Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su „Margučio“ choro jaunosiomis choristėmis „Margučio“ radijo studijoje. Viršutinėje eilėje dešinėje – choro vadovas ir dirigentas Antanas Vanagaitis.

JAV, [1941 m.].

LCVA, 0-117046.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Niujorko lietuvių choras „Sietynas“.

1947 m.

Niujorkas.

Spaudinys.

LYA, f. 15808, ap. 2, b. 165, l. 62.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Niujorko lietuvių choro „Aidas“ 1949 m. gegužės 8 d. pastatytos Stasio Šimkaus operetės „Čigonai“ afiša.

Originalas.

Spaudinys.

LYA, f. 15808, ap. 2, b. 166, l. 11.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Išeivių dienos minėjimo San Paule 1949 m. liepos 17 d. programa.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 5, 5 a. p., 6.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Operetės „Sudrumsta širdis“ libreto ištrauka.

1950 m.

Originalas.

LYA, f. 15808, ap. 2, b. 44, l. 1, 5.

Operetei muziką parašė Frankas Balevičius, libretą –  Jonas Juška. Operetę 1951 m. pastatė Niujorko lietuvių choras „Aidas“.

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių tautinio ansamblio „Čiurlionis“ tarybos kvietimas dalyvauti pirmajame ansamblio lietuvių liaudies dainų, muzikos ir šokių koncerte 1950 m. kovo 26 d.

LCVA, f. 663, ap. 1, b. 174, l. 2.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių kultūros fondo 1950 m. lapkričio 15 d. pranešimas apie Lietuvių tautinio ansamblio „Čiurlionis“ dešimties metų veiklos minėjimą.

LCVA, f. 663, ap. 1, b. 174, l. 7.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių teatro Amerikoje 1950 m. lapkričio 21 d. kvietimas Lietuvos konsului Čikagoje Petrui Povilui Daužvardžiui dalyvauti Antano Škėmos dramos „Živilė“ premjeroje.

LCVA, f. 663, ap. 1, b. 174, l. 16.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Čikagos lietuvių vaikų teatro 1950 m. gruodžio 2–3 d. programa.

LCVA, f. 663, ap. 1, b. 174, l. 22, 22 a. p., 23, 23 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių Romos katalikų dvasininkų organizuojamos Amerikos lietuvių piligriminės kelionės į Romą lankstinukas.

1950 m.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 9, 9 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Masačiusetso valstijos Vusterio (Vorčesterio) lietuvių meno mokyklos absolventų grupė.

1951 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 45.

Vusterio lietuvių meno mokykla „Olympic Park Worcester“ („Olympia Park“) įsteigta Lietuvių meno sąjungos iniciatyva.

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių meno ansamblio „Dainava“ pirmojo koncerto Čikagoje 1951 m. sausio 27 d. programa.

LCVA, f. 663, ap. 1, b. 174, l. 27, 27 a. p., 28, 28 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių rašytojų draugijos informacija apie VLIK’o Vykdomosios tarybos Lietuvos išlaikymo tarnybos paskelbtą scenos kūrinio konkursą.

[1951 m].

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 463, l. 10.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių spaustuvės ir leidyklos „Patria“ Vokietijoje išleistų lietuviškų knygų sąrašas.

[1951 m.].

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 33.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių rašytojų draugijos 1951 m. birželio 13 d. pranešimas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui apie visuotinį Rašytojų draugijos suvažiavimą ir prašymas skirti pašalpą jos nariams Mykolui Biržiškai ir Jurgiui Savickiui.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 695, l. 6.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių radijo laidos „Margutis“ rengiamos muzikos šventės „Lietuvos operos prisiminimai“ 1951 m. gruodžio 16 d. programa.

LCVA, f. 663, ap. 1, b. 174, l. 34 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių meno ansamblio „Dainava“ 1951 m. gruodžio 21 d. sveikinimas Lietuvos konsului Petrui Povilui Daužvardžiui ir jo žmonai Kalėdų ir Naujų metų proga.

LCVA, f. 663, ap. 1, b. 174, l. 32.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Niujorko miesto Bruklino rajono Lietuvių liaudies teatro 1952 m. sausio 6 d. pastatytos Johano Šilerio dramos „Klasta ir meilė“ afiša.

Originalas.

Spaudinys.

