengė reportažus, redagavo tekstus, platino leidinį iki pat leidybos pabaigos. Sesuo E. Šuliauskaitė prisimena, kad „buvome susitaikę su mintimi, kad mūsų veikla vis vien baigsis kalėjimu ar lageriu, kad tai neišvengiama kiekvieno lemtis ir svarbiausia, kol esame laisvėje, kuo daugiau padaryti didesnei Dievo garbei.“

 

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Leidiniai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų rasti atliekant kratas.

Lietuvos ypatingojo archyvo nuotrauka.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Radijo stoties „Vatikano radijas“ 1972 m. lapkričio 20 d. transliuoto pranešimo apie leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ tekstas.

Ne anksčiau kaip 1972 m. lapkričio 20 d.

Dokumento išrašas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47672/3, t. 5, l. 11, 12.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Kunigas Sigitas Juozas Tamkevičius Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1983 m. gegužės 6 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-16577, t. 1, l. 286.

Kardinolas  S. J. Tamkevičius buvo leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ redaktorius ir leidybos organizatorius, yra 2013 m. Laisvės premijos laureatas.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Agentūrinių-operatyvinių ir tardymo priemonių, užkardant grupės asmenų, prisidedančių prie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir kitos religinės bei ideologiškai žalingos literatūros leidybos, priešišką veiklą plano, parengto Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos, ištrauka.

1973 m. spalio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-40, ap. 1, b. 199, l. 104.

Plane nurodyta,  kad 1972 m. kovo mėn. „priešiški elementai“ pradėjo leisti ir platinti leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, kuriame skelbiama „šmeižikiška medžiaga, menkinanti sovietinę valstybinę ir visuomeninę santvarką“.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Įėjimas į pogrindinę spaustuvę, kurioje buvo spausdinamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bei kita antisovietinė ir nelegali religinė literatūra.

Kaunas. 1973 m. lapkričio mėn.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 6, l. 297

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Pogrindinė spaustuvė, kurioje buvo spausdinamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bei kita antisovietinė ir nelegali religinė literatūra.

Kaunas. 1973 m. lapkričio mėn.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 6, l. 297

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Nr. 5, išleisto Jungtinėse Amerikos Valstijose, viršelis.

1973 m.

Leidinys anglų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 22, l. 193.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Pogrindinė spaustuvė, kurioje buvo spausdinamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ bei kita antisovietinė ir nelegali religinė literatūra.

Kaunas. 1973 m. lapkričio mėn.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47706/3, t. 6, l. 298

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Rusijos žmogaus teisių gynimo aktyvistas Sergejus Kovaliovas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1974 m. gruodžio 27 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 1, l. 180.

S. Kovaliovas prisidėjo prie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ platinimo užsienyje, yra 2011 m. Laisvės premijos laureatas.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Rusijos žmogaus teisių gynimo aktyvisto Sergejaus Kovaliovo baudžiamosios bylos viršelis.

Ne anksčiau kaip 1974 m. gruodžio 27 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47684/3, t. 1, viršelis.

S. Kovaliovas 1975 m. gruodžio mėn. buvo teisiamas Vilniuje, yra 2011 m. Laisvės premijos laureatas.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Rašomoji mašinėlė, kuria buvo spausdinama „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos darbuotojų rasta atliekant kratą pas Nijolę Feliciją Sadūnaitę.

1974 m. rugpjūčio 27 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14308, t. 1, l. 28.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Nijolė Felicija Sadūnaitė Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje.

Ne anksčiau kaip 1974 m. rugpjūčio 27 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas,  f. K-1, ap. 58, b. P-14308, t. 1, l. 43.

N. F. Sadūnaitė prisidėjo prie leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidybos ir platinimo, yra 2017 m. Laisvės premijos laureatė.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Hektografas – savadarbis dauginimo aparatas, kuriuo buvo dauginamas leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų rastas atliekant kratą.

1980 m. balandžio 17 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 47754/3, t. 3, l. 26 atv.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Pogrindiniai leidiniai „Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronika“ ir „Rūpintojėlis“, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų rasti atliekant kratas.

1980 m. sausio 30 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14141, t. 4, l. 55.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Pogrindiniai leidiniai „Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronika“ ir „Rūpintojėlis“, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų rasti atliekant kratas.

