Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o deklaracija „Į lietuvių tautą!“, išspausdinta antinacinio pasipriešinimo leidinyje „Laisvės kovotojas“.

1944 m. vasario 16 d.

LCVA, f. R-1399, ap. 1, b. 76, l. 8.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB kūrimo idėjos iniciatorius, VLIK’o pirmininkas prel. Mykolas Krupavičius.

 XX a. 4 deš.

LCVA, P-25506.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių sąjungos įstatai.

[1945 m.].

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 309, l. 253, 254, 255, 256, 257.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo akto, sudaryto 1946 m. vasario 16 d. Tiubingene (Vokietija), nuorašas.

1946 m. vasario 17 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 309, l. 34, 35.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o pirmininko Mykolo Krupavičiaus 1946 m. kovo 12 d. raštas Lietuvos atstovui Londone Broniui Kazimierui Balučiui apie politinę Lietuvių tremtinių bendruomenės konferenciją ir Lietuvių tremtinių bendruomenės atstovų suvažiavimą Vokietijoje.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 309, l. 37.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o pirmininko Mykolo Krupavičiaus 1946 m. kovo 12 d. pranešimas apie Lietuvių tremtinių bendruomenės konferenciją, įvykusią Hanau (Vokietija) stovykloje kovo 4–5 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 309, l. 38, 39, 40, 41.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Vytauto Vaitiekūno (pasirašiusio už VLIK’o pirmininką) 1946 m. rugsėjo 30 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl memorandumo lietuvių tremtinių padėties klausimu įteikimo Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) generaliniam sekretoriui.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 309, l. 128, 129.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o 1946 m. rugsėjo 30 d. memorandumo Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO) dėl lietuvių tremtinių (lietuvių DP) padėties ištraukos.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 309, l. 143, 144, 145, 147, 148.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o pirmininko Mykolo Krupavičiaus 1947 m. sausio 30 d. kreipimasis į pasaulio lietuvius dėl vieningo pasipriešinimo Lietuvos okupacijai.

LCVA, f. 669, ap. 1, b. 21, l. 39, 40.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o priimtas PLB konstitucijos projektas.

1948 m.

LCVA, f. 676, ap. 2, b. 62, l. 71, 71 a. p., 72, 72 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o pirmininko Mykolo Krupavičiaus 1948 m. spalio 11 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl pastabų pateikimo VLIK’o PLB konstitucijos projektui.

LCVA, f. 656, ap, 2, b. 714, l. 23.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Dainavos apygardos vado Algirdo Ramanausko Vanago adjutanto, spaudos ir informacijos srities viršininko Liongino Baliukevičiaus-Dzūko 1948 m. spalio 28 d. pro memoria (pastabos VLIK’o PLB konstitucijos projektui).

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 24, 24 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos atstovo Vašingtone Povilo Žadeikio 1948 m. lapkričio 9 d. raštas VLIK’o pirmininkui prel. Mykolui Krupavičiui dėl pastabų VLIK’o PLB konstitucijos projektui.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 25, 26.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

„Pasaulio lietuvių chartos“ projekto ištrauka su [Petro Karvelio] pastabomis.

[1949 m.].

LCVA, f. 666, ap. 1, b. 130, l. 40.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o atstovai su Lietuvos atstovu Vašingtone Povilu Žadeikiu ir ALT nariais.

Iš kairės pirmoje eilėje: ALT pirmininkas Leonardas Šimutis, VLIK’o Politinės komisijos ir Vykdomosios tarybos pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas, Lietuvos atstovas Vašingtone Povilas Žadeikis, VLIK’o pirmininkas Mykolas Krupavičius, nenustatytas asmuo.

Antroje eilėje stovi iš kairės: ALT vicepirmininkas, Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas Antanas Olis, nenustatytas asmuo.

Čikaga, 1949 m. [sausio 29–31 d.].

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 38, l. 2.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o atstovai su Lietuvos atstovu Vašingtone Povilu Žadeikiu ir ALT nariais.