LYA, f. 15808, ap. 2, b. 165, l. 89.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Buvusio Lietuvos garbės konsulo Suomijoje R. Öller 1952 m. vasario 22 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl diplomato, rašytojo Jurgio Savickio knygos „Raudoni batukai“.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 1225, l. 106.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių kultūros namų 1952 m. balandžio 18 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl pastato Lietuvių kultūros namams statybos.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 702, l. 5.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Jono Budrio 1952 m. gegužės 8 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl pastato Lietuvių kultūros namams statybos.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 702, l. 3.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių kultūros namų statuto projektas.

1952 m. spalio 9 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 702, l. 8, 8 a. p., 9.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Amerikos lietuvių legiono, Amerikos lietuvių karių sąjungos „Ramovė“ ir Amerikos lietuvių tautinės sąjungos I skyriaus 1952 m. lapkričio 23 d. organizuojamos Lietuvos kariuomenės šventės programa.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 12, 13 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kvietimas į Vytauto Kasiulio dailės parodą Paryžiuje.

1953 m.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 28.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos rašytojų draugijos (JAV) pirmininko B. Babrausko 1953 m. lapkričio 15 d. laiškas Lietuvos diplomatijos šefui S. Lozoraičiui dėl diplomato, rašytojo Jurgio Savickio rašytinio palikimo.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 610, l. 83.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuviškų leidyklų sąrašas.

1954 m. balandžio 1 d.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 196.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Leidyklos „Gabija“ įkūrėjo ir savininko J. Sodaičio 1954 m. birželio 23 d. raštas VLIK’o Vykdomosios tarybos Lietuvos išlaikymo tarybai apie leidyklos knygų platintojų adresus užsienyje.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 466, l. 205.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Ontarijo provincijos Toronto lietuvių choras „Banga“.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17378, ap. 1, b. 4, l. 8.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV LB Centro valdybos pirmininko Stasio Barzduko 1956 m. gegužės 28 d. kvietimas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui tapti I JAV ir Kanados lietuvių kultūros kongreso Garbės komiteto nariu.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 839, l. 1.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių tautinio meno ansamblio „Čiurlionis“ 1956 m. birželio 17 d. koncerto programa.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 36, 36 a. p., 37, 37 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio I JAV ir Kanados lietuvių kultūros kongreso dalyvio registracijos lapelis.

1956 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 1.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Argentinos lietuvių klubo „Kultūra“ vaikų choras koncerto metu.

1956 m. spalio 20 d.

Buenos Airių provincija, Bernalas.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 13698, ap. 1,. b. 68, l. 229.

Klubas „Kultūra“ veikė 1955–1960 m., organizavo Argentinos kairiųjų politinių pažiūrų lietuvių kultūrinę veiklą.

 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lankstinuko apie Čiurlionio galeriją 1957–1962 m. ištraukos.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 773, l. 18, 18 a, 18 c a. p, 18 d, 18 u a. p., 18 v.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių skautų draugovės Argentinoje 1957 m. kovo 2 d. Montevidėjuje pastatytos muzikinės pjesės „Šienapjūtė“ programa.

Originalas.

Spaudinys. 

LYA, f. 13699, ap. 1, b. 7, l. 124–125.

Pjesė pastatyta Lietuvių skautų draugovės Argentinoje viešnagės Urugvajuje proga.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Viktorijos ir Broniaus Tubelių 1957 m. spalio 21 d. pareiškimas Čiurlionio galerijos direkcijai Čikagoje apie aukojamą galerijai prof. Adomo Varno paveikslą.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 773, l. 1.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Masačiusetso valstijos Vusterio (Vorčesterio) lietuvių choras „Aidas“.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 54.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Detroito lietuvių tautinių šokių grupė.

JAV, [1958 m.].

LCVA, 0-117022.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Meno kūrinių fondo, skirto nepriklausomai Lietuvai, inventorinio sąrašo ištraukos.

1959 m. liepos 1 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 773, l. 28, 27, 24.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Koncerto, skirto Čikagos lietuvių choro „Aidas“ įkūrimo 50-osioms metinėms paminėti, dalyviai.

1961 m. balandžio 16 d.

