Parodos
Albumai
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės vaikai [stovyklauja Floridoje].

XX a. antra pusė. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-47427.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kanados lietuvių tarybos 1950 m. spalio 18 d. raštas VLIK’ui dėl Kanados lietuvių bendruomenės kūrimo ir Krašto tarybos rinkimų.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 149, l. 56, 56 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos generalinio konsulo Toronte Vytauto Gylio 1952 m. rugsėjo 8 d. pranešimas Lietuvos diplomatinei tarnybai apie Kanados lietuvių bendruomenės valdybos išrinkimą.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 716, l. 1.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Kanados krašto valdybos sveikinimas Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

1953 m.

LCVA, f. 677, ap. 1, b. 149, l. 78, 78 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kanados lietuvių bendruomenės Hamiltono apylinkės valdybos leidinio „Pirmoji lietuvių diena Kanadoje“ ištrauka.

1953 m. rugsėjo 5–6 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 139, l. 111, 112, 112 a. p., 113, 130 a. p., 131.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės 1953 m. informacinis leidinys ir JAV lietuvių bendruomenės Laikinieji įstatai, priimti 1952 m. kovo 6 d.

1953 m.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 696, l. 10, 10 a. p., 11, 11 a. p., 12, 12 a. p., 13, 13 a. p., 14, 14 a. p., 15.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės nario knygelės ištrauka.

[1953 m.].

LCVA, f. 1799, ap. 3, b. 82, l. 55, 57 a. p, 58.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB Kanados krašto valdybos 1954 m. rugsėjo 16 d. raštas Lietuvos Respublikos nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui Vašingtone Povilui Žadeikiui dėl Lietuvių dienos šventės.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 139, l. 154.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos generalinio konsulo Toronte Vytauto Gylio 1955 m. rugsėjo 26 d. pro memoria apie dalyvavimą Kanados lietuvių bendruomenės St Catharines skyriaus organizuotoje Tautos šventėje.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 75, l. 62.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos organizuotas JAV lietuvių sąskrydis Vašingtone.

Sąskrydžio uždarymo vakaro organizatoriai, Čiurlionio ansamblio nariai ir svečiai.

Pirmoje eilėje iš kairės antras stovi: visuomenės veikėjas, knygų leidėjas Juozas Bachunas (Bačiūnas), trečia – Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro vadovė Ona Mikulskienė, ketvirta – J. Bachuno (Bačiūno) žmona Marija, penkta – Prezidento A. Smetonos žmona Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė, šeštas – Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas Stasys Lozoraitis, septintas – gydytojas chirurgas, visuomenės veikėjas Steponas Biežis.

1956 m. birželio 17 d.

LCVA, 0-130458.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Lietuvos diplomatinės tarnybos šefo Stasio Lozoraičio viešnagė JAV.

Lietuvos atstovybės Vašingtone sodelyje iš kairės antras stovi – visuomenės veikėjas, knygų leidėjas Juozas Bachunas (Bačiūnas), ketvirtas – S. Lozoraitis, šešta – S. Lozoraičio žmona pedagogė, moterų veiklos organizatorė Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė.

1956 m. birželio mėn.

LCVA, 0-130437.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Kanados ir JAV lietuvių bendruomenių susitikimas Lietuvių dienos šventės ir Lietuvos Respublikos okupacijos metinių minėjimo metu.

Iš kairės pirmas stovi Kanados lietuvių federacijos prezidentas Vindzore ir Lietuvių dienos šventės renginių vadovas V. Kačinskas, Vindzoro meras Michael Patrick, Paul Martin ir Lietuvos generalinis konsulas Toronte Vytautas Jonas Gylys.

Vindzoras, Kanada, 1956 m. rugsėjo 4 d.

LCVA, P-41299.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Niujorko apygardos valdybos pirmininko Jono Šlepečio 1959 m. balandžio 27 d. raštas Lietuvos generaliniam konsului Niujorke Jonui Budriui dėl švietimo darbuotojų suvažiavimo.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 45, l. 1.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės sveikinimas prelatui, politikui Mykolui Krupavičiui.

