Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Molėtų rajone gyvenančių ir dirbančių kunigų, stačiatikių šventikų sąrašo, sudaryto Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Molėtų rajono skyriaus, ištrauka.

Į sąrašą įrašytas Inturkės parapijos klebonas Vincas Sladkevičius, 1946 m. lapkričio 16 d. saugumo užverbuotas agentu slapyvardžiu „Alksnis“.

1951 m. sausio 30 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-19, ap.1, b. 200, l. 94 a. p.

 

 

 

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Molėtų rajono skyriaus nutarimas užvesti įskaitos stebėjimo bylą Inturkės parapijos klebonui Vincui Sladkevičiui ir pažyma apie bylą.

Dokumentuose nurodyta, kad V. Sladkevičius sovietų valdžios atžvilgiu nusiteikęs „reakcingai-nacionalistiškai“. Būdamas Kaišiadorių parapijos klebonu, stengėsi atitraukti jaunimą nuo komunistinio auklėjimo, mokinius mokė tikėjimo, Inturkėje tarp tikinčiųjų diskreditavo sovietų valdžią.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-19, ap.1, b. 200, l. 99, 100, 100 a. p.

 

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Molėtų rajono skyriaus 1951 m. rugsėjo–spalio mėn. agentūrinės operatyvinės veiklos ataskaitos ištrauka.

Ataskaitoje nurodyta, kad šaltinio „Jakorev“ duomenimis V. Sladkevičius vakarais savo bute jaunimo grupes moko tikėjimo. Agentui „Belikovui“ pavesta išaiškinti pas V. Sladkevičių besilankančius asmenis, kad iš jų būtų galima „parinkti kandidatus verbavimui“.

[1951 m. lapkričio mėn.] Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-19, ap.1, b. 200, l. 77, 78.

 

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Vilniaus srities valdybos nurodymas MGB Molėtų rajono skyriui įpareigoti agentą „Alksnį“ – Inturkės parapijos kleboną Vincą Sladkevičių, atvykti į Vilnių ir telefonu susisiekti su Vasilijum Ivanovičium.

1951 m. gruodžio mėn. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-19, ap.1, b. 200, l. 105.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos įgaliotinio Kauno miestui įstaigos 1957 m. agentūrinės operatyvinės veiklos ataskaitos ištrauka apie Vincentą Sladkevičių.

Ataskaitos duomenimis, 1956 m. V. Sladkevičiui buvo užvesta operatyvinės įskaitos byla formuliaras. Jis anksčiau buvo užverbuotas agentu, bet bendradarbiauti kategoriškai atsisakė. 1952 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dėstytoju, 1954 m. – bendrabučio vedėju. Ataskaitoje nurodyta, kad V. Sladkevičius „yra fanatikas, tarp dėstytojų ir klierikų nuolat pasisakė antisovietiškai, klierikus stengėsi auklėti nacionalistine dvasia, seminarijoje įvedė griežtą jėzuitišką režimą“. Kadangi darė žalingą įtaką klierikams, operatyvinių priemonių pagalba pašalintas iš seminarijos. Toliau tiriamas „nustatant jo nusikalstamus ryšius su vyskupu Matulioniu ir jo šalininkais“.

1957 m. gruodžio 30 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap.1, b. 540, l. 144, 253, 254.

 

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Agento „Jurij“ pranešimas Valstybės saugumo komitetui (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos.

Pranešimo duomenimis, vyskupas Teofilius Matulionis, 1956 m. grįžęs iš lagerio ir be sovietų valdžios leidimo perėmęs Kaišiadorių vyskupijos valdymą, pagal popiežiaus Pijaus XII paskyrimą, negavęs sovietų valdžios leidimo, 1957 m. gruodžio 25 d. savo bute Birštone kunigą Vincentą Sladkevičių įšventino į vyskupus. Religijų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos įgaliotinis Lietuvos SSR J. Rugienis V. Sladkevičiui pareiškė, kad turi „savo planą, kaip valdyti Kaišiadorių vyskupiją“.