Ilinojaus valstija, Čikaga.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 15808, ap. 2, b. 60, l. 52.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV prezidento Džono F. Kenedžio (John F. Kennedy) [1961 m. liepos 5 d.] sveikinimo telegramos II JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės komitetui kopija.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 5.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Sūnų ir dukterų Kanados lietuvių savitarpinės pašalpos draugijos centro komiteto nariai.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. A. Undraitis, 2. Juozas Kevėža, 3. J. Šinkūnas, 4. Kazys Narusevičius;

antroje eilėje iš kairės: 1. K. Kilikevičius, 2. T. Rimdžius, 3. P. Karpavičius.

1962 m.

Ontarijo provincija, Torontas.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17378, ap. 1, b. 6, l. 53.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

„Rūtos“ ansamblio 1962 m. birželio 23 d. koncerto programos ištraukos.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 154, l. 27, 27 a. p., 29, 29 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Dienraštyje „Draugas“ publikuota II kultūros kongreso programa. Nr. 257.

1962 m. lapkričio 1 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 839, l. 10.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos atstovo Vašingtone Juozo Kajecko kalba II kultūros kongreso Meno, Architektūros ir Spaudos parodų atidaryme Čikagoje.

1962 m. lapkričio 21 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 839, l. 17, 18.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

II kultūros kongreso 1962 m. lapkričio 21–25 d. dailės parodos katalogo ištraukos.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 154, l. 32, 34, 34 a. p., 35, 49.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

II kultūros kongreso dailės parodos Žiuri komisijos 1962 m. lapkričio 21 d. nutarimas dėl premijų skyrimo.

LCVA, f. 655, ap. 1, b. 154, l. 60.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

II kultūros kongreso komiteto pirmininko Povilo Gaučio 1962 m. gruodžio 5 d. padėka Lietuvos atstovui Vašingtone Juozui Kajeckui už dalyvavimą kongrese.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 839, l. 24.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Solistas, muzikas pedagogas, „Dainavos“ choro dirigentas Stepas Sodeika (centre) ir aktorius ir režisierius Gasparas Velička (dešinėje) „Amerikos balso“ radijo studijoje.

Data nenustatyta, JAV.

LCVA, 0-117034.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFAS) visuotinis suvažiavimas.

JAV ir Kanados lietuvių sporto organizacijų dalyviai, sėdi iš kairės : 1 – Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos (CB) vicepirmininkas Valdas Adamkus, 5 – kun. Paulius Baltakis.

Klivlandas, 1963 m. birželio 30 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-47029.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Adelaidės lietuvių choro dalyviai.

[1964 m.].

LCVA, 0-117027.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Niagaros pusiasalio lietuvių misijos 15 metų sukakties minėjimo 1964 m. birželio 20 d. programa.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 154, l. 106, 106 a. p., 107, 107 a. p., 108, 108 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone reikalų patikėtinio Juozo Kajecko 1964 m. rugpjūčio 26 d. pro memoria apie lietuvių dieną ir lietuvių programą Pasaulinėje parodoje Niujorke.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 663, l. 53.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių liaudies ansamblio „Grandinėlė“ šokėjai.

Klivlandas, 1965 m. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135008.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Liubeko (Vokietija) apylinkės valdybos kvietimas į Lietuviškos dainos ir žodžio koncertą 1965 m. lapkričio 20 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 68, 68 a. p., 69, 69 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Klivlando lietuvių bendruomenė. Šventinė sueiga Neringos tunto skaučių penkiolikos metų jubiliejaus proga.

Scenoje Neringos tuntas su vyr. skautininke, tunto vadovybė su skautėmis.

1965 m. gruodžio 5 d.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135029.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Skautų Neringos ir Pilėnų tuntų suorganizuota Kaziuko mugė Šv. Jurgio parapijos salėje.

Sėdi prie pietų stalo iš kairės:1 – lituanistas, visuomenės veikėjas, „Pasaulio lietuvio“ redaktorius Stasys Barzdukas, 2 – visuomenės veikėjas, skautas, inžinierius Vytautas Kamantas.

Klivlandas, 1966 m. kovo 6 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135136.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Gražiausios Klivlando lietuvių bendruomenės lietuvaitės rinkimai Šv. Jurgio parapijos salėje.

Scenoje konkurso dalyvės.

Gražiausia Klivlando lietuvaitė Nijolė Grybauskaitė vainikuojama karūna.

1966 m. gegužės 21 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135065.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių ansamblio „Rūta“ 1966 m. spalio 17 d. kvietimas Lietuvos generaliniam konsului Niujorke dalyvauti ansamblio 25 metų sukakties minėjime.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 178, l. 57.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Čiurlionio galerijos statutas.