Čikaga, 1960 m. gruodžio 18 d.

LCVA, P-34501.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės III Tarybos I sesijos, įvykusios 1961 m. rugsėjo 2–3 d. Niujorke, protokolo ištrauka.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 697, l. 3, 4, 22.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Kultūros fondo 1955–1962 m. veiklos apžvalga.

[1962 m.]

LCVA, f. 1799, ap. 3, b. 82, l. 64 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės nariai.

Iš kairės antras stovi diplomatas, teisininkas, Lietuvos atstovas Vašingtone Juozas Kajeckas, ketvirtas – [JAV lietuvių bendruomenės pirmininkas] Kazys Žiedonis.

Klivlandas, [1963 m.].

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-46913.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Klivlando lietuvių bendruomenės susitikimas Šv. Jurgio parapijos salėje.

Iš kairės antras stovi Julius Smetona, ketvirta – Prezidento A. Smetonos žmona Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė, penktas – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juozas Bachunas (Bačiūnas).

Klivlandas, 1963 m. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-46842.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Klivlando lietuvių bendruomenės Lituanistinės mokyklos piknikas.

Klivlandas, 1963 m. gegužės mėn.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-47109.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Klivlando lietuvių bendruomenės 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos okupacijos minėjimas Rokfelerio parke.

Čiurlionio ansamblio nariai, visuomenės veikėjai, skautai prie dr. Jono Basanavičiaus paminklo klausosi JAV lietuvių bendruomenės pirmininko Kazio Žiedonio kalbos.

Klivlandas, 1963 m. birželio 16 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-46997.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Klivlando lietuvių bendruomenės valdybos nariai.

Iš kairės pirma sėdi V. Žitkutė, antras – iždo sekretorius J. Montvila, trečias – L. Leknickas.

Už jų stovi Vaclovas Kasakaitis.

Klivlandas, 1964 m. sausio 5 d.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-47132.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės renginys Čikagos Jaunimo centre.

1965 m.

LCVA, P-34498.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Klivlando lietuvių bendruomenės antrosios apylinkės valdybos nariai.

Iš kairės pirmas sėdi kultūrinių reikalų vadovas Vidmantas Prikockis, antra – sekretorė Ingrida Stasaitytė, trečias – pirmininkas Povilas Mikšys, ketvirta – vicepirmininkė Ona Jokubaitienė, penktas – iždininkas Džiugas Staniškis.

Klivlandas, 1964 m. lapkričio 2 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-46698.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Klivlando lietuvių bendruomenės eisena į Pirmosios Komunijos mišias Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje.

JAV, 1966 m. gegužės 1 d.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135088.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės susirinkimas Klivlande.

Vyksta VLIK’o pirmininko Kęstučio Juozapo Valiūno susitikimas su lietuviškomis organizacijomis.

Iš kairės sėdi PLB centro valdybos pirmininkas Juozas Bachunas (Bačiūnas), ekonomistas, visuomenininkas Kęstutis Juozas Valiūnas.

Kalba visuomenės veikėjas, inžinierius Vytautas Kamantas.

Klivlandas, 1967 m. gegužės 14 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 1-47333.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PLB pirmininkas Juozas Bachunas (Bačiūnas) (dešinėje) įteikia premiją poetui Bernardui Brazdžioniui už literatūros vakarus.

 JAV, XX a. 6–7 deš.

LCVA, P-38300.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenė leidžia laisvalaikį gamtoje.

Iš kairės antras sėdi ekologas, inžinierius, visuomenės veikėjas Valdas Adamkus, trečias – PLB pirmininkas Juozas Bachunas (Bačiūnas).

JAV, XX a. 6–7 deš.

LCVA, P-40749.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Centro valdybos 1971 m. vasario mėn. prašymas Vasario 16-osios šventės proga paaukoti lėšų, kurios bus skirtos informacijai apie okupuotą Lietuvą skleisti ir lėšų aukojimo anketa.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 320, l. 10, 11.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės apylinkių lėšų, kurias sudaro 1971 m. sausio 1–gruodžio 31 d. solidarumo įnašai, mėnesio finansinė parama ir 1971 m. Vasario 16-osios minėjimo proga surinktos aukos, sąrašas.