Iš kairės: 3 – Lietuvos atstovas Vašingtone Povilas Žadeikis, 4 – VLIK’o pirmininkas Mykolas Krupavičius, 5 – VLIK’o Politinės komisijos ir Vykdomosios tarybos pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas, 6 – ALT vicepirmininkas Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas Antanas Olis, 7 – ALT pirmininkas Leonardas Šimutis.

Čikaga, 1949 m. [sausio 29–31 d.].

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 38, l. 3.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone tarnautojai ir ALT nariai su svečiais iš Europos.

Pirmoje eilėje iš kairės: 2 – Lietuvos atstovas Vašingtone Povilas Žadeikis, 3 – VLIK’o pirmininkas Mykolas Krupavičius, 4 – VLIK’o Politinės komisijos ir Vykdomosios tarybos pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas.

Antroje eilėje iš kairės: 1 – Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone patarėjas, pasiuntinybės biuletenio redaktorius Juozas Kajeckas, 2 – Niujorko lietuvių tarybos pirmininkas, Amerikos lietuvių informacinio centro Niujorke direktorius Kostas Jurgėla, 3 – ALT pirmininkas Leonardas Šimutis, 5 – ALT vicepirmininkas Amerikos lietuvių tautinės sąjungos pirmininkas Antanas Olis.

Čikaga, 1949 m. [sausio 29­–31 d.].

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 38, l. 4.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Oldenburgo lietuvių tremtinių stovykla.

Vokietija, 1949 m. balandžio 29 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 600 a, l. 2. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Augsburgo lietuvių išeivių stovykloje leistame savaitraštyje „Žiburiai“ publikuotas Lietuvių tremtinių bendruomenės Centro komiteto kreipimasis į bendruomenės narius. Nr. 45 (240).

1949 m. gegužės 5 d.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 764, l. 6.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o pirmininkas prel. Mykolas Krupavičius, Vykdomosios tarybos pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas ir Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Jonas Budrys.

Niujorkas, 1949 m. gegužės 25 d.

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 41, l. 41.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių tremtinių bendruomenės atstovų 1949 m. gegužės 18–19 d. suvažiavimo sveikinimas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui.

1949 m. gegužės 25 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 764, l. 7.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Laikinųjų pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatų projekto ištrauka.

[1949 m.].

LCVA, f. 666, ap. 1, b. 130, l. 44.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Augsburgo lietuvių išeivių stovykloje leistame savaitraštyje „Žiburiai“ publikuota 1949 m. birželio 14 d. „Lietuvių charta“ ir Laikinieji Pasaulio lietuvių bendruomenės santvarkos nuostatai. Nr. 58 (253).

1949 m. liepos 2 d.

LCVA, f. 656, ap, 2, b. 714, l. 3, 3 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Spaudoje paskelbta informacija Čikagos lietuviams apie numatomus susitikimus su VLIK’o pirmininku prel. Mykolu Krupavičiumi.

[1949 m].

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 327, l. 20.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o Vykdomosios tarybos pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas (VLIK’o pirmininkas 1964–1966 m.) ir VLIK’o pirmininkas prel. Mykolas Krupavičius.

Niujorkas, 1949 m.

„Fotografics“ ateljė  nuotrauka.

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 41, l. 43.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenė“ ištraukos.

[1949 m. rugsėjo 20 d.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 84, 84 c–d.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o Politinės komisijos pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas, VLIK’o ir Vykdomosios tarybos pirmininkas prel. Mykolas Krupavičius, Užsienio reikalų tarnybos valdytojas Juozas Brazaitis.

Roma, 1950 m.