1966 m. spalio 30 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 773, l. 172, 173, 174.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Čiurlionio galerijos ir jos sandėlio patikrinimo aktas.

1966 m. gruodžio 10 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 773, l. 187, 188.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Čiurlionio galerijos ir Meno kūrinių fondo steigėjas Zenonas Kolba įteikia Lietuvos konsului Čikagoje Petrui Povilui Daužvardžiui Lietuvos meno turto nuosavybės dokumentus.

1966 m. gruodžio 30 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 773, l. 179.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Profesorius Adomas Varnas įteikia Čiurlionio galerijos antspaudą Globos komiteto pirmininkui.

[1966 m. gruodžio 30 d.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 773, l. 179 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių komiteto Brazilijoje organizuojamų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 50 metų jubiliejaus iškilmių 1968 m. vasario 16 d. programa.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 348, l. 34, 34 a. p., 35, 35 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio 1968 m. birželio 14 d. sveikinimo žodis III lietuvių tautinių šokių šventės organizatoriams ir dalyviams.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 10.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pranešimas laikraštyje „Chicago Tribune“ apie 50-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines ir III lietuvių tautinių šokių šventę.

1968 m. liepos 8 d.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 14.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Hamburgo apylinkės valdybos kvietimas dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime 1969 m. vasario 16 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 348, l. 36, 36 a. p., 37.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kanados lietuvių savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ 20-mečio minėjimo 1969 m. lapkričio 30 d. koncerto-banketo programa.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 155, l. 23, 23 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus leidinio ištraukos.

1969 m. gruodžio mėn.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 145, l. 5, 8, 8 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Čikagos lietuvių tarybos organizuojamo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 52 metų ir 719 metų Lietuvos valstybės įkūrimo 1970 m. vasario 15 d. minėjimo skelbimas.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 348, l. 40.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV ir Kanados LB IV dainų šventės Vykdomojo komiteto 1971 m. kovo 16 d. kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dalyvauti šventėje ir būti Garbės komiteto nariu.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 18.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Toronto tautinių šokių grupės „Gintaras“ penkiolikos metų jubiliejaus 1971 m. kovo 28 d. koncerto programa.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 155, l. 45, 45 a. p., 46, 46 a. p., 47, 47 a. p., 48, 48 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjo ir prezidento Stanley Balzeko 1971 m. lapkričio 14 d. kvietimas ALT pirmininkui Kaziui Bobeliui dalyvauti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių pagerbimo šventėje.

LCVA, f. 1799, ap. 1, b. 53, l. 44.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Austros Puzinienės 1972 m. sausio 14 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Juozui Kajeckui dėl vyro dailininko Povilo Puzino paveikslų.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 774, l. 66, 67.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Čiurlionio galerijos direktoriato pirmininko Domo Adomaičio 1972 m. balandžio 25 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Juozui Kajeckui apie naują galerijos valdybą.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 773, l. 99.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kazimiero Banaičio trijų veiksmų operos „Jūratė ir Kastytis“ programa.

1972 m. balandžio–gegužės mėn.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 155, l. 159, 160, 162 a. p., 163.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

IV lietuvių tautinių šokių šventės komiteto pirmininko 1972 m. gegužės 13 d. prašymas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui atsiųsti sveikinimą šventei.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 23.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Žinios apie IV lietuvių tautinių šokių šventės Čikagoje pajamas.

1972 m. liepos 2 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 697, l. 142 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Straipsnis laikraštyje „Chicago Tribune“ „1st Lady Sees Folk Dance“ apie pirmosios JAV ponios Patricijos Nikson (Patricia Nixon) dalyvavimą IV lietuvių tautinių šokių šventėje.

