Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Jono Budrio 1952 m. gegužės 15 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl diplomatų bendros pozicijos PLB atžvilgiu.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 29, l. 153.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos 1960 m. lapkričio mėn. pranešimas apie Niujorke organizuojamą Lietuvos okupacijos 20-ies metų sukakčiai paminėti konferenciją ir ALT poziciją.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 318, l. 44, 44 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV LB Tarybos prezidiumo 1962 m. kovo 15 d. raštas Lietuvos generaliniam konsului Niujorke Jonui Budriui apie siunčiamą pro memorią audiencijos pas JAV prezidentą Džoną F. Kenedį (John F. Kennedy) klausimu ir pro memoria ištrauka.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 45, l. 85, 86.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Generalinio konsulato Niujorke darbuotojo Aniceto Simučio 1965 m. rugsėjo 22 d. pro memorios apie VLIK’o ir PLB valdybos pasitarimą rugsėjo 18 d. Niujorke ištrauka.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 271, l. 24.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o pirmininko Vaclovo Sidzikausko 1966 m. sausio 6 d. raštas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui apie Klivlande sausio 22–23 d. vyksiantį VLIK’o, PLB, Lietuvos diplomatinės tarnybos, Lietuvos laisvės komiteto, ALT pasitarimą.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 271, l. 44.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o, PLB, Lietuvos diplomatinės tarnybos, Lietuvos laisvės komiteto, ALT pasitarime 1966 m. sausio 22–23 d. Klivlande VLIK’o parengto „Pareiškimo lietuvių visuomenei“ projektas.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 271, l. 46.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone patarėjo Stasio Antano Bačkio pareiškimas apie VLIK’o, PLB, Lietuvos diplomatinės tarnybos, Lietuvos laisvės komiteto, ALT pasitarimą 1966 m. sausio 22–23 d. Klivlande, „Pareiškimo lietuvių visuomenei“ projektas.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 271, l. 86, 87, 88, 89.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių laikraštyje „Naujienos“ publikuotas Santaros-Šviesos federacijos Centro valdybos pareiškimas.

Nr. 17.

1966 m. sausio 21 d.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 271, l. 80.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Radijo programos „Laisvės žiburys“ vadovybės skelbimas apie filmo, skirto lapkričio 13 manifestacijoms ir žygiui į Jungtines Tautas, premjerą.

[1966 m.].

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 178, l. 48.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o Seimas Niujorke.

Iš kairės: antras – teisininkas, visuomenės veikėjas Domas Krivickas, trečias – VLIK’o valdybos sekretorius Romas Kezys, ketvirtas – VLIK’o pirmininkas Kęstutis Juozas Valiūnas.

1968 m. 

Vytauto Mazelio nuotrauka.

LCVA, P-40639. 

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Santaros-Šviesos federacijos suvažiavimo 1968 m. rugsėjo 5–8 d. programa.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 91.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV LB 1974 m. sausio 23 d. raštas JAV gynybos žemėlapių agentūros Geografinių pavadinimų valdybos vykdomajam sekretoriui dr. Richard R. Randall dėl Baltijos valstybių pavadinimų rašymo pasaulio žemėlapyje.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 321, l. 3, 4.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos laisvinimo darbo konferencijos dalyviai.

Pirmoje eilėje iš kairės: J. Kavaliūnas, K. Mikas. dr. J. Valaitis, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas J. Gaila, M. Mackevičius, Lietuvos generalinis konsulas Niujorke A. Simutis, VLIK’o pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, PLB pirmininkas B. Nainys, ALT vicepirmininkas T. Blinstrubas, dr. B. Nemickas, Kanados LB Krašto valdybos pirmininkas E. Čuplinskas.

JAV, Niujorko valstija, White Plains.

1974 m. spalio 26–27 d.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 693, l. 11.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos laisvinimo darbo konferencija.

Stalo gale prie lango centre sėdi VLIK’o pirmininkas Kęstutis Juozas Valiūnas ir Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Anicetas Simutis, dešinėje stalo pusėje trečias iš dešinės sėdi VLIK’ o vicepirmininkas Jurgis Valaitis.

JAV, Niujorko valstija, White Plains.

1974 m. spalio 26–27 d.