G. Felici nuotrauka.

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 41, l. 42.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos konsulo Čikagoje Petro Povilo Daužvardžio 1950 m. rugpjūčio 17 d. raštas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui apie Amerikos lietuvių organizacijų, sąjungų poziciją dėl PLB kūrimo.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 29.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Jono Budrio 1950 m. rugpjūčio 17 d. pranešimas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui apie Amerikos lietuvių organizacijų, sąjungų poziciją dėl PLB kūrimo.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 30.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos konsulo Čikagoje Petro Povilo Daužvardžio 1950 m. lapkričio 7 d. pranešimas Lietuvos atstovui Vašingtone Povilui Žadeikiui apie lapkričio 17–18 d. vyksiantį ALT suvažiavimą, kuriame numatyta svarstyti PLB organizacinius klausimus.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 38.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių savaitraštyje „Dirva“ publikuotas straipsnis „Lietuvių bendruomenės organizacija pradeda veikti ir J. A. Valstybėse“. Nr. 22 (51).

[1950 m.] lapkričio 22 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 20 1 d, 20 2 d, 20 3 d.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

ALT metiniame suvažiavime 1950 m. lapkričio 17–18 d. priimta rezoliucija dėl komisijų sudarymo siekiant prisidėti prie PLB steigimo.

1950 m. lapkričio mėn.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 161, l. 73.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos atstovo Vašingtone Povilo Žadeikio 1950 m. gruodžio 8 d. pranešimas Lietuvos konsului Čikagoje Petrui Povilui Daužvardžiui apie Lietuvos diplomatinės tarnybos poziciją PLB steigimo klausimu, ALT suvažiavime priimtus sprendimus ir vykdomas iniciatyvas.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 40.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos išlaikymo tarnybos leidinio „Pasaulio lietuvių bendruomenės keliu“ ištraukos.

[1950 m.].

LCVA, f. 656, ap.2, b. 714, l. 2, 2af–2aj. a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o pirmininko prel. Mykolo Krupavičiaus 1951 m. rugpjūčio 9 d. pranešimas VLIK’o autoritetui ir Vykdomosios tarybos darbingumui ištirti komisijai apie PLB organizavimą.

LCVA, f. 666, ap. 1, b. 15, l. 6, 6 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VLIK’o Vykdomosios tarybos pirmininkas Karolis Žalkauskas ir VLIK’o pirmininkas prel. Mykolas Krupavičius.

[1953 m.].

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 41, l. 4.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvių bendruomenės Niujorko apygardos Informacijos komisijos pirmininko kunigo B. Mikalausko 1956 m. lapkričio 26 d. raštas Lietuvos diplomatams dėl informacijos platinimo apie 1958 m. šaukiamą PLB Seimą.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 82.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Seimui ruošti Informacijos komisijos pirmasis pranešimas.

1956 m. lapkričio 26 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 714, l. 83.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės biuletenyje Nr. 6 publikuota laikinoji PLB Seimo Konstitucija.

1957 m. balandžio 15 d.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 319, l. 50, 51, 52.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos atstovo Vašingtone ir lietuvių organizacijų išeivijoje atstovų 1958 m. balandžio 15 d. skelbimas, raginantis pasaulio lietuvius dalyvauti PLB Seimo ir ALT rinkimuose.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 319, l. 71.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Seimo Organizacinio komiteto 1958 m. rugpjūčio 18 d. kvietimas Lietuvos diplomatijos šefui Stasiui Lozoraičiui dalyvauti PLB Seime.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 230, l. 2.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Seimo kreipimasis į laisvąsias tautas dėl sovietų okupacijos Lietuvoje.

1958 m. rugpjūčio 30 d.

LCVA, f. 668, ap. 1, b. 230, l. 4, 5, 6.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Seimas.

Niujorkas, 1958 m. rugpjūčio 28–31 d.

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 40, l. 13.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Seimas.

Niujorkas, 1958 m. rugpjūčio 28–31 d.

LCVA, f. 667, ap. 1, b. 40, l. 17.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Seimo pirmininko Vaclovo Sidzikausko pranešimas apie JAV Valstybės Departamento atsakymą į PLB Seimo padėką už sovietinės agresijos padarinių nepripažinimą ir Seimo pirmininko padėka, sveikinusiems Seimą.

1958 m. lapkričio 15 d.

LCVA, f. 673, ap. 2, b. 264, l. 1, 2.

Lt En