1972 m. liepos 3 d.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 30.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos generalinės konsulės Čikagoje Juzefos Daužvardienės 1972 m. liepos 10 d. pro memoria apie IV tautinių šokių šventę.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 33, 34.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pirmosios JAV ponios Patricijos Nikson (Patricia Nixon) 1972 m. liepos 12 d. padėka Lietuvos generalinei konsulei Čikagoje Juzefai Daužvardienei už pakvietimą ir turėtą galimybę dalyvauti IV lietuvių tautinių šokių šventėje.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 36.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Susivienijusių latvių organizacijų Čikagoje pirmininko Rolands Kirsteins 1972 m. liepos 14 d. padėka Lietuvos generalinei konsulei Čikagoje Juzefai Daužvardienei, IV tautinių šokių šventės organizaciniam komitetui už pakvietimą dalyvauti šventėje.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 348, l. 37.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos kvietimas į dailininko prof. Adomo Varno 95 metų sukakties minėjimą 1974 m. balandžio 6 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 774, l. 188.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus kvietimas į 1975 m. banketą.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 174, l. 96, 96 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kvietimas į Oskaro Vladislavo Liubič-Milašiaus tapybos parodą 1977 m. gegužės 26 d. Paryžiuje.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 133, 133 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB organizacinio komiteto 1978 m. gegužės 24 d. kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dalyvauti garbės svečiu pasaulio lietuvių dienose.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 248, l. 64.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Toronto vyrų choro 1979 m. gegužės 12 d. krikštynų-koncerto programa.

LCVA, f. 655, ap. 1, b. 155, l. 75, 75 a. p., 76, 76 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos prezidentų minėjimo-koncerto programa.

1979 m. rugsėjo 30 d.

LCVA, f. 656, ap. 1, b. 155, l. 53, 53 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 62-ųjų metinių minėjimo 1980 m. vasario 17 d. Misisaugoje (Kanada) programa.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 155, l. 114, 114 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VI lietuvių tautinių šokių šventės ženklas.

1980 m.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 207.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Bernardo Brazdžionio literatūrinio vakaro „Per pasaulį keliauja poezijos žodis“ programos ištraukos.

 1982 m. balandžio 17, 25 d.

LCVA, f. 665, ap. 1, b. 155, l. 117, 117 a. p., 118 a. p., 119. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vokietijos LB 1984 m. vasario 29 d. kreipimasis į Vokietijos lietuvius ir kvietimas aukoti VII lietuvių tautinių šokių šventei Klivlande.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 171.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB suvažiavimo dalyvių eisena Toronte.

Kanada, 1984 m.

LCVA, P-31256.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių kultūros instituto VI suvažiavimo Hiutenfelde (Vokietija) 1986 m. spalio 17–19 d. programa.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 345, l. 181, 181 a. p., 182, 182 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vasario 16-osios minėjimas Metodistų bažnyčios patalpose.

„Dainos“ choras, vadovaujamas Irenos Manomaitienės.

Iš kairės stovi: 1 – visuomenės veikėja, pedagogė Dalia Galaunytė-Augienė, 4 –Apolonija Staškūnienė, 5 – solistė Ona Šalčiūnienė, 6 – Vanda Urbonienė, 7 – visuomenės veikėja Alicija Solienė, 9 – Albina Tomkienė, 10 – Stella Miškinienė, 11 – choro vadovė, visuomenės veikėja Irena Manomaitienė.

Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: 1 – Bronė Oniūnienė, 2 – dailininkė Rimgailė Zotovienė, 4 – Bronė Jucėnienė.

Džuno Byčas (Juno Beach), Floridos valstija, JAV.

1987 m. vasario 14 d.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135350.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB VII Seimui, IV kultūros kongresui ir VIII Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventei rengti jungtinio finansų komiteto kreipimasis į lietuvius dėl finansinės paramos renginiams organizuoti.

1988 m.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 158 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

IV kultūros kongreso Toronte 1988 m. birželio 24–27 d. programa.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 164, 164 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vasario 16-osios minėjimo iškilmės Šv. Kryžiaus Pauliaus bažnyčioje.

Florida, 1989 m. vasario 19 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, Sp_0-04831.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Pasaulio lietuvių jaunimo dienos.

Vilnius, 1989 m. liepos 19 d. 

Vladimiro Gulevičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-105657.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Choro „Daina“ narių su tautiniais rūbais susitikimas dailininkės R. Zotovienės namuose (svetainė puošta dailininkės meno kūriniais).

Iš kairės: 1 – visuomenės veikėja, tapytoja Rimgailė Zotovienė, 2 – Alicija Solienė, 3 – Albina Tomkienė, 4 – „Dainos“ choro vadovė, visuomenininkė Irena Manomaitienė, 5 – Danutė Valodkienė.

Džuno Byčas (Juno Beach), Florida (JAV).

XX a. 9 deš.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135493.

Lt En