Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pabaltijo universiteto dėstytojų 1946 m. rugpjūčio 22 d. lydraštis ir raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl universiteto perkėlimo į JAV arba Kanadą perspektyvų.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 876, l. 2, 3, 4.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pabaltijo universiteto dėstytojų 1948 m. gegužės 13 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl universiteto perkėlimo į JAV arba Kanadą perspektyvų.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 876, l. 19.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pabaltijo universiteto leidinys.

1948 m.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 876, l. 40, 40 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių tremtinių tarnybos valdytojo Antano Novickio 1948 m. gegužės 22 d. raštas Lietuvos atstovui Paryžiuje Stasiui Antanui Bačkiui dėl lietuviškų mokyklų atstovavimo UNESCO.

LCVA, f. 676, ap. 2, b. 84, l. 68.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos skautų sąjungos Berniukų skautų skyriaus „Žalgiris“, veikusio perkeltųjų asmenų (DP) stovykloje Viurcburge (Vokietija), 1948 m. sveikinimas JAV skautams.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 1, 2.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Hamburgo (Pinebergo) Pabaltijo universiteto informacinis biuletenis.

1949 m. vasario 15 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 876, l. 42, 42 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Hamburgo (Pinebergo) Pabaltijo universiteto dėstytojų 1949 m. kovo 3 d. padėkos raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui už paramą universitetui.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 876, l. 46.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Hamburgo (Pinebergo) Pabaltijo universiteto dėstytojo Mykolo Biržiškos 1949 m. kovo 20 d. laiškas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui apie universiteto padėtį.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 876, l. 51, 51 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių tremtinių bendruomenės Grevene (Vokietija) atminimo albumo ištraukos.

1949 m. balandžio 23 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 600, l. 3, 9, 10, 11, 19, 20.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių tremtinių bendruomenės Oldenburge (Vokietija) atminimo albumo ištraukos.

1949 m. balandžio 25 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 600a, l. 4, 6.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Skautai perkeltųjų asmenų (DP) stovykloje Vokietijoje.

[1947–1951 m.].

LCVA, P-37021.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vargo mokyklų darbo ir tvarkos nuostatai, 1951 m. gegužės 28 d. patvirtinti PLB Vokietijos krašto valdybos.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 28, 29, 30.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos krašto valdybos 1952 m. sausio 7 d. prašymas VLIK‘o Vykdomosios tarybos nariui Martynui Brakui skirti lėšų Vasario 16-osios gimnazijai Hiutenfelde (Vokietija) išlaikyti.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 38.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Statistinės žinios apie lietuvių vaikus, lankiusius lietuviškas ugdymo įstaigas Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

1952 m. balandžio 12 d.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 57.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK‘o Vykdomosios tarybos nario Martyno Brako 1952 m. gegužės 2 d. pranešimas VLIK‘ui apie Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) veiklą ir finansinę padėtį.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 55, 56.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos generalinio konsulato Niujorke tarnautojų ir konsulo Jono Budrio 50 JAV dolerių aukos Vasario 16-osios gimnazijai Hiutenfelde (Vokietija) išlaikyti kvitas.

1952 m. liepos 7 d.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 46, l. 25.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Statistinės žinios apie Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) moksleivius.

1952 m. spalio 5 d.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 71.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių knygų spaustuvės ir leidyklos JAV „Patria“ įkūrėjo ir savininko J. Lenktaičio 1952 m. lapkričio 13 d. raštas VLIK’o Vykdomosios tarybos pirmininkui Karoliui Žalkauskui dėl Stepo Zobarsko vadovėlio pradžios mokykloms „Aušrelė“, Antano Vienuolio romano leidimo ir knygų siuntimo į užsienio valstybes.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 76, 76 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos krašto valdybos 1952 m. gruodžio 8 d. padėkos raštas Lietuvos generaliniam konsului Niujorke Jonui Budriui už aukas Vasario 16-osios gimnazijai Hiutenfelde (Vokietija) išlaikyti.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 46, l. 22.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) moksleiviai.

1952 m.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 46, l. 24.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) pastatas.

1952 m.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 46, l. 59.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) situacijos planas ir patalpų perstatymo projektas.

1952 m.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 46, l. 69.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) statutas.

1952 m.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 46, l. 70, 71, 72.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos krašto valdybos 1953 m. rugsėjo 1 d. leidinys Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vokietija) rėmėjams „Vasario 16 gimnazija“.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 46, l. 76.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB siunčiamų knygų į užsienio valstybes paskirstymo lapas.

1954 m. gegužės 1 d.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 204.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje Čikagos šaulių klubo valdybos 1956 m. birželio 24 d. skelbimas apie Joninių minėjimą Čikagoje.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 38.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės skautai Pasaulio skautų suvažiavime.

Niagara, 1956 m.

LCVA, 0-118112.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos ateitininkų sąjungos 1960 m. liepos 20 d. kvietimas Lietuvos atstovui prie Šventojo Sosto Stasiui Girdvainiui dalyvauti sąjungos kongrese Čikagoje ir kongreso programa.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 41, 42.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

11-osios lietuviškųjų studijų savaitės Hiutenfelde (Vokietija) dalyviai prie Vasario 16-tosios gimnazijos.

Iš kairės:   [literatūrologas, pedagogas Vincas Natkevičius], lietuvių ir šveicarų mokslininkas, literatūros istorikas, pedagogas Juozas Eretas, kunigas A. Bernatonis. 