L. Tamošaičio nuotrauka.

LCVA, P-40649.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o vicepirmininko visuomeniniams reikalams Jurgio Valaičio 1976 m. sausio 2 d. raštas PLB valdybos pirmininkui Broniui Nainiui dėl glaudesnio VLIK’o, PLB ir ALT bendradarbiavimo.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 155, l. 3.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos pirmininko Broniaus Nainio 1976 m. kovo 17 d. raštas VLIK’o pirmininkui Kęstučiui Valiūnui dėl susitikimo su VLIK’o valdybos nariu aptarti VLIK’o ir PLB bendradarbiavimo būdus.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 155, l. 4.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos 1979 m. spalio 31 d. bendralaiškis PLB Kraštų valdyboms apie sudarytą PLB Visuomeninių reikalų komisiją.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 101, 102, 103.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Visuomeninių reikalų komisijos 1980 m. sausio mėn. kreipimasis į pasaulio lietuvius dėl Sovietų Sąjungos agresijos Afganistane pasmerkimo.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 155, l. 63, 64, 65.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB, Kanados LB ir JAV LB Visuomeninių reikalų komisijų pirmininkų 1980 m. gegužės 15 d. kvietimas Lietuvos atstovui Vašingtone dr. Stasiui Antanui Bačkiui dalyvauti politinėje konferencijoje Baltijos šalių okupacijos 40-mečiui pažymėti.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l, 115.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Politinėje konferencijoje Baltijos šalių okupacijos 40-mečiui pažymėti priimti nutarimai.

1980 m. birželio 8–9 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 121, 121 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Politinės konferencijos Baltijos šalių okupacijos 40-mečiui pažymėti kreipimasis.

1980 m. birželio 9 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 122.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Politinių veiksnių konferencija Niujorke.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Tautos fondo pirmininkas Aleksandras Vakselis, VLIK’o pirmininkas dr. Kazys Bobelis, buvęs VLIK'o pirmininkas Kęstutis Valiūnas, Lietuvos garbės konsulas Niujorke Anicetas Simutis, BALF pirmininkė Marija Rudienė, ALT pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas, ALT sekretorius kun. Adolfas Stašys, VLIK'o vicepirmininkas Domas Krivickas.

Antroje eilėje iš kairės stovi: 1 – ALT vicepirmininkas Teodoras Blinstrubas, 7 – Jonas Valaitis.

Paskutinėje eilėje, antras iš kairės stovi Juozas Audėnas.

1980 m. birželio 21 d.

L. Tamošaičio nuotrauka.

LCVA, P-44651.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pavergtų tautų minėjimo demonstracija.

Pirmoje eilėje iš dešinės: VLIK’ o pirmininkas dr. Kazys Bobelis, Pietų Australijos Pavergtų tautų komiteto pirmininkas.

Adelaidė, 1982 m. gegužės mėn.

LCVA, P-44403.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių, latvių ir estų protesto demonstracija prieš sovietų okupaciją.

Adelaidė, 1982 m. gegužės mėn.

LCVA, P-44418.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvių, latvių ir estų protesto demonstracija prieš sovietų okupaciją.

Adelaidė, 1982 m. gegužės mėn.

LCVA, P-44419.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių delegacija Europos parlamente.

Iš kairės: VLIK’ o atstovas prie Europos Parlamento Adolfas Venskus, ALT atstovas kunigas Juozas Prunskis, Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos valdybos pirmininkas Zigmas Juras, „ELTOS biuletenio“ prancūzų kalba redaktorė Birutė Venskuvienė, Europos Parlamento Krikščionių demokratų frakcijos pirmininkas Egonas Klepšas (Egon Alfred Klepsch), VLIK’ o pirmininkas dr. Kazys Bobelis.

Strasbūras, 1983 m. sausio 13 d.

LCVA, P-45021.

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB VI Seime priimtas VLIK’o ir PLB pareiškimas dėl bendradarbiavimo.

1983 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 127.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB VI Seimo rezoliucija, remianti Afganistano laisvės kovotojus.

1983 m. birželio 26–30 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 266, l. 39.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių delegacijos nariai Europos Parlamente.

Iš kairės: Europos Parlamento Politinio komiteto referentas Otto von Habsburgas, VLIK’o atstovas prie Europos Parlamento Adolfas Venskus, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Antanas Butkus.

Strasbūras, 1983 m. liepos 13 d.