1957 m. gruodžio 30 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 32, l. 102, 103, 104.

 

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Agento „Jurij“ pranešimo Valstybės saugumo komitetui (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos apie pokalbį su vyskupu Vincentu Sladkevičiumi ištrauka.

Pranešime nurodyta,  kad V. Sladkevičius buvo archyvinis saugumo agentas, bet vengė bendradarbiauti, todėl dažnai keitė tarnybos vietas. 1955–1957 m. jam dirbant Kauno kunigų seminarijos prokuratoriumi, buvo pravesti du pokalbiai, siekiant su juo, kaip agentu, atkurti ryšį. Tačiau bendradarbiauti jis kategoriškai atsisakė ir pareiškė, kad geriau išeis iš seminarijos. Agentui „Jurijui“ pavesta toliau sekti vyskupų Teofilio Matulionio ir V. Sladkevičiaus bei jų aplinkos nuotaikas ir tolesnius planus.

1958 m. vasario 6 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 32, l. 132, 135.

 

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Agento „Jurij“ pranešimo Valstybės saugumo komitetui (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos ištrauka apie vyskupo Vincento Sladkevičiaus sekimą.

Pranešimo duomenimis, V. Sladkevičius 1959 m. vasario 12 d. saugumo buvo apklaustas, kaltinant bandymu be sovietų valdžios leidimo valdyti Kaišiadorių vyskupiją. 1959 m. kovo 7 d. Religijų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos įgaliotinis Lietuvos SSR V. Sladkevičių paskyrė kunigu į Nemunėlio Radviliškio parapiją (Biržų rajonas), kur jį sekė du saugumo skirti agentai.

1959 m. kovo 4 d. Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 33, l. 37a,  42.

 

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pranešimo KGB prie SSRS Ministrų Tarybos ištrauka.

Pranešimo duomenimis, siekiant sumažinti Vatikano įtaką Lietuvos katalikų bažnyčiai ir apriboti bažnyčios įtaką tikintiesiems, buvo įvykdytos „kvalifikuotos agentūrinės operatyvinės priemonės“. Vyskupas Teofilis Matulionis ir jo be sovietų valdžios leidimo į vyskupus įšventintas Vincentas Sladkevičius buvo nušalinti nuo vadovavimo Kaišiadorių vyskupijai, kurios valdytoju tapo KGB vykdytų priemonių būdu „prastumtas“ Kaišiadorių vyskupijos kapitulos narys, saugumo agentas „Jurginis“.

1959 m. gruodžio 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 569, l. 1.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Vincui Sladkevičiui užvestos operatyvinio stebėjimo bylos įskaitos kortelė.

Kortelėje rašoma, kad Nemunėlio Radviliškio parapijos (Biržų rajonas) altaristas V. Sladkevičius, be sovietų valdžios leidimo įšventintas į vyskupus, yra Lietuvos katalikų dvasininkų autoritetas, kalba apie būtinybę įsteigti Lietuvoje nelegalią bažnyčią, kunigų rengimą nelegaliai religinei veiklai.

1964 m. lapkričio 30 d.–1988 m. rugsėjo 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 61, kartotekos Nr. 20 kortelė, l. 37035, 37035 a. p.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Biržų rajono skyriaus pažymos apie 1971 m. agentūrinę-operatyvinę veiklą ištrauka.

Pažymoje nurodyta, kad Nemunėlio Radviliškio parapijos (Biržų rajonas) kunigas Vincentas Sladkevičius mokė vaikus katekizmo ir už tai buvo įspėtas prokuratūroje ir vykdomajame komitete.

1971 m. gruodžio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 425, l. 2, 6, 17.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto pareiškimas SSRS religijų reikalų tarybai protestuojant dėl vyskupų Vincento Sladkevičiaus ir Julijono Steponavičiaus ištrėmimo į Lietuvos pakraščius.

Pareiškimas saugomas kunigo Alfonso Svarinsko baudžiamojoje byloje.