Hiutenfeldas, 1964 m. rugpjūčio mėn.

LCVA, P-38770.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Valdybos pirmininko Juozo Bachuno (Bačiūno) 1964 m. gruodžio mėn. sveikinimas Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga bei kvietimas prenumeruoti PLB leidinį „Pasaulio lietuvis“.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 45, l. 127.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Klivlando lietuvių bendruomenės vyskupo Motiejaus Valančiaus lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai Šv. Jurgio parapijos salėje.

Iš kairės ketvirtoje eilėje: antras – lituanistas, pedagogas, radio vedėjas Juozas Stempužis (Stempožeckas).

Klivlandas, [1965 m.].

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-47177.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Klivlando lietuvių bendruomenės Šv. Kazimiero ir vyskupo M. Valančiaus lituanistinių mokyklų moksleiviai.

1965 m. spalio 3 d.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135096.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pasaulio lietuvių jaunimo metų lankstinukas.

1965 m. spalio 4 d.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 271, l. 27-28.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Valdybos 1965 m. lapkričio 1 d. pranešimas Lietuvos atstovui Londone Broniui Kaziui Balučiui apie 1966 m. paskelbimą Pasaulio lietuvių jaunimo metais, renginių programa bei centrinių organų, komitetų ir sekcijos veiklos gairės.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 26, 33, 34, 34 a. p., 35, 35 a. p., 36.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos laisvės komiteto pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas svečiams pristato I pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyvius.

1965 m.

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 40, l. 12.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio I pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 1966 m. rėmėjo kortelė.

1966 m.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 224, l. 64.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Valdybos 1967 m. vasario 16 d. pranešimas Lietuvos atstovui Londone Broniui Kaziui Balučiui apie Pasaulio lietuvių jaunimo 1966 metų renginius ir PLJ kongreso nutarimai.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 39, 43, 43 a. p., 44.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių, 1950–1969 m. įgijusių filosofijos daktaro laipsnį JAV ir Kanados universitetuose, sąrašas.

1969 m.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 341, l. 1, 2, 3, 4, 5.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV išeivijos veikėjo Kazio S. Karpiaus 1970 m. vasario 10 d. pranešimas Lietuvos pasiuntinybei prie Šventojo Sosto apie Klivlando lietuvių kultūrinio darželio 40-mečio minėjimą 1969 m. rugsėjo 7 d. ir minėjimo programa.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 94, 95.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

II pasaulio lietuvių jaunimo kongreso komiteto pirmininko Romo Sakadolskio 1972 m. birželio mėn. kvietimas Lietuvos pasiuntiniui (chargé d’affaires) Londone Vincui Balickui dalyvauti kongreso renginiuose.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 57.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pitsbergo (JAV) universiteto direktorės E. Maxine Bruhns 1974 m. gruodžio 12 d. pranešimas Lietuvos atstovui Vašingtone Stasiui Antanui Bačkiui apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslo „Karalių pasaka“ reprodukcijos naudojimą Pitsbergo universiteto Lietuvių klasėje ir leidinys apie ją.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 874, l. 70, 71, 71 a. p., 72, 72 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos 1975 m. rugsėjo 2 d. pranešimas apie 20-ą kartą rengiamą jaunimo stovyklą „Dainava“.

LCVA, f. 1799, ap. 1, b. 53, l. 19, 20.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

III pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengėjų kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dalyvauti kongrese.

1975 m.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 224, l. 74, 74 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos leidinio ištrauka.

1978 m. balandžio mėn.

LCVA, f. 1799, ap. 3, b. 82, l. 87, 87 a. p., 88.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

IV pasaulio lietuvių jaunimo kongreso informacinis biuletenis.

1978 m. liepos 30 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 85, 85 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos reikalų patikėtinio Vašingtone Stasio Antano Bačkio 1978 m. rugsėjo 22 d. sveikinimas Pasaulio lietuvių bendruomenei.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 107.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos skautų sąjungos VI tautinės stovyklos Australijoje leidinio ištraukos.

1978 m.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 155, l. 83, 84, 84 a. p.-85, 89 a. p.-90, 113 a.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos 1979 m. spalio 11 d. bendralaiškis LB Kraštų valdyboms apie patvirtintą PLB Švietimo komisiją.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 100, 100 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos 1980 m. kovo 7 d. bendralaiškis LB Kraštų valdyboms apie PLB Švietimo komisijos veiklą.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 115, 115 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Milano katalikų universiteto lietuvių dėstytojų 1980 m. gruodžio 2 d. sveikinimas PLB Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 181 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Ryšių centro 1981 m. birželio mėn. pranešimas apie 1981 m. rugpjūčio 9–23 d. Klintone rengiamą aštuntąjį Lituanistikos seminarą.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 155, l. 110, 110 a. p, 111.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lankstinukas apie Ilinojaus universitete Čikagoje steigiamą Lituanistikos katedrą.

1981 m.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 138, 138 a. p., 139, 139 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos 1988 m. vasario mėn. pranešimas išeivijos lietuviams dėl Lietuvos pogrindžio spaudos prenumeravimo.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 153.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vasario 16-osios gimnazijai Hiutenfelde (Vokietija) remti Centrinio komiteto 1988 m. prašymas išeivijos lietuviams aukomis paremti gimnaziją.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 154.

Lt En