Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos ir Visuomeninės komisijos pirmininko Algimanto Gurecko 1990 m. rugsėjo 2 d. kvietimas į pasitarimą Vašingtone su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru Algirdu Saudargu ir pasitarimo darbotvarkė.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 311.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuviai Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo metu.

Kaunas, 1991 m. liepos 27 d. 

V. Kapočiaus nuotrauka.

LCVA, 0-100462.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Valdas Adamkus Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo metu.

Kaunas, 1991 m. liepos 27 d. 

V. Kapočiaus nuotrauka.

LCVA, 0-100466.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Vagnoriaus, JAV lietuvių bendruomenės, Kanados lietuvių bendruomenės ir PLB valdybų atstovų pasitarimo, vykusio 1991 m. spalio 31 d. Vašingtone, darbotvarkė.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 326.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Vyto Maciūno ir XIII Lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumo pirmininko Vytauto Kamanto 1992 m. vasario 5 d. kreipimasis į JAV lietuvių bendruomenės narius dėl paramos Lietuvai.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 698, l. 138.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB pirmininko Broniaus Nainio 1992 m. liepos 7 d. raštas Kraštų bendruomenių valdyboms dėl naujai išrinktos PLB valdybos.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 555, l. 98.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos narių adresai.

1992 m. liepos 9 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 555, l. 99–100.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos pirmininkas Bronius Nainys ir jo pavaduotojas Petras Lukoševičius Spaudos rūmuose.

Vilnius, 1992 m. gruodžio mėn.

J. Juknevičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-101993.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Liberalios krypties lietuvių išeivių judėjimo Santara-Šviesa 41-oji konferencija Vilniaus universiteto Teatro salėje.

Dešinėje sėdi kultūrologas, filosofas Vytautas Kavolis.

Vilnius, 1994 m. birželio 16 d.

V. Inčiūtės nuotrauka.

LCVA, 0-112651.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pirmoji pasaulio lietuvių dainų šventė.

Australijos lietuvių ansambliai „Gintaras“ ir „Žilvinas“ Šokių dienos metu.

Vilnius, 1994 m. liepos 8 d.

L. Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-106381.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką Pirmosios pasaulio lietuvių dainų šventės metu.

Vilnius, 1994 m. liepos 8 d.

L. Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-106388.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pirmoji pasaulio lietuvių dainų šventė.

Vilnius, 1994 m. liepos mėn.

LCVA, A197-P030.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Floridos lietuvių bendruomenę Vasario 16-osios minėjime sveikina Džuno Byčo miesto meras W. F. Harris.

Džuno Byčas, Floridos valstija, JAV, 1995 m. vasario 16 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, Sp_0-04917.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Sporto veteranai šalia poeto Jono Mačiulio-Maironio paminklo VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių ir sporto veteranų forumo Kaune metu.

1998 m. birželio mėn.

J. Ivaškevičiaus nuotrauka.

LCVA, Sp_0-04148.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pasaulio lietuvių dainų šventės, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 80-mečiui, Šokių diena.

Žalgirio stadione kalbą sako Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Vilnius, 1998 m. liepos 5 d.

L. Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-113393.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Adelaidės lietuvių katalikių moterų draugijos vokalinis kvartetas „Nemuno dukros“.

Stovi iš kairės: Judita Nekrošienė, Saulenė Pusdešrienė (ansamblio vadovė), Birutė Budrienė, Agota Kaminskienė.

Adelaidė, Australija, XX a. 10 deš.

LCVA, P-40825.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Adelaidės Šv. Kazimiero bažnyčios choras.

Iš kairės pirmoje eilėje: A. Kaminskienė, N. Vitkūnienė, vargonininkas Jonas Pocius, choro vadovė ir dirigentė Nemira Masiulytė-Stapleton.

Iš kairės antroje eilėje: B. Budrienė, J. Vosylienė, D. Urnevičienė, J. Nekrošienė, M. Čiplys, O. Ryškienė, U. Jucienė, A. Jucius, A. Miliauskienė, A. Urnevičienė.

Iš kairės trečioje eilėje: K. Kaminskas, A. Savickas, J. Bakšys, J. Miliauskas, F. Budreika, P. Žūtautas, Vytas Opulskis.

Adelaidė, Australija, XX a. 10 deš.

LCVA, P-40830.

Lt En