1978 m. lapkričio 13 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14241, t. 5, l. 73.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Biržų rajono skyriaus 1981 m. agentūrinės operatyvinės veiklos ir darbo su kadrais ataskaitos ištrauka apie vyskupą Vincentą Sladkevičių.

1981 m. gruodžio 1 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 445, l. 1, 44, 46.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupai 1982 m.: iš kairės trečias – vyskupas Vincentas Sladkevičius ir JAV, Brukline išleisto leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, 1985 m. spalio mėn. Nr. 68“, kuriame ši nuotrauka buvo publikuota, viršelis.

Leidinys saugomas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos vestos literinės bylos „Lietuvos SSR dvasininkija“ 67 tome „Agentūrinė operatyvinė medžiaga apie krikščionybės įvedimo Lietuvoje 600-ųjų metinių jubiliejų“.

1987 m. kovo 19 d.

Spaudos iškarpos.  Leidinys anglų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 4946, l. 34-1.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės ir partinių vadovų susitikimas su Lietuvos katalikų, evangelikų liuteronų ir stačiatikių bažnyčių hierarchais, sentikių bažnyčios aukštaisiais dvasininkais ir šio susitikimo protokolo ištrauka.

Kairėje stalo pusėje stovi Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas Vytautas Sakalauskas (1933–2001), dešinėje stalo pusėje: 5. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas ordinaras, kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920–2000), 6. Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupas ordinaras Julijonas Steponavičius (1911–1991). Susitikime dalyvavo Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas, LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Vytautas Astrauskas, LKP CK sekretorius Valerijonas Baltrūnas, LKP CK Ideologijos skyriaus vedėjas Justas Vincas Paleckis ir kiti asmenys. Susitikime  buvo aptarti valstybės ir bažnyčios santykiai, svarstyti klausimai dėl pastatų grąžinimo tikintiesiems, religinės literatūros leidybos, religinių valandėlių per radiją ir televiziją transliavimo ir kt.

Protokolas buvo saugomas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnyboje.

Vilnius, Lietuvos SSR Ministrų Tarybos rūmai. 1989 m. kovo 20 d.

Nuotraukos autorius V. Gulevičius (ELTA).

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 278,  b. 582, l. 38; f. K-1, ap. 46, b. 1613, l. 23, 24.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolas Vincentas Sladkevičius Trijų Kryžių paminklo pašventinimo iškilmėse.

Nuotraukos buvo saugomos Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnyboje.

Vilnius. 1989 m. birželio 14 d.

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1613, l. 53-2, 53-4.

 

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos SSR valstybės ir partinių vadovų susitikimas su Lietuvos katalikų, evangelikų liuteronų ir stačiatikių bažnyčių hierarchais, sentikių bažnyčios aukštaisiais dvasininkais.

Iš kairės: Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Algirdas Mykolas Brazauskas (1932–2010), Kauno arkivyskupijos ordinaras, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920–2000), Vilniaus arkivyskupas ordinaras Julijonas Steponavičius (1911–1991) ir šio susitikimo protokolo ištrauka.  Vilnius, Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų kiemas.

Protokolas buvo saugomas Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnyboje.

1989 m. rugpjūčio 17 d. 

Nuotraukos autoriu K. Jankauskas (ELTA). Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 278, b. 582, l. 55; K-1, ap. 46, b. 1613, 63, 64.

 

 

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Spaudos iškarpos apie Lietuvos katalikų bažnyčią, surinktos Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 5 tarnybos darbuotojų.

1988–1989 m.

Spaudos iškarpos. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 46, b. 1612, l. 135; b. 1613, l. 19, 21, 32.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

KGB rezidento šifruota telegrama apie Vatikano poziciją Lietuvos SSR atžvilgiu.

Telegramoje nurodoma kad Vatikanas palaiko kardinolo Vincento Sladkevičiaus mintis apie Lietuvos okupaciją kaip Ribentropo-Molotovo pakto pasekmę, kurią būtina likviduoti ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

1989 m. rugpjūčio 30 d. 

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-35, ap. 2, b. 231, l. 203, 204, 205.

Lt En