 [1971 m. gruodžio 31 d.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 697, l. 98, 98 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės tarybos narių sąrašas.

1971 m. balandžio 15 d.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 320, l. 18, 19, 20.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės tarybos narių atsakymai į informacinės anketos klausimus.

1971 m. lapkričio 20 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 697, l. 69, 69 a. p., 70, 70 a. p., 71, 71 a. p., 72, 72 a. p., 73, 73 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Centro valdybos 1972 m. pajamų ir išlaidų sąmata.

[1972 m.]

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 697, l. 96 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos 1972 m. finansinė apyskaita.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 697, l. 147 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės VI Tarybos III sesijos 1972 m. balandžio 28–30 d. nutarimų ištrauka.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 697, l. 86, 87, 89 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Vakarų apygardos suvažiavimas.

Apygardos iždininkas Antanas Skirius (centre) įteikia apygardos paramą žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktoriui Stasiui Barzdukui.

Kairėje  stovi apygardos valdybos pirmininkas Jonas Činga.

Los Andželas, 1975 m. vasario 1 d. 

P. Jasiukonio nuotrauka.

LCVA, P-37804.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės 1970 m. gruodžio 27 d. priimtas Garbės teismo statutas.

 1971 m. sausio 8 d.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 320, l. 4.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės apygardų, apylinkių pirmininkų ir jų adresų sąrašas.

1981 m. gegužės 5 d.

LCVA, f. 656, ap. 4, b. 321, l. 215, 216, 217, 218, 219.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Visuomeninių reikalų tarybos pirmininko Algimanto S. Gečio 1981 m. spalio 27 d. raštas Lietuvos diplomatinei tarnybai dėl leidinio „The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania – a Report for 1979–1980“ platinimo.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 698, l. 25.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos suorganizuotoje premijos įteikimo šventėje Lietuvių namuose.

Iš kairės pirmas stovi pirmininkas Vytautas Kutkus, antras – kompozitorius Alfonsas Mikulskis, trečias – rašytojas Algirdas Landsbergis, ketvirta – rašytoja, režisierė Dalila Mackialienė, penktas – poetas Kazys Bradūnas, šeštas – dailininkas Viktoras Vizgirda, septinta - visuomenės veikėja, verslininkė, Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė.

Antroje eilėje stovi: kun. Gediminas Kijauskas, gydytojas, Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas dr. Gediminas Balukas.

Klivlandas, 1981 m. gegužės 17 d.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135236.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Vytauto Kutkaus 1982 m. lapkričio 27 d. raštas Lietuvos generaliniam konsului Toronte Jonui Žmuidzinui dėl bendradarbiavimo ir JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos 1979 m. gruodžio 15–1982 m. spalio 23 d. veiklos apžvalgos ištrauka.

LCVA, f. 663, ap. 1, b. 182, l. 50, 52, 52 a. p., 53, 53 a. p., 54, 54 a. p., 55, 60 a. p., 61, 61 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenė Floridos valstijoje Kariuomenės dienos minėjimo ir Romo Kalantos Šaulių kuopos 10 metų sukakties šventės metu.

Pirmoje eilėje garbės svečiai: kun. Jonas Gasiūnas, kun. Jonas Balkūnas (apdovanotas Šaulių Žvaigždės ordinu), kun. Adolfas Stašys, kun. Vytautas Zakaras.

Sent Pitersbergas, 1983 m. lapkričio 27 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, 0-135187.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės X tarybos III sesijos 1984 m. lapkričio 3–4 d. darbotvarkė.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 697, l. 236, 236 a. p.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenė padėkos paminklo Amerikai atidarymo iškilmėse Palm Byčo Memorial Gardens kapinių lietuvių skyriuje.

Floridos valstija, JAV, 1984 m. spalio 8 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, Sp_0-04799.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenė Klivlande.

