Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB padalinių adresai.

[1951 m.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 56, 57.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos pirmininko [M. Bajorino] [1952 m.] pranešimas apie pirmąjį Europos PLB pirmininkų suvažiavimą Londone.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 19.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pirmojo Europos PLB pirmininkų suvažiavimo Londone 1952 m. rugsėjo 13–15 d. posėdžių protokolo ištraukos.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 221, l. 5, 5 a. p., 6, 17, 18.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pirmojo Europos PLB pirmininkų 1952 m. rugsėjo 13–15 d. suvažiavimo Londone nutarimai.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 221, l. 19, 20.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Didžiosios Britanijos lietuvių laikraštyje „Britanijos lietuvis“ publikuotas straipsnis „PLB suvažiavimas Londone“. Nr. 38 (266).

1952 m. rugsėjo 18 d.

LCVA, f. 656, ap, 2, b. 714, l. 10.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos krašto valdybos l. e. pirmininko pareigas A. Venclausko 1953 m. birželio 10 d. kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dalyvauti antrajame PLB Europos kraštų atstovų suvažiavime Vokietijoje ir suvažiavimo dienotvarkė.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 221, l. 21.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Europos bendruomenių pirmininkų 1953 m. birželio 27–29 d. suvažiavimo Vokietijoje protokolo ištraukos.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 61, 61 a. p., 77, 77 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Vokietijos krašto valdybos pirmininko Prano Zundės 1954 m. gegužės 28 d. kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dalyvauti trečiajame PLB Europos kraštų atstovų suvažiavime Paryžiuje ir suvažiavimo dienotvarkė.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 221, l. 24.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Europos lietuvių bendruomenių pirmininkų 1957 m. rugsėjo 13–15 d. suvažiavimo Romoje rezoliucijos.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 221, l. 35.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Laikraštyje „Laikas“ publikuotas PLB pirmininko Juozo Sungailos straipsnis „Pasaulio lietuvių bendruomenė“. Nr. 318.

1963 m. gegužės 16 d.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 318, l. 48.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kanados lietuvių savaitraštyje „Tėviškės žiburiai“ publikuotas straipsnis „Lietuvių seimo ruošos darbai“.

1963 m. birželio 13 d.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 318, l. 53.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pirmojo PLB pirmininko Jono Matulionio 1963 m. rugpjūčio 24 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Juozui Kajeckui dėl dalyvavimo PLB Seime.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 318, l. 62.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kvietimas į PLB II Seimą ir renginio programa.

1963 m.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 318, l. 63.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos atstovo Vašingtone Juozo Kajecko kalba PLB II Seime 1963 m. rugpjūčio 30 d.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 318, l. 76, 77.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kanados senatoriaus, liberalų partijos pirmininko Džono Konoli (John J. Connolly) kalba PLB II Seime 1963 m. rugsėjo 1 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 147, l. 131, 132, 133.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos generalinio konsulo Jono Žmuidzino 1963 m. rugsėjo 14 d. pro memoria apie PLB II Seimo nutarimą teikti peticiją JTO dėl Lietuvos sovietinės okupacijos nepripažinimo.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 230, l. 26.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Australijos lietuvės solistės Genovaitės Vasiliauskienės koncertas Šv. Jurgio parapijos salėje. Iš kairės: pianistė Dorotėja Oldman (Dorothy Oldman), PLB pirmininkas Juozas Bachunas (Bačiūnas), solistė G. Vasiliauskienė.

Klivlandas, 1963 m. rugsėjo 28 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-47074.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos posėdis Lenkauskų namuose.

Sėdi iš kairės: pirmas – vicepirmininkas visuomeniniams reikalams dr. Algirdas Leonas Nasvytis, antras – PLB Kultūros tarybos pirmininkas prof. dr. Jonas Puzinas, trečias – pirmininkas Juozas Bachunas (Bačiūnas), ketvirta – sekretorė Milda Lenkauskienė, penktas – vykdomasis vicepirmininkas Stasys Barzdukas.

Stovi: pirmas – reikalų vedėjas Edvardas Karnėnas, antras – vicepirmininkas švietimui Alfonsas Mikulskis, trečias – iždininkas Julius Staniškis, ketvirtas – vicepirmininkas informacijai ir jaunimo reikalams Vytautas Kamantas.

1963 m. spalio 20 d.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-46969.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos vicepirmininko visuomeniniams reikalams Algirdo Nasvyčio 1964 m. vasario 10 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Juozui Kajeckui dėl peticijos teikimo JTO.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 87.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos vicepirmininko Stasio Barzduko 1966 m. sausio 2 d. pareiškimas dėl PLB III Seimo organizavimo 1968 m.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 271, l. 90.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB III Seimo programa.