LCVA, P-40663.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB pirmininko Vytauto Kamanto 1985 m. lapkričio 11 d. raštas JAV prezidentui Ronaldui Reiganui dėl JAV LB memorandumo dėl Baltijos šalių išvadavimo ir nepriklausomybės pripažinimo.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 143.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, teisės daktaras, VLIK‘o pirmininko pavaduotojas Domas Krivickas su žmona (sėdi šalia) bei dukterimis Rūta ir Irena.

1985 m. lapkričio mėn.

LCVA, P-43832.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Europos kraštų LB ir Lietuvių jaunimo sąjungų darbuotojų 1986 m. liepos 26 d. pareiškimas dėl VLIK’o ir PLB bendradarbiavimo.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 172, l. 18.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o sušauktame lietuvių organizacijų atstovų pasitarime Klivlande kalba VLIK’o vicepirmininkas dr. Domas Krivickas.

JAV, 1986 m. rugpjūčio 23 d. 

V. Bacevičiaus nuotrauka.

LCVA, P-45461.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB pirmininko Vytauto Kamanto 1986 m. spalio mėn. pareiškimas Helsinkio baigiamojo akto signatarams dėl akto 7 ir 8 principų įgyvendinimo sovietų okupuotoje Lietuvoje.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 148, 149, 150, 151.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB išleisto leidinio „Helsinkio baigiamojo akto 7 principo įgyvendinimas sovietų okupuotoje Lietuvoje“ ištraukos.

1986 m.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 342, l. 2, 3, 4.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Fondo vadovybės 1989 m. vasario mėn. kvietimas aukoti fondui ir aukų lapo pavyzdys.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 200, 201a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Plakatas, kviečiantis į Los Andželo lietuvių bendruomenės organizuojamą filmų vakarą, kuriame bus rodomos juostos iš okupuotos Lietuvos.

1989 m. gegužės mėn.

P. Jasiukonio nuotrauka.

LCVA, P-37566.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Visuomeninių reikalų vicepirmininko Vytauto Antano Dambravos 1989 m. liepos 30 d. kreipimasis į PLB Kraštų valdybas rinkti parašus peticijai dėl Molotovo-Ribentropo pakto pasekmių Lietuvai likvidavimo.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 207.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB 1989 m. liepos 31 d. kreipimasis į Butano karalių dėl Molotovo-Ribentropo pakto ir jų slaptųjų protokolų pasekmių Baltijos valstybėms ir šių valstybių nepriklausomybės siekio palaikymo.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 233, 234.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Valstybių, kurių vyriausybėms buvo išsiųstas PLB raštas dėl Molotovo-Ribentropo slaptųjų susitarimų pasekmių likvidavimo, sąrašas.

1989 m. rugpjūčio 21 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 238, 239, 240, 241.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Norvegijos užsienio reikalų ministro sekretoriaus 1989 m. spalio 3 d. raštas PLB pirmininkui Vytautui Juozui Bieliauskui, smerkiantis Molotovo-Ribentropo pakto ir jų slaptųjų protokolų pasekmes Baltijos valstybėms ir išreiškiama parama siekiant nepriklausomybės.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 252.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB 1989 m. lapkričio 10 d. bendralaiškis LB Kraštų valdyboms dėl talkos – rinkimų stebėtojų siuntimo į Lietuvą ir finansinės paramos Sąjūdžiui.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 230, 230 a. p., 231.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos 1990 m. sausio 29 d. raštas Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriui Helmutui Koliui (Helmut Kohl) apie PLB valdybos posėdyje išreikštą palaikymą Vokietijos susivienijimui.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 254.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB vicepirmininko tarptautiniams reikalas Algimanto Gurecko 1990 m. sausio 30 d. pranešimas LB Kraštų valdyboms apie išreikštą palaikymą Vokietijos valdžios atstovams dėl Vokietijos susivienijimo.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 255, 255 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Prie JAV Kongreso rūmų lietuvių bendruomenės surengta protesto demonstracija Sovietų Sąjungos vadovo Michailo Gorbačiovo vizito Jungtinėse Amerikos Valstijose metu.

JAV, Vašingtonas.

1990 m. birželio 2 d.

LCVA, P-39123.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Prie JAV Kongreso rūmų lietuvių bendruomenės surengta protesto demonstracija Sovietų Sąjungos vadovo Michailo Gorbačiovo vizito Jungtinėse Amerikos Valstijose metu.

JAV, Vašingtonas.

1990 m. birželio 2 d.

LCVA, P-39129.

Lt En