Kalba Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Stasaitė-Bublienė. 

Dešinėje sėdi „Čiurlionio“ ansamblio kanklių vadovė Ona Mikulskienė.

JAV, [1986 m. birželio mėn.]. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, Sp_0-04873.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės apygardų, apylinkių pirmininkų ir jų adresų sąrašas.

[1986–1987 m.].

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 696, l. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Floridos lietuvių bendruomenės madų demonstravimo vakaras šv. Kryžiaus Pauliaus parapijos salėje.

Tautinį kostiumą pristato „Dainos“ choro vadovė, įkūrėja Irena Manomaitienė.

Palm Byčas, Floridos valstija, JAV, 1987 m. sausio 24 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, Sp_0-04766.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Los Andželo jaunimo ansamblis.

Antroje eilėje trečia iš kairės sėdi ansamblio vadovė Ona Razutienė.

Los Andželas, XX a. 8–9 deš.

P. Jasiukonio nuotrauka.

LCVA, P-38180.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Amerikos lietuviai, antras iš kairės stovi poetas Bernardas Brazdžionis.

JAV, XX a. 8–9 deš. 

[P. Jasiukonio nuotrauka].

LCVA, P-38316.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Floridos lietuvių bendruomenės suvažiavimas.

Floridos valstija, JAV, [1990–1994 m.]. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, Sp_0-04979.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvis inžinierius, visuomenės veikėjas, žurnalo „Pasaulio lietuvis“ vyriausiasis redaktorius Bronius Nainys.

Portretas su autografu: „Sveikinu tave, mano miela Tėvyne, pakilusią į laisvės žygį dėl Lietuvos nepriklausomybės. Lietuvos kelias parodė pasauliui, kad sujungtomis rankomis ir sujungtomis širdimis visos trys Pabaltijo tautos žvelgia į Vakarus laisvės viltimi, kartu išreikšdamos nepaprastą ryžtą dėl tos laisvės kovoti ir kovą laimėti. / Parašas / 1990 vasario 28“.

Vilnius.

Nuotrauka iš fotomenininko Algimanto Žižiūno fotografijų ciklo „Veidai ir mintys“.

LCVA, P-42968.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Antano Razmos 1990 m. rugsėjo 27 d. raštas JAV Prezidentui Džordžui Herbertui Volkeriui Bušui dėl politinės paramos Lietuvos Vyriausybei.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 698, l. 85, 86.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės Visuomeninių reikalų tarybos 1991 m. kovo 11 d. rekomendacijos JAV Vyriausybei dėl užsienio politikos Lietuvos Respublikos atžvilgiu.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 698, l. 90.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV lietuvių bendruomenės 1991 m. rugsėjo 6 d. sveikinimas Nepriklausomai Lietuvos Respublikai, Aukščiausiajai Tarybai, Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Lietuvos Ministrų Kabinetui ir lietuviams.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 698, l. 102.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

JAV Cape Cod (Masačusetso valstija) lietuvių bendruomenės 1992 m. vasario 17 d. rezoliucija dėl sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 696, l. 235, 236.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Floridos lietuvių bendruomenė Mirusiųjų veteranų dienos minėjimo metu Palm Byčo Memorial Gardens kapinėse.

Lietuvos trispalvę neša lietuvių bendruomenės Palm Byče valdybos narys Jonas Tamašauskas.

Floridos valstija, JAV, 1994 m. gegužės 30 d. 

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, Sp_0-04935.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Bronius Nainys, JAV lietuvių bendruomenės Centro valdybos pirmininkas.

Vilnius, 1995 m. liepos mėn. 

A. Kairio nuotrauka.

LCVA, 0-108622.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Floridos lietuvių bendruomenė Vasario 16-osios minėjimo metu metodistų bažnyčios salėje.

Iš kairės antra stovi solistė Janina Šalnienė, ketvirtas – Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Vagnorius.

Džuno Byčas, Floridos valstija, JAV, 1996 m. vasario 18 d.

Jono Garlos nuotrauka.

LCVA, Sp_0-04930.

Lt En