1980 m. sausio 30 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14141, t. 4, l. 55.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ Nr. 48 paskelbta informacija apie politinius kalinius, kalinamus sovietų įkalinimo įstaigose 1981 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, F. K-1, ap. 46, b. 1727, l. 13.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ redaktorius.

Kunigas Jonas Algimantas Boruta.

[1982‒1986 m.]

Nuotrauka.

Skelbta. http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=86

J. A. Boruta baigė pogrindinę kunigų seminariją, 1964‒1983 m. veikusią Varėnos rajono Kabelių kaime. Į kunigus įšventintas slapta, todėl Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentuose vadintas „kunigu-nelegalu“. Leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ redaktoriumi tapo 1983 m., sovietų saugumui suėmus kunigą Sigitą Juozą Tamkevičių. Leidinį redagavo iki 1989 m.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos kunigui Jonui Algimantui Borutai vestos operatyvinio stebėjimo bylos įskaitos kortelė.

1984 m. balandžio 9 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelė Nr. 4724.

Kortelėje rašoma, kad per pamaldas  J. A. Boruta nevengia antisovietinių pasisakymų, gina nuteistus „klerikalus“, pasirašinėja „šmeižikiškus dokumentus“.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Lazdijų rajono vidaus reikalų skyriaus informacinio pranešimo apie moksleivių, vasarojusių prie Šlavantų ežero, sulaikymą ištrauka.

1981 m. rugpjūčio 21 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15237, t. 4, l. 336.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Administracinės teisės pažeidimo protokolas dėl nuobaudos skyrimo Bernadetai Mališkaitei protokolas, sudarytas Lazdijų rajono vidaus reikalų skyriaus.

1981 m. rugpjūčio 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15237, t. 4, l. 338.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Bernadeta Mališkaitė.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Bernadetos Mališkaitės paaiškinimo Lazdijų rajono vidaus reikalų skyriui dėl jos sulaikymo nuorašas.

1981 m. rugpjūčio 23 d.

Nuorašas.  Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15237, t. 4, l. 342.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Nutarimas skirti Bernadetai Mališkaitei administracinę nuobaudą už įstatymo apie religinius kultus pažeidimą.

1981 m. rugsėjo 17 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-15237, t. 4, l. 340.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Vilniaus miesto skyriaus Bernadetai Mališkaitei vestos operatyvinio stebėjimo bylos įskaitos kortelė.

1984 m. rugpjūčio 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-18, ap. 61, kartoteka Nr. 20, kortelė Nr. 4724.

Kortelėje rašoma, kad B. Mališkaitė dalyvauja „nelegalių leidinių“ gamyboje, yra autoritetinga vienuolių kongregacijos narė.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyriaus nutarimas daryti kratą Bernadetos Mališkaitės namuose.

1987 m. kovo 6 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-52, ap. 1, b. 280, l. 151.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Pagrindinių agentūrinių-operatyvinių priemonių išaiškinant ir dokumentuojant leidinių „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ ir „Aušra“ leidėjų priešišką veiklą, taip pat užkardant jų leidybą, plano, parengto Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos, ištraukos.

1986 m. spalio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 1, b. 261, l. 30.

Dokumente keletą kartų minimos nelegalios katalikiškos literatūros platintojos, vienuolės Bernadeta Mališkaitė ir Elena Šuliauskaitė.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Elena Šuliauskaitė.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Lietuvos kunigai jėzuitai susitikime su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Iš dešinės: 1. Jonas Danyla, 2. Jonas Algimantas Boruta, 3. Antanas Gražulis. Vatikanas. 1989 m.

Nuotrauka.

http://www.lkbkronika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=86

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Kunigai Robertas Grigas ir Jonas Algimantas Boruta (dešinėje) aukoja Šv. Mišias prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

Vilnius. 1991 m. sausio mėn.

Stasio Laukio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-11935.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Kunigai Alfonsas Svarinskas ir Jonas Algimantas Boruta (centre) aukoja Šv. Mišias prie sovietų armijos užgrobto Lietuvos radijo ir televizijos pastato.

Vilnius. 1991 m.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-129820.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Vyskupas Jonas Algimantas Boruta.

Vilnius. 1998 m. gegužės 27 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-113812.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Elena Šuliauskaitė.

2021 M. LAISVĖS PREMIJOS LAUREATAI – LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS BENDRADARBIAI (LYA)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė.

Lt En