1968 m.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 48, 48 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB III Seimo komiteto Vykdomojo vicepirmininko Aleksandro Vakselio 1968 m. birželio 15 d. kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui būti Seimo garbės svečiu.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 230, l. 42.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB III Seimo reguliaminas.

[1968 m.].

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 265, l. 7, 7 a. p., 8, 9, 9 a. p.,  10, 10 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB III Seimo nariai: iš kairės: pirma – Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Vaclovas Sidzikauskas, Vincenta Lozoraitienė, Stasys Lozoraitis.

Niujorkas, 1968 m.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 271, l. 14.

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB III Seimas.

Niujorkas, 1968 m. rugpjūčio 31 d.

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 40, l. 16.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB IV Seimo 1973 m. rugpjūčio 30–rugsėjo 2 d. vadovas.

[1973 m. rugpjūčio 30–rugsėjo 2 d.].

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 265, l. 41, 41 a. p., 42, 42 a. p., 43, 44, 44 a. p., 46, 46 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB atstovo Algirdo Gurecko kalba PLB IV Seime 1973 m. rugpjūčio 31 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 265, l. 39, 40.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Broniaus Nainio vadovaujamos grupės, kandidatuojančios į renkamą PLB valdybą, veiklos gairės.

1973 m. rugsėjo 2 d.

LCVA, f. 1799, ap. 3, b. 82, l. 85, 85 a. p., 86.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB informacija apie PLB V Seimą, vyksiantį 1978 m. birželio 30–liepos 4 d.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 155, l. 24.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB V Seimo 1978 m. birželio 30–liepos 4 d. nutarimų ištraukos.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 155, l. 16, 17.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos 1978 m. lapkričio 20 d. bendralaiškis Kraštų LB valdyboms.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 82, 82 a. p., 83.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pasaulio lietuvių anketos komiteto kreipimasis į Europos lietuvius ir Pasaulio lietuvių anketa.

[1979 m.].

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 106, 107, 107 a. p., 108, 108 a. p., 109, 109 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos 1980 m. sausio 16 d. bendralaiškis LB Kraštų valdyboms.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 114.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB VI Seimo nariai.

Pirmas iš kairės sėdi Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) pirmininkas, gydytojas dr. Kazys Bobelis. Šalia sėdi Statybos ir hidrotechnikos inžinierius, JAV lietuvių bendruomenės Bostono skyriaus pirmininkas Vytautas Izbickas, Vytautas Kamantas, Raulinaitis, A. Regys.

Čikaga, 1983 m. birželio 30 d.

LCVA, P-44551.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB VII Seimo 1988 m. atstovų paskirstymo projektas.

1986 m. lapkričio 24 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 135.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos pranešimas apie nuveiktus ir planuojamus darbus ir sveikinimas Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

1987 m. gruodžio mėn.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 152.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos pirmininko Vytauto Kamanto 1988 m. gegužės 21 d. kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui ir jo žmonai dalyvauti Pasaulio lietuvių IV Kultūros kongrese ir PLB VII Seime.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 160.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB VII Seimo 1988 m. birželio 28–30 d. darbotvarkė.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 161, 161 a. p., 162, 162 a. p., 163.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB VII Seimo 1988 m. birželio 28–30 d. nutarimų ištraukos.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 172, 173, 174, 175, 190, 191.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pareigų perdavimo naujai išrinktai PLB valdybai aktas, Vytautas Kamantas perduoda pareigas Vytautui Bieliauskui.

1988 m. liepos 18 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 337, l. 136.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB struktūra.

[1988 m.].

LCVA, f.  656, ap. 2, b. 698, l. 34.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Filosofas, psichologas, PLB valdybos pirmininkas Vytautas Juozas Bieliauskas prie fontano Vokiečių gatvėje.

Kitoje fotografijos pusėje autoriaus rašytas tekstas: „Pasaulio lietuvių bendruomenės pirm. Bieliauskas“.

Fotomenininko Algimanto Žižūno fotografijų ciklas „Veidai ir mintys“.

Vilnius, [1988 m.].

LCVA, P-43607.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB valdybos sudėtis.

[1988 m. liepos mėn.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 195, 196.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB pirmininkas, prof. Vytautas Bieliauskas kalba paskaitos „Nebylus kančios šauksmas“ Politinio švietimo namuose metu.

Vilnius, 1988 m. spalio 26 d. 

Eugenijaus Masevičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-093410.

Lt En