Parodos
Albumai
2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūnas, rašytojas, filosofas.

 [1918–1940 m.].

LCVA, P-15642.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Tilžės lietuvių giedotojų draugijos vadovas Vydūnas (centre) su grupe dainininkų.

Tilžė, Karaliaučius, 1893 m.

LCVA, 1-24012.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Scena iš Vilniaus artistų draugijos spektaklio pagal Vydūno dramą „Mūsų laimėjimai“, Vilnius, XX a. pirma pusė.

LCVA, 1-24008.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūno 1920 m. rugpjūčio 31 d. tarnybos lapas.

1920 m. rugpjūčio 31 d.

LCVA, f. 391, ap. 2, b. 1683, l. 4-4 a.p.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos Aukštesniojo mokslo departamento direktoriaus 1920 m. spalio 14 d. įsakymas, kuriuo tvirtinami Telšių gimnazijos mokytojai.

Tarp mokytojų įrašytas Vydūnas.

1920 m. spalio 14 d.

LCVA, f. 391, ap. 2, b. 1683, l. 5.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūno 1920 m. lapkričio 14 d. raštas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai dėl užsienio rašytojų kūrinių vertimo į lietuvių kalbą ir leidybos.

1920 m. lapkričio14 d.

LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1263, l. 3, 4.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Žemaičių teatro rūmų Telšiuose Statymo komiteto valdybos 1921 m. rugsėjo 12 d. prašymas Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetui leisti spausdinti pašto ženklus teatro rūmų statybai paremti.

Vydūnas – komiteto valdybos garbės pirmininkas.

1921 m. rugsėjo 12 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 227, l. 264.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūno 1927 m. birželio 23 d. raštas Lietuvos krašto apsaugos ministrui Antanui Merkiui dėl Lietuvos kariuomenės karininkų moralės.

1927 m. birželio 23 d.

LCVA, f. 384, ap. 2, b. 558, l. 53, 53 a.p.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Tautų Sąjungos svečiai su vyriausiuoju pasekretoriumi Yotaro Sugimura viešnagės Lietuvoje metu keliauja Nemunu iš Kauno į Klaipėdą.

Pirmas iš dešinės – Lietuvos telegramų agentūros Elta direktorius Edvardas Turauskas, trečias – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos centro referentas Vaclovas Sidzikauskas, ketvirtas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Dovas Zaunius, penktas – rašytojas, filosofas Vydūnas, centre – Yotaro Sugimura, 1929 m.

LCVA, P-20539.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Lietuvos konsulato Tilžėje 1929 m. gegužės 15 d. raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie planuojamą išleisti Vydūno veikalą „Unsere Heimat“ („Mūsų Tėvynė“).

1929 m. gegužės 15 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 883, l. 51-52.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Rašytojas, filosofas Vydūnas ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona lietuvių moterų dailininkių meno parodoje.

Kaunas, [1930 m.].

LCVA, 0-117049.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Prūsų lietuvių draugijų tarybos pirmininko Vydūno 1934 m. lapkričio 13 d. raštas Lietuvos užsienio reikalų ministrui Dovui Zauniui dėl aukų rinkimo Prūsų lietuvių namams Tilžėje.

1934 m. lapkričio 13 d.

LCVA, f. 383, ap. 2, b. 89, l. 157.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūno 1935 m. sausio 2 d. sveikinimas Lietuvos konsului Tilžėje Baliui Sruogai Naujųjų metų proga.

1935 m. sausio 2 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1195, l. 51.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1935 m. gegužės 10 d. aktas, kuriuo apdovanojami politikos ir visuomenės veikėjai Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ 1-ojo, 2-ojo ir 3-ojo laipsnio garbės ženklais „Trijų liepsnų žymuo.“

Tarp apdovanotų asmenų įrašytas Vydūnas.

1935 m. gegužės 10 d.

LCVA, f. 954, ap. 3, b. 218, l. 105, 106.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Lietuvos konsulo Tilžėje Balio Sruogos 1935 m. gruodžio 23 d. raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamentui apie policijos konfiskuotus Vydūno knygos „Sieben Hundert Jahre Deutsch – litauischer Beziehungen“ („Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“) egzempliorius.

1935 m. gruodžio 23 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 372, l. 50.

 

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Tauragės mokytojų seminarijos dėstytojų susitikimas su rašytoju, filosofu Vydūnu Šaulių rūmuose.

Tauragė, 1936 m.

LCVA, 0-116822.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūno 1936 m. sausio 28 d. raštas Lietuvos švietimo ministrui Juozui Tonkūnui apie Lietuvos mokyklose skaitomų kūrinių netinkamumą.

1936 m. sausio 28 d.

LCVA, f. 391, ap. 8, b. 230, l. 36-36 a.p.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūno 1937 m. sausio mėn. rašto Klaipėdos valstybinio teatro direktoriui Juozui Stanuliui apie teatro veiklą ir vaidinamą P. Vaičiūno spektaklį „Tuščios pastangos“ ištrauka.

1937 m. sausio mėn.

LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1668, l. 6, 7, 13.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūno ir Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjų 1937 m. rugpjūčio 22 d. raštas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai, kuriuo prašoma atnaujinti studijas liuteronams ir evangelikams Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete.

1937 m. rugpjūčio 22 d.

LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1533, l. 170-171.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūno 1937 m. lapkričio 12 d. raštas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos Kultūros departamento direktoriui Antanui Juškai apie lietuvių tautos moralines vertybes.

1937 m. lapkričio 12 d.

LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1668, l. 5.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Lietuvių rašytojų draugijos 1938 m. kovo 23 d. raštas Lietuvos švietimo ministrui Juozui Tonkūnui, kuriuo prašoma pagalbos, kad Vydūnas būtų paleistas iš Tilžės kalėjimo.

1938 m. kovo 23 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2229, l. 30.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Lietuvos užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio 1938 m. gegužės 2 d. pro memoria apie pokalbį su Vokietijos atstovu Lietuvoje Erichu Zechlinu dėl Vydūno kalinimo.

1938 m. gegužės 2 d.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 53, l. 264, 265.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūnas.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-078880.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Kanados Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos 1956 m. gegužės 14 d. kreipimasis į išeivijos lietuvius dėl Dr. Vydūno literatūros premijos vajaus.

1956 m. gegužės 14 d.

LCVA, f. 664, ap. 1, b. 11, l. 1, 1 a.p., 2.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Atminimo lenta rašytojui, filosofui Vydūnui ant jo gimtojo namo.

Jonaičiai (Šilutės rajonas), 1968 m. spalio mėn.

B. Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-14006.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Vydūno tėviškė.

Jonaičiai (Šilutės rajonas), 1978 m. spalio 10 d.

B. Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-25064.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Scena iš Klaipėdos dramos spektaklio pagal Vydūno dramą „Pasaulio gaisras“.

Vilnius, 1979 m. kovo 12 d.

B. Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-26834.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Paminklinės lentos Vydūnui atidengimo iškilmės.

Sovetskas (buv. Tilžė).

1986 m. gegužės 26 d. 

B. Aleknavičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-105371.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Namas, kuriame 1933–1944 m. gyveno Vydūnas.

Sovetskas (buv. Tilžė), 1999 m. rugsėjo 12 d.

L. Žilytės nuotrauka.

LCVA, 0-114738.

2018-IEJI – VYDŪNO METAI (LCVA)

Paminklinė lenta Vydūnui ant namo, kuriame rašytojas, filosofas gyveno 1933–1944 m.

Sovetskas (buv. Tilžė), 1999 m. rugsėjo 12 d.

L. Žilytės nuotrauka.

LCVA, 0-114737.

Lt En