Virtuali paroda „Lietuvių dailės draugijai ‒ 110“

Virtuali paroda „Lietuvių dailės draugijai ‒ 110“

Lietuvos literatūros ir meno archyvas parengė parodą „Lietuvių dailės draugijai ‒ 110“.

Šiais metais sukanka 110 metų, kai Vilniuje surengta pirmoji lietuvių dailės paroda (1907 m. sausio 9 d.) ir įkurta Lietuvių dailės draugija (1907 m. rugsėjo 15 d.).

1907-ųjų pavasarį A. Žmuidzinavičius, M. K. Čiurlionis, P. Rimša ir advokatas J. Vileišis parengė Lietuvių dailės draugijos įstatus. Rugsėjo mėnesį sušauktas steigiamasis draugijos posėdis, kuriame įregistruoti pirmieji 15 narių ir išrinkta valdyba. Pirmininkas –  A. Žmuidzinavičius, sekretorius – J. Vileišis, iždininkė – S. Gimbutaitė, nariai – M. K. Čiurlionis ir P. Rimša. Nariais galėjo tapti visi, pritariantys draugijos tikslams bei norintys dalyvauti jos veikloje. Veiklos pradžioje Lietuvių dailės draugiją sudarė 369 nariai. Tai buvo įvairių profesijų žmonės, gyvenę ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Draugijoje buvo 21 dailininkas. Viena pagrindinių draugijos veiklos formų – dailės parodos. Jos rengtos pagal pirmosios lietuvių dailės parodos pavyzdį. Pirmoji paroda buvo sudaryta iš dviejų skyrių – profesionaliojo meno ir tautodailės. 1911 m. mirus M. K. Čiurlioniui, Lietuvių dailės draugija pradėjo rūpintis jo kūrybos išsaugojimu. 1913 m. sausio 13 d. prie Lietuvių dailės draugijos įkurta M. K. Čiurlionio kuopa. Vienas iš jos tikslų – kaupti M. K. Čiurlionio kūrinius, atidaryti Lietuvių tautos paveikslų galeriją, kurioje būtų rodomi ne tik M. K. Čiurlionio, bet ir kitų lietuvių dailininkų kūriniai. Mąstyta apie Tautos namus – nacionalinį kultūros ir meno centrą. Dėl Pirmojo pasaulinio karo Lietuvių dailės draugijos veikla laikinai nutrūko. Dalis jos rinkinių evakuota į Maskvą. 1920 m. Lietuvos Respublikos vyriausybinės taikos delegacijos rūpesčiu  Lietuvai grąžinti M. K. Čiurlionio, kitų dailininkų kūriniai, liaudies meno kolekcija. Šios vertybės perduotos 1921 m. įsteigtai M. K. Čiurlionio galerijai (dabar Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus). 1926 m. Lietuvių dailės draugija atnaujino savo veiklą. Ji tęsėsi iki 1928 m. Juridiškai Lietuvių dailės draugija likviduota 1940 metais.

Parodoje eksponuojami Lietuvos literatūros ir meno archyvo Jungtiniame Lietuvos dailininkų organizacijų fonde, skulptoriaus P. Aleksandravičiaus, dailėtyrininkų J. Umbraso ir St. Budrio, dailininkų Petro ir Rimto Kalpokų, dailininko, kompozitoriaus M. K. Čiurlionio fonduose saugomi dokumentai.

Kviečiame parodą aplankyti čia.

Parodą parengė Rūta Žemaitytė.

Lt En